Slide chương 1 tổng quan về quản trị học (bài giảng quản trị học)

10 53 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:48

1 Quản trị/quản lý gì? Tại phải quản trị? Ai nhà quản trị? Những nhà quản trị làm công việc gì? Nhà quản trị cần có kỹ gì? Tại phải học quản trị? Phân tích tình Quản trị tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo kiểm tra/kiểm soát hoạt động thành viên tổ chức sử dụng tất nguồn lực tổ chức để đạt mục tiêu đề Xác định mục tiêu định cách tốt để đạt mục tiêu Hoạch Định Kiểm Soát Kiểm tra việc thực so với mục tiêu đề tổ chức Tổ Chức Phân bổ xếp nguồn lực Lãnh Đạo Tác động đến người khác để đảm bảo đạt mục tiêu Quản trị tác động có hướng đích chủ thể quản trị lên đối tượng quản trị nhằm đạt kết cao với mục tiêu định trước  Từ tính chất xã hội hóa lao động sản xuất  Từ tiềm sáng tạo to lớn quản trị  Từ yếu tố làm tăng vai trò quản trị sản xuất kinh tế đại  Trong hoạt động kinh doanh, tìm cách giảm chi phí tăng kết tức tìm cách tăng hiệu “Một nhà quản trị giỏi biến rơm thành vàng nhà quản trị tồi làm ngược lại” Quản Trị Viên Cấp Cao: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Giám đốc … Xây dựng chiến lược, kế hoạch hành động phát triển tổ chức Quản Trị Viên Cấp Trung: Trưởng phòng, Quản đốc, Cửa hàng trưởng … Đưa định chiến thuật để thực kế hoạch sách tổ chức Quản Trị Viên Cấp Cơ Sở: Tổ trưởng, Nhóm trưởng, Trưởng ca… Hướng dẫn, đốc thúc, điều khiển công nhân công việc hàng ngày Vai Trò Đại Diện Chào mừng khách, ký văn bản, luật lệ … Vai Trò Lãnh Đạo Phối hợp & kiểm tra thuộc cấp … Vai Trò Liên Lạc Quan hệ với người khác & tổ chức … Thu Thập Thông Tin Qua báo, tạp chí, báo cáo …, thông tin nội & bên tổ chức ảnh hưởng đến tổ chức Truyền Đạt Thông Chuyển tải thông tin nội tổ chức Tin Nội Bộ thông qua họp, điện thoại… Truyền Thông Bên Ngoài Cung cấp thông tin bên tổ chức thông qua phương tiện thông tin… Doanh Nhân Giải Quyết Xáo Trộn Phân Phối Nguồn Lực Đàm Phán Hành động người tiên phong, cải tiến hoạt động tổ chức, phát triển chương trình hành động Thực điều chỉnh cần thiết tổ chức đối mặt với khó khăn không tiên liệu trước, khủng hoảng… Phân bổ ngân sách, nhân lực, thời gian … Thương lượng, đàm phán… Cấp cao Cấp trung Cấp sở Kỹ Năng Tư Duy Kỹ Năng Nhân Sự Kỹ Năng Chuyên Môn Khả tổng hợp vấn đề doanh nghiệp tổng thể biết cách làm cho doanh nghiệp thích ứng với ngành, cộng đồng giới Khả nhà quản trị để làm việc tốt thành viên nhóm & người lãnh đạo Khả hiểu biết thành thạo lĩnh vực kỹ thuật/chuyên môn
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide chương 1 tổng quan về quản trị học (bài giảng quản trị học) , Slide chương 1 tổng quan về quản trị học (bài giảng quản trị học) , Slide chương 1 tổng quan về quản trị học (bài giảng quản trị học)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay