Slide chương 3 môi trường hoạt động của tổ chức (bài giảng quản trị học)

14 97 2
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:49

1 Môi trường vĩ mô vi mô gì? Môi trường vĩ mô & vi mô bao gồm nhân tố nào? Môi trường vĩ mô vi mô ảnh hưởng đến tổ chức? Những giải pháp quản trị nhằm hạn chế bất trắc yếu tố môi trường? Sự tín nhiệm khách hàng tài sản vô giá doanh nghiệp Phải thỏa mãn nhu cầu thị hiếu khách hàng với phương châm “Khách hàng thượng đế”  Khi khách hàng có ưu  Kéo giá xuống  Đòi hỏi nâng cao chất lượng  Cung cấp dịch vụ tốt Giảm lợi nhuận công ty Khi người mua có ưu ?  Mua lượng lớn  Thuận tiện & tốn chuyển sang mua người khác  Có nhiều sản phẩm thay  Có nhiều doanh nghiệp cung ứng ngành  Người mua theo đuổi chiến lược hợp phía sau  Sản phẩm người bán không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng sản phẩm người mua Doanh nghiệp cần làm?  Xác định khách hàng & tương lai để định hướng chiến lược rõ ràng  Phân tích khách hàng dựa theo nhiều tiêu thức khác địa dư, thu nhập, nhân học, tâm lý khách hàng Hiểu biết đối thủ cạnh tranh có ý nghĩa công ty  Xác định chiến lược cạnh tranh Nokia Samsung Các tiêu chuẩn đánh giá mức độ cạnh tranh  Số lượng doanh nghiệp tham gia cạnh tranh ngành  Mức độ tăng trưởng ngành  Cơ cấu chi phí  Mức độ đa dạng hóa sản phẩm Phân tích đối thủ cạnh tranh “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng”  Mục tiêu tương lai đối thủ cạnh tranh?  Chiến lược kinh doanh đối thủ cạnh tranh?  Điểm mạnh & điểm yếu đối thủ cạnh tranh? Phải nhận định nguồn gốc biểu biện nguy xuất đối thủ cạnh tranh Giải pháp giúp công ty bảo vệ vị trí cạnh tranh trì hàng rào hợp pháp nhằm ngăn cản xâm nhập ngành Thiết lập mối quan hệ tốt với nhà cung ứng mang lại nhiều lợi cho doanh nghiệp  Khi nhà cung ứng có ưu  Nâng giá đầu vào  Giảm chất lượng đầu vào  Cung cấp dịch vụ Giảm lợi nhuận công ty Khi nhà cung cấp có ưu ?  Công ty mua hàng khách hàng quan trọng  Khó khăn & tốn chuyển sang mua người khác  Có sản phẩm thay & quan trọng công ty mua  Có doanh nghiệp cung ứng ngành  Người mua khó theo đuổi chiến lược hợp phía sau  Những nhà cung cấp liên kết lại với Sức ép từ sản phẩm thay làm hạn chế lợi nhuận cạnh tranh giá khuynh hướng chuyển sang sử dụng sản phẩm thay người mua  Doanh nghiệp cần sử dụng nguồn lực công nghệ vào chiến lược sản phẩm Đối ĐốiThủ ThủMới Mới Tiềm TiềmẨn Ẩn Nhà Nhà Cung Cung Ứng Ứng Khách KháchHàng Hàng Sản Sản Phẩm Phẩm Thay Thay Thế Thế Tỷ giá tiền tệ Xu hướng toàn cầu hóa Tổ chức & Hiệp hội thương mại quốc tế Tốc độ phát triển nhanh KH – KT – CN Xu hướng chuyển giao công nghệ dễ dàng Luật lao động Chính sách bảo vệ môi trường Hệ thống luật pháp & qui định xã hội khác Các giá trị văn hóa Chuẩn mực đạo đức Tôn giáo/niềm tin
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide chương 3 môi trường hoạt động của tổ chức (bài giảng quản trị học) , Slide chương 3 môi trường hoạt động của tổ chức (bài giảng quản trị học) , Slide chương 3 môi trường hoạt động của tổ chức (bài giảng quản trị học)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay