BUSINESS RESEARCH METHODS 8th ed ZIKMUND BABIN CARR GRIFFIN

668 191 0
  • Loading ...
1/668 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:49

CHAPTER 1THE ROLE OFBUSINESS RESEARCHCHAPTER 2INFORMATIONSYSTEMS ANDKNOWLEDGE MANAGEMENTCHAPTER 3THEORY BUILDINGCHAPTER 4THE BUSINESS RESEARCH PROCESS: AN OVERVIEW CHAPTER 5THE HUMAN SIDEOF BUSINESS RESEARCH:ORGANIZATIONAL AND ETHICAL ISSUESCHAPTER 6PROBLEM DEFINITION: THE FOUNDATION OF BUSINESS RESEARCHCHAPTER 7 QUALITATIVE RESEARCH TOOLSCHAPTER 8 SECONDARY DATA RESEARCH IN A DIGITAL AGECHAPTER 9 SURVEY RESEARCH: AN OVERVIEWCHAPTER 10 SURVEY RESEARCH: COMMUNICATING WITH RESPONDENTSCHAPTER 11 OBSERVATION METHODSCHAPTER 12 EXPERIMENTAL RESEARCHCHAPTER 13 MEASUREMENT AND SCALING CONCEPTSCHAPTER 14 ATTITUDE MEASUREMENTCHAPTER 15 QUESTIONNAIRE DESIGNAPPENDIX 15AQUESTION WORDING AND MEASUREMENT SCALES FOR COMMONLY RESEARCHED TOPICS
- Xem thêm -

Xem thêm: BUSINESS RESEARCH METHODS 8th ed ZIKMUND BABIN CARR GRIFFIN, BUSINESS RESEARCH METHODS 8th ed ZIKMUND BABIN CARR GRIFFIN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay