Đặc điểm ngôn ngữ của các tít bài trên tạp chí khoa học (khảo sát trên ba tạp chí ngôn ngữ đời sống, ngôn ngữ, từ điển học và bách khoa thư)

161 150 0
  • Loading ...
1/161 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:48

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM DƢƠNG THỊ SINH ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ CỦA CÁC TÍT BÀI TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC (KHẢO SÁT TRÊN BA TẠP CHÍ: NGÔN NGỮ & ĐỜI SỐNG, NGÔN NGỮ, TỪ ĐIỂN HỌC VÀ BÁCH KHOA THƢ) LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM DƢƠNG THỊ SINH ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ CỦA CÁC TÍT BÀI TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC (KHẢO SÁT TRÊN BA TẠP CHÍ: NGÔN NGỮ & ĐỜI SỐNG, NGÔN NGỮ, TỪ ĐIỂN HỌC VÀ BÁCH KHOA THƢ) Chuyên ngành: NGÔN NGỮ VIỆT NAM Mã số: 60 22 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS PHẠM VĂN TÌNH THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ Đặc điểm ngôn ngữ tít tạp chí khoa học kết nghiên cứu riêng tôi, không chép Các số liệu, kết luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình khác Nếu sai, xin chịu hoàn toàn trách nhiệm./ Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả luận văn Dƣơng Thị Sinh Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN i http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, với lòng biết ơn sâu sắc, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy giáo - PGS TS Phạm Văn Tình tận tình hƣớng dẫn, bảo giúp đỡ em hoàn thành tốt luận văn Em xin trân trọng cảm ơn thày, cô giáo Ban giám hiệu, Khoa Sau đại học, Khoa Ngữ văn trƣờng Đại học Sƣ phạm - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện để em hoàn thành khóa học thực tốt luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn thày, cô giáo - ngƣời tận tình giảng dạy, hƣớng dẫn em suốt trình học tập giúp đỡ em hoàn thành tốt luận văn Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ngƣời thân, bạn bè bạn học viên lớp Cao học Ngôn ngữ K21 giúp đỡ, động viên, khích lệ suốt thời gian vừa qua Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả luận văn Dƣơng Thị Sinh Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN ii http://www.lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG iv MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Đóng góp đề tài Cấu trúc luận văn Chƣơng 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1 Những vấn đề ngữ pháp tiếng Việt 1.1.1 Từ 1.1.2 Cụm từ 10 1.1.3 Giới ngữ 13 1.1.4 Câu 13 1.1.5 Văn 16 1.2 Những vấn đề phong cách học 21 1.2.1 Khái niệm phong cách học 21 1.2.2 Các phong cách chức tiếng Việt 21 1.3 Những vấn đề báo chí phân biệt báo với tạp chí 24 1.3.1 Khái quát báo chí 24 1.3.2 Phân biệt báo tạp chí 25 1.4 Tít báo chí 27 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN iii http://www.lrc.tnu.edu.vn 1.4.1 Khái niệm 28 1.4.2 Tính chất 28 1.4.3 Chức 29 1.4.4 Cấu trúc tít 30 1.4.5 Những loại tít thƣờng gặp 30 1.4.6 Các loại tít mắc lỗi 31 1.5 Tiểu kết 31 Chƣơng 2: ĐẶC ĐIỂM CÁC TÍT BÀI TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC XÉT VỀ HÌNH THỨC 32 2.1 Đặt vấn đề 32 2.2 Cấu trúc ngữ pháp tít 33 2.2.1 Tít đƣợc thể từ 33 2.2.2 Tít đƣợc thể cụm từ 33 2.2.3 Tít đƣợc thể giới ngữ 38 2.2.4 Tít đƣợc thể câu 38 2.2.5 Tít có cấu trúc đặc biệt 41 2.3 Các thủ pháp đặt tít thƣờng gặp (các loại tít thƣờng gặp) 42 2.3.1 Dùng đơn vị ngôn ngữ dân gian 43 2.3.2 Dùng biện pháp tu từ 44 2.3.3 Dựa theo tên tác phẩm văn học, ca khúc tiếng nƣơng theo ý thơ, danh ngôn… 44 2.3.4 Dùng số để nhấn mạnh 45 2.3.5 Dùng cấu trúc bỏ lửng 45 2.3.6 Tạo cấu trúc mới, lạ, bất thƣờng 47 2.3.7 Đặt câu hỏi 47 2.3.8 Dùng kết cấu A:B, A-B 48 2.3.9 Đặt tít theo mô típ định 49 2.3.10 Các thủ pháp đặt tít khác 53 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN iv http://www.lrc.tnu.edu.vn 2.4 Các tít mắc lỗi 54 2.4.1 Tít mơ hồ 54 2.4.2 Tít có độ dài lớn 54 2.4.3 Tít rập khuôn 56 2.5 Tiểu kết 56 Chƣơng 3: ĐẶC ĐIỂM CÁC TÍT BÀI TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC XÉT VỀ NGỮ NGHĨA 58 3.1 Đặt vấn đề 58 3.2 Tít thể nội dung dẫn nhập 60 3.3 Tít thể quan hệ với Sa-pô (Chapeau) 62 3.4 Tít phản ánh kết luận 65 3.5 Tít định hƣớng nghiên cứu 67 3.6 Tít thể nội dung 69 3.7 Tít thể nội dung tổng thể 71 3.8 Tiểu kết 73 KẾT LUẬN 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN v http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Bảng thống kê cấu trúc ngữ pháp tít tạp chí khoa học 32 Bảng 2.2 Bảng thống kê kiểu câu chia theo mục đích nói 39 Bảng 2.3 Bảng thống kê thủ pháp đặt tít thƣờng gặp tạp chí khoa học 42 Bảng 3.1 Bảng kết khảo sát thể đặc điểm ngữ nghĩa tít tạp chí khoa học 59 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN iv http://www.lrc.tnu.edu.vn MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Các ấn phẩm xuất định kì (báo, tạp chí) sản phẩm phƣơng tiện truyền thông vốn cần thiết cho đối tƣợng bạn đọc rộng rãi xã hội Các ấn phẩm không phản ánh thông tin cách nhanh chóng, kịp thời với nội dung đa dạng, phong phú, mà cung cấp lƣợng tri thức khoa học nhiều lĩnh vực Trong báo chí đa dạng đó, tạp chí khoa học (hiện chiếm tỉ lệ đáng kể số 800 ấn phẩm báo chí Việt Nam) có phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu thông tin khoa học kết nghiên cứu, trao đổi, phê bình… lĩnh vực khoa học Trong cấu trúc văn nói chung, văn báo chí nói riêng, tít (tiêu đề, đầu đề ) phận giữ vai trò quan trọng Nó yếu tố đƣợc ví nhƣ cánh cửa để độc giả bƣớc vào văn bản, định lựa chọn độc giả đọc hay không đọc văn Việc đặt tít nhƣ cho hay, cho hấp dẫn lôi ngƣời đọc vấn đề đặt cho nhà báo Có thực tế là, nhiều tít báo chƣa đảm bảo đƣợc tính hấp dẫn, lôi cuốn, chí mắc lỗi, đặc biệt lỗi sử dụng ngôn ngữ Tuy nhiên, nghiên cứu tít báo phƣơng diện ngôn ngữ lại chƣa đƣợc quan tâm nhiều Đã có số công trình nghiên cứu đặc điểm tít báo nhƣng phần tiến hành khảo sát phạm vi hẹp, phần lại dàn trải nên kết nghiên cứu hạn chế định, chƣa làm rõ đƣợc đặc điểm ngôn ngữ tít báo Mặt khác, nay, chƣa có công trình nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ tít tạp chí khoa học - loại tạp chí có đặc thù riêng, đòi hỏi cao tính chất chuyên sâu nhƣ trình độ đối tƣợng bạn đọc Trong tạp chí khoa học, tạp chí thuộc chuyên ngành ngôn ngữ chiếm số lƣợng đáng kể Hiện nay, tạp chí chuyên ngành ngôn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ngữ đƣợc tính điểm cao (Ngôn ngữ, Từ điển học & Bách khoa thƣ, Ngôn ngữ & Đời sống) nhiều tạp chí khoa học khác (của trƣờng, viện nghiên cứu có đăng tải công trình ngôn ngữ học) Chính mà nghiên cứu ngôn ngữ tít tạp chí khoa học, cụ thể tạp chí thuộc lĩnh vực ngôn ngữ học, công việc vô cần thiết, có ý nghĩa lí luận thực tiễn cao Vì lí trên, chọn đề tài: “Đặc điểm ngôn ngữ tít tạp chí khoa học” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Lịch sử nghiên cứu Trong năm gần đây, phát triển vƣợt bậc báo chí chứng tỏ tầm quan trọng đời sống, xã hội tƣ cách quan quyền lực thứ tƣ, ngôn ngữ báo chí ngày thu hút đƣợc quan tâm của nhà nghiên cứu từ nhiều góc độ khác Tác giả Hà Minh Đức (trong Cơ sở lí luận báo chí, đặc tính chung phong cách, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000) cho rằng, ngôn ngữ báo chí ngôn ngữ văn học ngôn ngữ có tính chuẩn mực cao Đồng thời khẳng định, ngôn ngữ báo chí ngôn ngữ luận, đảm nhiệm chức chức thông tin Còn tác giả Hoàng Anh (trong Một số vấn đề sử dụng ngôn từ báo chí, Nxb Lao động, 2003) lại quan tâm đến tính kiện ngôn ngữ báo chí, coi nét đặc trƣng bao trùm ngôn ngữ báo chí Tác giả Nguyễn Tri Niên (trong Ngôn ngữ báo chí, Nxb Đồng Nai, 2003) vào chất thông tin báo chí mà không vào chất nội ngôn ngữ để đặc điểm ngôn ngữ báo chí, tác giả phân biệt rạch ròi ngôn ngữ ngôn ngữ báo chí nên quan điểm nhiều hạn chế Tác giả Vũ Quang Hào - ngƣời có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu giảng dạy lĩnh vực báo chí (trong Ngôn ngữ báo chí, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004) đƣa đƣợc nhận định, quan điểm có Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn STT Tên tác giả 951 Lê THị Tố Uyên 952 Lê THị Thu Hƣơng 953 Nguyễn Thiện Giáp 954 Nguyễn Đức Dân 955 Hoàng Văn Vân 956 Vũ THị Sao Chi 957 Lê THị Minh Hàng 958 Hoàng Quốc 959 TRịnh Sâm 961 Nguyễn Đức Tồn 962 Nguyễn Lai 963 Nguyễn THị Ly Kha 964 Vũ THị Sao Chi 965 Nguyễn Mạnh Tiến Tên Tên viết tắt quan, tổ chức trị xã hội Việt Nam (Xét phƣơng diện tả) Ngôn ngữ học xã hội (Tác giả Nguyễn Văn Khang, XXB Giáo dục Việt Nam, H., 2012) Hội thảo khoa học quốc tế ngôn ngữ học Việt Nam bối cảnh đổi hội nhập thành công tốt đẹp Giới thiệu lo gichs phi hình thức Tính đa chức năng: Nguyên tắc tổ chức ngôn ngữ Hai ý niệm tƣơng phản - tảng cho ẩn dụ tri nhận thơ Chế Lan Viên (Qua tập Điêu tàn Ánh sáng phù sa) Câu điều kiện tiếng Việt “cái cho sẵn” Vấn đề tiếng mẹ đẻ ngƣời Hoa An Giang Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu ngôn ngữ Về nguyên lí tính hình tuyến tính chất tâm lí tín hiệu ngôn ngữ Thử xác định nhân tố khái niệm trừu tƣợng ẩn dụ khái niệm qua cách đặt vấn đề G.Lakoff Bài tập hỗ trợ học sinh lớp bị chứng khó đọc tri nhận không gian Hai ý niệm tƣơng phản - Nền tảng cho ẩn dụ tri nhậntrong thơ Chế Lan Viên (Qua tập Điêu tàn ánh sáng phù sa) Một số khó khăn hạn chế việc vận dụng định nghĩa chủ ngữ, vị ngữ theo quan niệm truyền thống vào dạy học ngữ pháp Số Tít đƣợc thể từ Đặc điểm hình thƣc Tít đƣợc thể cụm Tít từ đƣợc thể Cụm từ phụ Cụm hiên Câu từ trần Danh Động Tính đẳng ngữ ngữ ngữ giới thuật lập ngữ √ 6(289)2013 √ 6(289)2013 √ 6(289)2013 7(290)2013 7(290)2013 √ √ √ 7(290)2013 7(290)2013 7(290)2013 7(290)2013 √ √ √ √ 8(291)2013 √ 8(291)2013 8(291)2013 √ √ 8(291)2013 √ 8(291)2013 Tít đƣợc thể câu Câu nghi vấn Câu cảm thán Câu tồn Câu cầu khiến Tít đặc biệt STT Tên tác giả 966 Đinh Văn Tuấn 967 Phạm THị Thu THủy 968 Huỳnh Thị Minh Nguyệt 969 Hoàng Trọng Canh 970 Tôn Nữ Mĩ Nhật 971 Phạm Ngọc Hàm 972 Lê KÍnh Thắng 973 Lê Thời Tân 974 Nguyễn THị Lan Chi 975 Trần Minh Thƣơng 976 977 Trầm Thanh Tuấn Phan Văn Hóa 978 Lê Đông 979 Nguyễn Văn Chính 980 Nguyễn Giáp Thiện Tên Một vài chữ Nôm từ cổ đặc biệt truyện Kiều Một số đề xuất đào tạo, đánh giá lực tiếng Việt cho ngƣời nƣớc sở khung tham chiếu châu Âu Những đƣờng hình thành thuật ngữ du lịch Qua khảo sát từ nghề biển Thanh - Nghệ Tĩnh, suy nghĩ việc thu thập nghien cứu từ nghề nghiệp Tiếng Anh giáo dục đại học: số vấn đề lí luận thực tiễn Cƣời tiếng Hán tiếng Việt nhìn từ góc độ tri nhận Cấu trúc tham tố tính từ tiếng Việt Nhận thức luận quan hệ ngôn ngữ - thực Trang Tử bối cảnh giải cấu trúc luận Chánh ngữ giáo thuyết nhà Phật nguyên lí giao tiếp Khảo sát tƣợng dẫn dịch Kinh thi, Đƣờng thi tronghai tác phẩm Cung oán ngâm khúc Chinh phụ ngâm Vẻ đẹp ngôn từ Đƣờng thi Hình tƣợng rừng sử thi Tây Nguyên Suy nghĩ số tƣ tƣởng ngôn ngữ Nguyễn Lai Bàn thêm viết hoa loại địa danh tiếng Việt địa phận hành Ngôn ngữ học tạo sinh N.Chomsky: Lý thuyết chuẩn hay mô hình bình diện Số 8(291)2013 Tít đƣợc thể từ Đặc điểm hình thƣc Tít đƣợc thể cụm Tít từ đƣợc thể Cụm từ phụ Cụm hiên Câu từ trần Danh Động Tính đẳng ngữ ngữ ngữ giới thuật lập ngữ √ √ 8(291)2013 8(291)2013 √ √ 9(292)2013 9(292)2013 9(292)2013 9(292)2013 √ √ √ √ 9(292)2013 9(292)2013 √ √ 9(292)2013 9(292)2013 9(292)2013 9(292)2013 √ √ √ √ 9(292)2013 √ 10(293)2013 Tít đƣợc thể câu Câu nghi vấn Câu cảm thán Câu tồn Câu cầu khiến Tít đặc biệt STT Tên tác giả Hoàng Quốc 981 982 983 984 985 Phạm Thị Bền Hoàng Thị yến Lã Thị Thanh Mai Ngô Thị Minh Nguyệt Lê Thị Hăng 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 Hồ Lê Nguyễn Cảnh Phức Nguyễn Đƣc Tồn Trần Trí Dõi Phạm Thị Nhung Hồng Nguyễn Vân Phổ Lê Thị Hƣơng Nguyễn Mạnh Tiến Hoàng Hữu Cƣờng Đinh Thị Ánh Tuyết Tên Tình hình dạy - học sử dụng ngôn ngữ trƣờng phổ thông vùng dân tộc Khmer (An Giang) Phát âm nhầm lẫn L-N tiếng Việt: Từ biểu đến can thiệp Nhận diện hành động hỏi gián tiếp tiếng hàn tiếng Việt Đặc điểm xƣng hô vợ chồng tiếng Hàn (Có liên hệ với tiếng Việt) Đặc điểm phƣơng thức chế biến qua tên gọi ăn ngƣời Trung Quốc Phân tích nhu cầu học kĩ viết tiếng Anh sinh viên không chuyên ngữ trƣờng đại học Quảng Bình Một cách giải mã: Phong kiều bạc Trƣơng Kế Hai điẻm cần ý giảng thơ: Phong Kiều bạc Về đơn vị đƣợc gọi “từ” ngôn ngữ Trao đổi thêm chuẩn ngôn ngữ chuẩn tả tiếng Việt Năng lực tri nhận nghĩa chức thán từ nguyên dạng ngƣời học tiếng Anh nhƣ ngoại ngữ: Đánh giá từ góc độ diễn gaiỉ hoàn nguyên Nhận xét tƣợng bất đối xứng nhiều Điển tích, thi liệu Hán Bạch Vân quốc ngữ thi tập Nguyễn Bỉnh Khiêm Góp thêm số ý kiến việc phân biệt quan hệ cú pháp với quan hệ ngữ nghĩa Sự tiếp thu ngôn ngữ thứ hai: Chủ động hay thụ động? Số Tít đƣợc thể từ Đặc điểm hình thƣc Tít đƣợc thể cụm Tít từ đƣợc thể Cụm từ phụ Cụm hiên Câu từ trần Danh Động Tính đẳng ngữ ngữ ngữ giới thuật lập ngữ √ 10(293)2013 10(293)2013 √ √ 10(293)2013 10(293)2013 10(293)2013 √ √ √ 10(293)2013 10(293)2013 10(293)2013 √ √ √ 11(294)2013 √ 11(294)2013 √ 11(294)2013 √ 11(294)2013 11(294)2013 √ √ 11(294)2013 11(294)2013 √ Tít đƣợc thể câu Câu nghi vấn Câu cảm thán Câu tồn Câu cầu khiến Tít đặc biệt STT 996 997 Tên tác giả Dƣơng Cƣờng Quốc TCNN 998 TCNN 999 TCNN 1000 Hoàng Văn Vân 1001 Vũ THị Hải Hà 1002 Nguyễn Chi Lê 1003 Nguyễn Thị Vân Anh Tổng 1003 Tên Khảo sát mối tƣơng quan ngữ nghĩa ngữ pháp cụm “động từ” + danh từ” động từ tố với danh từ tƣơng ứng tiếng Nga đại Lời phát biểu đồng chí Nguyễn Phú TRọng Tổng Bí thƣ Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng Cộng sản Việt Nam lễ kỉ niệm 60 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Diễn văn GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, đọc lễ kỉ niệm 60 năm thành lập Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam Lễ kỉ nệm 60 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (2/12/1953 - 2/12/3013) Nóng, ấm, mát, lạnh tiếng Việt hot, warm, cool, cold tiếng Anh Formant nguyên âm [i, u] quan hệ với điệu tiếng Việt Đặc điểm định danh vị đông dƣợc tiếng Việt Đặc trƣng văn hóa vùng miền qua số tín hiệu thẩm mĩ thuộc trƣờng nghĩa thực vật ca dao Nam Trung Bộ Số Tít đƣợc thể từ Đặc điểm hình thƣc Tít đƣợc thể cụm Tít từ đƣợc thể Cụm từ phụ Cụm hiên Câu từ trần Danh Động Tính đẳng ngữ ngữ ngữ giới thuật lập ngữ √ Tít đƣợc thể câu Câu nghi vấn Câu cảm thán Câu tồn Câu cầu khiến 10 Tít đặc biệt 11(294)2013 √ 12(295)2013 √ 12(295)2013 √ 12(295)2013 √ 12(295)2013 √ 12(295)2013 √ 12(295)2013 √ 12(295)2013 752 137 63 11 15 Phụ lục ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC TÍT BÀI TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC XÉT VỀ NGỮ NGHĨA STT Tên tác giả Tên I TẠP CHÍ TỪ ĐIỂN HỌC VÀ BÁCH KHOA THƢ Ngành Ngôn ngữ học, Trƣờng đại học Khoa học Xã Nguyễn Hồng Cổn hội Nhân văn - ĐHQG Hà Nội: 55 năm xây dựng phát triển Nguyễn Hữu Đạt Ý nghĩa thời gian tong thành nfữ, tục ngữ tiếng Việt Bùi Duy Dƣơng Từ láy Thiên Nam ngữ lục Một cách xác định chủ ngữ kiểu câu “Có +X” Đỗ Hồng Dƣơng từ góc độ lí thuyết điển mẫu Luận bàn vấn đề điệu ngôn gnữ Phạm Thị Thu Hà chi Chàm Một vài nhận xét mối quan hệ ngôn ngữ văn Trần Thị Hồng Hạnh hóa qua số thành ngữ gốc Hán tiếng Việt Phạm Thị Thúy Hồng Đặc điểm ngữ pháp từ loại tiếng Indonesia Về “kho báu” hệ thống thuật ngữ ngôn ngữ học Lê Quang Thiêm Việt Góp phần tìm hiểu văn hóa Việt qua hai ca dao Nguyễn Thị Phƣơng Thùy trữ tình Phát loài sinh vật “hóa thạch sống” Quảng 10 Nguyễn Văn Lợi Bình: Từ góc nhìn ngôn ngữ học Lê lan 11 Chiếu xạ ẩn dụ ý niệm tình cảm Lý Toàn Thắng Về khái niệm liên quan đến câu hỏi hành động hỏi 12 Hoàng Thị Yến tiếng Việt Lỗi chuyển đổi ngôn ngữ sinh viên năm nhất, 13 Nguyễn Thị Hồng Hà không chuyên tiếng Anh (tại Trƣờng Đại học Kinh tế Kĩ Thuật Công nghiệp) Ẩn dụ tri nhận “con ngƣời cỏ” ca từ 14 Nguyễn Thị Bích Hạnh Trịnh Công Sơn Nghĩa yếu tố Hán Việt từ: án sát, bất 15 Lê Xuân Thại kì, bệ hạ, cƣơng vị Một vài đặc điểm ngữ nghĩa văn hóa lớp từ 16 Đòan Thị Tâm thân tộc tiếng Êđê (so sánh với tiếng Việt) Số Tít thể nội dung dẫn nhập Tít thể nội dung tổng thể 6(14)2011 √ 6(14)2011 6(14)2011 √ Đặc điểm ngữ nghĩa Tít thể Tít phản ánh kết nội dung luận Tít định hƣớng nghiên cứu √ 6(14)2011 √ 6(14)2011 √ 6(14)2011 √ √ 6(14)2011 6(14)2011 √ 6(14)2011 √ √ 6(14)2011 6(14)2011 √ √ 6(14)2011 6(14)2011 √ 6(14)2011 √ √ 6(14)2011 6(14)2011 Tít thể quan hệ với Sapô √ STT Tên tác giả 17 18 Phạm Tất Thắng Nguyễn Huy Côn 19 Quách Thị Gấm 20 Đỗ Thị Lƣợng 21 22 23 24 25 26 Trần Thị Tuyên Nguyễn Trung Thuần Lý Toàn Thắng Thu Thu Nguyễn Thiện Giáp Nguyễn Thị Hoàn Nguyễn Thị Linh Thu Hồng 27 28 Liễu Hạnh 29 Thu Trà 30 Hải Chi 31 Nguyễn Xuân Thắng 32 N V Stankevich 33 Đỗ Tiến Thắng 34 Lại Thị Phƣơng thảo 35 Trần Thị Thu Hiền 36 Nguyễn Tuyết Minh 37 Lê Xuân Thại 38 Trƣơng Thị Thu Hà 39 Lê Thị Sao Chi Tên Số Về vị trí tên riêng hẹ thống từ loại tiếng Việt Từ điển từ chuẩn Một vài nhận xét bƣớc đầu từ điển thuật ngữ báo chí Về vấn đề biên tập từ điển Bách khoa Việt nam (qua Từ điẻn Bách khoa Việt Nam) Nobel giải thƣởng Nobel Tiếng Esperanto Thầy Hạo Một kiểu tạo từ lạ Lí luận thực tiễn dịch thuật Hƣớng tới từ điển tiếng Anh kiểu Singapore 6(14)2011 6(14)2011 Có phải A Einstein sai? 6(14)2011 GS Hoàng Tụy đƣợc trao giải thƣởng toán học Constantin Cara Theodory Sinh hoạt khoa học chủ đê xây dựng ngân hàng liệu biên soạn từ điển Chuyến công tác Thái lan đoàn Viện TĐH & BKT VN Giáo dục khoa học công nghệ phải chuyển mạnh sang đáp ứng nhu cầu xã hội Nguyễn Tài Cẩn nhƣ tƣởng nhớ Nguồn gốc phụ âm đầu /v/ tiếng Việt: Những phát lộ từ phƣơng ngƣ Những khó khăn ngƣời học tiếng Anh gặp phải học kĩ nghe hiểu số giải pháp gợi ý đặc trƣng ngôn ngữ quảng cáo phi thƣơng mại Từ điển học nhƣ chuyên ngành khoa học ngôn ngữ Tìm hiểu nghĩa yếu tố Hán Việt từ: ân cần, bố thí, đô hhộ Về nhóm vị từ qua trình vô tác chuyển vị song trị tiếng Việt Từ - Nghĩa từ khó khăn sinh viên lào học tiếng Việt Tít thể nội dung dẫn nhập Tít thể nội dung tổng thể √ √ Đặc điểm ngữ nghĩa Tít thể Tít phản ánh kết nội dung luận 6(14)2011 √ 6(14)2011 √ Tít định hƣớng nghiên cứu √ √ 6(14)2011 6(14)2011 6(14)2011 6(14)2011 6(14)2011 6(14)2011 √ √ √ √ √ √ 6(14)2011 6(14)2011 √ 6(14)2011 √ 6(20)2012 √ 6(20)2012 √ √ 6(20)2012 6(20)2012 6(20)2012 6(20)2012 √ √ √ √ 6(20)2012 √ 6(20)2012 6(20)2012 Tít thể quan hệ với Sapô √ STT 40 41 Tên tác giả Nguyễn Phƣơng Anh Nguyễn Văn Hiệu Nguyễn Thế Dƣơng 42 Nguyễn Thị Hoàn 43 Phạm Hùng Việt 44 Đỗ Văn Hoan 45 46 47 48 49 Lê Sơn Đinh Ngọc Vƣợng Đình Cao Nguyễn Hƣởng Nguyễn Thị Trà My 50 Bùi Thị Tiến 51 Linh Hồng 52 Thu Hƣơng 53 Lại Văn Hùng Đinh Ngọc Vƣợng 54 Nguyễn Văn Lợi 55 Phạm Thị Huyền 56 Nguyễn Thiện Giáp 57 58 Phạm Hồng Xuân Nguyễn Thị Nhƣ Ngọc 59 Lê Thị Bình 60 Nguyễn Đức Dân 61 Hoàng Thị Châu 62 Tạ Văn Thông Tên Số Về ten gọi “xứ Đoài” với tƣ cách địa danh 6(20)2012 Các kiểu từ ghép phân nghĩa tiếng Mông 6(20)2012 Cơ sở tri nhận bốn từ tim, bụng, lòng, tục ngƣ, ca dao, dân ca tiếng Việt Về dự thảo đề án biên soạn Bách khoa toàn thƣ Việt Nam Về phƣơng pháp lập bảng mục từ Bách khoa thƣ Công an nhân dân Việt Nam Leona Da Vinci: Những mặt khuất thiên tài Tác giả vấn đề liên quan Báo cải Kiếm bạc hay kiếm bạt? Phong cách hcọ tiếng Việt đại Bổ nhiệm Viện trƣởng viện TĐH & BKT VN nhiệm kì Hội thảo khoa học đề án biên soạn Bách khoa toàn thƣ Việt Nam Hội nghị Ctv tạp chí Từ điển học Bách khoa thƣ 2012 Viện Từ điển học Bách khoa thƣ Việt Nam: năm nhìn lại Từ điển học Bách khoa thƣ học: Đôi diều suy nghĩ Ngành, Nghề Nghiệp Cùng với phát triển viện trƣởng thành Những khác biệt hệ thống ngữ pháp tiếng Việt Nguyễn Tài Cẩn Ẩn dụ từ ngữ tính hệ thống ẩn dụ từ ngữ Thử lập quy trình ẩn dụ tiếng Anh Cấu trúc đề thuyết cấu trúc cú pháp, cấu trúc nghia biểu câu tồn tiếng Việt Con đƣờng chuyển nghĩa từ “đi” Tìm hiểu từ nguyên từ phƣơng tiện vận chuyển đƣờng thủy Biên soạn từ điển đối nghịch Việt - dân tộc thiểu số dân tộc thiểu số - Việt Tít thể nội dung dẫn nhập √ Tít thể nội dung tổng thể Đặc điểm ngữ nghĩa Tít thể Tít phản ánh kết nội dung luận Tít thể quan hệ với Sapô √ √ 6(20)2012 √ 6(20)2012 √ 6(20)2012 √ √ √ √ 6(20)2012 6(20)2012 6(20)2012 6(20)2012 6(20)2012 √ 6(20)2012 √ 6(20)2012 √ 6(20)2012 √ 6(26)2013 √ 6(26)2013 √ 6(26)2013 Tít định hƣớng nghiên cứu √ 6(26)2013 √ 6(26)2013 6(26)2013 √ 6(26)2013 √ √ √ 6(26)2013 6(26)2013 √ 6(26)2013 √ STT Tên tác giả 63 Phạm Văn Thấu 64 Phạm Thị Thúy Hồng 65 66 Lê Xuân Mậu Nguyễn Huy Côn Đinh Điền Trần Lê Tâm Linh Cao Thị Hảo Vũ Hƣơng Giang 67 68 69 Phạm Hùng Việt 70 Nguyễn Khánh Hà 71 Trần Thị Tuyên 72 73 74 75 Lê Sơn Lê Xuân Thại Nguyễn Hồng Cổn Trần Thị Hƣờng 76 Thu Hƣơng 77 Xuân Hùng Tên Hƣớng đến việc biên soạn từ điển chuyên ngành xuất Một vài khảo sát bƣớc đầu tiếng Đồng Hới (Quảng Bình) Sự tạo từ tính quy luật Từ điển viết tắt Thuật ngữ tiéng Anh tiếng Việt ngƣ liệu hợp đồng kinh tế Hệ thống từ ngƣ mang tính ngữ tác phẩm du kí Nam phong tạp chí bách khoa thƣ ngôn ngữ đề án biên soạn Bách khoa toàn thƣ Việt Nam Đề xuất phan loại ngành khoa học tự nhiên Bách khoa toàn thƣ Việt Nam Pjotr Nikolaevich Lebedev - Ngƣời cân đo đƣợc ánh sáng Ra mắt “Bách khoa thƣ Sholokhov” Về từ điển Trung - Việt Văn Tân Ngôn ngữ học đại cƣơng - Những nội dung quan yếu Vietnam Odyssey Bổ nhiệm phó viện trƣởng Viện từ điển học Bách khoa thƣ Việt Nam Đoàn Viện Hàn Lâm KHXH VN thăm làm việc Viện Hàn lâm KH LB Nga II TẠP CHÍ NGÔN NGỮ VÀ ĐỜI SỐNG Lê THị Lan Anh Vai nghĩa thời gian vai nghĩa không gian 78 Đinh Thị Thu Hằng trạng ngữ câu đơn tiếng Việt 79 Trần Kim Phƣợng Về từ tiếp tiếng Việt Một vài đặc điẻm ngôn ngữ hội thoại thi 80 Nguyễn Thị Dung vấn đáp trƣờng Đại học quân Việt Nam 81 Ly Lan Tìm hiểu ý niệm tình cảm “LOVE” tiếng Anh Từ “moon” tiếng Anh (có so sánh ngôn ngữ 82 Nguyễn Thị Thu Hiền - văn hóa với từ “trăng”) So sánh trào phúng văn xuôi Nguyên Ái Quốc 83 Nguyễn Thanh Tú Hồ Chí Minh Số Tít thể nội dung dẫn nhập Tít thể nội dung tổng thể 6(26)2013 √ 6(26)2013 √ 6(26)2013 6(26)2013 √ Đặc điểm ngữ nghĩa Tít thể Tít phản ánh kết nội dung luận Tít định hƣớng nghiên cứu √ √ 6(26)2013 6(26)2013 √ 6(26)2013 √ √ 6(26)2013 6(26)2013 √ 6(26)2013 6(26)2013 6(26)2013 6(26)2013 √ √ √ √ 6(26)2013 √ 6(26)2013 √ 10(192)2011 √ 10(192)2011 √ 10(192)2011 √ 10(192)2011 √ 10(192)2011 √ 10(192)2011 Tít thể quan hệ với Sapô √ STT Tên tác giả 84 TRịnh Sâm 85 Nguyễn Thị Hiền 86 Đào Tiến Thi 87 Trần Văn Dũng Đoàn Thị Tâm 88 Bùi Minh Toán 89 Nguyễn Thanh Huy 90 Nguyễn Thị Hồng Ngân 91 Lƣu Hớn Vũ 92 Lâm Quang Đông 93 Mai Hảo Yến 94 Nguyễn Thị Vân Anh 95 Nguyễn Văn Loan 96 Nguyễn Đức Dân 97 Phan Văn Hòa 98 Lê Viết Dũng 99 Thái Duy Bảo 100 Lê Quang Thiêm 101 Trần Quang Hải 102 Lê Thị Giao Chi Tên Số Dòng sông đời (tri nhận ngƣời Việt 10(192)2011 sông nƣớc) Các tình thể phƣơng châm khiêm tốn 10(192)2011 tiếng Việt Chuyện viết tiếng Việt: Đừng vội vàng (trao đổi 10(192)2011 với tác giả Hoàng Hồng Minh) Xung quanh việc viết số địa danh Tây Nguyên Mấy nhận xét giọng điệu ngữ thơ Việt Nam đại Một số đặc điểm ngữ nghĩa từ “mà” tiếng Việt Tìm hiểu cặp thoại bậc trung học sở Những lỗi sử dụng bổ ngữ phƣơng hƣớng học viên ngƣời Việt học tiếng Trung Quốc Tiếng Anh chuyên ngành - Một số vấn đề nội dung giảng dạy Cách dẫn ý nghĩ nội tâm nhân vật truyện ngắn Nam Cao Đặc điểm ngôn ngƣ thơ Lý Hạ Đặc trƣng văn hóa học hành khoa bảng qua số làng hà Tĩnh Để lâu câu sai hóa Dạy học tiếng Anh theo mục đích cụ thể Việt Nam giai đoạn 2011-2012 từ góc nhìn thực tiễn hƣớng chiến lƣợc Đề án ngoại ngữ quôc gia Tăng cƣờng động học tập ngoại ngữ chuyên ngành cho sinh viên trƣờng đại học cao đẳng Đƣờng hƣớng đào tạo tiếng Anh chuyên biệt cho chuyên ngành tiếng Anh - không? Tiếp cận triẹt để phân tầng ngành lƣỡng phân đinh hƣớng đào tạo chuyên ngữ tiếng Anh Dạy - học ngoại ngữ chuyên ngành: mâu thuẫn kì vọng thực tế Đƣa thực tiễn đời sống vào lớp học Tít thể nội dung dẫn nhập Tít thể nội dung tổng thể √ √ √ 10(192)2011 √ 11(193)2011 √ 11(193)2011 √ 11(193)2011 √ √ 11(193)2011 11(193)2011 √ √ 11(193)2011 11(193)2011 √ 11(193)2011 √ 11(193)2011 √ 12(194)2011 √ 12(194)2011 √ 12(194)2011 √ 12(194)2011 √ √ 12(194)2011 12(194)2011 Đặc điểm ngữ nghĩa Tít thể Tít phản ánh kết nội dung luận √ Tít định hƣớng nghiên cứu Tít thể quan hệ với Sapô STT Tên tác giả 103 Đỗ Thị Xuân Dung 104 Đỗ Tiến Thắng 105 Hồ Xuân Mai 106 Mai Thị Hảo Yến Lê Thị Hƣơng 107 Đỗ Minh Hùng 108 Nguyễn Huy Kỉ 109 Nguyễn THị Hoàn 110 111 Mai Ngọc Chừ Lê Hoài THao 112 Nguyễn Văn Đen 113 Trƣơng Thị Thu Hà 114 Phí Lê Mai 115 Lại THị Phƣơng Thảo 116 Lê Thị Lâm 117 Nguyễn Nhã Bản 118 Võ Hồng Vân 119 Nguyễn Minh Hoạt 120 Trƣơng Thị Diễm Tên Dạy học tiếng Anh chuyên ngành theo nhu cầu xã hội Phụ âm đầu “x” với diễn biến tổ hợp phụ âm tiền thân Các cặp từ “bây-mầy”, “chị-chế”, “anh-hia” xƣng hô ngƣời miền Tây Nam Bộ Vai trò lời chào hỏi văn hóa giao tiếp ngƣời Việt Lớp độngt tình thái diễn văn nhậm chức tổng thống Mĩ Ngữ điệu lên tiếng Anh ngƣời Hà Nội cách diên đạt tƣơng đƣơng tiếng Việt Từ cho giao tiếp mua bán ngƣời Tày Nùng với ngƣời Kinh chợ Lạng Sơn Chất trữ tình khái niệm ngôn ngữ học Về tên làng: Hoang vu nhƣng tốt lành Một số cách dùng từ “bị”, “đƣợc” sống hàng ngày Thử xác định tiêu chí nhận diện vị từ trình tiếng Việt Về cấu tạo hệ thống thuật ngƣ “Bộ luật dân sự” So sánh đối chiếu thành tố đứng trƣớc danh từ trung tâm tiếng Anh tiếng Việt Khảo sát thái độ ngôn gnữ đòng bào ngƣời Thái chữ Thái đƣợc sử dụng giáo dục: trƣờng hợp tỉnh Điện Biên Thành ngữ có điển tích, điển cố ca dao Việt Nam Cách sử dụng từ ông, bà giao tiếp ngƣời xứ Thanh Càn hiểu thống cách viết tả tên tỉnh Đắc Lắc Từ xƣng hô có nguồn gốc danh từ thân tộc cộng đồng công giáo Việt Số Tít thể nội dung dẫn nhập Tít thể nội dung tổng thể Đặc điểm ngữ nghĩa Tít thể Tít phản ánh kết nội dung luận √ 12(194)2011 √ 10(204)2012 √ 10(204)2012 √ 10(204)2012 √ 10(204)2012 √ 10(204)2012 10(204)2012 √ √ 10(204)2012 10(204)2012 √ 11(205)2012 √ √ 11(205)2012 11(205)2012 √ √ 11(205)2012 √ 11(205)2012 11(205)2012 √ 11(205)2012 √ 12(206)2012 √ 12(206)2012 Tít định hƣớng nghiên cứu √ Tít thể quan hệ với Sapô STT Tên tác giả 121 Trần Thị Hƣờng 122 Nguyễn Thế Hải 123 Nguyễn Đình Trƣơng Nguyễn 124 Cao Thị Hảo 125 Phan Xuân Phồn 126 Trần Thị Phƣợng 127 Lê Khắc Cƣờng 128 Lê Khắc Cƣờng Nguyễn Thị Phƣơng Trang 129 Tô Minh Thanh 130 Trần Thủy Vịnh 131 132 Nguyễn Văn Phổ Lê Thị Minh Hằng 133 Nguyễn Thị Ngọc Hân 134 Nguyễn Thị Thanh Truyền 135 Võ THị Ngọc Ân 136 Trần Trọng Nghĩa II TẠP CHÍ NGÔN NGỮ 137 Nguyễn van Khang 138 Diệp Quang Ban 139 Tô Minh Thanh 140 La Văn Thanh Tên Số Nghiên cứu phân loại động từ tiếng hàn Một số kĩ sử dụng từ điển để nâng cao vốn từ ngữ sinh viên không chuyên ngữ Nghiên cứu khảo sát BNC ICE theo hƣớng khối liệu tiếng Anh ứng dụng thực tiễn Ngôn ngữ ngƣời kể chuyện truyện ngắn Nguyễn Bá Học Phạm Duy Tốn Sự du nhập tiếng nói cƣ dân nơi khác vào thành phố Vinh - Bến Thủy trƣớc cách mạng Ứng xử gia đình qua thành ngữ, tục ngữ ngƣời Việt 15 năm Khoa Việt Nam học, Trƣờng ĐHKHXH & NV, ĐHQG TPHCM Tiếng Việt “Sách sỗ sang chép việc” (1882) Philipphê Bỉnh Bàn thêm cách thể ý nghĩa tƣơng lai tiếng Việt tiếng Anh Dấu phảy với nghia câu tiếng Việt tiếng Anh Ngữ nghĩa ngữ pháp “chú ý”, “để ý”, “lƣu ý” “Khi nào” - Giả định hay thực “Và” cách viết số học viên ngƣời Hàn Quốc Về đơn vị “chỉnh chu”, “chỉn chu” Chuyển loại tiếng Anh dƣới góc nhìn ngôn ngữ học hình thức ngôn ngữ học tri nhận Lí lẽ lập luận trào phúng - châm biếm 12(206)2012 Chính sách ngôn ngữ Đảng Nhà nƣớc công tác xóa mù chữ Về phƣơng pháp luận nghiên cứu dụng học: Từ cách tiếp cận phối cảnh Câu tổng loại tiếng Việt tiếng Anh Một vài nhận xét tổ hợp song tiết Hán Việt Việt tạo tiếng Việt đại Tít thể nội dung dẫn nhập Tít thể nội dung tổng thể 12(206)2012 √ 12(206)2012 √ Đặc điểm ngữ nghĩa Tít thể Tít phản ánh kết nội dung luận √ 12(206)2012 12(206)2012 Tít định hƣớng nghiên cứu √ √ √ 12(206)2012 12(218)2013 √ 12(218)2013 √ 12(218)2013 √ 12(218)2013 √ 12(218)2013 12(218)2013 √ 12(218)2013 √ √ √ 12(218)2013 √ 12(218)2013 12(218)2013 √ 7(266)2011 √ √ 7(266)2011 7(266)2011 √ 7(266)2011 √ Tít thể quan hệ với Sapô STT Tên tác giả 141 142 Phạm Thị Hồng Thắm Nguyễn Thị Thanh tâm 143 Nguyễn Thị Thu Thủy 144 Nguyễn Đức Tồn 145 Hoàng Văn Vân 146 Lê Đình Tƣờng 147 Võ Kim Hà 148 Đinh Lƣ Giang 149 Nguyễn Thái Liên Chi 150 Phạm Thị Thoan 151 Lê Thanh Hà 152 Lê Xuân Thại 153 Nguyễn Đức Tồn 154 Nguyễn Thị Ly Kha 155 Phan Quan Thông 156 Vũ Thị Thanh Hƣơng 157 Nguyễn Thiện Giáp 158 Nguyễn Khắc Phi 159 Phạm Ngọc Hàm 160 Lê Xuân Thại Tên Số Vấn đề tiếp nhận đoạn văn từ góc độ thể loại văn Một số nét độc đáo ngôn ngữ thơ Lê Đạt Lập ý cho văn nghị luận học sinh trƣờng phổ thông Về phƣơng thức cấu tạo từ tiếng Việt từ góc độ nhận thức thể Hƣớng tới lí thuyết dịch toàn diện: Một số khái niệm Phạm trù tiền giả định cấu trúc cú có hãy, đừng Phân tích chế tri nhận ngữ biểu trƣng tiếng Việt có yếu tố tay (đối chiếu với tiếng Anh) Hòa mã tiếng Khmer - Việt đồng sông Cửu Long phát triển từ vựng tiếng Khmer Nam Bộ Vấn đề danh từ chung, tên riêng thành tố chung định danh Đồng Nai Bƣớc đầu tìm hiểu viếc sử dụng chất liệu văn học ngôn ngữ báo chí ngành công anđầu thé kỉ XXI Mấy đặc điểm khái quát thuật ngữ du lịch tiếng Việt tiếng Anh Tìm hiểu nghĩa yếu tố Hán - Việt từ: bao biện chiêu tuyết, khẩn thiết, khúc chiết Về phƣơng thức cấu tạo từ tiếng Việt từ góc độ nhận thức thể (tiếp theo hết) Nội dung đánh giá khả phát âm âm tiết trẻ mẫu giáo Khảo sát đơn vị thành ngữ tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh Tình hình dạy - học sử dụng tiếng Việt truòng Phổ thôgn vùng dân tộc thiểu số Việt Nam Về ngôn ngữ học tri nhận Những điều không đơn giản quanh tác phẩm tƣởng chừng đơn giản Chữ Hán với tín ngƣỡng dân gian ngƣời xƣa Tìm hiểu nghĩa yếu tố Hán Việt từ: ác liệt, đê mê, lí lịch, mê li 7(266)2011 7(266)2011 Tít thể nội dung dẫn nhập Tít thể nội dung tổng thể √ Đặc điểm ngữ nghĩa Tít thể Tít phản ánh kết nội dung luận √ √ 7(266)2011 √ 8(267)2011 √ 8(267)2011 8(267)2011 √ 8(267)2011 √ √ 8(267)2011 8(267)2011 √ √ 8(267)2011 √ 8(267)2011 8(267)2011 √ √ 9(268)2011 9(268)2011 √ √ 9(268)2011 9(268)2011 √ 9(268)2011 √ 9(268)2011 √ √ 9(268)2011 9(268)2011 Tít định hƣớng nghiên cứu √ Tít thể quan hệ với Sapô STT Tên tác giả 161 Lê Xuân Mậu 162 Nguyễn Xuân Hòa 163 Nguyễn Văn Khang 164 Trịnh Cẩm lan Đặng Thị lan Anh 165 Đỗ Thị Hiên 166 Vũ Thị Sao Chi 167 168 169 Đinh Văn Tuấn Bùi Thanh Hoa Trịnh Thanh Huệ 170 Nguyễn Đức Tồn 171 Nguyễn Đức Dân 172 Hoàng Văn Vân 173 Nguyễn Văn Phổ 174 Vũ Ngọc Hoa 175 Nguyễn Mạnh Tiến 176 Nguyễn Đức Tồn 177 178 179 180 Vũ Đức Nghiệu Trần Hƣơng Thục Tôn Nữ Mĩ Nhật Hà Thị Thanh Thúy Lê Đức Luận Lê Anh Xuân Vũ Thị Dung Tít thể nội dung dẫn nhập Tít thể nội dung tổng thể √ Tên Số Âm nghĩa thi ca - Bàn góp đôi lời Một vài vấn đề nghiên cứu so sánh - lịch sử nhóm ngôn ngữ Việt - Mƣờng Một số vấn đề đời sống tiếng Chăm Việt Nam Biến thể ngôn ngữ mang tính đánh dấu viẹc sử dụng chúng phƣơng ngữ Việt (Nghiên cứu trƣờng hợp biến thể /ᴈ/ /ɔ/ huyện quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình Tật khiếm Thính số kĩ giao tiếp cần hình thành cho trẻ khiếm thính Về vấn đề dạy học phần phong cách ngôn ngữ chƣơng trình ngữ văn trung học phổ thông “Quốc Tân la” hay “Nƣớc Tân la” Nhóm hƣ từ tiếng Việt mang ý nghĩa đánh giá Nghiên cứu ẩn dụ phƣơng Tây Những vấn đề ngôn ngữ học tạp chí Ngôn ngữ năm 2011 Ngữ nghãi từ hƣ: Nghĩa cấu trúc trừu tƣợng Hƣớng tới lí thuyết dịch toàn diện: Một số vấn đề dịch liên ngôn Mặc dù, nhƣng quan hệ nhƣợng Phƣơng thức biến đổi cƣờng độ lực ngôn trung cầu khiến văn hành Xác định thành tố cụm chủ vị thành phần câu tiếng Việt dựa vào thuộc tính kết trị vị từ Những vấn đề ngôn ngữ học tạp chí Ngôn ngữ năm 2011 (tiếp theo hết) Hiện tƣợng lặp từ số văn Nôm thời tiếng Việt cổ Trung đại Cấu trúc thể loại Tiểu luận tuyển sinh tiếng Anh Phân tích nghĩa vị tiếng Việt 9(268)2011 3(274)2012 √ Vị giao tiếp 3(274)2012 √ Đặc điểm ngữ nghĩa Tít thể Tít phản ánh kết nội dung luận Tít định hƣớng nghiên cứu 9(268)2011 1(272)2012 √ 1(272)2012 √ 1(272)2012 √ √ 1(272)2012 1(272)2012 1(272)2012 1(272)2012 √ 2(273)2012 √ √ √ √ 2(273)2012 √ 2(273)2012 2(273)2012 √ 2(273)2012 √ 2(273)2012 3(274)2012 √ 3(274)2012 √ √ 3(274)2012 Tít thể quan hệ với Sapô STT Tên tác giả 181 Nguyễn Thị Thu Trang 182 Lê Thời Tân 183 Đinh Văn Tuấn 184 Nguyễn Thiện Giáp 185 Hoàng Quốc 186 Phạm Thị Bền 187 Hoàng Thị yến 188 Lã Thị Thanh Mai 189 Ngô Thị Minh Nguyệt 190 Lê Thị Hăng 191 Hồ Lê 192 Nguyễn Cảnh Phức 193 Nguyễn Đƣc Tồn 194 Trần Trí Dõi 195 Phạm Thị Hồng Nhung Tít thể nội dung dẫn nhập Tên Số Kết tử lập luận tiếng Việt Đại đạo vô ngôn Lão Trang Logos ngữ âm trung tâm phƣơng Tây (liên hệ Lão Trang J Derida - Vài suy nghĩ triết học ngôn ngữ học giải cấu trúc) Biểu tƣợng khởi thủy Địa chi Mão tên gọi thỏ hay tên gọi mèo Ngôn ngữ học tạo sinh N Chomsky: Lý thuyết chuẩn hay mô hình bình diện Tình hình dạy - học sử dụng ngôn ngữ trƣờng phổ thông vùng dân tộc Khmer (An Giang) Phát âm nhầm lẫn l - n tiếng Việt: Từ biểu đến can thiệp Nhận diện hành động hỏi gián tiếp tiếng Hàn tiếng Việt Đặc điểm xƣng hô vợ chồng tiếng Hàn (Có liên hệ với tiếng Việt) Đặc điểm phƣơng thức chế biến qua tên gọi ăn ngƣời Trugn Quốc Phân tích nhu cầu học kĩ viết tiếng Anh sinh viên không chuyên ngữ Trƣờng Đại học Quảng Bình Một cách giải mã bài: Phong Kiều bạc Trƣơng Kế Hai điểm cần giảng thơ: Phong Kiều bạc Về đơn vị đdiễn giải đƣợc gọi “từ” ngôn ngữ Trao đổi thêm chuẩn ngôn ngữ chuẩn tả tiếng Việt Năng lực tri nhận nghĩa chức thán từ nguyên dạng ngƣời học tiếng Anh nhƣ ngoại ngữ: Đánh giá từ góc độ diễn giải hoàn nguyên 3(274)2012 Tít thể nội dung tổng thể √ 3(274)2012 √ Đặc điểm ngữ nghĩa Tít thể Tít phản ánh kết nội dung luận √ 3(274)2012 10(293)2013 √ √ 10(293)2013 10(293)2013 √ 10(293)2013 √ 10(293)2013 √ 10(293)2013 √ √ 10(293)2013 10(293)2013 Tít định hƣớng nghiên cứu √ √ 10(293)2013 11(294)2013 √ 11(294)2013 √ 11(294)2013 √ Tít thể quan hệ với Sapô STT Tên tác giả 196 Nguyễn Vân Phổ 197 Lê Thị Hƣơng 198 Nguyễn Mạnh Tiến 199 Hoàng Hữu Cƣờng Đinh Thị Ánh Tuyết 200 Dƣơng Quốc Cƣờng Tổng số 200 (100%) Tít thể nội dung dẫn nhập Tên Số Nhận xét tƣơng bất đối xứng ít-nhiều Điển tích, thi liệu Hán Bạch vân quốc ngữ thi tập Nguyễn Bỉnh Khiêm Góp thêm số ý kiến việc phân biệt quan hệ cú pháp với quan hệ ngữ nghĩa Sự tiếp thu ngôn ngữ thứ hai: Chủ động hay thụ động Khảo sát mối tƣơng quan ngữ nghĩa - ngữ pháp cụm “động từ+danh từ” động từ tố với danh từ tƣơng ứng tiếng Nga đại 11(294)2013 Tít thể nội dung tổng thể √ 11(294)2013 √ Đặc điểm ngữ nghĩa Tít thể Tít phản ánh kết nội dung luận Tít định hƣớng nghiên cứu Tít thể quan hệ với Sapô 20 (10,%) (3%) √ 11(294)2013 √ 11(294)2013 √ 11(294)2013 (2,5%) 109 (54.5%) 50 (25%) 10 (5%)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm ngôn ngữ của các tít bài trên tạp chí khoa học (khảo sát trên ba tạp chí ngôn ngữ đời sống, ngôn ngữ, từ điển học và bách khoa thư) , Đặc điểm ngôn ngữ của các tít bài trên tạp chí khoa học (khảo sát trên ba tạp chí ngôn ngữ đời sống, ngôn ngữ, từ điển học và bách khoa thư) , Đặc điểm ngôn ngữ của các tít bài trên tạp chí khoa học (khảo sát trên ba tạp chí ngôn ngữ đời sống, ngôn ngữ, từ điển học và bách khoa thư)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay