Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật đá bóng bằng má ngoài chân cho đội tuyển bóng đá nam trường THPT tây tiền hải thái bình

60 264 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:41

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT MAI THỊ PHẤN LỰA CHỌN BÀI TẬP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KỸ THUẬT ĐÁ BÓNG BẰNG MÁ NGOÀI BÀN CHÂN CHO ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ NAM TRƢỜNG THPT TÂY TIỀN HẢI-THÁI BÌNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sƣ phạm giáo dục thể chất Ngƣời hƣớng dẫn khoa học Th.S TRẦN VĂN TIÊN HÀ NỘI, 2016 LỜI CAM ĐOAN Tên là: Mai Thị Phấn Sinh viên lớp K38A GDTC - Sƣ phạm GDTC, trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội Tôi xin cam đoan đề tài riêng tôi, chƣa đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng khoa học Toàn vấn đề đƣa bàn luận, nghiên cứu mang tính thời sự, cấp thiết với thực tế khách quan trƣờng THPT Tây Tiền Hải - Thái Bình Hà Nội, ngày tháng Sinh viên Mai Thị Phấn năm 2016 CÁC TỪ VIẾT TẮT CNXH : Chủ nghĩa xã hội ĐHSP : Đại học sƣ phạm GDTC : Giáo dục thể chất HLV : Huấn luyện viên NĐC : Nhóm đối chứng NTN : Nhóm thực nghiệm STN : Sau thực nghiệm TDTT : Thể dục thể thao THPT : Trung học phổ thông TTN : Trƣớc thực nghiệm TP : Thành phố VĐV : Vận động viên m Mét : MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƢƠNG TỒNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu 1.2 Đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi học sinh THPT 1.2.1 Đặc điểm tâm lý THPT 1.2.2 Đặc điểm sinh lý THPT 1.3 Đặc điểm môn bóng đá 1.3.1 Bóng đá môn thể thao có tính tập thể cao 1.3.2 Bóng đá môn thể thao có tính đối kháng cao 10 1.4 Cơ sở lý luận kỹ thuật đá bóng má bàn chân 11 1.4.1 Mục đích kỹ thuật 11 1.4.2 Nguyên lý kỹ thuật 11 1.4.3 Tiến hành tổ chức hướng dẫn tập luyện 12 1.5 Giai đoạn hình thành kỹ năng, kỹ xảo 14 1.6 Các nguyên tắc huấn luyện 14 CHƢƠNG NHIỆM VỤ, PHƢƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 18 2.1 Nhiệm vụ nghiên cứu 18 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 18 2.2.1 Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu 19 2.2.2 Phương pháp vấn 19 2.2.3 Phương pháp kiểm tra sư phạm 19 2.2.4 Phương pháp quan sát sư phạm 20 2.2.5 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 20 2.2.6 Phương pháp toán học thống kê 21 2.3 Tổ chức nghiên cứu 22 2.3.1 Thời gian nghiên cứu 22 2.3.2 Đối tượng nghiên cứu 23 2.3.3 Địa điểm nghiên cứu 23 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 24 3.1 Đánh giá thực trạng sử dụng bóng đá má bàn chân cho đội tuyển Bóng đá nam trƣờng THPT Tây Tiền Hải - Thái Bình 24 3.1.1 Đánh giá thực trạng công tác GDTC trường THPT Tây Tiền Hải -Thái Bình 24 3.1.2 Thực trạng việc sử dụng tập cho đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Tây Tiền Hải - Thái Bình 26 3.1.3 Đánh giá thực trạng lực đá bóng má bàn chân đội tuyển bóng đá nam trường THPT Tây Tiền Hải - Thái Bình 28 3.2 Lựa chọn đánh giá tập nâng cao hiệu đá bóng má bàn chân cho đội tuyển Bóng đá nam trƣờng THPT Tây Tiền Hải - Thái Bình 30 3.2.1 Lựa chọn tập nâng cao hiệu đá bóng má bàn chân đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Tây Tiền Hải - Thái Bình 30 3.2.2 Ứng dụng đánh giá hiệu tập nâng cao hiệu đá bóng má bàn chân cho đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Tây Tiền Hải - Thái Bình 39 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Thực trạng đội ngũ giáo viên trƣờng THPT Tây Tiền Hải - Thái Bình 25 Bảng 3.2: Thực trạng sở vật chất để phục vụ cho công tác giáo dục thể chất 26 Bảng 3.3: Kết đánh giá khả sút bóng má bàn chân đội tuyển Bóng đá nam trƣờng THPT Tây Tiền Hải - Thái Bình (n = 20) 28 Bảng 3.4: Kết vấn lựa chọn tập đá bóng má bàn chân cho đội tuyển Bóng đá nam trƣờng THPT Tây Tiền Hải - Thái Bình (n=10) 31 Bảng 3.5: Kết vấn mức độ ƣu tiên sử dụng số buổi tập tuần đƣợc chuyên gia, HLV, giáo viên lựa chọn (n = 10) 36 Bảng 3.6: Kết vấn mức độ ƣu tiên thời gian cho buổi tập chuyên gia, HLV, giáo viên cho đội tuyển Bóng đá nam trƣờng THPT Tây Tiền Hải - Thái Bình lựa chọn (n = 10) 37 Bảng 3.7: Kết vấn lựa chọn test đánh giá hiệu đá bóng má bàn chân (n = 10) 38 Bảng 3.8: Kết kiểm tra kỹ thuật đá bóng má bàn chân cho đội tuyển bóng đá nam trƣờng THPT Tây Tiền Hải - Thái Bình TTN NĐC NTN ( =10 VĐV) 40 = Bảng 3.9 Tiến hành thực nghiệm 41 Bảng 3.10: Kết kiểm tra kỹ thuật đá bóng má bàn chân cho đội tuyển bóng đá nam trƣờng THPT Tây Tiền Hải - Thái Bình STN NĐC NTN 43 ( = =10 VĐV) 43 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Tại chỗ sút bóng má bàn chân 10 vào cầu môn (2 x 3m) khoảng cách 9m (đơn vị tính: quả) 44 Biểu đồ 2: Đẩy bóng trƣớc mặt sút bóng má bàn chân 10 vào cầu môn (7,32m x 2,44m) khoảng cách 16m50 (đơn vị tính: quả) 45 Biểu đồ 3: Chạy đà 5m sút bóng má bàn chân liên tục vào cầu môn (7,32m x 2,44m) khoảng cách 16m50 (đơn vị tính: quả) 45 ĐẶT VẤN ĐỀ Trong lời kêu gọi toàn dân tập luyện TDTT ngày 27/3/1946 Bác viết: “Mỗi người dân yếu ớt làm cho nước yếu ớt phần, người dân khỏe mạnh làm cho nước khỏe mạnh” [10] Mặc dù bận với trăm công nghìn việc, lúc giành đƣợc quyền từ tay giặc Pháp nhƣng Bác thấy tầm quan trọng việc tập luyện TDTT sức khỏe bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Ngày phong trào TDTT đƣợc phát triển rộng khắp với số lƣợng môn đa dạng, lƣợng ngƣời tham gia tập luyện đông đảo TDTT tồn xã hội mục đích rèn luyện sức khỏe, phát triển thể toàn diện nhƣ yêu cầu thiếu giải trí Từ thành thị đến nông thôn, từ quan, công ty tới đoàn thể, trƣờng học lấy hoạt động TDTT làm hoạt động phong trào Gắn liền với ngày lễ tết thƣờng tổ chức giải TDTT vừa để phát triển phong trào rèn luyện sức khỏe, đồng thời tăng cƣờng giao lƣu đoàn kết xã hội, dân tộc, quốc gia, mở rộng quan hệ, thắt chặt tình hữu nghị Bóng đá, môn “thể thao vua” phát triển mạnh mẽ toàn giới trở thành môn thể thao mang tính nghệ thuật cao hấp dẫn quần chúng Bóng đá môn thể thao đƣợc nhiều ngƣời ƣa thích, cổ vũ tập luyện, trở thành “món ăn tinh thần” thiếu cho nhiều ngƣời giới Môn thể thao có hội tụ đầy đủ yếu tố khả phát triển tố chất, chức thể Bóng đá chứa đựng đặc điểm nhƣ tính phổ cập rộng rãi, tính tranh đua liệt mang đậm tính nghệ thuật Thông qua tập luyện thi đấu Bóng đá ngƣời đƣợc giáo dục mặt đạo đức, ý chí, thể chất, phát triển tố chất thể lực nâng cao chức sinh lý quan thể ngƣời, tăng tính hữu nghị, hiểu biết tập thể, dân tộc quốc gia giới Bóng đá Việt Nam đến phát triển tỉnh: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Nghệ An, Hải Phòng,… Bóng đá Việt Nam thời gian gần có tiến triển đáng kể, khu vực nƣớc mạnh, có giải cao kì SeaGames Hiện bóng đá đƣợc đƣa vào nội dung giảng dạy trƣờng phổ thông Hệ thống chƣơng trình GDTC trƣờng phổ thông bao gồm môn: Điền kinh, Bóng đá, Đá cầu, … Với đề tài muốn sâu vào tìm hiểu nghiên cứu môn thể thao đƣợc số đông em học sinh yêu thích bóng đá Trong Bóng đá, để đạt đƣợc thành tích tốt hoạt động công thủ luôn phải khắc phục hành động đối kháng, cản trở đối phƣơng cách linh hoạt chạy, nhảy, giữ bóng, dẫn bóng, đá bóng, đánh đầu,… để tạo cho hoạt động phù hợp với tình xảy sân Ở môn thể thao đa dạng phong phú đƣợc rút lại thành đặc điểm lớn: tính tập thể cao, tính chiến đấu cao Đến với bóng đá dù với hình thức bạn có giây phút sảng khoái, thoải mái giúp bạn xua tan mệt mỏi tinh thần, tạo điều kiện tốt cho công việc, lao động sản xuất hàng ngày giúp nâng cao sức khỏe bồi dƣỡng cho ngƣời mặt ý chí, tinh thần đoàn kết tính tập thể cao Xuất phát từ ƣu điểm môn Bóng đá mà em học sinh đội tuyển Bóng đá nam trƣờng THPT Tây Tiền Hải -Thái Bình tích cực tham gia tập luyện học ngoại khóa nhằm hoàn thiện nâng cao trình độ kỹ thuật môn thể thao Qua thực tiễn nghiên cứu khảo sát giải phong trào nhƣ giải thi đấu giao lƣu với trƣờng khác thành tích thi đấu em chƣa cao hạn chế kĩ thuật thể lực Đặc biệt đá bóng má bàn chân Đá bóng má bàn chân thƣờng sử dụng để chuyền bóng cự ly ngắn, trung bình xa Tuy nhiên kỹ thuật khó, thời gian tập luyện để thành kỹ năng, kỹ xảo, vận động trình lâu dài, phƣơng pháp tập luyện, điều kiện sở vật chất đặc biệt chiến thuật đòi hỏi phải có định hƣớng cao Do để nâng cao đƣợc hiệu khả thực kỹ thuật ngƣời chơi phải lựa chọn đƣợc hệ thống tập phù hợp, hiệu khắc phục đƣợc nhƣợc điểm cần thiết học tập thi đấu Hiện có nhiều nhà khoa học lựa chọn bóng đá hƣớng nghiên cứu Qua tìm hiểu khóa trƣớc, biết đƣợc có số đề tài nghiên cứu Bóng đá nhƣ K37 sinh viên Nguyễn Thành Tâm làm đề tài: “ Lựa chọn tập nâng cao hiệu đá bóng mu bàn chân vào cầu môn cho đội tuyển bóng đá nam trường THPT Lý Thường Kiệt - Hà Nội” Chính lý tiến hành nghiên cứu đề tài: “Lựa chọn tập nâng cao hiệu kỹ thuật đá bóng má bàn chân cho đội tuyển Bóng đá nam trƣờng THPT Tây Tiền Hải -Thái Bình.” *Mục đích nghiên cứu: Qua kết nghiên cứu, giúp xác định chuẩn tập nâng cao hiệu kỹ thuật đá bóng má bàn chân cho đội tuyển Bóng đá nam trƣờng THPT Tây Tiền Hải - Thái Bình nói riêng, cho cầu thủ trẻ VĐV chơi bóng nói chung Bên cạnh làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu công tác giảng dạy huấn luyện * GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu áp dụng tập nâng cao hiệu kỹ thuật đá bóng má bàn chân cho đội tuyển Bóng đá nam trƣờng THPT Tây Tiền Hải - Thái Bình thành công phát huy đƣợc hết lực ngƣời tập từ nâng cao thành tích thi đấu cho đội tuyển Bóng đá nam trƣờng THPT Tây Tiền Hải 39 Chạy đà 5m sút bóng má bàn chân liên tục vào cầu môn (7,32m x 2,44m) khoảng 10 100 0 cách 16m50 (Quả) Qua bảng 3.7 chọn đƣợc test có 70% tổng số phiếu tán thành đƣợc chọn để tiến hành thực nghiệm nhƣ sau: Test 1: Tại chỗ sút bóng má bàn chân 10 vào cầu môn (2 x 3m) khoảng cách 9m (Điểm) Test 2: Đẩy bóng trước mặt sút bóng má bàn chân 10 vào cầu môn (7,32m x 2,44m) khoảng cách 16m50 (Điểm) Test 3: Chạy đà 5m sút bóng má bàn chân liên tục vào cầu môn (7,32m x 2,44m) khoảng cách 16m50 (Điểm) 3.2.2 Ứng dụng đánh giá hiệu tập nâng cao hiệu đá bóng má bàn chân cho đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Tây Tiền Hải - Thái Bình 3.2.2.1 Tổ chức thực nghiệm Đề tài lựa chọn 20 vận động viên đội tuyển Bóng đá nam trƣờng THPT Tây Tiền Hải - Thái Bình phân nhóm đối tƣợng thực nghiệm nhƣ sau: - Nhóm A: (NTN) gồm 10 VĐV, tập theo tập lựa chọn - Nhóm B: (NĐC) gồm 10 VĐV, thực theo giáo án ban huấn luyện đội tuyển Bóng đá nam trƣờng THPT Tây Tiền Hải - Thái Bình - Thời gian thực nghiệm tuần, tuần buổi, buổi 50-60 phút 3.2.2.2 Kết kiểm tra TTN 40 Trƣớc tiến hành thực nghiệm, tiến hành kiểm tra hiệu đá bóng má bàn chân NĐC NTN để so sánh trình độ nhóm thời điểm ban đầu Bằng cách sử dụng test lựa chọn để đánh giá, kiểm tra VĐV, với điều kiện kiểm tra nhƣ thời gian thực Sau xử lý số liệu thông qua phƣơng pháp toán học thống kê thu đƣợc kết trình bày bảng 3.8 Bảng 3.8: Kết kiểm tra kỹ thuật đá bóng má bàn chân đội tuyển Bóng đá nam trƣờng THPT Tây Tiền Hải - Thái Bình TTN NĐC NTN ( Test Chỉ số 𝑿 = =10 VĐV) NHÓM NHÓM NHÓM ĐC TN ĐC TN ĐC TN 5.3 5.6 5.5 5.1 5.8 5.4 𝜹𝒄𝒉𝒖𝒏𝒈 0.25 0.3 0.333 𝒕𝒕í𝒏𝒉 1.36 1.63 1.101 𝒕𝒃ả𝒏𝒈 2.101 2.101 2.101 P >0.05 >0.05 >0.05 41 Qua bảng 3.8 cho thấy kết TTN test kiểm tra có: 𝑡𝑡í𝑛ℎ 𝑡𝑏ả𝑛𝑔 = 2.101 Test 3: 𝑡𝑡í𝑛ℎ = 3.13>𝑡𝑏ả𝑛𝑔 = 2.101 Ở ngƣỡng xác suất P  0.05 Hay nói cách khác thành tích NTN hẳn so với NĐC 44 Từ kết cho thấy tập lựa chọn bƣớc đầu thể đƣợc tính hiệu đối tƣợng nghiên cứu tốt tập nhà trƣờng đƣợc sử dụng Để thấy rõ đƣợc khác biệt thành tích NTN NĐC giai đoạn trƣớc sau thực nghiệm, biểu diễn theo biểu đồ 1,2,3 Từ kết nhƣ cho thấy tập mà lựa chọn có tác động tốt tới việc nâng cao kỹ thuật đá bóng má bàn chân cho đối tƣợng nghiên cứu thể tính hiệu hẳn tập mà trƣờng THPT Tây Tiền Hải - Thái Bình sử dụng từ trƣớc đến 7,8 5,6 7,1 5,3 NTN NĐC TTN STN Biểu đồ 1:Tại chỗ sút bóng má bàn chân 10 vào cầu môn (2 x 3m) khoảng cách 9m (đơn vị tính: quả) 45 8,3 7,5 5,1 5,5 NTN NĐC TTN STN Biểu đồ 2: Đẩy bóng trƣớc mặt sút bóng má bàn chân 10 vào cầu môn (7,32m x 2,44m) khoảng cách 16m50 (đơn vị tính: quả) 8,2 5,4 7,3 5,8 NTN NĐC TTN STN Biểu đồ 3: Chạy đà 5m sút bóng má bàn chân liên tục vào cầu môn (7,32m x 2,44m) khoảng cách 16m50 (đơn vị tính: quả) 46 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Thực trạng kỹ thuật đá bóng má bàn chân đội tuyển bóng đá nam trƣờng THPT Tây Tiền Hải - Thái Bình nhiều hạn chế, số nguyên nhân công tác huấn luyện Từ kết nghiên cứu, phân tích cho thấy kỹ thuật đá bóng má bàn chân đƣợc sử dụng nhiều tập luyện thi đấu nhƣng hiệu chƣa cao, vấn đề cấp thiết cần đƣợc giải Do vậy, lựa chọn tập phƣơng pháp dạy khoa học, phù hợp với đặc điểm ngƣời học nhằm nâng cao hiệu đá bóng má bàn chân cần thiết Kết nghiên cứu đề tài lựa chọn đƣợc 10 tập nâng cao hiệu đá bóng má bàn chân cho đội tuyển bóng đá nam trƣờng THPT Tây Tiền Hải- Thái Bình nhƣ sau: - Tại chỗ thực đặt chân trụ - Chạy đà kết hợp đặt chân trụ - Tại chỗ thực lăng chân đá bóng cố định má bàn chân - Động tác tiếp xúc bóng chân - Đá bóng vào tƣờng - Bài tập chỗ sút bóng vào cầu môn - Bài tập đẩy bóng trƣớc mặt sút bóng vào cầu môn - Bài tập chạy đà sút bóng vào cầu môn - Bài tập phát triển sức mạnh đùi - Hoàn thiện kỹ thuật động tác qua thi đấu 47 Kết lựa chọn test lựa chọn đƣợc test đánh giá hiệu đá bóng má nhƣ sau: - Tại chỗ sút bóng má bàn chân 10 vào cầu môn (2 x 3m) khoảng cách 9m ( Quả) - Đẩy bóng trƣớc mặt sút bóng má bàn chân 10 vào cầu môn (7,32m x 2,44m) khoảng cách 16m50 ( Quả ) - Chạy đà 5m sút bóng má bàn chân liên tục vào cầu môn (7,32m x 2,44m) khoảng cách 16m50 (Quả) Qua trình thực nghiệm, tập đƣợc lựa chọn mang lại hiệu rõ rệt việc nâng cao hiệu kỹ thuật đá bóng má bàn chân cho đội tuyển Bóng đá nam trƣờng THPT Tây Tiền Hải - Thái Bình so với tập phƣơng pháp cũ Kiến nghị Bài tập đề tài l ựa chọn tập dễ thực hiện, dễ kiểm tra đánh giá, phù hợp với điều kiện nhà trƣờng Trƣờng THPT Tây Tiền Hải - Thái Bình có th ể sử dụng tập chọn làm tài liệu tham khảo để giảng dạy, huấn luyện nhằm nâng cao hiệu quả đá bóng má bàn chân cho đội tuyển Bóng đá nam nhà trƣờng , đồng thời cần đƣợc sử dụng rộng rãi nghiên cứu thêm nhiều đối tƣợng khác 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bí thƣ TW Đảng, (1994), Chỉ thị số 36/TW Ban Bí thư, ngày 24 tháng năm 1994 công tác TDTT giai đoạn Lê Bửu, Nguyễn Thế Truyền (1986), Kiểm tra lực thể chất thể thao, NXB TDTT thành phố Hồ Chí Minh Dƣơng Nghiệp Chí, Nguyễn Danh Thái (2002), Công nghệ đào tạo vận động viên trình độ cao, NXB TDTT, Hà Nội Chính phủ CHXHCN Việt Nam, Chỉ thị số 133-TTG Thủ tƣớng phủ ngày 07/3/1995 việc xây dựng quy hoạch phát triển ngành TDTT đến năm 2012 D.Hare (1996), Học thuyết huấn luyện, NXB TDTT Hà Nội Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 1992 NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội Lƣu Quang Hiệp - Phạm Thị Uyên (2003), Sinh lý TDTT, NXB TDTT Hà Nội Lời dặn Bác Hồ thăm Trƣờng Đại học TDTT I ngày 14-121946 (2000) - Chỉ thị Hồ Chí Minh với TDTT, NXB TDTT Luật Giáo dục (2005), NXB Chính trị quốc gia Hà Nội 10 Hồ Chí Minh với TDTT Việt Nam (1995), Nxb TDTT Hà Nội 11 Đồng Văn Triệu, Lê Anh Thơ (2006), Lý luận phương pháp GDTC trường học, NXB TDTT Hà Nội 12 Nguyễn Thiệt Tì nh - Huấn luyện và giảng dạy bóng đá NXB TDTT 13 Nguyễn Đức Văn (1998), Toán học thống kê, NXB TDTT Hà Nội 14 Lê Văn Xem (2006), Giáo trình tâm lí học TDTT, NXB TDTT Hà Nội 49 PHỤ LỤC PHIẾU QUAN SÁT Tên ngƣời quan sát: Ngày: Tiết Cô dạy: Trƣờng: Thời gian quan sát: phút; Từ:………… đến……………… Tên hoạt động: - Thuộc chủ đề: ………………………………………………………… - Đƣợc tiến hành lần thứ:……………………………………………… Quá trình hoạt động: Hoạt động Cô Quan sát cách đặt chân trụ tập luyện Quan sát điểm tiếp xúc bóng với chân chân với bóng Quan sát toàn kỹ thuật qua tập luyện Quan sát toàn động tác qua thi đấu Hoạt động học sinh PHỤ LỤC TRƢỜNG ĐHSP HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA GDTC Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU PHỎNG VẤN GIÁO VIÊN VÀ CÁC CỘNG TÁC VIÊN TDTT Kính gửi: Nghề nghiệp: Năm công tác: Trình độ chuyên môn bóng đá: Để hoàn thiện đề tài: “Lựa chọn tập nâng cao hiệu đá bóng má bàn chân cho đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Tây Tiền Hải - Thái Bình” Với kiến thức kinh nghiệm phong phú mình, xin thầy (cô) bớt chút thời gian trả lời câu hỏi phiếu Đồng thời xin thầy (cô) cho ý kiến bổ sung Những ý kiến đóng góp quý báu thầy (cô) sở để tiến hành lựa chọn tập xác góp phần hoàn chỉnh đề tài Đánh dấu (x) vào ô trống mà thầy (cô) tán thành Câu 1: Theo thầy, cô tập sau tập đem lại hiệu tốt việc nâng cao hiệu thực kỹ thuật đá bóng má bàn chân (chọn 10 tập) Mô động tác Tại chỗ thực đặt chân trụ Chạy đà kết hợp đặt chân trụ Tại chỗ thực lăng chân đá bóng cố định má bàn chân Bài tập bổ trợ giữ thăng Động tác tiếp xúc bóng chân Đá bóng vào tƣờng Bài tập chỗ sút bóng vào cầu môn Bài tập đẩy bóng trƣớc mặt sút bóng vào cầu môn 10 Bài tập chạy đà sút bóng vào cầu môn 11 Bài tập phát triển sức mạnh đùi 12 Hoàn thiện kỹ thuật động tác qua thi đấu Câu 2: Theo thầy, cô số lượng buổi tập sau số lượng đem lại hiệu tốt việc nâng cao hiệu thực kỹ thuật đá bóng má bàn chân (Chọn số lƣợng) buổi buổi buổi buổi buổi Câu 3:Theo thầy cô số lượng thời gian buổi tập để đem lại hiệu tốt việc nâng cao hiệu thực kỹ thuật đá bóng má bàn chân (Chọn số lƣợng) 15 - 25 25 - 35 35 - 45 45 - 55 55 - 65 Câu 4: Theo thầy (cô) test tập sau test tập đem lại hiệu tốt việc nâng cao hiệu thực kỹ thuật đá bóng má bàn chân (chọn test tập) Tại chỗ sút bóng 10 vào cầu môn (2 x 3m) khoảng cách 9m.( Tính số quả) Đẩy bóng trƣớc mặt sút bóng 10 vào cầu môn (7,32m x 2,44m) khoảng cách 16m50 (Tính số quả) Sút bóng xa hành lang có hình dẻ quạt ( Tính số quả) Dẫn bóng tốc độ sút 10 vào cầu môn (7,32m x 2,44m) khoảng cách 16m50 (Tính số quả) Chạy đà 5m sút bóng liên tục vào cầu môn (7,32m x 2,44m), khoảng cách 16m50.(Tính số quả) Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ thầy (cô) Hà Nội, ngày …tháng … năm 2016 Ngƣời đƣợc vấn (Ký tên) Ngƣời vấn (Ký tên) SV: Mai Thị Phấn [...]... - Đánh giá đƣợc thực liên quan trạng chung của môn - Điều tra đánh giá kết Bóng đá đối với đội quả kỹ thuật đá bóng tuyển Bóng đá nam bằng má ngoài bàn trƣờng THPT Tây chân cho đội tuyển Tiền Hải Bóng đá nam trƣờng - Lựa chọn và đánh THPT Tây Tiền Hải – giá hiệu quả bài tập Thái Bình nâng cao hiệu quả đá - Lựa chọn bài tập bóng bằng má ngoài nâng cao hiệu quả kỹ bàn chân cho đội thuật đá bóng bằng má. .. nâng cao hiệu quả kỹ thuật đá bóng bằng má ngoài bàn chân + Đối tượng khách thể: Đội tuyển Bóng đá nam trƣờng THPT Tây Tiền Hải - Thái Bình 2.3.3 Địa điểm nghiên cứu - Trƣờng ĐHSP Hà Nội 2 - Trƣờng THPT Tây Tiền Hải - Thái Bình 24 CHƢƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Đánh giá thực trạng sử dụng bóng đá bằng má ngoài bàn chân cho đội tuyển Bóng đá nam trƣờng THPT Tây Tiền Hải - Thái Bình 3.1.1 Đánh giá thực... phục bằng cách lựa chọn những phƣơng pháp dạy học, bài tập hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế là việc hết sức cần thiết 3.1.2 Thực trạng việc sử dụng bài tập cho đội tuyển Bóng đá nam trường THPT Tây Tiền Hải - Thái Bình Thông qua quá trình quan sát những buổi tập của đội tuyển bóng đá nam trƣờng THPT Tây Tiền Hải cho thấy, khả năng thực hiện kỹ thuật đá 27 bóng bằng má ngoài bàn chân của nam VĐV... trạng sử dụng đá bóng bằng má ngoài bàn chân cho đội tuyển Bóng đá nam trƣờng THPT Tây Tiền Hải – Thái Bình Nhiệm vụ 2: Ứng dụng và đánh giá bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật đá bóng bằng má ngoài bàn chân cho đội tuyển Bóng đá nam trƣờng THPT Tây Tiền Hải – Thái Bình 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu Để giải quyết hai nhiệm vụ trên chúng tôi lựa chọn và sử dụng những phƣơng pháp sau: 19 2.2.1 Phương pháp phân... đá bóng bằng má ngoài bàn chân cho đội tuyển Bóng đá nam trƣờng THPT Tây Tiền Hải - Thái Bình Tôi tổ chức thực nghiệm với đối tƣợng là cầu thủ của đội tuyển Bóng đá nam trƣờng THPT Tây Tiền Hải - Thái Bình Chúng tôi chia ngẫu nhiên các cầu thủ thành 2 nhóm - Nhóm đối chứng (nhóm A): Thực hiện chƣơng trình giảng dạy của nhà trƣờng - Nhóm thực nghiệm (nhóm B): Sử dụng hệ thống bài tập nâng cao hiệu quả. .. nhƣ giáo viên Bóng đá lâu năm có kinh nghiệm từ đó chắc chắn hơn nữa việc lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật đá bóng bằng má ngoài bàn chân cho đội tuyển Bóng đá nam trƣờng THPT Tây Tiền Hải - Thái Bình 2.2.3 Phương pháp kiểm tra sư phạm Là phƣơng pháp nghiên cứu nhờ hệ thống bài tập đƣợc thực tiễn thừa nhận, tiêu chuẩn hóa về nội dung, hình thức và điều kiện thực hiện nhằm đánh giá các khả... trình tập luyện, quá trình huấn luyện ở các đội tuyển bóng đá, các giải bóng đá trong nƣớc và các giải quốc tế đƣợc tổ chức tại Việt Nam Ngoài ra kết quả nghiên cứu thu đƣợc thông qua việc dự các buổi đánh giá tổng kết, trao đổi, thảo luận tại nhiều hội thảo, nhiều cấp độ khác nhau về môn bóng đá, qua đó lựa chọn những bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật đá bóng bằng má ngoài bàn chân cho VĐV bóng đá. .. má tuyển Bóng đá nam ngoài bàn chân cho đội trƣờng THPT Tây tuyển Bóng đá nam Tiền Hải - Thái Bình 23 trƣờng THPT Tây Tiền - Ứng dụng và đánh Hải - Thái Bình giá bài tập - Hoàn thành khóa luận 2 05/2016 - 06/2016 - Tổng hợp xử lý số - Bảo vệ khóa luận tốt liệu thu đƣợc nghiệp trƣớc hội đồng - Sửa chữa và hoàn khoa học thiện khóa luận 2.3.2 Đối tượng nghiên cứu + Đối tượng chủ thể: Bài tập nâng cao hiệu. .. thống bài tập kỹ thuật đá bóng bằng má ngoài bàn chân - Tập mô phỏng không bóng để sửa tƣ thế thực hiện kỹ thuật - Tập mô phỏng vào bóng do một ngƣời dùng chân đè lên bóng giữ chắc - Thả bóng rơi thẳng xuống trƣớc mặt để đá bằng má ngoài bàn chân khi bóng nảy lên - Đặt bóng trên đất, với 3,4 bƣớc chạy đà, đá cho đồng đội ở trƣớc mặt với khoảng cách 8-10m, sau đó tăng dần khoảng cách đá 13 - Đẩy bóng. .. nhằm đánh giá các khả năng khác nhau của ngƣời tập luyện Các bài thử giúp tác giả xác định đƣợc trình độ phát triển của từng tố chất thể lực chung và chuyên môn, đánh giá trình độ kỹ thuật chiến thuật Các bài tập đá bóng bằng má ngoài bàn chân để đánh giá thực trạng các kỹ thuật 20 trong môn Bóng đá của đội tuyển Bóng đá nam trƣờng THPT Tây Tiền Hải Thái Bình ở giai đoạn đầu thực nghiệm 2.2.4 Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật đá bóng bằng má ngoài chân cho đội tuyển bóng đá nam trường THPT tây tiền hải thái bình , Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật đá bóng bằng má ngoài chân cho đội tuyển bóng đá nam trường THPT tây tiền hải thái bình , Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật đá bóng bằng má ngoài chân cho đội tuyển bóng đá nam trường THPT tây tiền hải thái bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay