Ứng dụng một số bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho đội tuyển bóng đá nam trường THPT xuân hòa phúc yên vĩnh phúc

63 156 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:42

TRNG I HC S PHM H NI KHOA GIO DC TH CHT NGUYN KHC DNG NG DNG MT S BI TP PHT TRIN SC MNH TC CHO I TUYN BểNG NAM TRNG THPT XUN HềA PHC YấN VNH PHC KHểA LUN TT NGHIP I HC H NI - 2016 TRNG I HC S PHM H NI KHOA GIO DC TH CHT NGUYN KHC DNG NG DNG MT S BI TP PHT TRIN SC MNH TC CHO I TUYN BểNG NAM TRNG THPT XUN HềA PHC YấN VNH PHC KHểA LUN TT NGHIP I HC Chuyờn nghnh: S phm GDTC Hng dn khoa hc ThS.GVC: NGUYN MNH HNG H NI - 2016 LI CAM OAN Tờn tụi l: NGUYN KHC DNG L sinh viờn lp: K38A - GDTC Khoa: Giỏo dc th cht Trng: i hc s phm H Ni Tụi cam oan ting dng mt s bi phỏt trin sc mnh tc cho i tuyn Búng ỏ nam trng THPT Xuõn Hũa- Phỳc Yờn Vnh Phỳc l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi, khụng trựng vi kt qu nghiờn cu ca tỏc gi khỏc Ton b nhng a l nhng mang tớnh cp thit v ỳng thc t khỏch quan ca trng THPT Xuõn Hũa Phỳc Yờn - Vnh Phỳc Nu khụng ỳng nh ó nờu trờn, tụi t chu trỏch nhim trc Hi ng khoa hc v cụng trỡnh nghiờn cu ca mỡnh Xin chõn thnh cm n! H Ni, thỏng 05 nm 2016 Sinh viờn NGUYN KHC DNG CC Kí HIU VIT TT S DNG TRONG KHểA LUN Cm : Centimet HLV : Hun luyn viờn HS : Hc sinh Kg : Kilụgam m : Một n : S ngi NXB : Nh xut bn NC : Nhúm i chng s : Giõy SL : S ln SMT : Sc mnh tc STN : Sau thc nghim THPT : Trung hc ph thụng TDTT : Th dc th thao TG : Thi gian TN : Thc nghim TT : Th t TTN : Trc thc nghim VV : Vn ng viờn MC LC T VN CHNG TNG QUAN CC VN NGHIấN CU 1.1 c im ca mụn búng ỏ: 1.1.1 Búng ỏ l mụn th thao cú tớnh th cao 1.1.2 Búng ỏ l mụn th thao cú tớnh i khỏng cao 1.1.3 Búng ỏ l mụn th thao cú tớnh phc 1.2 c im ca cỏc t cht th lc búng ỏ 1.3 C s lý lun ca SMT 1.4 Nhng hun luyn th lc hun luyn th thao 1.5 Vai trũ v ý ngha ca t cht th lc núi chung v SMT núi riờng Búng ỏ 12 1.6 Nhng iu cn chỳ ý xõy dng bi phỏt trin sc mnh tc cho nam VV búng ỏ 15 1.7 c im tõm sinh lý la tui THPT 16 1.7.1 c im tõm lý la tui THPT 16 1.7.2 c im sinh lý ca la tui THPT 18 1.7.3 c im gii phu ca la tui THPT 19 CHNG NHIM V, PHNG PHP V T CHC NGHIấN CU 22 2.1 Nhim v nghiờn cu 22 2.2 Phng phỏp nghiờn cu 22 2.2.1 Phng phỏp phõn tớch v tng hp ti liu 22 2.2.2 Phng phỏp phng 23 2.2.3 Phng phỏp quan sỏt s phm 23 2.2.4 Phng phỏp kim tra s phm 23 2.2.5 Phng phỏp thc nghim s phm 24 2.2.6 Phng phỏp toỏn hc thng kờ 25 2.3 T chc nghiờn cu 26 2.3.1 Thi gian nghiờn cu 26 2.3.2 i tng nghiờn cu 27 2.3.3 a im nghiờn cu 27 2.3.4 D bỏo kt qu nghiờn cu 27 CHNG KT QU NGHIấN CU 28 3.1 ỏnh giỏ thc trng cụng tỏc GDTC v nng lc SMT ca i tuyn búng ỏ trng THPT Xuõn Hũa Phỳc Yờn Vnh Phỳc 28 3.1.1 Thc trng cụng tỏc GDTC trng THPT Xuõn Hũa Phỳc Yờn Vnh Phỳc 28 3.1.2 Thc trng i ng giỏo viờn TDTT trng THPT Xuõn Hũa Phỳc Yờn Vnh Phỳc 29 3.1.3 Thc trng c s vt cht phc v cho ging dy v hc mụn GDTC 29 3.1.4 ỏnh giỏ quỏ trỡnh hun luyn SMT ca mt s Trng THPT tnh Vnh Phỳc 31 3.1.5 Phng phỏp t chc quỏ trỡnh ging dy mụn hc GDTC ca trng THPT Xuõn Hũa Phỳc Yờn Vnh Phỳc 32 3.2 La chn, ng dng cỏc bi phỏt trin SMT cho i tuyn Búng ỏ nam Trng THPT Xuõn Hũa Phỳc Yờn Vnh Phỳc 34 3.2.1 La chn cỏc bi nhm phỏt trin sc mnh tc cho i tuyn búng ỏ nam Trng THPT Xuõn Hũa Phỳc Yờn 34 3.2.2 ng dng cỏc bi phỏt trin SMT cho i tuyn Búng ỏ nam trng THPT Xuõn Hũa Phỳc Yờn Vnh Phỳc 45 3.3 ỏnh giỏ hiu qu ng dng cỏc bi phỏt trin SMT cho i tng nghiờn cu 48 KT LUN V KIN NGH 51 DANH MC TI LIU THAM KHO 53 DANH MC BNG BIU Bng 3.1: Thc trng i ng giỏo viờn trng THPT Xuõn Hũa 29 Bng 3.2: Thc trng c s vt cht phc v cho ging dy v hc mụn GDTC v i tuyn Búng ỏ 30 Bng 3.3: Kt qu iu tra thc tin vic s dng cỏc bi phỏt trin SMT cho i tuyn Búng ỏ nam ti mt s trng THPT tnh vnh phỳc 31 Bng 3.4: Thc trng vic s dng bi phỏt trin SMT hun luyn i tuyn Búng ỏ nam trng THPT Xuõn Hũa Phỳc Yờn Vnh Phỳc 33 Bng 3.5: Kt qu phng la chn bi phỏt trin SMT cho i tng nghiờn cu (n = 20) 36 Bng 3.6: Kt qu phng v mc u tiờn s dng s bui phỏt trin SMT mt tun (n=20) 41 Bng 3.7: Kt qu phng v mc u tiờn thi gian cho mi bui SMT (n=20) 42 Bng 3.8: Kt qu phng la chn cỏc test ỏnh giỏ SMT cho i tng nghiờn cu (n = 20) 43 Bng 3.9 Kt qu kim tra sc mnh tc ca nhúm trc thc nghim (nA=10 HS, nB= 10 HS) 45 Bng 3.10: Tin trỡnh thc nghim 47 Bng 3.11 Kt qu kim tra sc mnh tc ca nhúm sau thc nghim (nA=10 HS, nB= 10 HS) 48 Biu Biu biu hin thnh tớch chy xut phỏt cao 30m (s) trc v sau thc nghim 49 Biu 2: Biu biu hin thnh tớch bt xa ti ch ca nhúm trc v sau thc nghim 49 Biu 3: Biu th hin thnh tớch sỳt búng liờn tc 10 qu cú 5m vo cu mụn ca nhúm trc v sau thc nghim 50 T VN Sc khe l quý nht ca tng ngi, tng gia ỡnh, cng ng v xó hi, l ti sn ca tng Quc Gia Ngay t nc Vit Nam dõn ch cng hũa c i nm 1945 Ch Tch H Chớ Minh ó phỏt ng phong tro ton dõn chng gic úi, gic dt dõn cng, nc thnh Chớnh vỡ vy ngy 27/3/1946 Ch Tch H Chớ Minh ó li kờu gi ton dõn th dc: Gi gỡn dõn ch, xõy dng nc nh, gõy i sng mi, vic gỡ cng cn cú sc khe mi thnh cụng Mt ngi dõn yu t tc lm cho c nc yu t, mt ngi dõn mnh khe tc lm cho c nc khe mnh v vỡ th: Luyn th dc, bi b sc khe l bn phn ca ngi dõn yờu nc Ch Tch H Chớ Minh ó nờu gng thng xuyờn luyn hng ngy Ch Tch H Chớ Minh ó khng nh mc ớch ca rốn luyn sc khe di ch mi, xõy dng mt xó hi minh Mc ớch ca GDTC nc nh l phỏt trin ton din th h tr Vit Nam, th h tr ú phi c phỏt trin th cht cú mc ớch, cú ch ớch v khoa hc gúp phn thc hin mc tiờu giỏo dc ngi phỏt trin ton din: cao v trớ tu, cng v th cht, phong phỳ v tõm hn v sỏng v o c Xỏc nh c tm quan trng ú, nhng nm qua c ng v Nh nc, B húa th thao v du lch, c bit quan tõm ngoi vic u t cho cỏc mụn th thao mi nhn nhm ginh th hng cao cỏc mụn thi u khu vc v Th gii cũn l vic cng c v phỏt trin cỏc mụn th thao khỏc ú cú mụn Búng ỏ nhm hng ti mt nn TDTT i chỳng v ton din Mt nhng mụn th thao c ụng o nhõn dõn ta yờu thớch v hõm m ú l mụn búng ỏ, khụng cú th ph nhn rng búng ỏ l mụn th thao hp dn nht hnh tinh v c mnh danh l mụn th thao Vua Tp luyn búng ỏ khụng nhng mang li cho chỳng ta sc kho, mt c th cng m cũn giỳp ta rốn luyn ý chớ, lũng quyt tõm, tớnh k lut, sỏng to, tinh thn ng i nhng phm cht c trng ca ngi mi Xó Hi Ch Ngha Hun luyn th lc l mt b phn quan trng ca cụng tỏc hun luyn v ging dy búng ỏ Nhng nm 60 ca th k trc ch cú mt s nc nh: Anh, Tõy c, Sctlen chỳ trng n th lc, nhiu ngi gi ú l nn búng ỏ sc mnh Nhng sau ny, c bit l sau gii vụ ch th gii nm 1974 tt c cỏc nc cú i búng mnh u chỳ trng n phỏt trin th lc, coi y l mt nhng mc tiờu ln nht ca cụng tỏc hun luyn Nhim v ca hun luyn th lc l phỏt trin song song th lc chung v th lc chuyờn mụn cho cu th, nhm phỏt trin ng u cỏc t cht: nhanh, mnh, bn, khộo lộo, kh nng phi hp ng v trờn c s ú nõng cao cỏc hot ng chuyờn mụn mt cỏch cú hiu qu Nhng chỳng ta u bit, gia cỏc t cht th lc ca c th bao gi cng cú mi tng quan cht ch Hu nh khụng th phỏt trin cỏc t cht ny nu thiu cỏc t cht khỏc, v ngc li Ngoi gia vic phỏt trin cỏc t cht th lc vi vic bi dng k chin thut, tõm lý cng cú mi quan h cht ch Th lc i vi búng ỏ Vit Nam l mt im yu cũn tn ti ht sc nan gii, mun khc phc iu ny chỳng ta cũn rt nhiu vic phi lm Thi gian qua ó gt hỏi c liờn tip nhng kt qu ỏng khớch l trờn u trng khu vc nhng cha phi l cỏi ớch m chỳng ta hng ti Chng kin i tuyn Quc gia thi u, chỳng ta ch thy cỏc cu th thi u tt hip mt, sang n hip hai thỡ hỡnh nh cu th i b nhiu hn chy xut hin, nht l vo thi im cui trn u V hu qu l chỳng ta ó nhiu ln tut mt chin thng nhng trn u cui cựng, thi im cui cựng Cỏc t cht th lc bao gm: Sc nhanh, sc mnh, sc bn, mm v khộo lộo Trong ú, sc mnh l t cht th lc c bit quan trng Búng ỏ Trong nhng tỡnh tranh cp búng, dn búng sỳt cu mụn cu th mun ginh c li th, mun cú c búng sỳt cu mụn, ũi hi cu th va phi cú sc mnh va phi cú tc iu ú cho thy sc mnh tc l t cht th lc cn thit, khụng th thiu mi cu th búng ỏ Qua quỏ trỡnh quan sỏt luyn ca i tuyn Búng ỏ nam trng THPT Xuõn Hũa - Phỳc Yờn - Vnh Phỳc cho thy thnh tớch luyn v thi u cha cao, nguyờn nhõn l th lc cỏc em cũn hn ch, cỏc bi cha phự hp, c s vt cht cha ỏp ng y nhu cu luyn ca hc sinh Chớnh vỡ vy, nõng cao thnh tớch thi u ca i tuyn búng ỏ nam, vic la chn cỏc bi cú hiu qu cao luyn l ht sc cn thit Trong quỏ trỡnh nghiờn cu ti liu tham kho, ó cú mt s tỏc gi chn Búng ỏ v sc mnh tc l hng nghiờn cu nh: tỏc gi Phm Th Huyn Trang (2012) La chn mt s bi phỏt trin sc mnh tc cho i tuyn búng ỏ nam trng THPT Kim Anh - súc sn - H ni, Nguyn Vn Kiờn (2008) ng dng mt s bi phỏt trin sc mnh tc búng ỏ nam hc sinh lp 10 trng THPT bỏn cụng Nguyn Mng Tuõn tnh Thanh Húa Tuy nhiờn, thc ti cha cú tỏc gi no i sõu vo nghiờn cu cỏc bi phỏt trin sc mnh tc cho i tuyn Búng ỏ nam trng THPT Xuõn Hũa - Phỳc Yờn - Vnh Phỳc Xut phỏt t nhng lớ trờn, ti tin hnh: ng dng cỏc bi phỏt trin sc mnh tc cho i tuyn Búng ỏ nam trng THPT Xuõn Hũa - Phỳc Yờn - Vnh Phỳc * Mc ớch nghiờn cu Qua tỡm hiu v ỏnh giỏ thc trng SMT cng nh cụng tỏc hun luyn t cht ny, t ú ti tin hnh nghiờn cu ng dng mt s bi phỏt trin SMT cho i tuyn nam Búng ỏ trng Xuõn Hũa - Phỳc Yờn - 42 T kt qu trờn tip tc phng cỏc giỏo viờn, HLV, cỏc nh chuyờn mụn v thi gian luyn SMT/ bui Kt qu trỡnh by bng 3.7 Bng 3.7: Kt qu phng v mc u tiờn thi gian cho mi bui SMT (n=20) Kt qu STT Thi gian (phỳt) S ngi ng ý T l % 10-15 15-20 15 20-25 20 25-30 10 50 30-35 10 Qua bng 3.7 cho thy a s cỏc nh chuyờn mụn, giỏo viờn, HLV búng ỏ c phng luyn SMT cho mt bui 25-30 phỳt l hp lý Trong s 20 ngi c phng cú 10 ngi tỏn thnh chim t l 50% 3.2.1.3 La chn test ỏnh giỏ SMT cho i tng nghiờn cu * Nguyờn tc la chn test ỏnh giỏ - Cỏc test phi n gin, d thc hin, d kim tra - Cỏc test c la chn phi l nhng test cú tớnh kh thi m bo tin cy v cú tớnh thụng bỏo trờn i tng nghiờn cu - Cỏc test phi m bo ỏnh giỏ sc mnh tc cho i tuyn Búng ỏ nam Trng THPT Xuõn Hũa Phỳc Yờn Vnh Phỳc Thụng qua vic phõn tớch tng hp ti liu chuyờn mụn v qua thc t luyn ti la chn Test ỏnh giỏ SMT cho i tuyn Búng ỏ nam trng THPT Xuõn Hũa Phỳc Yờn Vnh Phỳc Test 1: Chy xut phỏt cao 30m(s) 43 Test 2: Bt xa ti ch (m) Test 3: Chy 5m sỳt búng liờn tc 10 qu (s) Test 4: Chy 100m (s) Test 5: Dn búng tc 30m sỳt cu mụn m bo tớnh khỏch quan v tớnh chớnh xỏc, ti tin hnh phng 20 giỏo viờn, HLV, cỏc nh chuyờn mụn theo phng phỏp dựng phiu hi, kt qu phng c trỡnh by bng 3.9 Bng 3.8: Kt qu phng la chn cỏc test ỏnh giỏ SMT cho i tng nghiờn cu (n = 20) TT Cỏc test a la chn S ngi tỏn thnh T l % Chy 30m xut phỏt cao (giõy) 20 100 Bt xa ti ch (m) 18 80 Chy 5m sỳt búng liờn tc 10 qu 17 75 (s) Chy 100m (s) 20 Dn búng tc 30m sỳt cu mụn 25 Qua kt qu bng 3.9 la chn c Test ỏnh giỏ hiu qu bi phỏt trin SMT cho i tuyn búng ỏ nam Trng THPT Xuõn Hũa Phỳc Yờn Vnh Phỳc ú l: - Test 1: Chy 30m xut phỏt cao Cú t l 100% s ngi ng ý - Test 2: Bt xa ti ch (m) Cú t l 80% s ngi ng ý - Test 3: Sỳt búng liờn tc cú 5m(s): Cú t l 75% s ngi ng ý Ni dung, cỏch thc hin cỏc Test Test 1: chy xut phỏt cao 30m(s) 44 - Mc ớch: ỏnh giỏ kh nng sc nhanh n thun, kim tra sc mnh tc - Ni dung: Chy 30m trờn ng thng, xut phỏt cao - Yờu cu: Chy 100% sc, thc hin ln ly thnh tớch tt nht Test 2: Bt xa ti ch(m) - Mc ớch: Nhm ỏnh giỏ sc mnh nhanh bc phỏt - Ni dung: Ngi thc hin ng sau vch xut phỏt, hai chõn rng bng vai, nhỳn thõn ng thi kt hp ỏnh tay thc hin ng tỏc bt nhy thnh tớch c tớnh bng (m) - Yờu cu: Thc hin ỳng k thut, chõn khụng chm vch, thc hin ln ly thnh tớch tt nht Test 3: Chy 5m sỳt búng 10 qu liờn tc vo cu mụn(s) - Mc ớch: Phỏt trin sc mnh ca nhúm c ựi, sc nhanh di chuyn - Ni dung: t 10 qu búng thnh hng ngang trờn vch 16m50, cỏch vch xut phỏt 5m T vch xut phỏt chy sỳt búng vo cu mụn sau ú chy vũng li qua vch xut phỏt ri thc hin sỳt qu tip theo cho n ht qu - Yờu cu: Sỳt búng i cng, cú lc, thc hin ln tớnh thi gian (s), ly thnh tớch tt nht Nu sỳt hng mt qu thỡ khụng tớnh thnh tớch cho ln ú 3.2.3.4 Kt qu kim tra SMT ca hai nhúm trc thc nghim Trc tin hnh thc nghim, ti ó tin hnh kim tra sc mnh tc ca nhúm i chng v thc nghim so sỏnh trỡnh ca nhúm thi im ban u Bng cỏch s dng cỏc test ó la chn ỏnh giỏ, kim tra cỏc em HS, vi iu kin kim tra nh v cựng thi gian thc hin Sau x lý s liu thụng qua cỏc phng phỏp toỏn hc thng kờ ó thu c kt qu trỡnh by bng 3.9 45 Bng 3.9 Kt qu kim tra sc mnh tc ca nhúm trc thc nghim (nA=10 HS, nB= 10 HS) Test Chy xut phỏt Bt xa ti ch( Sỳt búng liờn tc cao 30m (s) 10 qu (s) m) Nhúm Ch s NTN NC NTN NC NTN NC X 4,138 4,175 2,215 2.198 19,5 20,0 0,013 0,005 0,006 0,007 2,500 1,556 ttớnh 0,888 0,496 0,785 tbng 2,101 2,101 2,101 P >0,05 >0,05 >0,05 Qua bng 3.10 cho thy kt qu trc thc nghim test kim tra cú: ttớnh[...]... THPT Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc Trường ĐHSP Hà Nội 2 Xuân Hoà - Phúc Yên - Vĩnh Phúc 2.3.4 Dự báo kết quả nghiên cứu Kết quả nghiên cứu của đề tài lựa chọn một số bài tập và ứng dụng nhằm nâng cao SMTĐ cho đội tuyển Bóng đá Nam trường THPT Xuân Hòa Vĩnh Phúc 28 CHƢƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Đánh giá thực trạng công tác GDTC và năng lực SMTĐ của đội tuyển Bóng đá trƣờng THPT Xuân Hòa - Phúc Yên. .. dụng SMTĐ của đội tuyển Bóng đá nam Trường THPT Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc - Nhiệm vụ 2: Lựa chọn, ứng dụng và đánh giá hiệu quả bài tập phát triển SMTĐ cho đội tuyển Bóng đá nam Trường THPT Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu Để giải quyết nhiệm vụ của đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: 2.2.1 Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu Phương pháp này sử dụng. .. các nguyên tắc riêng của nó Trong bóng đá thành tích của VĐV phụ thuộc rất nhiều vào tố chất thể lực chuyên môn đặc biệt là sức mạnh tốc độ Chính vì vậy, sự hình thành và phát triển một cách đầy đủ các tố chất thể lực chuyên môn đặc biệt là sức mạnh tốc độ là điều cần thiết Trong đề tài này quan tâm đến sức mạnh tốc độ trong huấn luyện đội tuyển Bóng đá nam THPT Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc 1.5... bài tập, giúp các em thực hiện bài tập một cách khoa học và hiệu quả nhất Qua quá trình quan sát đội Bóng đá nam Trường THPT Xuân Hòa Phúc Yên - Vĩnh Phúc tập luyện và thi đấu nhận thấy yếu tố thể lực là yếu tố làm ảnh hưởng tới kết quả thi đấu của đội, đặc biệt là tố chất SMTĐ 2.2.4 Phương pháp kiểm tra sư phạm Phương pháp này nhằm mục đích kiểm tra đánh giá sức mạnh tốc độ của đội tuyển Bóng đá nam. .. các bài tập phát triển sức mạnh lặp lại nhiều đợt nhưng nghỉ giữa các bài tập tương đối dài Hoạt động sức mạnh tốc độ bao gồm các dạng bài tập thể lực tạo ra một trạng thái ổn định một vận tốc lớn nhất 9 Để đáp ứng được nhu cầu huấn luyện thể lực trong Bóng đá đòi hỏi việc sử dụng các phương pháp, các bài tập giáo dục năng lực sức mạnh sao cho phù hợp Ngày nay, người ta thường sử dụng các bài tập. .. TDTT có chuyên môn trong việc huấn luyện thể lực cho VĐV bóng đá Nội dung phỏng vấn tập trung vào việc lựa chọn các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho đội tuyển Bóng đá nam THPT Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc Đồng thời đã tiến hành phỏng vấn 20 giáo viên, HLV các cán bộ TDTT và trung tâm huấn luyện bóng đá Đề tài sử dụng phương pháp phỏng vấn: - Trao đổi trực tiếp các HLV, các nhà chuyên môn nhằm... trạng đội ngũ giáo viên TDTT trường THPT Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc Trong quá trình xây dựng và phát triển của trường THPT Xuân Hòa – Phúc Yên - Vĩnh Phúc đã không ngừng phát triển về số lượng cũng như chất lượng để đáp ứng nhu cầu mở rộng về quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội Đội ngũ giáo viên TDTT của nhà trường đều tốt nghiệp đại học và sau đại học, với tổng số 4 giáo... nhóm đối chứng đạt được Đề tài sử dụng phương pháp kiểm tra sư phạm dưới các test, nhằm kiểm tra đánh giá mức độ phát triển sức mạnh của nam học sinh trường THPT Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc, giai đoạn trước và sau thực nghiệm 2.2.5 Phương pháp thực nghiệm sư phạm Phương pháp này nhằm ứng dụng các bài tập đã được lựa chọn vào quá trình thực nghiệm từ đó đánh giá được hiệu quả sử dụng các bài tập Trong... cương - Thu tập tài liệu có liên quan, - Tổng quan nghiên viết tổng quan của đề tài cứu - Điều tra thực trạng SMTĐ - Thực trạng SMTĐ của đội tuyển Bóng đá nam của đối tượng nghiên Trường THPT cứu Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc - Lựa chọn bài tập cho đối II tượng nghiên cứu - Các bài tập phát 01/2015 03/2016 triển SMTĐ cho đối tượng nghiên cứu III - Lựa chọn phương tiện đánh - Các test đánh giá đối... cường sức khoẻ cho VĐV phát triển toàn diện các tố chất: sức mạnh, nhanh, bền… Nâng cao hoạt động của cơ thể Tóm lại: Sức mạnh tốc độ là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu trong tập luyện, thi đấu và nâng cao thành tích bóng đá Chính vì vậy mà 15 nhiều chuyên gia, huấn luyện viên bóng đá nổi tiếng đều coi trọng SMTĐ cho VĐV của mình 1.6 Những điều cần chú ý khi xây dựng bài tập phát triển sức mạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng một số bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho đội tuyển bóng đá nam trường THPT xuân hòa phúc yên vĩnh phúc , Ứng dụng một số bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho đội tuyển bóng đá nam trường THPT xuân hòa phúc yên vĩnh phúc , Ứng dụng một số bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho đội tuyển bóng đá nam trường THPT xuân hòa phúc yên vĩnh phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay