Slide chương 5 quyết định quản trị (bài giảng quản trị học)

11 80 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:49

Khái niệm định quản trị Phẩm chất cá nhân cần thiết cho việc định Tiến trình định Phương pháp nghệ thuật định Quyết định quản trị nhằm đưa chương trình tính chất hoạt động tổ chức để giải vấn đề dựa sở thông tin đầy đủ, xác phù hợp với quy luật khách quan đối tượng quản trị     HOẠCH ĐỊNH Những mục tiêu dài hạn tổ chức gì? Những chiến lược tốt để đạt mục tiêu đề Những mục tiêu ngắn hạn tổ chức gì? Những mục tiêu tác nghiệp gì?     TỔ CHỨC Mức độ tập trung mức độ tổ chức? Những công việc tổ chức nào? Khi tổ chức nên thay đổi cấu trúc? Bao nhiêu thuộc cấp báo cáo trực tiếp cho cấp trên? LÃNH ĐẠO  Phải giải nhân viên thiếu trách nhiệm?  Kiểu lãnh đạo hiệu tình định?  Những thay đổi ảnh hưởng đặc biệt đến suất?  Thời điểm thuận tiện để giải xung đột?    KIỂM TRA Hoạt động tổ chức cần kiểm tra? Những hoạt động kiểm tra nào? Những thông tin quản trị tổ chức cần thu thập?  Căn khoa học: Phù hợp với quy luật khách quan Dựa sở thông tin xác đầy đủ  Thống nhất: Tránh mâu thuẫn loại bỏ lẫn  Ổn định tương đối: Tránh phiền hà cho cấp thực  Đúng thẩm quyền: Các định đưa phạm vi quyền hạn  Định hướng rõ ràng: Đúng địa chỉ, dễ hiểu/tránh tình trạng hiểu theo nhiều nghĩa khác  Thời gian: đủ để tổ chức thực định  Đúng thời điểm  Ưu điểm  Nhược điểm Thường tốn nhiều thời gian Nhiều thông tin kiến thức Nhiều phương án/giải pháp Nhiều người biết & chấp nhận định cuối Những thành viên phát triển kiến thức & kỹ Sự bất đồng trì hoản định & tạo cảm giác khó chịu Tranh luận bị áp đảo thành viên nhóm Trách nhiệm không rõ ràng Mỗi thành viên tự ghi ý kiến cách độc lập Tập họp tất ý kiến nhóm Nhóm thảo luận ý kiến đánh giá Mỗi thành viên cho điểm giải pháp cách độc lập Quyết định cuối định có điểm cao Thiết kế câu hỏi thành viên trả lời câu hỏi cách độc lập & vô danh Các trả lời tập họp lại in Mỗi thành viên nhận trả lời tổng hợp Mỗi thành viên đưa giải pháp Lặp lại bước 2, nhiều lần đạt trí [...]... thành viên sẽ trả lời các câu hỏi một cách độc lập & vô danh 2 Các trả lời sẽ được tập họp lại và in ra 3 Mỗi thành viên sẽ nhận được một bản trả lời tổng hợp 4 Mỗi thành viên sẽ đưa ra các giải pháp 5 Lặp lại bước 2, 3 và 4 nhiều lần cho đến khi đạt được sự nhất trí
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide chương 5 quyết định quản trị (bài giảng quản trị học) , Slide chương 5 quyết định quản trị (bài giảng quản trị học) , Slide chương 5 quyết định quản trị (bài giảng quản trị học)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay