Slide chương 2 lịch sử phát triển các lý thuyết quản trị (bài giảng quản trị học)

10 90 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:48

1 Có trường phái tư tưởng quản trị (?) phát triển chúng sao? Những tư tưởng quản trị đóng góp công việc nhà quản trị? Có hạn chế trường phái lý thuyết quản trị? Những cách tiếp cận đại tảng tổng hợp trường phái quản trị gì? Frederick W Taylor (1856 – 1915) Charles Babbage (1792 – 1871) Frank (1868 - 1924) & Lilian Gilbreth (1878 – 1972) Henry L Gantt (1861 – 1919)  Henry Fayol (1841 – 1925)  Max Weber (1864 – 1920)  Chestger Barnard (1886 – 1961) Hugo Munsterberg (1863 – 1916) Mary Parker Follett (1868 – 1933) Nghiên cứu nhà máy Hawthorne Douglas Mc Gregor (1909 – 1964) Abraham Maslow (1908 – 1970) Elton Mayo (1880 – 1949) Frederick Taylor (1856 - 1915) Phân tích cách khoa học thành phần công việc cá nhân, phát triển phương pháp làm việc tốt Lựa chọn công nhân cách cẩn thận huấn luyện họ cách thực công việc theo phương pháp khoa học Giám sát chặt chẻ công nhân để đảm bảo họ làm việc phương pháp Phân chia công việc trách nhiệm để nhà quản trị có trách nhiệm việc hoạch định phương pháp làm việc khoa học người lao động có trách nhiệm thực thi công việc Phân công lao động: Các công việc chia thành phần nhỏ, đơn giản giao cho công nhân việc Xác định thứ bậc quyền hạn: Tổ chức máy quản trị theo cấp bậc, cấp thấp phải chịu kiểm soát hướng dẫn cấp Tuyển chọn thức: Tất thành viên tổ chức phải tuyển chọn dựa sở phẩm chất, trình độ khả thông qua sát hạch thức Xây dựng nguyên tắc & luật lệ thức: Những nhà quản trị phải đề qui tắc, luật lệ để đảm bảo cấp thừa hành tuân thủ qui tắc Tránh xúc phạm nhân cách người lao động: Những qui tắc kiểm tra không vi phạm đến vấn đề cá nhân nhân cách người lao động Hướng nghiệp: Những nhà quản trị phải nhân viên chuyên nghiệp Họ làm việc để nhận lương nghề nghiệp khác Tổ chức hệ thống xã hội – kinh tế – kỹ thuật Nhấn mạnh yếu tố tâm lý – xã hội quản trị nhân Đánh giá cao vai trò tổ chức phi thức Sự thỏa mãn tinh thần ảnh hưởng tốt đến suất lao động Phân chia công việc (Chuyên môn hóa lao động) Quyền hạn trách nhiệm Kỹ luật Thống huy Thống điều khiển Lợi ích cá nhân phải hài hòa với lợi ích tập thể Thù lao công Tập trung hóa Xác định thứ bậc hệ thống quản trị theo trật tự 10 Trật tự 11 Công 12 Ổn định nhiệm vụ 13 Phát huy sáng kiến cấp 14 Tinh thần tập thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide chương 2 lịch sử phát triển các lý thuyết quản trị (bài giảng quản trị học) , Slide chương 2 lịch sử phát triển các lý thuyết quản trị (bài giảng quản trị học) , Slide chương 2 lịch sử phát triển các lý thuyết quản trị (bài giảng quản trị học)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay