Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật đá vòng cầu (dollyo chagi) cho học sinh nam câu lạc bộ taekwondo trường trung học phổ thông tây tiền hải thái bình

66 320 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:41

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT NGUYỄN THANH LIÊM LỰA CHỌN BÀI TẬP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KỸ THUẬT ĐÁ VÒNG CẦU (DOLLYO CHAGI) CHO NAM HỌC SINH CÂU LẠC BỘ TAEKWONDO TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TÂY TIỀN HẢI - THÁI BÌNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: SƢ PHẠM GIÁO DỤC THỂ CHẤT Hƣớng dẫn khoa học: ThS LÊ XUÂN ĐIỆP HÀ NỘI, 2016 LỜI CAM ĐOAN Tên là: Nguyễn Thanh Liêm Sinh viên lớp K38A - GDTC Trường ĐHSP Hà Nội Tôi xin cam đoan nội dung trình bày khóa luận kết công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết đề tài trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu khác Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Nguyễn Thanh Liêm DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CLB : Câu lạc ĐC : Đối chứng HLV : Huấn luyện viên KNKX : Kĩ kĩ xảo N : Số người NXB : Nhà xuất S : Giây TDTT : Thể dục thể thao TN : Thực nghiệm TG : Thời gian TT : Thứ tự GDTC : Giáo dục thể chất QN : Quãng nghỉ VĐV : Vận động viên MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƢƠNG I: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Những quan điểm Đảng Nhà nước GDTC trường THPT 1.2 Sơ lược lịch sử phát triển môn Taekwondo giới Việt Nam 1.2.1 Lịch sử phát triển Taekwondo giới 1.2.2 Sự phát triển Taekwondo Việt Nam tỉnh Thái Bình 1.3 Đặc diểm hoạt động môn võ Taekwondo 10 1.3.1 Đặc điểm hoạt động vận động môn võ Taekwondo 10 1.3.2 Đặc điểm kỹ thuât môn học 12 1.4 Đặc điểm kỹ thuật đòn đá vòng cầu môn võ Taekwondo 13 1.5 Cơ sở lí luận huấn luyện kỹ thuật thể thao 14 1.5.1 Cở sở lí luận chung 14 1.5.2 Phương pháp giảng dạy huấn luyện kỹ thuật 15 1.5.3 Những điểm giảng dạy huấn luyện kỹ thuật đá vòng cầu 16 1.6 Đặc điểm sở nghiên cứu - Trường THPT Tây Tiền Hải 17 1.7 Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi [19] 17 CHƢƠNG 2: NHIỆM VỤ, PHƢƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 20 2.1 Nhiệm vụ nghiên cứu 20 2.2 Phương pháp nghiên cứu: 20 2.2.1 Phương pháp thu thập, phân tích tổng hợp tài liệu 20 2.2.2 Phương pháp quan sát sư phạm 21 2.2.3 Phương pháp vấn 21 2.2.4 Phương pháp kiểm tra sư phạm 21 2.2.5 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 22 2.2.6 Phương pháp toán học thống kê 22 2.3 Tổ chức nghiên cứu 23 2.3.1 Thời gian nghiên cứu 23 2.3.2 Đối tượng nghiên cứu 25 2.3.3 Địa điểm nghiên cứu 25 2.3.4 Trang thiết bị nghiên cứu 25 CHƢƠNG III: KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU26 3.1 Đánh giá thực trạng, hiệu kỹ thuật đá vòng cầu đối tượng khách thể nghiên cứu 26 3.1.1 Đánh giá thực trạng, hiệu kỹ thuật đá vòng cầu (Dollyo Chagi) cho nam học sinh CLB Taekwondo trường THPT Tây Tiền Hải - Thái Bình 26 3.1.2 Lựa chọn phương tiện (Test chuyên môn) đánh giá đối tượng nghiên cứu 29 3.1.3 Xác định tính thông báo, độ tin cậy test đánh giá kỹ thuật đòn đá vòng cầu cho nam học sinh CLB Taekwondo trường THPT Tây Tiền Hải Thái Bình 31 3.2 Lựa chọn, ứng dụng đánh giá hiệu kỹ thuật đá vòng cầu (Dollyo Chagi) cho nam học sinh CLB Taekwondo trường THPT Tây Tiền Hải - Thái Bình 33 3.2.1 Lựa chọn, tập nâng cao hiệu kỹ thuật đá vòng cầu (Dollyo Chagi) cho nam học sinh CLB Taekwondo trường THPT Tây Tiền Hải 33 3.2.2 Đánh giá đối tượng nghiên cứu trước thực nghiệm 38 3.2.3 Tổ chức thực nghiệm 39 3.2.4 So sánh kết thực nghiệm 41 3.2.5 So sánh hai trị số trung bì nh quan sát các tets kiểm tra TTN và STN của hai nhóm ĐC TN 42 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 46 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Kết điều tra thực trạng việc sử dụng tập kỹ thuật đá vòng cầu (Dollyo chagi) nam học sinh CLB Taekwondo trường THPT Tây Tiền Hải Thái Bình 26 Bảng 3.2: Thực trạng sử dụng kỹ thuật đá vòng cầu buổi giao lưu thi đấu CLB Taekwondo trường THPT Tây Tiền Hải CLB địa phương xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 27 Bảng 3.3 Kết quan sát ghi nhận trạng sở vật chất phục vụ giảng dạy huấn luyện CLB trường THPT Tây Tiền Hải 28 Bảng 3.4 Thực trạng đội ngũ giáo viên thể dục giáo viên tham gia giảng dạy CLB Võ trường THPT Tây Tiền Hải 28 Bảng 3.5 Kết vấn lựa chọn test đánh hiệu kỹ thuật đá vòng cầu cho nam học sinh CLB Taekwondo trường THPT Tây Tiền Hải (n = 40) 30 Bảng 3.6 Hệ số tương quan lần lập test kết lập test với điểm thi đẳng cấp VĐV (n =30) 32 Bảng 3.7 Kết vấn lựa chọn tập nâng cao hiệu kỹ thuật đá vòng cầu cho nam học sinh CLB Taekwondo trường THPT Tây Tiền Hải (n = 40) 34 Bảng 3.8 Đánh giá đối tượng nghiên cứu trước thực nghiệm (n=30) 38 Bảng 3.9 Xây dựng kế hoạch huấn luyện tuấn cho nhóm thực nghiệm 40 Bảng 3.10 Kết đánh giá sau thực nghiệm nhóm thực nghiệm đối chứng 41 Bảng 3.11 So sánh kết kiểm tra TTN STN nhóm ĐC 42 Bảng 3.12 So sánh kết kiểm tra TTN STN nhóm TN 42 Biểu đồ 3.1 Biểu diễn kết quảBật đổi chân đá vòng cầu chân sau (từng chân) luân phiên 30s (lần) TTN STN 43 Biểu đồ 3.2 Biểu diễn kết Tại chỗ đá vòng cầu chân liên tục vào nămber 20s (lần) TTN STN 44 Bảng 3.13: Kết thi đấu thực tếviệc sử dụng kỹ thuật đá vòng cầu CLB Taekwondo trường THPT Tây Tiền Hải giải thi đấu Taekwondo học sinh huyện Tiền Hải - Thái Bình 44 ĐẶT VẤN ĐỀ Trong công đổi đất nước, với phát triển kinh tế, xã hội, TDTT ngày phát triển mạnh mẽ phận thiếu giáo dục người phát triển cân đối toàn diện trí dục - đức dục - thể dục - mỹ dục giáo dục lao động Tập luyện TDTT giúp cho người nâng cao sức khỏe, hoàn thiện thể chất góp phần vào việc đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đất nước bảo tổ quốc TDTT coi sứ giả hòa bình, cầu nối dân tộc giới, mở rộng quan hệ ngoại giao thúc đẩy kinh tế phát triển nâng cao vị quốc gia Điều ghi thị 227 ban bí thư trung ương Đảng: “Thể dục thể thao góp phần khôi phục, tăng cường sức khỏe cho nhân dân, góp phần xây dựng người phát triển toàn diện để phục vụ đắc lực cho công xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” [6] Có điều nhờ quan tâm đầu tư hướng Đảng Nhà nước, TDTT ngày phát triển.Đặc biệt trọng đến phát triển môn thể thao mũi nhọn Ngoài điền kinh, bắn súng, bơi lội võ thuật nói chung Taekwondo nói riêng góp phần nâng cao thành tích chung đoàn Thể thao Việt Nam kỳ Đại hội TDTT khu vực quốc tế Đồng thời đánh dấu bước ngoặt cho phát triển thể thao Việt Nam Taekwondo môn võ thuật Thể thao đại, xuất vào 2000 năm trước đến bán đảo Triều tiên du nhập nhiều nước giới Hiện Uỷ ban Olympic công nhận Taekwondo môn thể thao thi đấu thức giải Olympic.Việc thành lập liên đoàn Taekwondo giới gọi tắt (WTF) mang ý nghĩa quan trọng giúp cho môn thể thao đại ngày phát triển Taekwondo giúp cho người ta phát triển thể chất tinh thần, người tập tự tin phát triển kỹ thuật tối ưu cho tự vệ cá nhân, cách sử dụng toàn thể theo nguyên tắc vật lý học, động lực học, với võ sinh Taekwondo toàn thể kho vũ khí Điểm quan trọng Taekwondo môn học có nghệ thuật tự vệ ưu việt môn tư tưởng học, hướng tinh thần đến chân thiện mỹ Taekwondo môn thể thao có sử dụng chân lẫn tay Tuy nhiên xu giới, thi đấu vận động viên sử dụng đòn chân nhiều Nó chiếm tới 95% đòn tay chiếm 5% (mang tính hỗ trợ, không mang tính công) số đòn đánh trận đấu Đôi chân sử dụng nhiều đôi chân mạnh, dài, lợi hại đạt hiệu cao thi đấu so với đôi tay Trong thi đấu Taekwondo tính chất đặc thù thi đấu đối kháng cá nhân trực tiếp với cường độ vận động cao căng thẳng Do phải trang bị cho VĐV kỹ thuật, chiến thuật mà phải phát triển đầy đủ tố chất thể lực chung như: sức nhanh, sức mạnh, sức bền, mềm dẻo, khéo léo Đó sở cho việc phát triển tố chất thể lực chuyên môn Trình độ thể lực chuyên môn tốt giúp cho VĐV dễ tiếp thu, nắm vững phát huy kỹ thuật, chiến thuật tập luyện thi đấu đạt hiệu Trong thi đấu để thực tốt kỹ thuật đòn đá vòng cầu (Dollyo Chagi), đá móc câu (Nakka Chagi), đá chẻ (Naeryo Chagi), đòn phối hợp phức tạp phòng thủ tránh né, phản đòn Ngoài lực thể chất tố chất vận động nói trên: SMTĐ tố chất thể lực đặc thù môn Taekwondo Do bên cạnh phát triển tố chất khác việc ứng dụng tập nâng cao hiệu cho phù hợp yếu tố quan trọng, cần thiết định hiệu tập luyện thi đấu thể thao thành tích cao Thực tế quan sát việc tập luyện giao lưu thi đấu học sinh nam câu lạc Taekwondo trường THPT Tây Tiền Hải - Thái Bình thấy nam học sinh sử dụng kỹ thuật đá vòng cầu (Dollyo Chagi) chậm yếu chưa thực phát huy hiệu yếu lĩnh kỹ thuật Hơn nữa, vấn đề này, chưa có tác giả nghiên cứu đề cập đến vấn đề khoa học thức Vì vậy, việc lựa chọn ứng dụng tập nâng cao hiệu kỹ thuật đá vòng cầu (Dollyo Chagi) cho nam học sinh CLB Taekwondo trường THPT Tây Tiền Hải - Thái Bình, đặt yêu cầu thực tế Xuất phát từ lý nên vào nghiên cứu đề tài:"Lựa chọn tập nâng cao hiệu kỹ thuật đá vòng cầu (Dollyo Chagi) cho nam học sinh CLB Taekwondo trường THPT Tây Tiền Hải - Thái Bình" * Mục đích nghiên cứu Đánh giá thực trạng hiệu kỹ thuật đòn đá vòng cầu (Dollyo Chagi), để từ tiến hành lựa chọn ứng dụng tập cho phù hợp với điều kiện, lứa tuổi nhằm nâng cao hiệu đòn đá vòng cầu cho nam học sinh CLB Taekwondo trường THPT Tây Tiền Hải - Thái Bình * Giả thiết khoa học: Kết nghiên cứu đề tài, thành công góp phần nâng cao hiệu sử dụng kỹ thuật đá vòng cầu qua nâng cao hiệu tập luyện thành tích CLB Taekwondo Trường THPT Tây Tiền Hải - Thái Bình 45 Điều cho thấy tăng trưởng mặt số lượng tập cho thấy hiệu thực tế thi đấu có số lần thực đòn đá vòng cầu lớn 451 lần, số lần ghi điểm từ đòn đá 65 chiếm tỷ lệ 14,4% Mặc dù mức tăng tiến không nhiều, nguyên nhân thời gian tiến hành thực nghiệm ngắn nhiều yếu tố khác tác động nhiên, tập mà lựa chọn chứng tỏ hiệu thực tế thi đấu cho đối tượng nghiên cứu đề tài 46 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Từ kết nghiên cứu phân tích đề tài rút kết luận sau: Thực trạng việc sử dụng tập nâng cao hiệu kỹ thuật đá vòng cầu (Dollyo Chagi) cho nam học sinh CLB Taekwondo trường THPT Tây Tiền Hải chưa thống nhất, chưa tập trung cụ thể, sở vật chất chưa đầu tư mức Chúng lựa chọn test nâng cao hiệu kỹ thuật đòn đá vòng cầu cho nam học sinh CLB Taekwondo trường THPT Tây Tiền Hải Test 1: Bật đổi chân đá vòng cầu chân sau (từng chân) luân phiên 30s (lần) Test 2: Tại chỗ đá vòng cầu chân liên tục vào nămber 20s (lần) Chúng lựa chọn 12 tập nâng cao hiệu kỹ thuật đá vòng cầu cho nam học sinh CLB Taekwondo trường THPT Tây Tiền Hải * Nhóm tập thể lực chung: Bật bục cao 0,5 m 20s (lần) Nhảy dây tốc độ 20s (lần) Gánh tạ 25kg ngồi xuống đứng lên 20s (lần) * Nhóm tập thể lực chuyên môn Tại chỗ đá tốc độ vào nămber đá 30s (lần) Đá vòng cầu hai chân liên tục vào dụng cụ 30s (lần) Tại chỗ bật cao đá lăng chân liên tục 20s (lần) Đá vòng cầu liên tục vào nămber cách 3,2m 20s (lần) * Nhóm tập thể lực kỹ thuật Đá vòng cầu tốc độ chân vào nămber 30s (lần) Tại chỗ chân đeo tạ 1kg đá vồng cầu liên tục chân luân phiên tới nămber cao 1,55m 20s (lần) 10 Đá vòng cầu kết hợp móc câu ngược vào dụng cụ 30s (lần) 47 11 Đá tống trước kết hợp đá vòng cầu vào dụng cụ 30s (lần) 12 Tập đá phản đòn kỹ thuật đá vòng cầu vào dụng cụ 30s (lần) Những tập sau áp dụng vào huấn luyện giảng dạy nhằm nâng cao kỹ thuật đá vòng cầu cho nam học sinh CLB Taekwondo trường THPT Tây Tiền Hải có tác dụng rõ rệt nâng cao lực hiệu so với tập cũ Điều chứng minh phương pháp toán học thống kê ngưỡng xác suất p< 0,05 KIẾN NGHỊ - Áp dụng kết nghiên cứu vào thực tế hoạt động môn võ Taekwondo trường - Đề nghị có thêm quan tâm, chế độ, tăng cường sở vật chất, đầu tư mức độ chuyên môn, thay đổi phương pháp tập luyện tập trung vấn đề quan trọng cho việc phát triển phong trào thể thao khu vực nhà trường địa phương - Đề tài xác định nguồn tài liệu tham khảo cho đồng nghiệp, CLB Taekwondo khác DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Chỉ thị số 113/TTG ngày 7/3/1995 Thủ tướng Chính phủ xây dựng quy hoạch phát triển ngành TDTT Nghị số 08 - NQ/TW ngày 01/12/2011 Ban Chấp hành Trung ương Đảng tăng cường lãnh đạo Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ thể dục, thể thao đến năm 2020 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, 1998, điều 41 GDTC Cao Hoàng Anh (2000), “Nghiên cứu số tập nhằm phát triển thể lực cho võ sinh nam Karatedo lứa tuổi 14- 16, “Luận văn Thạc sỹ KHGD, ĐH TDTT I Dương Nghiệp Chí, Trần Đức Dũng, Tạ Hữu Hiếu, Nguyễn Đức Văn, 2004, “Đo lường TDTT”, NXB TDTT Hà Nội Nguyễn Văn Chung, 2004, “Giáo trình Taekwondo”, NXB TDTT Điền Mạnh Cửu, 2002,Lý luận huấn luyện nhóm môn, NXB ĐHTDTT Bắc Kinh Lý Trung Di, Trần Thiên Tài, Đỗ Trường Chi, 1987, “Tuổi trẻ võ thuật”, NXB TDTT thành phố Hồ Chí Minh Lưu Quang Hiệp, Phạm Thị Uyên, 2003, “Sinh lý học TDTT”, NXB TDTT Hà Nội 10 Nam Trọng Hỷ, Vương Lâm (chủ biên), 2003,sách dẫn huấn luyện tố chất thể lực, NXB TDTT, Đại học Bắc Kinh 11 Luật giáo dục nước CHXHCN ViệtNam tháng 12/1998 GDTC 12 Mai Văn Muôn, Lê Anh Thơ, 1991,“Giáo trình Taekwondo”NXB TDTT 13 V.V Mensicop, N.I Volcop, 1997, “Sinh hoá học TDTT”, NXB TDTT Hà Nội, (sách dịch, Lê Quý Phương, Vũ Chung Thuỷ, Lưu Quang Hiệp) 14 Th.s Mai Tỳ Nam(2004), “Giáo trình Taekwondo”, NXB TDTT 15 Nguyễn Xuân Sinh, Nguyễn Thị Xuyền, 2001, “Giáo trình giảng dạy môn lịch sử TDTT” 16 Nguyễn Toán, Phạm Danh Tốn, 2000, “Lý luận phương pháp TDTT”, NXB TDTT Hà Nội 17 Đồng Quang Triệu, Lê Anh Thơ, 2000, “Lý luận phương pháp giáo dục thể chất”, NXB TDTT Hà Nội 18 Nguyễn Đức Văn, 2000, “Phương pháp thống kê TDTT”, NXB TDTT Hà Nội 19 Nguyễn Ngọc Viễn, Nguyễn Thanh Nữ, 1991, “Tâm lý TDTT”, NXB TDTT Hà Nội PHỤ LỤC Phụ Lục Cách thực tập Bài tập 1: Bật xa chỗ (cm) - Mục đích: Tăng sức mạnh nhanh linh hoạt chân - Dụng cụ: Thước đo mét - Chuẩn bị: Ngồi xổm thẳng lưng, hai tay để thấp xuống - Thực hiện: Khi có tín hiệu bật phía trước, tư bay cao đánh tay lên trên, vươn căng người phía trước sau gập lại tiếp đất - Yêu cầu: Khi bật vươn căng người phía trước - Định lượng: lần, nghỉ 50s Bài tập 2: Chạy 80 m (s) - Mục đích: Tăng sức nhanh chân phối hợp toàn thể đặc biệt với tay - Dụng cụ: Đồng hồ bấm giây - Thực hiện: Khi có tín hiệu xuất phát chạy lao nhanh phía trước với tốc độ tối đa qua vạch đích - Yêu cầu: Chạy với tốc độ tối đa, không giảm tốc độ chưa qua vạch đích - Định lượng: lần, nghỉ 50s Bài tập 3: Bật bục cao 0,5m 20s/lần - Mục đích: Nâng cao sức bật cổ chân sức mạnh tứ đầu đùi - Dụng cụ: Một bục gỗ cao 0,5m, còi, đồng hồ bấm giây - Chuẩn bị: Đứng tư chuẩn bị - Thực hiện: Người thực đứng cách bục khoảng cách thích hợp, nghe tín hiệu nhanh chóng thực bật lên bục (phải bật lên mặt bục) Đến hết thời gian 20s - Yêu cầu: Bật - Định lượng: tổ x 20s/tổ, nghỉ tổ50s Bài tập 4: Nhảy dây tốc độ 20s/lần - Mục đích: Nâng cao sức mạnh tốc độ toàn thân - Dụng cụ: Đồng hồ, dây nhảy - Chuẩn bị: Tư đứng thẳng, hai tay cầm hai đầu dây - Thực hiện: Khi có hiệu lệnh nhảy dây tốc độ nhanh đến hết 15s - Yêu cầu: Tốc độ không thay đổi - Định lượng: tổ x 15s/tổ, nghỉ tổ50s Bài tập 5: Gánh tạ 25kg ngồi xuống đứng lên 20s/lần - Mục đích: phát triển sức mạnh chân - Dụng cụ: Tạ gánh 25kg, đồng hồ bấm giây - Chuẩn bị: Người thực gánh tạ lên vai hai chân rộng vai tư thẳng - Thực hiện: Người thực ngồi xuống góc hai đùi cẳng chân phải < 900 không ngồi chạm hông vào gót chân - Yêu cầu: Khi đứng lên chân thân người phải thẳng - Định lượng: tổ x 20s/tổ, nghỉ tổ50s Bài tập 6: Gánh tạ 20 kg bật bậc đổi chân 15s/lần - Mục đích: Phát triển sức mạnh chân - Dụng cụ: Tạ 20 kg, đồng hồ bấm giây, còi - Chuẩn bị: Người thực gánh tạ lên vai, tư thẳng - Thực hiện: Dùng sức bật chân bật tách chân trước, chân sau làm liên tục 15s - Yêu cầu: Khi thực lưng phải thẳng - Định lượng: tổ x 15s/tổ, nghỉ tổ50s Bài tập 7: Tại chỗ đá tốc độ vào đích đá 30s/lần - Mục đích: Phát triển sức mạnh, sức nhanh đòn chân - Dụng cụ: Còi, bao cát, đồng hồ bấm giây - Thực hiện: Nhận tín hiệu thực đòn đá thẳng liên tục vào bao cát đến hết thời gian 30s - Yêu cầu: Tiếp xúc mu bàn chân tốc độ tối đa - Định lượng: tổ x 30s/tổ, nghỉ tổ50s Bài tập 8: Đá vòng cầu tốc độ chân vào bao cát 30s/lần - Mục đích: Phát triển sức mạnh đòn chân - Dụng cụ: Còi, bao cát, đồng hồ bấm giây - Thực hiện: + Người thực đứng tư chuẩn bị, chân đá trước đặt sau + Khi nghe thấy tín hiệu đá liên tục chân vào bao cát đến hết thời gian 30s sau đổi chân - Yêu cầu: Tiếp xúc mu bàn chân, tốc độ tối đa - Định lượng: tổ x 30s/tổ, nghỉ tổ50s Bài tập 9:Đá vòng cầu hai chân liên tục vào đích nămber 30s /lần - Mục đích: Phát triển sức mạnh, sức nhanh đòn chân - Dụng cụ: Bao cát, đồng hồ bấm giây, còi - Thực hiện: Người thực đứng tư chuẩn bị, nghe thấy tín hiệu đá vòng cầu hai chân liên tục vào đích nămber đến hết thời gian 30s - Yêu cầu: Tiếp xúc mu bàn chân với tốc độ tối đa - Định lượng: tổ x 30s/tổ, nghỉ tổ50s Bài tập 10: Tại chỗ chân đeo tạ 1kg đá vòng cầu liên tục chân luân phiên tới đích cao 1,55m 20s/lần - Mục đích: Phát triển sức mạnh nhanh đòn chân - Dụng cụ: Đồng hồ bấm giây, còi nămber - Thực hiện: + Người thực đứng tư chuẩn bị, chân đeo tạ 1kg + Khi nghe thấy tín hiệu bắt đầu di chuyển tới nămber thực luân phiên chân 20s kỹ thuật vòng 15s tính số lần đạt tối đa - Yêu cầu: Thực liên tục điểm tiếp xúc mu bàn chân - Định lượng: tổ x 30s/tổ, nghỉ50s Bài tập 11: Tại chỗ bật cao, đá lăng chân liên tục 30s/lần - Mục đích: Phát triển sức nhanh, mạnh chân - Dụng cụ: nămber, đồng hồ bấm giây còi - Thực hiện: Khi nghe thấy tín hiệu lệnh bật chân, đá lăng sang bên thu cao gối đến hết thời gian 30(s) - Yêu cầu: Tốc độ không thay đổi - Định lượng: tổ x 30s/tổ, nghĩ tổ50s Bài tập 12: Đá lăng trƣớc có buộc chun 15s/lần - Mục đích: Phát triển tốc độ chân - Dụng cụ: Đồng hồ, còi, đích, dây chun - Thực hiện: Người thực buộc dây chun vào cổ chân, đầu buộc cố định điểm, nghe thấy tín hiệu đá liên tục vào phía trước đến hết thời gian 15s ngược lại - Yêu cầu: Người thực với tốc độ tối đa - Định lượng: tổ x 15s/tổ, nghĩ tổ50s Bài tập 13: Đá vòng cầu liên tục vào nămber cách 3,2m 20s/lần - Mục đích: Phát triển sức mạnh, sức nhanh tốc độ đòn chân - Dụng cụ: Đồng hồ bấm giây, đích, còi, dây chun - Thực hiện: Người thực đứng tư thủ có tín hiệu còi bắt đầu di chuyển đá vòng cầu vào nămber chân đến hết thời gian 20s - Yêu cầu: Điểm tiếp xúc mu bàn chân với tốc độ tối đa - Định lượng: tổ x 20s/tổ, nghĩ tổ50s Phụ lục 2: PHIẾU PHỎNG VẤN Để góp phần nâng cao hiệu công tác giảng dạy huấn luyện môn Taekwondo đặc biệt tập luyện để nâng cao hiệu kỹ thuật đá vòng cầu nam học sinh CLB Taekwondo trường THPT Tây Tiền Hải, đồng thời giải nhiệm vụ nghiên cứu đề tài: "Lựa chọn tập nâng cao hiệu cho kỹ thuật đá vòng cầu (Dollyo chagi) cho nam học sinh câu lạc Taekwondo trường THPT Tây Tiền Hải" Với hiểu biết thực tế phong phú thi đấu huấn luyện mình, kính mời Thầy (cô) trả lời câu trả lời sau: Cách trả lời: thầy (cô) ghi vào ô vuông phía trước - điểm: ưu tiên đánh dấu * - điểm: ưu tiên đánh dấu + - điểm: ưu tiên đánh dấu v Nếu ý kiến thiếu xin Thầy (cô) ghi bổ sung vào ô trống tương ứng với ô phía trước cho đánh giá Câu 1: Thầy (cô) đánh giá tập nâng cao hiệu cho nam học sinh CLB Taekwondo trường THPT Tây Tiền Hải Các tập thể lực chung Chạy chỗ nâng cao đùi 20s/lần ( Tính số lần) Cơ bụng ( gập bụng) 20s /lần ( Tính số lần) Bật xa chỗ (m) Chạy 80m (s) Bật bục cao 0,8m 20s /lần ( Tính số lần) Nhảy dây tốc độ 20s/lần ( Tính số lần) Gánh tạ 25kg ngồi xuống đứng lên 20s/lần ( Tính số lần) Bật cóc 30m (s) Gánh tạ 20kg bật bậc đổi chân 15s/lần ( Tính số lần) Chạy cát 30m (s) Các tập thể lực chuyên môn Tại chỗ đá tốc độ vào nămber đá 30s/lần (Tính số lần) Đá vòng cầu tốc độ chân vào dụng cụ 30s /lần (Tính số lần) Đá vòng cầu hai chân liên tục vào dụng cụ 30s /lần (Tính số lần) Tại chỗ chân đeo tạ 1kg đá vòng cầu liên tục chân luân phiên tới nămber cao1,55m 20s/lần (Tính số lần) Tại chỗ bật cao đá lăng chân liên tục 30s/lần (Tính số lần) Đá lăng trước có buộc chun 15s/lần (Tính số lần) Đá vòng cầu liên tục vào nămber cách 3,2m 20s/lần (Tính số lần) Đá thẳng có buộc chun theo tín hiệu còi 15s/lần (Tính số lần) Tại chỗ thực đòn đấm tay sau đá trước 15s/lần (Tính số lần) Tại chỗ thực đòn đấm tay sau đá vòng cầu 15s/lần (Tính số lần) Xin chân thành cảm ơn đóng góp quý báu Thầy (cô) chúc Thầy (cô) mạnh khỏe Hà Nội ngày tháng .năm 2016 NGƢỜI TRẢ LỜI NGƢỜI PHỎNG VẤN Nguyễn Thanh Liêm Phụ lục 3: PHIẾU PHỎNG VẤN Để góp phần nâng cao hiệu công tác giảng dạy huấn luyện môn Taekwondo đặc biệt tập nâng cao hiệu kỹ thuật đá vòng cầu nam học sinh CLB Taekwondo trường THPT Tây Tiền Hải, đồng thời giải nhiệm vụ nghiên cứu đề tài: "Lựa chọn tập nâng cao hiệu cho kỹ thuật đá vòng cầu (Dollyo chagi) cho nam học sinh câu lạc Taekwondo trường THPT Tây Tiền Hải" Với hiểu biết thực tế phong phú thi đấu huấn luyện mình, kính mời Thầy (cô) trả lời câu trả lời sau: Cách trả lời: thầy (cô) ghi vào ô vuông phía trước - điểm: ưu tiên đánh dấu * - điểm: ưu tiên đánh dấu + - điểm: ưu tiên đánh dấu v Nếu ý kiến thiếu xin Thầy (cô) ghi bổ sung vào ô trống tương ứng với ô phía trước cho đánh giá Câu 1: Thầy (cô) cho biết tầm quan trọng việc nâng cao hiệu kỹ thuật đòn đá vòng cầu nào? Cách trả lời: Quý vị đánh dấu “v” vào lựa chọn ô trống trả lời Rất quan trọng Bình thường Không quan trọng Câu 2: Theo Thầy (cô) test sau sử dụng để đánh giá việc nâng cao hiệu kỹ thuật đá Dollyo chagi cho nam học sinh CLB Taekwondo trường THPT Tây Tiền Hải Bật cao gối chỗ 30s/số lần Nhảy dây 30s/lần Bật đổi chân liên tục đá chân sang bên liên tục 30s/số lần Đứng lên ngồi xuống 30s/lần Bật bục 30s/lần Bật nhảy chân liên tục bật đá vào đích cao 1,5m 20s/số lần Gánh tạ 20kg bật mũi chân 30s/lần Gánh tạ 20kg nâng cao đùi 30s/lần Bật cóc 20s/một Xin chân thành cảm ơn đóng góp quý báu Thầy (cô) chúc Thầy (cô) mạnh khỏe Hà Nội, ngày tháng .năm 2016 NGƢỜI TRẢ LỜI NGƢỜI PHỎNG VẤN Nguyễn Thanh Liêm Phụ lục : PHIẾU QUAN SÁT Câu lạc bộ: Ngày quan sát: Các nội dung quan sát việc sử dụng tập nâng cao hiệu kỹ thuật đá vòng cầu cho nam học sinh CLB Taekwondo trường THPT Tây Tiền Hải - Thái Bình Các tập đƣợc sử dụng TT Ghi Bật cao gối chỗ 30s/số lần Nhảy dây 30s/lần Bật đổi chân liên tục đá chân sang bên liên tục 30s/số lần Đứng lên ngồi xuống 30s/lần Bật bục 30s/lần Bật nhảy chân liên tục bật đá vào đích cao 1,5m 20s/số lần Gánh tạ 20kg bật mũi chân 30s/lần Gánh tạ 20kg nâng cao đùi 30s/lần Bật cóc 20s/một NGƢỜI QUAN SÁT DANH SÁCH TÊN VĐV TT Đối chứng Ghi Thực nghiệm Đỗ Văn Triều Hà Đình Cường Đặng Đình Trọng Trần Văn Phú Nguyễn Tiến Hà Trần Thế Cường Hà Văn Nhu Lê Đình Sơn Mai Phúc Thọ Nguyễn Thành Tân Tạ Quang Nam Trần Văn Duy Đỗ Đức Duy Nguyễn Duy Tiến Hà Tiến Thanh Nguyễn Quang Hiển Đặng Đình Phong Trần Văn Dân 10 Vũ Trọng Việt Lê Văn Tăng 11 Nguyễn Quốc Huy Bùi Tiến Tùng 12 Đinh Văn Thành Đào Anh Thế 13 Nguyễn Văn Tuấn Đỗ Anh Trí 14 Hà Văn Quang Bùi Thế Ngọc 15 Trần Mạnh Hưng Nguyễn Khắc Điển Ghi
- Xem thêm -

Xem thêm: Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật đá vòng cầu (dollyo chagi) cho học sinh nam câu lạc bộ taekwondo trường trung học phổ thông tây tiền hải thái bình , Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật đá vòng cầu (dollyo chagi) cho học sinh nam câu lạc bộ taekwondo trường trung học phổ thông tây tiền hải thái bình , Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật đá vòng cầu (dollyo chagi) cho học sinh nam câu lạc bộ taekwondo trường trung học phổ thông tây tiền hải thái bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay