Slide báo cáo multil media

13 61 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:46

Đề Tài: Digitizatsion principles Sinh viên : Vũ Văn Hà Nguyễn Đức Mạnh  Thiết kế mã hóa: • Bandlimiting filter • Analog to digital converter (ADC) • Lấy mẫu • Lượng tử hóa  Thiết • • kế giải mã Digital to analog converter (DAC) Low pas filter    Phương pháp phân tích Fourier để tín hiệu tương tự có tần số thay đổi theo thời gian tạo từ số vô hạn có tín hiệu hình SIN đơn có biên độ pha liên tục thay đổi theo thời gian Signal bandwidth: Dải tần số thành phần hình SIN tạo nên tín hiệu gọi băng thông tín hiệu Bandlimiting channel: Khi tín hiệu truyền mạng băng thông kenh đó(phạm vi tần số kênh vượt qua) phải lớn băng thông tín hiệu Gồm mạch chính: Bandlimiting filter Analog to digital converter(ADC) Lấy mẫu Lượng tử hóa Bộ mã hóa Lấy mẫu Định lý lấy mẫu Nyquist:Để có biêu diễn xác tín hiệu tương tự thay đổi theo thời gian biên độ tín hiệu phải lấy mẫu có tần số nhỏ lớn lần thành phần tần số hình sin mà biểu diễn tín hiệu Distortion: Tín hiệu méo mẫu tín hiệu lấy tần số thấp tần số Nyquist Alias: Phải lấy mẫu gấp hai lần tần số tín hiệu không tín hiệu bị méo hay gọi tín hiệu cưa (alias signal) tượng chồng phổ(alias)   Để tránh tượng méo: Tần số lấy mẫu thường lấy băng thông Tần số lấy mẫu: số lượng mẫu /s Cách tạo tín hiệu alias trình lấy mẫu  Lượng Tử hóa: Nếu V biên độ tín hiệu lớn nhỏ , n số bít nhị phân sử dụng độ lớn khoảng lượng tử hóa q cho công thức q = 2Vmax n Quantization error(lỗi lượng tử): Sự khác biệt biên độ tín hiệu thực tế biên độ tín hiệu lượng tử hóa gọi Lỗi Lượng tử lỗi diễn ngẫu nhiên biến đổi từ tương tự sang số ngược lại nên thường gọi (quantization noise) hay thuật ngữ “ Tiếng ồn” Dynamic range(D): Tỷ lệ biên độ cao thấp tín hiệu gọi dynamic range- khoảng lỗi chấp nhận V dB D = 20 log  max Vmin  10     Có thành phần chính: DAC (Digital to Analog converter) : Đây thiết bị chuyển đổi từ tín hiệu số sang tín hiệu tương tự Low pass filter: thiết bị lọc tín hiệu có tần số thấp cuối tín hiệu tương tự mã hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide báo cáo multil media, Slide báo cáo multil media, Slide báo cáo multil media

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay