Xây dựng phương pháp khích lệ học tập trong học GDTC cho học sinh nữ khối 11 trường THPT liên hà đông anh hà nội

59 132 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:42

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT NGUYỄN THỊ KIM TUYẾT XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP KHÍCH LỆ HỌC TẬP TRONG HỌC GDTC CHO HỌC SINH NỮ KHỐI 11 TRƢỜNG THPT LIÊN HÀ - ĐÔNG ANH - HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HÀ NỘI – 2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT NGUYỄN THỊ KIM TUYẾT XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP KHÍCH LỆ HỌC TẬP TRONG HỌC GDTC CHO HỌC SINH NỮ KHỐI 11 TRƢỜNG THPT LIÊN HÀ - ĐÔNG ANH - HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sƣ phạm GDTC Hƣớng dẫn khoa học Ths DƢƠNG VĂN VĨ HÀ NỘI – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tên là: NGUYỄN THỊ KIM TUYẾT Sinh viên K38B Khoa GDTC Trường ĐHSP Hà Nội Tôi xin cam đoan đề tài “Xây dựng phương pháp khích lệ học tập học GDTC cho học sinh nữ khối 11 trường THPT Liên Hà - Đông Anh - Hà Nội”, công trình nghiên cứu riêng Đề tài không trùng với kết nghiên cứu tác giả khác Các kết nghiên cứu mang tính thời cấp thiết thực tế khách quan Trường THPT Liên Hà Hà Nội, ngày…tháng …năm 2016 Sinh viên Nguyễn Thị Kim Tuyết DANH MỤC VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Giải thích từ viết tắt ĐC Đối chứng GD Giáo dục GDĐT Giáo dục đào tạo GDTC Giáo dục thể chất NXB Nhà xuất TT Thứ tự TD Thể dục TDTT Thể dục thể thao THPT Trung học phổ thông 10 TN Thực nghiệm 11 s Giây 12 STT Số thứ tự MỤC LỤC Trang ĐẶT VẤN ĐỀ CHƢƠNG I: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Quan điểm GDTC 1.2 Khái niệm động học tập học sinh phổ thông 1.3 Cấu trúc chung 1.3.1 Nguồn gốc, động lực động học tập 1.3.2 Các biểu (hứng thú, say mê…) động học tập 1.4 Khái niệm hứng thú yếu tố cấu thành hứng thú 11 học GDTC 1.4.1 Khái niệm 11 1.4.2 Những yếu tố cấu thành hứng thú học môn GDTC học 11 sinh THPT 1.4.3 Các biểu hứng thú 12 1.4.4 Những yếu tố ảnh hưởng tới hứng học môn GDTC 13 1.5 Đặc điểm tâm - sinh lí học sinh THPT 15 1.5.1 Đặc điểm tâm lí 15 1.5.2 Đặc điểm sinh lí 16 CHƢƠNG II: NHIỆM VỤ, PHƢƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC 18 NGHIÊN CỨU 2.1 Nhiệm vụ nghiên cứu 18 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 18 2.2.1 Phương pháp đọc phân tích tổng hợp 18 2.2.2 Phương pháp vấn 18 2.2.3 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 19 2.2.4 Phương pháp kiểm tra sư phạm 19 2.2.5 Phương pháp toán thống kê 19 2.3 Tổ chức nghiên cứu 20 2.3.1 Thời gian nghiên cứu 20 2.3.2 Địa điểm nghiên cứu 21 2.3.3 Đối tượng nghiên cứu 21 CHƢƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Đánh giá thực hiệu học tập môn thể dục học sinh 22 22 nữ khối 11 trƣờng THPT Liên Hà 3.1.1 Thực trạng công tác GDTC trường Liên Hà 22 3.1.2 Thực trạng đội ngũ giáo viên TDTT trường THPT Liên Hà 23 3.1.3 Thực trạng sở vật chất phục vụ cho giảng dạy học tập 23 môn GDTC 3.1.4 Công tác giảng dạy GDTC trường THPT Liên Hà 24 3.1.5 Nguyên nhân dẫn tới thiếu hứng thú học môn GDTC 25 học sinh khối 11 3.2 Xây dựng đánh giá hiệu học tập môn GDTC 27 học sinh nữ trƣờng THPT Liên Hà 3.2.1 Những tiêu chí đánh giá yêu thích môn học 27 3.2.2 Xây dựng phương pháp 32 3.3 Đánh giá hiệu phƣơng pháp 34 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 42 DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng Nội dung Trang Bảng 3.1 Thực trạng đội ngũ cán giáo viên trường THPT Liên Hà 23 Bảng 3.2 Thực trạng sở vật chất phục vụ giảng dạy học tập 24 môn GDTC Bảng 3.3 Bảng phân phối nội dung thời gian giảng dạy học tập 24 chương trình môn dạy TD cho học sinh trường THPT Liên Hà Bảng 3.4 Kết vấn nguyên nhân mà học sinh 26 cho ảnh hưởng tới hứng thú học GDTC (n=390) Bảng 3.5 Nhu cầu ham thích môn thể thao học sinh 28 nữ khối 11 trường THPT Liên Hà (n=390) Bảng 3.6 Kết vấn tinh thần thái độ học sinh 29 (n=390) Bảng 3.7 Kết quan sát thái độ GDTC nữ học 30 sinh khối 11 trường THPT Liên Hà (n=200) Bảng 3.8 Thực trạng kết học tập kỳ môn GDTC học 31 sinh nữ khối 11 trường THPT Liên Hà (n=390) Bảng 3.9 Xúc cảm học sinh nữ khối 11 học môn GDTC 31 (n=390) Bảng 3.10 Kết vấn giáo viên giải pháp sử dụng 33 để nâng cao hứng thú cho học sinh học môn GDTC (n=390) Bảng 3.11 Kế hoạch thực phương pháp khích lệ học tập cho 35 học sinh nữ khối 11 trường THPT Liên Hà Bảng 3.12 Kết học tập môn GDTC học kỳ học kỳ học sinh nữ khối 11 trường THPT Liên Hà 36 Bảng 3.13 Xúc cảm học sinh nữ khối 11 trường THPT Liên 37 Hà môn GDTC học kỳ học kỳ năm học 2015 - 2016 (n=390) Bảng 3.14 Kết kiểm tra thể lực chung học sinh nữ đạt 38 không đạt khối 11 trường THPT Liên hà trước thực nghiệm (n=30) Bảng 3.15 Kết kiểm tra thể lực chung học sinh nữ khối 11 39 trường THPT Liên Hà sau thực nghiệm (nA = 40; nB = 30) Bảng 3.16 Kết kiểm tra thể lực chung học sinh nữ đạt 40 không đạt khối 11 trường THPT Liên Hà trước thực nghiệm (nA = 40; nB = 30) Bàng 3.17 Kết kiểm tra thể lực chung học sinh nữ khối 11 trường THPT Liên Hà sau thực nghiệm (nA = 40; nB = 30) 40 ĐẶT VẤN ĐỀ Trong công xây dựng chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản nghiệp cách mạng vô to lớn lâu dài nghiệp nhiều hệ nối tiếp Trẻ em lớp người nhỏ tuổi kế tục nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa chủ nghĩa cộng sản cha ông để lại Đất nước Việt Nam, cách mạng Việt Nam thời kì độ lên xã hội chủ nghĩa xã hội công tác chăm sóc sức khỏe, giáo dục thiếu niên nhi đồng nhiệm vụ cách mạng vô quan trọng Đảng Nhà nước ngành giáo dục đóng vai trò vô quan trọng Đất nước ta thời kì đổi hội nhập quốc tế Công nghiệp hóa - đại hóa đất nước, Đảng nhà nước ta phấn đấu xây dựng đất nước giàu mạnh, với người đủ Đức Tài, “đức -trí - thể-mĩ -lao” để bảo vệ xây dựng Tổ quốc Như biết ngày 30/01/1946, Chủ Tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Liên Hiệp lâm thời kí sắc lệnh số 24 thiết lập Nha Thể dục Trung ương có nhiệm vụ nghiên cứu phương pháp thực hành toàn quốc Sau tổng tuyển cử ngày 06/01/1946 Chính phủ Liên Hiệp kháng chiến thành lập Hồ Chí Minh thay mặt phủ Liên Hiệp kí sắc lệnh số 38 (vào ngày 27-3-1946) việc thành lập Nha niên Thể dục bao gồm phòng Thanh niên Trung Ương phòng Thể dục Trung ương Cùng với thời điểm công bố sắc lệnh số 38 Hồ Chí Minh có viết Sức khỏe Thể dục” đăng báo “cứu quốc” Bác kêu gọi toàn dân tập thể dục “giữ gìn dân chủ xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc cần có sức khỏe thành công” Vì “một người dân yếu ớt, tức làm cho nước yếu ớt, người dân khỏe mạnh, tức làm cho nước khỏe mạnh…” tập luyện Thể dục Thể thao bồi bổ sức khỏe bổn phận người dân yêu nước sức khỏe vàng, có sức khỏe làm Bài viết Bác thể hệ thống quan điểm Hồ Chí Minh TDTT Bác khẳng định mục đích rèn luyện sức khỏe chế độ để xây dựng chế độ mới, xã hội văn minh, tiên tiến, đậm đà sắc Mục đích Giáo dục Thể chất phát triển toàn diện hệ trẻ việt nam, hệ trẻ phải phát triển có chủ đích để thực mục tiêu giáo dục toàn diện Đảng Nhà Nước Song song với chương trình giảng dạy môn khoa học nhà trường nhằm trang bị cho học sinh kiến thức có hệ thống môn khoa học tự nhiên, xã hội, khoa học kĩ thuật việc giáo dục thể chất nhà trường có vai trò quan trọng giúp cho học sinh phát triển cách toàn diện, hiểu kiến thức kĩ để tập luyện gìn giữ sức khỏe, nâng cao thể lực, rèn luyện nếp sống lành mạnh, thói quen tự giác tập luyện, mạnh dạn tham gia phong trào hoạt động Ở học sinh THPT, lứa tuổi tính vui tươi hồn nhiên, hiếu động, thiếu em, đặc biệt mặt sinh lí em có nhiều thay đổi lớn Vì môn Thể dục không nên đưa khuynh hướng máy móc, dập khuôn gây cho em mệt mỏi căng thẳng, nhàm chán, ảnh hưởng trình rèn luyện Cần kích thích, tác động đến hoạt động toàn diện mặt tâm lí em, tạo cho em hứng thú, giúp cho em ham thích, tập luyện tốt Mặt khác thực tế môn Thể dục có nhiều đối tượng học sinh khác nhau, có em có sức khỏe tốt, có em có sức khỏe không tốt, bị tật bẩm sinh, bị bệnh béo phìVậy phải làm với em đứng nhìn bạn tập luyện mà thèm muốn? Phải dùng biện pháp nào? Vậy tảng giáo dục thể chất đặt phương pháp sử dụng hợp lí có tác dụng quan trọng đến đối tượng tập luyện, kích thích động viên, xây dựng 37 Bảng 3.13 Xúc cảm học sinh nữ khối 11 trƣờng THPT Liên Hà môn GDTC học kỳ học kỳ năm học 2015 - 2016 (n = 390) Xúc cảm Giữa học kỳ năm Giữa học kỳ năm học 2015 - 2016 học 2015 - 2016 n % n % Vui vẻ 195 50 210 53,8 Thoải mái 190 48,7 234 60 Dễ dàng 172 44,1 214 55 Sợ hãi 39 10 27 Mệt mỏi 145 37,1 117 30 Muốn đƣợc 180 46,1 200 51,3 𝑥2 Tính Bảng 12,49 11,070 kiểm tra Kết kiểm định cho thấy xúc cảm hứng thú em học sinh tích cực lên Qua bảng 3.13 cho thấy: Những xúc cảm hứng thú em đới với môn GDTC học kỳ năm học 2015 - 2016 có tăng lên rõ rệt, vui vẻ đạt 53,8%, thoải mái đạt 60% đặc biệt mệt mỏi sợ hãi mức thấp Hay nói cách khác với cách tổ chức dạy học môn GDTC giáo viên lớp học sinh thấy vui vẻ thoải mái, không sợ kiểm tra Đây là điều kiện tốt giúp học sinh dề dàng có hứng thú học môn GDTC đạt hiệu Mà cụ thể so sánh xúc cảm học tập môn GDTC học kỳ cho thấy: 2 𝑡í𝑛ℎ >2 bảng khác biệt ngưỡng xác suất p < 0.05 nghĩa xúc cảm học tập môn GDTC học kỳ năm học 2015 - 2016 tốt so với xúc cảm học tập môn GDTC học kỳ năm học 2015 - 2016 Như vậy, thấy qua thực nghiệm tác động xúc cảm học sinh môn GDTC tích cực tốt 38 Tóm lại: Nhờ biện pháp đồng mà phương pháp khích lệ tạo nên hứng thú cho học sinh khối 11 trường THPT Liên Hà, kết môn GDTC có cải thiện rõ rệt mà biểu rõ vượt trội thể lực kỹ thuật * So sánh thể lực nhóm trƣớc sau thực nghiệm Để minh chứng rõ hiệu biện pháp, so sánh thể lực chung nhóm trước sau thực nghiệm theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể thông qua nghị số 53 Bộ GD - ĐT Kết điều tra thể lực học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể Bảng 3.14 Kết kiểm tra thể lực chung đạt không đạt học sinh nữ khối 11 trƣờng THPT Liên Hà trƣớc thực nghiệm (𝒏𝑨= 𝟒𝟎; 𝒏𝑩 = 30) Nhóm đối chứng Nhóm đối chứng Nhóm thực nghiệm Số Số người Số người đạt không đạt Nằm ngửa gập bụng 18 22 14 16 Bật xa chỗ 20 20 15 15 Chạy 30m 16 24 13 17 Chạy phút tùy sức 19 21 14 16 Tiêu chuẩn người đạt Số người không đạt Từ kết bảng 3.14 cho thấy số người đạt không đạt chênh lệcch không cao, để minh chứng rõ tiến hành xác định ngưỡng độ tin cậy thông qua bảng 3.15 39 Bảng 3.15 Kết kiểm tra thể lực học sinh chung học sinh nữ khối 11 trƣờng THPT Liên Hà sau thực nghiệm (𝒏𝑨 = 𝟒𝟎; 𝒏𝑩 = 30) Kết Nhóm Nhóm Tổng đối thực chứng nghiệm Số người 73 56 đạt (73.71) ( 86.29) Số người 87 64 không đạt ( 55.29) ( 64.71) 151 Tổng 160 120 280 So sánh ²tính ²bảng p 200.72 3.841 0.05 129 Tính tần suất thực nghiệm đối chứng sau sau: + Tần suất lý thuyết đạt yêu cầu nhóm đối chứng: 160 129 280 = 73.71 + Tần suất lý thuyết đạt yêu cầu nhóm thực nghiệm: 120 129 280 = 55.29 Tần suất lý thuyết đạt yêu cầu nhóm đối chứng: 151 160 280 = 86.29 + Tần suất lý thuyết đạt yêu cầu nhóm thực nghiệm: 151 120 280 = 64.71 Tính ²: ²= (73−73.1)² 73.1 + (56−86.29)² = 200.72 Tìm ²(0.05) = 3.841 86.29 + (87−55,29)² 55.29 + (64−64.71)² 64.71 = 40 Bảng 3.16 Kết kiểm tra thể lực học sinh chung đạt không đạt học sinh nữ khối 11 trƣờng THPT Liên Hà sau thực nghiệm ( 𝒏𝑨 = 𝟒𝟎 ; 𝒏𝑩 = 30) Nhóm đối chứng Nhóm đối chứng Tiêu chuẩn Nhóm thực nghiệm Số ngƣời Số ngƣời Số ngƣời Số ngƣời đạt không đạt đạt không đạt Ngửa gập bụng 31 21 Bật xa chỗ 12 28 28 Chạy 30m 32 22 Chạy phút tùy sức 36 26 Từ kết bảng 3.16 cho thấy số người đạt không đạt chênh lệcch không cao, để minh chứng rõ tiến hành xác định ngưỡng độ tin cậy thông qua bảng 3.17 Bảng 3.17 Kết kiểm tra thể lực học sinh chung học sinh nữ khối 11 trƣờng THPT Liên Hà sau thực nghiệm (𝒏𝑨 = 𝟒𝟎 ; 𝒏𝑩 = 𝟑𝟎) Kết Nhóm đối Nhóm thực chứng nghiệm Số người 33 97 đạt (74.29) (85.71) Số người 127 23 không đạt (55.71) (64.29) Tổng 160 120 So sánh Tổng ²tính ²𝒃ả𝒏𝒈 P 315.20 3.841 0.05 130 150 280 41 Tính tần suất thực nghiệm đối chứng sau sau: + Tần suất lý thuyết đạt yêu cầu nhóm đối chứng: 130 160 280 =74.29 + Tần suất lý thuyết đạt yêu cầu nhóm thực nghiệm: 130 120 280 =55.71 Tần suất lý thuyết đạt yêu cầu nhóm đối chứng: 150 160 280 =85.71 + Tần suất lý thuyết đạt yêu cầu nhóm thực nghiệm: 150 120 280 = 64.29 Tính ²: (33−74.29)² ²=∑ 74.29 + (97−85.1)² 85.1 + (127−55.1)² 55.1 + (23−64.29) 64.29 = 315.20 Tìm ²(0.05) =3.841 Kết bảng 3.15 3.17 cho ta thấy trình độ thể lực nhóm thực nghiệm đối chứng sau tuần luyện tập tăng lên rõ rệt, suy nhóm thực nghiệm tăng cao nhóm đối chứng, từ ta thấy thể lực nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng có khác biệt rõ rệt thể tính ưu việt cao, ²tính > ²bảng nên có khác hai phương pháp trước sau thực nghiệm có ý nghĩa vơi độ tin cậy ngưỡng xác suất 5%, thể lực có học sinh yếu, giảm đi, trung bình, khỏe, tốt tăng lên, cho thấy việc sử dụng giải pháp gây hứng thú học tập đạt hiểu cao tới tình trạng thể lực tăng lên, kéo theo kết học tập môn GDTC tăng lên rõ rệt 42 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ A KẾT LUẬN Kết nghiên cứu lý luận xác định Hứng thú học môn GDTC thái độ lựa chọn đặc biệt học sinh trình, kết lĩnh hội vận dụng kiến thức GDTC trình học tập sống, thấy hấp dẫn ý nghĩa thiết thực môn GDTC với thân Khích lệ học tập môn GDTC học sinh nữ khối 11 biểu thành tố: Xúc cảm tích cực học sinh môn GDTC Nhận thức rõ ràng nguyên nhân tạo nên xúc cảm Biểu hành động học tập môn GDTC học khóa em Đề tài lựa chọn đƣa phƣơng pháp góp phần nâng cao khích lê học tập cho em học sinh nữ khối 11 trƣờng THPT Liên Hà phƣơng pháp sau: Tăng cường giáo dục ý nghĩa, mục đích môn học Giáo viên tạo không khí thi đua lớp học Tận dụng thích đáng phương pháp trò chơi thi đấu học Giáo viên biết cổ vũ, khích lệ động viên em học sinh học tập Giáo viên đưa tiêu phấn đấu cho nội dung toàn lớp học Tổ chức nhiều hoạt động thi đấu TDTT nhà trường B KIẾN NGHỊ Đối với giáo viên - Mỗi giáo viên coi việc hình thành thành phương pháp khích lệ học tập môn học nói chung môn GDTC nói riêng cho học sinh nhiệm vụ hàng đầu cần quán triệt thường xuyên môn học, tiết học 43 - Giáo viên cần áp dụng phương pháp dạy học tích cực trao quyền chủ động cho học sinh, giáo viên có vai trò đạo, định hướng trình giảng dạy môn GDTC - Giáo viên xây dựng mối quan hệ thầy - trò, trò - trò Đối với cha mẹ - Cha mẹ học sinh nên thường xuyên quan tâm, chăm sóc tạo điều kiện cho học tập - Tạo điều kiện cho tham gia vào hoạt động phong trào nhà trường xã hội Với cấp quản lý - Bồi dưỡng giáo viên phải ý đến quan điểm dạy học tích cực phương pháp quan sát cụ thể - Có biện pháp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên bồi dưỡng kỹ soạn giáo án, thiết kế giảng… để nâng cao trình độ cho giáo viên - Đầu tư sở vật chất phục vụ cho môn học để tạo nên hứng thú tích cực học tập cho học sinh TÀI LIỆU THAM KHẢO Chỉ thị 36 - CT/TW, công tác TDTT thời kỳ đổi Chỉ thị 133/TTG việc xây dựng quy hoạch ngành TDTT Nguyễn Quang Duẩn (chủ biên) “Tâm lý học đại cương”, NXB Đại học quốc gia Hà Nội Hồ Ngọc Đại (1983) “Tâm lý học dạy học”, NXB GD, Hà Nội Đề cương giảng tâm lý học trẻ em tâm lý học sư phạm (1975), Tài liệu dùng trường sư phạm Lưu Quang Điệp - Phạm Thị Uyên (1994) “Sinh lý học thể dục thể thao”, NXB TDTT Hà Nội Nguyễn Văn Đức (1987), “Phương pháp thống kê TDTT”, NXB TDTT, Hà Nội Phạm Minh Hạc (1989) “Tâm lý học tập 1”, NXB GD Hà Nội Phạm Minh Hạc chủ biên (1998), “Văn hóa giáo dục Giáo dục văn hóa”, NXB GD, Hà Nội 10 Lê Văn Hồng (chủ biên), Lê Ngọc Lan, Nguyên Văn Thàng (1995), “Tâm lý học lứa tuổi tâm lý học sư phạm”, ĐHSPHN1 11 Luật GD (12/1998) điều 24.2 12 Nguyễn Toán - Phạm Danh Tốn (1991), “Lí Luận phương pháp thể dục thể thao”, NXB TDTT Hà Nội 13 Đồng Văn Triệu (2000), “Lý luận phương pháp GDTC trường học”, NXB TDTT 14 Phạm Ngọc Viễn - Lê Văn Xem (1941), “Tâm lý học TDTT”, NXB TDTT, Hà Nội 46 PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN Dành cho học sinh khối 11 Họ tên………………………… Năm sinh……………………………… Nam, nữ………………………………… Học lớp…………………………… Trường……………… Các em thân mến! Để giúp em học môn GDTC ngày có hứng thú học tập hơn, em vui lòng trả lời số câu hỏi đây: Câu trả lời em dùng để nghiên cứu, không chấm điểm không đánh giá thái độ học tập Rất mong em trả lời câu theo suy nghĩ thực Cám ơn em! Câu 1: Đánh giá mức độ ham thích thể em môn thể thao cách đánh dấu (+) vào cột phù hợp với TT Nhu cầu Môn TT Bóng đá Bóng rổ Bóng chuyền Đá cầu Điền kinh Cầu lông Thể dục Rất thích Thích Không thích 47 Câu 2: Đánh giá mức độ thực em biểu GDTC cách đánh dấu (+) cột phù hợp với TT Biểu Hết sức tập trung Chuyên tâm lắng nghe lời giảng Rất quan Quan trọng trọng Không quan trọng giáo viên Chú ý quan sát động tác mẫu giáo viên bạn Chủ động lấy dụng cụ xếp dụng cụ lớp Đên lớp Có kết học tốt Ra sức hoàn thành tâp giao lớp Câu Dưới lý làm cho học sinh không yêu thích môn GDTC Em đọc kỹ đánh giá mức độ ảnh hưởng lý thân cách đánh dấu (+) vào cột phù hợp với suy nghĩ TT Nội dung vấn Tố chất thể lực kém, tập sợ người khác chê cười Luyện tập vất vả dẫn tới mồ hôi nhiều nên ngại tập Chưa ý thức tác dụng, ý nghĩa môn học Rất Đúng Không thích 48 Không có hứng thú với thân học Tập luyện nhiều, giới thiệu kiến thức thể thao Phương pháp giảng dạy không hấp dẫn Học GDTC lại phải mang giày giầy Môn GDTC khó điểm cao Giáo viên đánh giá không công Câu 4: Học môn GDTC em cảm thấy? Thoải mái Thích thú Lo lắng Căng thẳng Vui vẻ Mệt mỏi Sợ hãi Khó khăn Dễ dàng 10 Muốn kiểm tra 11 Không muốn kiểm tra 49 Phụ lục PHIẾU PHỎNG VẤN Họ tên: ………………………… tuổi: …………giới tính: ……… Trình độ đào tạo: ………………………………chức vụ: ………………… Đơn vị công tác: ……………………………… số năm công tác: ………… Để nâng cao hứng thú học môn GDTC cho học sinh, xin đề nghị quý Thầy/cô vui lòng cho biết ý kiến phương pháp khích lệ nâng cao kết học tập môn GDTC cách đánh dấu (+) vào ô trống cột theo vói ý kiến mình.Xin chân thành cảm ơn quý Thầy/cô Kết vấn TT Nội dung vấn Rất cần thiết Tăng cường giáo dục ý nghĩa mục đích môn học Giáo viên tạo không khí thi đua học Tận dụng phương pháp trò chơi thi đấu học Giáo viên biết cổ vũ khích lệ động viên em học sinh học tập Giáo viên đưa tiêu phấn đấu cho nội dung cho toàn lớp học Nhà trường tạo điều kiện tốt sân bãi dụng cụ học tập Bố trí thời gian học tập hợp lý Cần thiết Không cần thiết 50 Thường xuyên kiểm tra định kỳ thể lực học sinh Tổ chức nhiều hoạt động, phong trào TDTT nhà trường 10 Trang bị thêm nhiều sách TDTT sách hướng dẫn tập luyện môn thể thao luật thi đấu 51 PHỤ LỤC PHIẾU QUAN SÁT Nội dung, mục đích quan sát: Đơn vị lớp quan sát: TT Chỉ tiêu quan sát Số Kết quan sát lần Có hiệu Không hiệu Số lần Số lần sử dụng Hết sức tập trung Chuyên tâm lắng nghe lời giảng giáo viên Chú ý quan sát động tác mẫu giáo viên bạn Chú ý lấy dụng cụ xếp dụng cụ lớp Đến lớp Có kết học tập tốt Ra sức hoàn thành tập giáo viên cho lớp % % 52 Phụ lục * Kết học tập môn GDTC học kỳ kỳ học sinh nữ khối 11 trƣờng THPT Liên Hà (n = 390) Kết Giỏi Khá Trung bình Yếu Tổng Giữa học kỳ Giữa học kỳ năm học 2015-2016 năm học 2015-2016 32 32 (32) (32) 126 134 (130) (130) 216 220 (218) (218) 22 (13) (13) 390 390 Tổng 64 260 436 26 n = 780
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng phương pháp khích lệ học tập trong học GDTC cho học sinh nữ khối 11 trường THPT liên hà đông anh hà nội , Xây dựng phương pháp khích lệ học tập trong học GDTC cho học sinh nữ khối 11 trường THPT liên hà đông anh hà nội , Xây dựng phương pháp khích lệ học tập trong học GDTC cho học sinh nữ khối 11 trường THPT liên hà đông anh hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay