Nghiên cứu ứng dụng phần mềm excel trong quản lý, xây dựng mới định mức chi phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố định tại công ty khai thác công trình thủy lợi duy tiên, tỉnh hà nam

383 178 0
  • Loading ...
1/383 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 15:00

B GIO D C V O T O TR B NG NễNG NGHI P V PTNT I H C THU L I BI VI T HNG NGHIấN C U D NG M I NG D NG PH N M M EXCEL TRONG QU N Lí XY NH M C S A CH A TH NG XUYấN TI S N C NH T I CễNG TY KHAI THC CễNG TRèNH TH Y L I DUY TIấN H NAM LU N V N TH C S H N i - 2015 B GIO D C V O T O B NễNG NGHI P V PTNT TR NG I H C THU L I BI VI T HNG NGHIấN C U D NG M I NG D NG PH N M M EXCEL TRONG QU N Lí XY NH M C S A CH A TH NG XUYấN TI S N C NH T I CễNG TY KHAI THC CễNG TRèNH TH Y L I DUY TIấN H NAM Chuyờn ngnh : Qu n lý xõy d ng Mó s 60 58 03 - 02 : LU N V N TH C S Ng ih ng d n khoa h c: TS H N i 2015 ng Kim H nh CHI PH S A CH V1 N m 2010 N m 2011 N m 2012 N m 2013 N m 2014 A MY ểNG M V2 2.713.849 3.270.924 2.691.549 2.567.871 3.860.861 TRONG N V3 6.695.458 6.691.424 8.259.026 6.245.458 7.854.752 M V4 10.491.144 8.654.912 12.705.123 8.356.577 10.835.040 V5 11.692.440 12.956.789 11.913.771 11.456.789 14.442.086 16.559.032 15.705.246 17.704.254 15.358.576 18.216.832 CHI PH S A CH A MY B M TRONG N M N N N N N m 2010 m 2011 m 2012 m 2013 m 2014 1000 3860860,8 18860860,8 33860860,8 48860860,8 63860860,8 1500 7854752 22854752 37854752 52854752 67854752 4000 14442086,4 29442086,4 44442086,4 59442086,4 74442086,4 8000 18216832 33216832 48216832 63216832 78216832 75 10835040 25835040 40835040 55835040 70835040 200 14442086,4 29442086,4 44442086,4 59442086,4 74442086,4 800 18216832 33216832 48216832 63216832 78216832 CHI PH S A CH A N N N N N m 2010 m 2011 m 2012 m 2013 m 2014 NG C TRONG N M 33 37 3860860,8 7854752 18860860,8 22854752 33860860,8 37854752 48860860,8 52854752 63860860,8 67854752 2500 10835040 25835040 40835040 55835040 70835040 CHI PH S A CH A KấNH XY TRONG N M CHI PH S A CH A C NG TRONG N M CHI PH S N CNH C NG, NG B M TRONG N M CHI PH P TRC KấNH XY TRONG N M CHI PH N O VẫT KấNH TRONG N M CHI PH N O VẫT C NG TRONG N M CHI PH N O VẫT B HT TR M B M TRONG N M CHI PH GI I PHểNG DềNG CH Y TRONG N M V10 19.937.563 21.735.908 21.505.460 18.937.563 24.674.816 V1 V2 V3 V4 V5 V10 N m 2010 3860861 7854752 10835040 14442086 18216832 24674816 N m 2011 18860861 22854752 25835040 29442086 33216832 39674816 N m 2012 33860861 37854752 40835040 44442086 48216832 54674816 N m 2013 48860861 52854752 55835040 59442086 63216832 69674816 N m 2014 63860861 67854752 70835040 74442086 78216832 84674816 T NG H P CHI PH S A CH A MY ểNG V1 V2 V3 N m 2010 2.713.849 6.695.458 10.491.144 N m 2011 3.270.924 6.691.424 8.654.912 N m 2012 2.691.549 8.259.026 12.705.123 N m 2013 2.567.871 6.245.458 8.356.577 N m 2014 3.860.861 7.854.752 10.835.040 Trung Bỡnh mỏy 3.021.011 7.149.224 10.208.559 S l ng mỏy 16 55 Chi Phớ mỏy 188.813 1.787.306 185.610 H s i u ch nh 1,12 1,06 1,06 Chi phớ d bỏo 3.040.094 7.149.224 10.208.559 D bỏo n m 2015 3.409.251 7.591.653 10.839.604 tớnh g n ỳng m c chi phớ hng n m c a m t lo i mỏy úng m N m N m 2010 N m 2011 N m 2012 N m 2013 N m 2014 Chi phớ d bỏo 2015 l N m N m 2010 N m 2011 N m 2012 N m 2013 N m 2014 Chi phớ d bỏo 2015l V1 2.713.849 3.270.924 2.691.549 2.567.871 3.860.861 V1 2.713.849 3.270.924 2.691.549 2.567.871 3.860.861 D bỏo 2992386,5 2892107,333 2811048,25 3.021.011 D bỏo 2.892.107 2.843.448 3.040.094 D B V2 6.695.458 6.691.424 8.259.026 6.245.458 7.854.752 D V2 6.695.458 6.691.424 8.259.026 6.245.458 7.854.752 B Bi toỏn D BO CHI PH SCTX TSC N m Chi phớ SCTX 2010 91.256.357.689 2011 92.135.687.880 2012 85.744.556.789 2013 110.456.789.234 2014 97.755.448.811 2015 ? 29 30 28 31 29 26 CHI PH S A CH A MY B M TRONG N M Tờn mỏy b m 1000 N m 2010 N m 2011 N m 2012 N m 2013 N m 2014 Trung Bỡnh mỏy 1000 3.860.861 18.860.861 33.860.861 48.860.861 63.860.861 33.860.861 N M 2015 D bỏo 29,5 29 29,5 29,4 28,83333333 CHI PH S A CH A M 1500 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A CHI PH N O VẫT KấNH TRONG N M N m 2010 N m 2010 2500 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A N m 2011 N m 2011 N m 2012 N m 2013 N m 2014 Trung Bỡnh mỏy d bỏo chi phớ cho n m ti p theo d bỏo n u chi phớ h t b ng ny ti n thỡ m i thnh ph n ph i h t bao nhiờu NAM M TRONG N M V D BO CHI PH N M 2015 V4 V5 V10 T ng 11.692.440 16.559.032 19.937.563 68.089.486 12.956.789 15.705.246 21.735.908 69.015.203 11.913.771 17.704.254 21.505.460 74.779.183 11.456.789 15.358.576 18.937.563 62.922.834 14.442.086 18.216.832 24.674.816 79.884.387 12.492.375 16.708.788 21.358.262 70.938.219 14 11 4.164.125 1.193.485 1.941.660 1,06 1,03 1,07 12.492.375 16.708.788 21.358.262 13.272.670 17.249.033 22.763.348 75.125.559 Trung Bỡnh N m 11.348.248 11.502.534 12.463.197 10.487.139 13.314.065 11.823.036 O CHI PH S A CH A MY ểNG M C NG N D bỏo D bỏo V3 10.491.144 8.654.912 6.693.441 12.705.123 9.573.028 7.215.303 8.356.577 10.617.060 6.972.842 10.835.040 10.051.939 7.149.224 10.208.559 M 2015 (PP TRUNG BèNH DI H D bỏo V4 11.692.440 12.956.789 11.913.771 12.324.615 11.456.789 12.187.667 14.442.086 12.004.947 12.492.375 BO CHI PH S A CH A MY ểNG M C NG N D bỏo D bỏo V3 10.491.144 8.654.912 7.215.303 12.705.123 10.617.060 7.065.303 8.356.577 9.905.537 7.453.079 10.835.040 10.632.247 7.149.224 10.208.559 M 2015 (PP TRUNG BèNH N D bỏo V4 11.692.440 12.956.789 11.913.771 12.187.667 11.456.789 12.109.116 14.442.086 12.604.215 12.492.375 M Nh qu n lý Mỏy úng M v10 v3 v3 v10 v3 v1 v3 v5 v1 v1 B (m) 5,60 1,0 1,40 3,0 1,3 1,0 2,0 2,5 1,2 1,8 H (m) 2,80 1,0 1,40 2,5 1,2 1,0 1,5 2,5 1,2 1,8 K t C u s t s t s t s t s t g s t s t s t s t Di (m) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Cao (m) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 R ng (m) C p 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 Nh qu n lý Mỏy úng M B (m) H (m) K t C u 10 11 12 v3 1,3 1,2 Di (m) Cao (m) R ng (m) C p 13 14 15 16 17 s t 10 3,5 B NG TH NG Kấ KấNH TV CễNG TY KHAI THC CễNG TRèNH TH Y STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Tờn kờnh/mó Thu c cụng trỡnh Nhi m V trớ cụng trỡnh s um i v I4-11-6-3 I4-11-6a I4-11-6-3a I4-11-6-5 I4-11-6-6 I4-11-6 I4-11 I4-11-2 I4-11-4 I4-17-9 I4-17-7 I4-17-14 I4-17-12 I4-17-5 I4-17-10 I4-17-8 I4-17-4 I4-17 I4-15 I4-15-10 I4-15-8 I4-15-3 I4-15-6 I4-15-3a I4-15-1 I4-15-4 I4-15-2b I4-15-2 I4-17-3 I4-17-1 I4-17-2 I4-8-3 I4-8-4 I4-8-6 I4-8-5 I4-8-5a I4-8-9 Xã Mộc Bắc Xã Mộc Bắc Xã Mộc Bắc Xã Mộc Bắc Xã Mộc Bắc Xã Mộc Bắc Xã Mộc Bắc Xã Châu Giang Xã Châu Giang Xã Mộc Bắc Xã Mộc Bắc Xã Châu Giang Xã Mộc Nam Xã Mộc Bắc Xã Châu Giang Xã Mộc Nam Xã Châu Giang Xã Mộc Nam Xã Châu Giang Xã Châu Giang Xã Trác Văn Xã Trác Văn Xã Trác Văn Xã Mộc Nam Xã Châu Giang Xã Mộc Nam Xã Chuyên Ngoại Xã Châu Giang Xã Chuyên Ngoại Xã Chuyên Ngoại Xã Trác Văn Xã Trác Văn Xã Mộc Nam Xã Châu Giang Xã Châu Giang Xã Châu Giang Xã Châu Giang TB.Bỳt TB.Bỳt TB.Bỳt TB.Bỳt TB.Bỳt TB.Bỳt TB.Bỳt TB.Bỳt TB.Bỳt TB.B y C TB.B y C TB.B y C TB.B y C TB.B y C TB.B y C TB.B y C TB.B y C TB.B y C TB.B y C TB.B y C TB.B y C TB.B y C TB.B y C TB.B y C TB.B y C TB.B y C TB.B y C TB.B y C TB.B y C TB.B y C TB.B y C TB.Ch L TB.Ch L TB.Ch L TB.Ch L TB.Ch L TB.Ch L a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 ng ng ng ng ng ng T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i R ng (m) 1,8 1,5 2,5 1,2 1,5 2,8 3,5 1,2 0,6 0,8 2,5 0,8 1,5 1,3 1,5 1,5 1,5 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 0,8 1,2 2,5 6,5 2,5 2,5 3,2 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Xã Châu Giang I4-8-10 Xã Châu Giang I4-8-13 Xã Châu Giang I4-8-12 Xã Trác Văn I4-8-14 Xã Trác Văn I4-8-15 Xã Trác Văn I4-8-17 Xã Yên Bắc I4-8-19 Xã Yên Bắc I4-8-7 Xã Yên Bắc I4-8 Xã Yên Bắc I4-8-11 Xã Châu Giang I4-8-8 Xã Châu Giang I4-8-6 Kênh dẫn TB.CXã Châu Giang Xã Châu Giang I4-8-2 Xã Châu Giang I4-8-1 Xã Châu Giang I4-8-3 Xã Châu Giang A4-6-24 Xã Yên Bắc A4-6-22b Xã Yên Bắc A4-6-19 Xã Tiên Nội A4-6-20 Xã Yên Bắc A4-6-17a Xã Tiên Nội A4-6-17b Xã Tiên Nội A4-6-18 Xã Tiên Ngoại A4-6-16 Xã Tiên Ngoại A4-6-15 Xã Tiên Ngoại A4-6-14a Xã Tiên Ngoại A4-6-13 Xã Tiên Ngoại A4-6-9a Xã Tiên Ngoại A4-6-11 Xã Tiên Ngoại A4-6-10a Xã Yên Bắc A4-6-5 Xã Tiên Nội A4-6-8 Xã Yên Bắc A4-6-6 Xã Hoàng Đông A4-6-3 Xã Tiên Nội A4-6-4 Xã Tiên Nội A4-6-2 Xã Tiên Nội A4-6-1 Xã Tiên Nội A4-6-26 Xã Tiên Nội A4-7 Xã Tiên Nội A4-6-9 Xã Tiên Ngoại A4-6-21 Xã Đọi Sơn A4-4-14 Xã Tiên Ngoại A4-4-6 Xã Tiên Ngoại A4-4-11 Xã Tiên Hiệp A4-4-9 Xã Tiên Hiệp A4-4-6a TB.Ch L ng TB.Ch L ng TB.Ch L ng TB.Ch L ng TB.Ch L ng TB.Ch L ng TB.Ch L ng TB.Ch L ng TB.Ch L ng TB.Ch L ng TB.Ch L ng TB.Ch L ng TB.Ch L ng TB.Ch L ng TB.Ch L ng TB.Ch L ng TB.L c Trng B TB.L c Trng B TB.L c Trng B TB.L c Trng B TB.L c Trng B TB.L c Trng B TB.L c Trng B TB.L c Trng B TB.L c Trng B TB.L c Trng B TB.L c Trng B TB.L c Trng B TB.L c Trng B TB.L c Trng B TB.L c Trng B TB.L c Trng B TB.L c Trng B TB.L c Trng B TB.L c Trng B TB.L c Trng B TB.L c Trng B TB.L c Trng B TB.L c Trng B TB.L c Trng B TB.L c Trng B TB i p S n TB i p S n TB i p S n TB i p S n TB i p S n T i T i T i T i T i T i T i T i T i T i T i T i T i T i T i T i Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu 1,8 1,8 3,5 7,2 3,5 2,1 3,2 1,8 2,5 2,5 1,5 2,5 2,4 4,8 4,3 7 5,5 6 6,8 2,8 2,8 2,8 2,5 5,2 3,2 5,2 5,2 8 5,6 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 A4-4-4a A4-4-4 A4-4-7 A4-4-5 A4-4-3 A4-4-1 A4-4-2 I4-12 I4-12-2 I4-12-5 I4-12-7 I4-12-6 I4-12-9 I4-12-11 I4-12-13 I4-12-15 I4-12-15b I4-12-10 I4-12-17 I4-12-12 I4-12-14 I4-12-16 I4-12-18 I4-12-20 I4-12-3 A4-5 I4-12-1 I4-12-8 I4-12-4 A4-8-1 A4-8-3 A4-8-5 A4-8-9 A4-8-11 A4-8-13 A4-8-15 A4-8-17 A4-8 A4-8-8 I4-4 I4-4-1 I4-4-3 I4-4-4 I4-4-6 I4-4-8 I4-4-5 Xã Tiên Hiệp Xã Châu Sơn Xã Tiên Hiệp Xã Tiên Hải Xã Châu Sơn Xã Yên Bắc Xã Tiên Nội Xã Tiên Nội Xã Yên Bắc Xã Yên Bắc Xã Yên Nam Xã Tiên Ngoại Xã Tiên Ngoại Xã Yên Nam Xã Yên Nam Xã Yên Nam Xã Yên Nam Xã Yên Nam Xã Tiên Ngoại Xã Yên Nam Xã Tiên Hiệp Xã Tiên Ngoại Xã Tiên Tân Xã Tiên Hiệp Xã Tiên Hải Xã Tiên Hiệp Xã Tiên Hiệp Xã Lam Hạ Xã Lam Hạ Xã Lam Hạ Xã Lam Hạ Xã Lam Hạ Xã Lam Hạ Xã Lam Hạ Xã Lam Hạ Xã Duy Hải Xã Lam Hạ Xã Lam Hạ Xã Tiên Tân Xã Tiên Ngoại Xã Hoàng Đông Xã Hoàng Đông Xã Hoàng Đông Xã Hoàng Đông Xã Bạch Thượng Xã Bạch Thượng TB i p S n TB i p S n TB i p S n TB i p S n TB i p S n TB i p S n TB i p S n TB i p S n TB i p S n TB i p S n TB i p S n TB i p S n TB i p S n TB i p S n TB i p S n TB i p S n TB i p S n TB i p S n TB i p S n TB i p S n TB i p S n TB i p S n TB i p S n TB i p S n TB i p S n TB i p S n TB i p S n TB i p S n TB i p S n TB.L c Trng TB.L c Trng TB.L c Trng TB.L c Trng TB.L c Trng TB.L c Trng TB.L c Trng TB.L c Trng TB.L c Trng TB.L c Trng TB.Bựi TB.Bựi TB.Bựi TB.Bựi TB.Bựi TB.Bựi TB.Bựi Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu T i T i T i T i T i T i T i T i T i T i T i T i T i T i T i T i T i T i Tiờu T i T i T i Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu T i T i T i T i T i T i T i 4,4 3,5 2,8 4,9 5,1 5,2 2,5 2,5 1,2 1,5 1,4 2,6 2,6 2,6 1,2 1,5 3,2 2,8 4,8 2,8 1,2 1,5 3,2 2,8 10 0,7 1,3 8,2 1,5 1,5 9,2 3,9 1,5 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 Xã Bạch Thượng I4-4-10 Xã Bạch Thượng I4-4-7 Xã Bạch Thượng I4-4-2 Xã Bạch Thượng I3-3-4 Xã Bạch Thượng I3-3 Xã Bạch Thượng I3-1 Kờnh t i TBXã Bạch Thượng Kờnh t i TBThị trấn Đồng Văn Kờnh t i TBXã Đọi Sơn Kờnh t i TBXã Đọi Sơn Kờnh t i TBXã Đọi Sơn Xã Châu Sơn A4-13-25 Xã Châu Sơn A4-13-23 Xã Châu Sơn A4-13-16 Xã Châu Giang A4-13-17 Xã Chuyên Ngoại A4-13-21 Xã Trác Văn A4-13-14 Xã Duy Minh A4-13-15 Xã Tiên Hiệp A4-13-10 Xã Tiên Nội A4-13-11 Xã Châu Giang A4-13-8 Xã Châu Giang A4-13-7 Xã Đọi Sơn A4-13-4 Xã Lam Hạ A4-13-2 Xã Duy Minh A4-13-1 Xã Châu Sơn A4-13-9 Xã Yên Nam A4-13 Xã Tiên Tân A4-13-5 Xã Duy Hải A4-13-6 Xã Trác Văn A4-13-8 Xã Bạch Thượng A4-13-19 Xã Tiên Hải I4-13 Xã Tiên Hải I4-13-4a Xã Châu Sơn I4-13-3 Xã Đọi Sơn I4-13-1 Xã Tiên Phong I4-13-2 Xã Tiên Phong I4-10 Xã Tiên Phong I4-10-2 Xã Tiên Hiệp I4-10-4 Xã Đọi Sơn I4-10-6 Xã Đọi Sơn A4-6a-7 Xã Yên Nam A4-6a-5 Xã Tiên Ngoại A4-6a-4 Xã Tiên Nội A4-6a-3 Xã Tiên Nội A4-6a-2 Xã Duy Minh A4-6a-1 TB.Bựi TB.Bựi TB.Bựi TB Duy H i TB Duy H i TB Duy H i TB.B c TB.B c TB.Tiờn Phong TB.Tiờn Phong TB.Tiờn Phong Kờnh A4-13 Kờnh A4-13 Kờnh A4-13 Kờnh A4-13 Kờnh A4-13 Kờnh A4-13 Kờnh A4-13 Kờnh A4-13 Kờnh A4-13 Kờnh A4-13 Kờnh A4-13 Kờnh A4-13 Kờnh A4-13 Kờnh A4-13 Kờnh A4-13 Kờnh A4-13 Kờnh A4-13 Kờnh A4-13 Kờnh A4-13 Kờnh A4-13 Kờnh I4-13 Kờnh I4-13 Kờnh I4-13 Kờnh I4-13 Kờnh I4-13 Kờnh I4-10 Kờnh I4-10 Kờnh I4-10 Kờnh I4-10 Kờnh A4-6a Kờnh A4-6a Kờnh A4-6a Kờnh A4-6a Kờnh A4-6a Kờnh A4-6a T i T i T i T i T i T i T i T i T i T i T i Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu T i T i T i T i T i T i T i T i T i Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu Tiờu 3,9 3,5 1,8 2,3 2 2,44 1,06 0,81 1,07 0,71 0,76 0,75 0,73 0,58 0,5 0,73 0,4 1,07 1,32 0,82 0,21 0,9 1,2 0,51 1,9 5,68 0,58 1,7 0,82 2,24 1,8 0,59 0,83 0,33 0,95 1,7 0,4 0,3 0,55 0,92 0,75 1,1 0,83 1,1 0,5 A4-6a-7 B NG TRA THễNG S STT 1 C AM T Tờn kờnh/mó Thu c cụng trỡnh Nhi m V trớ cụng trỡnh s um i v I4-11-2 Xã Châu Giang TB.Bỳt T i R ng (m) 3,5 V KấNH XY Y L I DUY TIấN - H NAM Cao (m) Chi u di(m) Kiờn c (km) Ch a kiờn c (km) B i l ng (m) 0,9 1,8 1,2 1,4 1,8 1,8 2,1 1,74 1,8 1,2 1,4 0,8 1 1,2 1,2 1,2 1,8 1,8 1,8 1,4 1,2 1,4 1,2 1,3 1,3 1 1,1 1,4 2,1 2,1 1,2 1,5 0,57 0,7 0,76 0,77 0,64 2,63 3,13 0,35 0,43 0,88 0,59 0,69 0,95 0,35 0,76 1,03 5,1 0,71 0,75 0,45 0,45 0,25 0,58 0,37 0,6 0,26 0,6 2,5 3,45 1,2 3,65 0,97 0,9 1,03 0,7 0 2,6 3,1 0,35 0,4 0,88 0,59 0,69 0,95 0,35 0,76 5,1 0 0,45 0,45 0,25 0,58 0,6 0,6 2,5 3,45 1,2 3,65 0,9 1,03 0,57 0,76 0,77 0,64 0,03 0,03 0,03 0 0 0 0,03 0 0,71 0,75 0 0 0,37 0,26 0 0 0,97 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,9 1,2 1,5 1,6 1,5 1,45 1,6 1,2 1,7 1,7 2,1 2,1 1,8 1,6 1,1 1,2 1,1 1,4 1,2 1,8 1,2 1,6 1,2 1,1 1,5 1,5 1,1 1,4 1,4 1,4 1,3 1,25 1,8 1,3 2,8 2,8 2 1,2 2,3 1,3 2,2 1,5 1,1 1,5 1,05 0,98 0,63 2,33 0,83 0,85 0,38 1,1 7,25 0,25 3,68 3,65 2,01 1,8 2,23 3,45 1,78 0,48 0,9 0,54 1,4 0,43 1,43 0,35 0,65 0,73 0,98 0,3 0,68 0,49 0,5 0,65 0,53 0,75 0,35 2,2 0,92 3,43 12,19 0,3 2,85 1,13 0,8 0,78 0,6 1,05 0,98 0,63 2,33 0,83 0,85 0,38 1,1 0,25 3,68 3,65 1,8 2,23 3,45 1,78 0,48 0,9 0,54 1,4 0,43 1,43 0,35 0,65 0,73 0,3 0 0,5 0,65 0,53 0,75 0,35 2,2 3,43 0,3 2,85 1,13 0,8 0,78 0,6 0 0 0 0 7,25 0 2,01 0 0 0 0 0 0 0,98 0,68 0,49 0 0 0 0,92 12,19 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,9 0,8 1,6 1,15 1,05 1,2 1,3 1,8 1,8 1,4 1,2 1,4 1,4 1,3 1,4 1,2 1,2 2,3 1,5 1,5 1,6 1,6 1,35 1,15 2,3 1,5 1,5 1,4 1,5 1,6 1,6 1,2 1,16 1,25 1,9 1,8 1,6 1,2 1,4 0,8 0,8 0,9 0,5 0,93 0,93 0,55 0,68 0,5 0,43 8,7 0,74 0,55 0,43 1,85 0,38 1,38 0,1 0,63 0,46 1,22 1,38 0,62 0,64 0,69 0,71 0,41 1,5 4,57 0,4 1,5 0,45 1,68 0,65 1,38 2,6 0,88 0,5 0,9 1,11 13,88 3 0,78 2,63 1,3 0,7 0,78 0,75 0,93 0 0,55 0,68 0,5 0,43 0 0,55 0,43 1,85 0,38 1,38 0,1 0,63 0,46 0 0 0 1,5 0,4 1,5 0,45 1,68 0,65 1,38 2,6 0,88 0,5 0,9 1,11 13,88 3 0,78 2,63 1,3 0,7 0,78 0,75 0,93 0 0 8,7 0,74 0 0 0 0 1,22 1,38 0,62 0,64 0,69 0,71 0,41 4,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,8 0,9 1,3 1,6 1,2 1,6 0,8 0,7 0,8 0,6 0,5 0,65 0,6 0,5 0,9 1,3 1,6 1,2 1,1 0,5 0,2 0,5 0,7 0,45 1,1 1,8 0,7 0,7 0,53 1,2 1,2 0,7 0,9 0,5 0,7 1,2 0,5 0,3 0,5 0,7 0,75 1,15 1,2 1,3 0,7 0,45 0,63 1,63 1,75 3,45 1,28 2,44 1,06 0,81 1,07 0,71 0,76 0,75 0,73 0,58 0,5 0,73 0,4 1,07 1,32 0,82 0,21 1,5 0,51 1,9 15 1,8 1,7 0,82 2,24 1,8 1,5 0,8 2,5 2,3 1 2,08 0,92 1,4 2,2 0,8 0,45 0,63 1,63 1,75 3,45 1,28 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 15 1,8 0 1,8 1,5 0,8 2,5 2,3 1 2,08 1,4 2,2 0,8 0 0 0 2,44 1,06 0,81 1,07 0,71 0,76 0,75 0,73 0,58 0,5 0,73 0,4 1,07 1,32 0,82 0,21 0 0,51 1,9 0 1,7 0,82 2,24 0 0 0 0 0,92 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 270,41 195,31 75,1 Chi u di(m) Kiờn c (km) Ch a kiờn c (km) 10 0,25 T KấNH B T K Cao (m) 1,74 0,35 0,35 B i l ng (m) 11 0,25 TOP 10 CễNG TRèNH Cể CHI PH L N NH T STT S a ch a MB S a ch a ng c T ng ( ng) >20000000 10 TOP 10 CễNG TRèNH Cể CHI PH NH NH T S a ch a mỏy úng m N o vột b hỳt tr m b m N o vột c ng N o vột kờnh xõy N o vột kờnh t Trỏt trớt c ng Trỏt chớt kờnh xõy Gi i phúng dũng ch y [...]... c a vi c xây d ng đ nh m c SCTX TSC t i công ty khai thác công trình th y l i Duy Tiên 59 3.3 B ng l ng nhân công cho các công tác s a ch a 65 3.4 Xác đ nh m c chi phí s a ch a th ng xuyên tài s n c đ nh nhóm 1 67 3.5 Xác đ nh m c chi phí s a ch a th ng xuyên tài s n c đ nh nhóm 2 77 3.6 Xác đ nh m c chi phí s a ch a th ng xuyên tài s n c đ nh nhóm 3 82 3.7 T ng h p chi phí SCTX và... Ng i khai ký tên 3 Bùi Vi t Hùng L IC M N Sau th i gian nghiên c u, tác gi đã hoàn thành lu n v n th c s chuyên ngành Qu n Lý Xây D ng v i đ tài Nghiên c u ng d ng ph n m m Excel trong qu n lý và xây d ng m i đ nh m c s a ch a th ng xuyên tài s n c đ nh t i công ty khai thác công trình th y l i Duy Tiên – Hà Nam Có đ c k t qu này, l i c m n đ u tiên, xin đ nh t đ n Cô giáo TS gian, tâm huy t h ng kim... NG 2: C S LÝ THUY TH NG XUYÊN TÀI S N C 2.1 Nguyên t c xây d ng đ nh m c s 2.2 Qui trình và ph ng pháp xây d T XÂY D NG NH M C S A CH A NH 16 a ch a th ng xuyên tài s n c đ nh 16 ng đ nh m c SCTX TSC 16 2.3 Xây d ng đ nh m c chi ti t cho t ng nhóm tài s n 20 2.4 Xây d ng đ nh m c s a ch a th ng xuyên tài s n c đ nh 20 2.5 T ng h p chi phí s a ch a th ng xuyên TSC 29 2.6 Tính... s a ch a th ng xuyên trên đ n v so sánh .32 2.7 Áp d ng và đi u ch nh đ nh m c s a ch a th ng xuyên tài s n c đ nh 34 2.8 Qu n lý vi c xây d ng và th c hi n đ nh m c SCTX TSC .36 CH NG III: GI I PHÁP XÂY D NG VÀ BI N PHÁP QU N LÝ NH M C S A CH A TH NG XUYÊN TÀI S N C NH 56 3.1 Gi i thi u ho t đ ng xây d ng và qu n lý đ nh m c SCTX t i công ty khai thác công trình th y l i Duy Tiên ... a ch a 85.000.000 79.850.000 H s đi u ch nh Chi phí đi u ch nh S D NG HÀM SLOPE K T H P INTERCEPT D N m BT2 2010 Chi phí s a ch a S máy đ S máy đ MÁY ÓNG 2011 85.000.000 79.850.000 81 77 cs a D N m BT3 BÁO S 2010 BÁO CHI PHÍ S A CH 2011 cs a 81 77 Chi phí s a ch a 85.000.000 79.850.000 H s đi u ch nh Chi phí đi u ch nh Chi phí đi u ch nh 69 M C S A CH A TRONG N M 2015 2012 2013 2014 2015 95.000.000... thành th t c a đ tài này, tác gi xin ch u m i hình th c k lu t c a h i đ ng xét duy t Hà N i, ngày tháng n m 2015 Tác gi Bùi Vi t Hùng M CL C M U 1 CH NG 1: T NG QUAN V CÔNG TÁC XÂY D NG NH M C S A CH A TH NG XUYÊN TÀI S N C NH 4 1.1 Khái ni m đ nh m c kinh t k thu t 4 1.2 nh m c s a ch a th ng xuyên tài s n c đ nh .5 1.3 M c chi phí s a ch a th ng xuyên tài s n c đ nh... Gi i tính: Nam Ngày, tháng, n m sinh: 03/07/1985 N i sinh: Nam nh…… Quê quán: Nam thanh, Nam tr c, Nam nh Dân t c: Kinh nh 4x6 Ch c v , đ n v công tác tr c khi đi h c t p, nghiên c u: Cán b k thu t HSSE – Công Ty SIC&E Korean Ch hi n nay ho c đ a ch liên l c: 32/293 Tr n huy Li u, Ph ng V n Mi u, TP Nam nh i n tho i c quan: i n tho i nhà riêng: ... -85,982964 -85,982964 0,20981688 0,20981688 0,20981688 0,03735357 0,03735357 0,03735357 0,03802355 0,03802355 0,03802355 0,14250406 0,14250406 0,14250406 Chi phí v t t (tri u đ ng) Chi phí nhân công (tri u đ ng) Chi phí máy thi công (tri u đ ng) Chi phí khác ( tri u đ ng) 450 465 510 650 680 550 350 550 470 570 600 850 55 35 38 43 62 53 80 81 70 110 95 50 N m 2010 2011 2012 2013 2014 2015 N m 2010 2011... 97.985.598.278 2 3 4 5 CHI PHÍ S A CH A MÁY Chart Title 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 1000 N m 2010 1500 N m 2011 2500 N m 2012 5 NAM Y B M 1000 e 4000 N m 2013 N m 2014 8000 S d ng hàm TREND, FORECAST N m MÁY ÓNG 2011 85.000.000 79.850.000 81 77 cs a D N m S máy đ BÁO S 2010 Chi phí s a ch a S máy đ D 2010 BÁO CHI PHÍ S A CH 2011 cs a 81 77 Chi phí s a ch a 85.000.000... III QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN T Th i gian N i công tác KHI T T NGHI P I H C: Công vi c đ m nhi m VI KHEN TH NG VÀ K LU T TRONG QUÁ TRÌNH H C CAO H C: .Không V CÁC CÔNG TRÌNH KHOA H C Ã CÔNG B : .Không XÁC NH N C A C QUAN C (Ký tên, đóng d u) IH C Ngày 31 tháng 3 N m 2015 Ng i khai ký tên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm excel trong quản lý, xây dựng mới định mức chi phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố định tại công ty khai thác công trình thủy lợi duy tiên, tỉnh hà nam , Nghiên cứu ứng dụng phần mềm excel trong quản lý, xây dựng mới định mức chi phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố định tại công ty khai thác công trình thủy lợi duy tiên, tỉnh hà nam , Nghiên cứu ứng dụng phần mềm excel trong quản lý, xây dựng mới định mức chi phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố định tại công ty khai thác công trình thủy lợi duy tiên, tỉnh hà nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay