Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả dẫn bóng hai bước ném rổ bằng một tay dưới thấp cho nam đội tuyển trường THPT cẩm giàng hải dương

61 151 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:41

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT NGUYỄN NGỌC THANH LỰA CHỌN BÀI TẬP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẪN BÓNG HAI BƢỚC NÉM RỔ BẰNG MỘT TAY DƢỚI THẤP CHO NAM ĐỘI TUYỂN TRƢỜNG THPT CẨM GIÀNG - HẢI DƢƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sƣ phạm GDTC Hƣớng dẫn khoa học: ThS Vũ Tuấn Anh HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tên là: Nguyễn Ngọc Thanh Sinh viên K38 khoa GDTC, trường Đại học sư phạm Hà Nội Tôi xin cam đoan đề tài riêng tôi, chưa bảo vệ trước Hội đồng khoa học Toàn vấn đề đưa bàn luận, nghiên cứu mang tính thời sự, cấp thiết với thực tế khách quan trường THPT Cẩm Giàng - Hải Dương Hà Nội, ngày… tháng… năm2016 Sinh viên Nguyễn Ngọc Thanh DANH MỤC VIẾT TẮT ĐHSP : Đại học sư phạm ĐT : Đào tạo ĐC : Đối chứng GD : Giáo dục GV : Giáo viên GDTC : Giáo dục thể chất HLV : Huấn luyện viên NXB : Nhà xuất % : Phần trăm TH.S : Thạc sĩ TD : Thể dục TT :Thứ tự TDTT : Thể dục thể thao THPT : Trung học phổ thông TN : Thực nghiệm VĐV : Vận động viên ĐẶT VẤN ĐỀ CHƢƠNG TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Quan điểm Đảng Nhà nƣớc công tác GDTC trƣờng học 1.2 Nguồn gốc lịch sử phát triển môn bóng rổ Việt Nam 1.3 Cơ sở thực tiễn 10 1.4 Đặc điểm tâm sinh lí học sinh lứa tuổi THPT 111 1.5 Đặc điểm chung phƣơng pháp giảng dạy bóng rổ 14 1.6 Các nguyên tắc giảng dạy 15 1.7 Phƣơng pháp giảng dạy kỹ thuật bóng rổ 17 CHƢƠNG NHIỆM VỤ, PHƢƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 20 2.1 NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 20 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 2.3 TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 23 CHƢƠNG KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 25 3.1 Đánh giá thực trạng công tác GDTC khả dẫn bóng hai bƣớc ném rổ tay dƣới thấp đội Bóng rổ nam trƣờng THPT Cẩm Giàng - Hải Dƣơng 25 3.2 Lựa chọn, ứng dụng đánh giá hiệu tập dẫn bóng hai bƣớc ném rổ tay dƣới thấp cho nam đội tuyển trƣờng THPT Cẩm Giàng - Hải Dƣơng 30 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU Nội dung Bảng 3.1: Thực trạng đội ngũ giáo viên trường THPT Cẩm Giàng - Hải Dương Bảng 3.2: Thực trạng sơ vật chất TDTT trường THPT Cẩm Giàng Hải Dương Bảng 3.3: Hiệu sử dụng kỹ thuật đội bóng rổ nam trường THPT Cẩm Giàng - Hải Dương Bảng 3.4: Hiệu sử dụng kỹ thuật dẫn bóng hai bước ném rổ tay thấp nam trường THPT Cẩm Giàng - Hải Dương trang 26 26 28 29 Bảng 3.5: Hệ thống tập dẫn bóng 30 Bảng 3.6: Kết vấn chuyên gia 32 Bảng 3.7: Kết vấn lựa chọn test đánh giá hiệu tập dẫn bóng hai bước ném rổ tay cho nam đội tuyển trường THPT 43 Cẩm Giàng - Hải Dương (n=20) Bảng 3.8: Kết test kiểm tra trước thực nghiệm hai nhóm TN ĐC (nA= nB = 9) Bảng 3.9: Tiến trình thực nghiệm Bảng 3.10: Kết kiểm tra test sau thực nghiệm hai nhóm TN ĐC (nA= nB = 9) Biểu đồ 3.1: DÉn bãng thùc hiÖn hai bước ném rổ tay thấp(10 quả) Biểu đồ 3.2: Dẫn bóng (hướng rổ 45˚) luồn qua cọc thực ném rổ tay thấp (10 quả) 46 47 48 49 49 ĐẶT VẤN ĐỀ Thể dục thể thao (TDTT) phận văn hóa xã hội, mặt không thiếu hệ thống giáo dục xã hội chủ nghĩa coi phương tiện hữu hiệu giáo dục người phát triển toàn diện thể chất tinh thần, kết hợp với mặt giáo dục khác TDTT yếu tố tạo nên sức mạnh cộng đồng Để kêu gọi toàn dân tập thể dục, chủ tịch Hồ Chí Minh viết “ Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc cần có sức khỏe thành công Mỗi người dân yếu ớt tức làm cho nước yếu ớt phần, người dân khỏe mạnh tức làm cho nước khỏe mạnh Dân cường nước thịnh Tôi mong đồng bào gắng tập thể dục Tự ngày tập”[7] Giáo dục thể chất (GDTC) Thể thao trường học phận hữu mục tiêu giáo dục đào tạo, góp phần tạo hệ trẻ phát triển toàn diện: “Phát triển cao trí tuệ, cường tráng thể chất, phong phú tinh thần, sáng đạo đức” đáp ứng yêu cầu xã hội, phục công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Bên cạnh đó , “TDTT trường học có ý nghĩ a quan trọng việc phát , bồi dưỡng nhân tài và nâng cao thành tí ch thể thao” Sẽ không thao thành tích cao thể thao trường học không phát triển [8] Trong môn thể thao, Bóng rổ môn thể thao mẻ với học sinh, học sinh đón nhận sôi Do tính chất hưng phấn vốn có môn thể thao có hình thức điều kiện tập luyện đơn giản Bóng rổ đời Mỹ Năm 1891 giáo sư G.Nâysmit giáo viên thể dục trường Huấn luyện Springphild Bang Massachuset Bóng rổ môn thể thao phong phú hấp dẫn có sức lôi sáng tạo mạnh mẽ, thiếu niên lứa tuổi học sinh, sinh viên Đây môn thể thao đối kháng trực tiếp phát triển rộng rãi hầu hết quốc gia giới nội dung thi đấu thức Đại hội thể thao Olympic, Châu lục Khu vực Dẫn bóng hai bước ném rổ tay thấp kỹ thuật phổ biến, sử dụng để ném rổ cự ly gần, kỹ thuật cần thiết cho người tập môn bóng rổ Nó đòi hỏi người thực phối hợp nhịp nhàng chân, tay, thân người, tốc độ dẫn bóng thời điểm ném bóng không sẽ ảnh hưởng lớn đến kỹ thuật động tác Chính việc nghiên cứu tập bổ trợ cho kỹ thuật dẫn bóng hai bước ném rổ tay thấp quan trọng cần thiết Thông qua qúa trình lên lớp nội dung bóng rổ trường trình thực tập sư phạm thấy đa số học sinh thực kỹ thuật không Trường THPT Cẩm Giàng - Hải Dương trường có bề dày thành tích thể thao nhiều năm Tuy nhiên thành tích môn Bóng rổ nhiều hạn chế, nhận thấy có nhiều nguyên nhân điển hình khâu ghi điểm kỹ thuật đơn điệu không đa dạng Trong trình nghiên cứu tài liệu thấy có nhiều đề tài nghiên cứu Bóng rổ như: Bùi Xuân Hùng K31 trường ĐHSPHN2 với đề tài “Lựa chọn tập nâng cao hiệu kỹ thuật hai bước lên rổ cao tay ”; Nguyễn Thị Hải K34 trường ĐHSPHN2 với đề tài “Lựa chọn tập nâng cao hiệu kỹ thuật chỗ ném rổ hai tay trước ngực cho đội Bóng rổ nữ trường THPT Yên Phong số - Bắc Ninh”; Nguyễn Văn Nam K37 trường TDTT Bắc Ninh với đề tài “Lựa chọn số tập nâng cao hiệu kỹ thuật ném rổ tay cao cự ly gần”[3]…Tuy nhiên chưa có tác giả nghiên cứu hiệu dẫn bóng hai bước ném rổ tay thấp cho nam đội tuyển bóng rổ trường THPT Cẩm Giàng - Hải Dương Xuất phát từ lý tiến hành nghiên cứu đề tài: “Lựa chọn tập nâng cao hiệu dẫn bóng hai bước ném rổ tay thấp cho nam đội tuyển Trường THPT Cẩm Giàng - Hải Dương.”  Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu thực trạng tập bổ trợ trình giảng dạy, huấn luyện lựa chọn tập bổ trợ nâng cao hiệu kỹ thuật dẫn bóng hai bước ném rổ tay thấp cho nam đội tuyển trường THPT Cẩm GiàngHải Dương  Giả thuyết khoa học: Nếu tập lựa chọn có tác dụng nâng cao hiệu kỹ thuật dân bóng hai bước ném rổ tay thấp hiệu tập luyện sẽ tốt hơn, từ nâng cao thành tích tập luyện thi đấu bóng rổ nam đội tuyển trường THPT Cẩm Giàng - Hải Dương CHƢƠNG TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Quan điểm Đảng Nhà nƣớc công tác GDTC trƣờng học Sinh thời, Bác Hồ quan tâm đến nghiệp phát triển TDTT sức khỏe nhân dân, Bác kêu gọi toàn dân thường xuyên rèn luyện thân thể giữ gìn sức khỏe nâng cao thể lực Bác Hồ tin yêu hệ trẻ, quan tâm chăm sóc đến phát triển thể chất hệ trẻ, ngày thăm Trường Trung cấp TDTT Trung ương (nay Trường Đại học TDTT Bắc Ninh), Bác dặn: “ Các cháu học TD, TT để đạt ông kiện tướng này, bà kiện tướng Cái người cán phục vụ đắc lực cho nhân dân, đem hiểu biết hướng dẫn người tập luyện để nâng cao sức khỏe đẩy lùi bệnh tật ” [6] Định hướng công tác giáo dục đào tạo khoa học công nghệ năm tới, Nghị Trung ương II khóa VIII (1996) khẳng định: “Giáo dục đào tạo với khoa học công nghệ phải thực trở thành quốc sách hàng đầu ” Chuẩn bị tốt hành trang cho hệ trẻ vào kỷ XXI Muốn xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh phải có người phát triển toàn diện, không phát triển trí tuệ, sáng đạo đức lối sống mà phải người cường tráng thể chất Chăm lo cho người thể chất trách nhiệm toàn xã hội tất ngành đoàn thể, có giáo dục - đào tạo, y tế TDTT Trong văn Nghị Đảng khẳng định: Phải xây dựng TDTT có tính dân tộc, khoa học nhân dân, phát triển rộng rãi phong trào TDTT quần chúng, thể thao thành tích cao tăng cường công tác GDTC nhà trường cấp với hiệu:“Khỏe để xây dựng bảo vệ Tổ quốc” Cũng khẳng định phát triển TDTT trách nhiệm cấp ủy Đảng, quyền, đoàn thể nhân dân tổ chức xã hội Chỉ thị 36 CT/TW từ năm 1994 định hướng TDTT đến 2000 Ban Bí thư Trung ương Đảng nêu: “Mục tiêu lâu dài công tác TDTT hình thành TDTT phát triển tiến bộ, góp phần nâng cao sức khỏe thể lực, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần nhân dân thực giáo dục thể chất tất trường học, làm cho việc tập luyện TDTT trở thành nếp sống ngày hầu hết học sinh - sinh viên” [1] Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 có ghi: “Quy định chế độ GDTC bắt buộc trường học” Điều khẳng định quan tâm đạo Đảng Nhà nước ta TDTT GDTC nhà trường, coi nhiệm vụ cấp thiết Đảng toàn dân, để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển TDTT nước nhà [6] Chỉ thị 133 Thủ tướng phủ ngày (07/3/1995) rõ “Bộ Giáo dục Đào tạo cần đặc biệt coi trọng việc giáo dục thể chất nhà trường Cải tiến nội dung giảng dạy TD, TT nội khóa, ngoại khóa, quy định tiêu chuẩn rèn luyện thân thể cho học sinh cấp học, quy chế bắt buộc trường, trường đại học phải có sân bãi, phòng tập TDTT, có định biên hợp lý có kế hoạch đào tạo đội ngũ giáo viên TDTT đáp ứng nhu cầu tất cấp học” [4] Luật giáo dục khẳng định: “Giáo dục đường chủ yếu để chuẩn bị cho người cho phát triển bền vững đất nước điều kiện kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa Đó người có sức khỏe phát triển toàn diện, vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc” [10] 42 Bài tập 14: Thi đấu + Mục đích: Nâng cao khả vận dụng kỹ thuật và khả tâm lý thi đấu + Cách thực hiện: Mỗi tuần tổ chức một cuộc thi đấu nội bộ để củng cố tăng cường vận dụng kỹ thuật chỗ ném rổ hai tay trước ngực + Cách tổ chức: Như thi đấu chí nh thức chỉ thi đấu ba hiệp hiệp 10 phút + Yêu cầu : Khi tấn công ném rổ yêu cầu bắt buộc người ném rổ chỉ dùng kỹ thuật ném rổ thấp tay Khi trì nh bày các bài tập chúng sử dụng một số ký hiệu chuyên môn sau đây: Đường di chuyển cầu thủ Đường dẫn bóng Đường ném rổ A Giáo viên Người tập Để đánh giá hiệu tập lựa chọn, tiến hành thực nghiệm 3.2.2 Lựa chọn test đánh giá hiệu bài tập nâng cao hiệu dẫn bóng hai bước ném rổ tay thấp cho nam đội tuyển trường THPT Cẩm Giàng - Hải Dương Trong trình nghiên cứu lựa chọn test kiểm tra đánh giá hiệu tập nâng cao hiệu kỹ thuật dẫn bóng hai bước ném rổ tay thấp cho nam đội tuyển trường THPT Cẩm Giàng - Hải Dương 43 Các test lựa chọn đảm bảo yêu cầu sau: - Các test đặc trưng cho đặc điểm vận động môn Bóng rổ, đánh giá kỹ thuật dẫn bóng hai bước ném rổ tay thấp cho nam đội tuyển trường THPT Cẩm Giàng - Hải Dương - Test lấy từ tập chuyên môn - Test đánh giá đơn vị đo lường định - Test đảm bảo cách đánh giá mang tính chất trực quan theo kết nghiên cứu Để xác định test phù hợp với đối tượng, mang tính toàn diện đảm bảo độ tin cậy Chúng tiến hành vấn giáo viên, HLV trực tiếp giảng dạy huấn luyện có trình độ chuyên môn, thâm niên công tác kinh nghiêm giảng dạy Kết vấn trình bày bảng 3.7 Bảng 3.7 Kết vấn lựa chọn test đáng giá hiệu tập dẫn bóng hai bƣớc ném rổ tay cho nam đội tuyển trƣờng THPT Cẩm Giàng - Hải Dƣơng (n = 20) Kết vấn TT Test Ném rổ tay thấp trước ngực vạch 6m25 vị trí (20 lần) DÉn bãng thùc hiÖn hai b-íc nÐm ræ tay thấp (10 quả) DÉn bãng sè thùc hiÖn hai b-íc nÐm ræ tay thấp 10 quả) DÉn bãng qua ch-íng ng¹i vËt nÐm ræ thấp tay (5 quả) Số người Tỷ lệ % 10 50 19 95 12 60 10 50 44 ChuyÒn b¾t bãng di chuyÓn hai b-íc nÐm ræ tay thấp (10 quả) Dẫn bóng (hướng rổ 45°) luồn qua cọc thực ném rổ tay thấp (10 quả) 12 60 18 90 10 50 Di chuyển qua người ném rổ bằng tay dươi thấp (10 quả) Dựa kết vấn bảng 3.7, lựa chọn test có tỷ lệ từ 86% trở lên sử dụng trình thực nghiệm để đánh giá hiệu tập nâng cao hiệu kỹ thuật dẫn bóng hai bước ném rổ tay thấp cho nam đội Bóng rổ trường THPT Cẩm Giàng - Hải Dương Đó test: Test 1: DÉn bãng thùc hiÖn hai bước ném rổ tay thấp (10 quả), tính số lần thành công + Mục đích: Phối hợp dẫn bắt bóng ném rổ + Yêu cầu: Dẫn từ vạch 6,25m vào thực toàn kỹ thuật + Hình thức: Đừng thành hàng dọc 6,25m di vào thực toàn kỹ thuật Test 2: Dẫn bóng (hướng rổ 45°) luồn qua cọc thực ném rổ tay thấp (10 quả), tính số lần thành công + Mục đích: Tạo cho học sinh tính linh hoạt xử lý tình trình thi đấu mà dễ dàng dẫn bóng luồn lách qua đấu thủ kết thúc rổ cách hiệu + Yêu cầu: Thực yêu cầu giáo viên Dẫn bóng qua cọc thực ném rổ tay thấp 45 + Hình thức: Cho học sinh xếp hàng khu vực đó, cho em vào thực 3.2.3 Ứng dụng đánh giá hiệu tập nâng cao hiệu kỹ thuật dẫn bóng hai bước ném rổ tay thấp cho nam đội tuyển trường THPT Cẩm Giàng- Hải Dương 3.2.3.1 Tổ chức thực nghiệm Đánh giá hiệu tập lựa chọn, tiến hành tổ chức thực nghiệm - Thời gian thực nghiệm tuần từ ngày 21/2/2016 đến ngày 04/4/2016, tuần buổi vào ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6, buổi 45 phút - Đối tượng thực nghiệm: 18 nam VĐV đội Bóng rổ trường THPT Cẩm Giàng - Hải Dương, chia làm hai nhóm, có trình độ thể lực, kỹ thuật, số buổi tập, thời gian tập tập luyện theo tập khác + Nhóm A: Nhóm thực nghiệm gồm VĐV thực tập luyện theo tập phương pháp lựa chọn + Nhóm B: Nhóm đối chứng gồm VĐV thực theo phương pháp cũ nhà trường thực 3.2.3.2 Kết kiểm tra trước thực nghiệm Sau tiến hành lựa chọn xác định test đưa vào đánh giá hiệu tập nâng cao hiệu kỹ thuật dẫn bóng hai bước ném rổ tay thấp Đề tài dùng test để kiểm tra sau xử lý số liệu thông qua phương pháp toán học thống kê, thu kết trình bày (bảng 3.8) 46 Bảng 3.8 Kết test kiểm tra trƣớc thực nghiệm hai nhóm TN ĐC ( nA= nB = ) Kết quả Thƣ̣c nghiệm Đối chứng Nội dung kiểm tra XA XB 6.4 6.1 𝜹 ttính tbảng P Dẫn bóng thực hai bước ném rổ tay 0,5694 1,240 thấp (10 quả) Dẫn bóng (hướng rổ 45 độ) luồn qua cọc thực ném rổ tay 2,120 >0,05 6,2 5,9 0,6528 1,082 thấp (10 quả) Phân tích bảng 3.8 ta nhận thấy Các số kiểm tra đ ánh giá hiệu quả kỹ thuật ném rô học sinh hai nhóm TN ĐC trước thực nghiệm có giá trị t tính < tbảng ngưỡng P > 0.05 Điều này chứng tỏ sự khác biệt về kết quả kiểm tra của hai nhóm không có ý nghĩ a Hay nói cách khác là trì nh độ kỹ thuật của hai nhóm trước thực nghiệm tương đương hiệu ném rổ 3.2.2.3 Tiến trình thực nghiệm Sau lựa chọn tập kiểm tra trước thực nghiệm, xây dựng tiến trình thực nghiệm trình bày bảng 3.9 Quá trình thực nghiệm tiến hành thời gian tuần, tuần buổi tập, tổng cộng gồm 16 giáo án, giáo án giảng dạy thời gian 60 phút 47 Bảng 3.9 Tiến trình thực nghiệm TT Nội dung Bài tập Bài tập Bài tập Bài tập Bài tập Bài tập Bài tập Bài tập Bài tập 10 Bài tập 10 11 Bài tập 11 12 Bài tập 12 13 Bài tập 13 14 Bài tập 14 Giáo án (gồm tuần - 18 giáo án) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 18 x x x 17 x x x x 16 x x x 15 x x x x 14 x x x x 13 x x x 12 x x x x 11 x x x x x x x x x 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x 48 2.3.3.4 Kết kiểm tra sau thực nghiệm Sau tuần kết thúc thực nghiệm để làm rõ khác biệt thành tích hai nhóm TN ĐC, sử dụng test lựa chọn để kiểm tra đánh giá phát triển thành tích hai nhóm Qua xử lý số liệu phương pháp toán thống kê, thu kết trình bày bảng 3.10 Bảng 3.10 Kết kiểm tra test sau thực nghiệm hai nhóm ĐC TN (nA= nB = 9) Thông số thống kê Nội dung kiểm tra Thƣ̣c nghiệm Đối chƣ́ng XA XB 8,2 7,1 𝜹 ttính tbảng P 2,120 tbảng ngưỡng P < 0.05 chứng tỏ thành tích tiêu kiểm tra hai nhóm có khác biệt có ý nghĩa Hay nói cách khác hiệu ném rổ nhóm TN đã tốt hẳn so với nhóm ĐC Để giúp thấy rõ phát triển thành tích test đánh giá, biểu diễn biểu đồ đây: 49 8,2 7,1 6,4 6,1 Trước thực nghiệm Nhóm thực nghiệm Sau thực nghiệm Nhóm đối chứng Biểu đồ 3.1: DÉn bãng thùc hiÖn hai bước ném rổ tay thấp (10 quả) 7,9 6,2 6,4 5,9 Trước thực nghiệm Nhóm thực nghiệm Sau thực nghiệm Nhóm đối chứng Biểu đồ 3.2: Dẫn bóng (hướng rổ 45 độ) luồn qua cọc thực ném rổ tay thấp (10 ) 50 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Dựa quan sát sư phạm buổi tập luyện vấn chuyên gia có kinh nghiệm, lựa chọn 14 tập, sau trình tuần thực nghiệm tập thể tính ưu việt nâng cao hiệu dẫn bóng hai bước ném rổ tay thấp cho nam đội tuyển trường THPT Cẩm Giàng - Hải Dương Các tập là: - Bài tập 1: Dẫn bóng thực bước ném rổ tay thấp - Bài tập 2: Chuyền bắt bóng di chuyển thực bước ném rổ tay thấp - Bài tập 3: Kết hợp dẫn bóng, chuyền bắt bóng di chuyển bước ném rổ thấp tay - Bài tập 4: Dẫn bóng qua chướng ngại vật ném rổ thấp tay - Bài tập 5: Di động bước ném rổ có người phòng thủ - Bài tập 6: Thay đổi hướng nhận bóng thực ném rổ di động có người phòng thủ - Bài tập 7: Ném rổ di động có người yểm hộ - Bài tập 8: Dẫn bóng qua người ném rổ di động - Bài tập 9: Dẫn bóng (hướng rổ 45 độ) luồn qua cọc thực ném rổ tay thấp (10 quả), tính số lần thành công - Bài tập 10: Dẫn bóng qua người thực bước ném rổ thấp tay - Bài tập 11: Nằm ngửa nghế, đẩy tạ 20 kg với tốc độ cao - Bài tập 12: Bài tập bật cóc - Bài tập 13: Nằm sấp chống đẩy 30s tính số lần - Bài tập 14: Bài tập thi đấu 51 Hệ thống tập lựa chọn đảm bảo có ý nghĩa khoa học tính thực tiễn cao, áp dụng thực tế giảng dạy huấn luyện môn bóng rổ trường THPT Cẩm Giàng - Hải Dương nói riêng nhà trường THPT nói chung sẽ mang lại kết cao KiÕn nghÞ Đối với môn bóng rổ, môn lạ chưa phổ biến rộng rãi môn thể thao khác Vì hệ thống tập mà đề tài lựa chọn tập dễ thực hiện, dễ kiểm tra đánh giá, phù hợp với điều kiện trường THPT Cẩm Giàng - Hải Dương từ sử dụng tập chọn vào giảng dạy, huấn luyện nhằm nâng cao hiệu cho nam đội tuyển nhà trường 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bí thư TW Đảng (1994), Chỉ thị số 36/TW Ban Bí thư, ngày 24 tháng năm 1994 công tác TDTT giai đoạn Bộ Giáo dục Đào tạo (2001), Quyết định số 14/2001/QĐ-BGDĐT ngày 3/5/2001 Ban hành theo quy chế GDTC y tế trường học Bùi Xuân Hùng (2009), Nguyễn Thị Hải (2012), Nguyễn Văn Nam (2015),khóa luận tốt nghiệp trường ĐH SPHN2 Chính phủ CHXHCN Việt Nam, Chỉ thị số 133-TTg Thủ tướng phủ ngày 07/3/1995 việc xây dựng quy hoạch phát triển ngành TDTT đến năm 2012 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 1992 Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, 1995 Hồ Chí Minh (1946), Lời dặn Bác Hồ thăm Trường Đại học TDTTI ngày 14-12-1946, Nxb TDTT Hồ Chí Minh: “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” 27/03/1946 Lê Bửu, Bác Hồ với TDTT Việt Nam, NXB TDTT Hà Nội Lê Văn Xem (1995), Giáo trình tâm lí học TDTT, NXB TDTT Hà Nội 10 Luật Giáo dục (2005), Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 11 Luật Thể dục thể thao (2006), Nxb Tư pháp Hà Nội 12 Lưu Quang Hiệp - Phạm Thị Uyên (2003), Sinh lý TDTT Hà Nội 13 Nguyễn Đức Văn (1998), Toán học thống kê, NXB TDTT Hà Nội 14 Nguyễn Toán, Phạm Danh Tốn (2006), Lý luận phương pháp TDTT, Nxb TDTT Hà Nội 15 Ủy Ban thường vụ Quốc hội (2000), Pháp lệnh TDTT số 28/2000/PLUBTVQH 10 ngày 25/9/2000 Nguyễn Đức Văn (1998), Toán học thống kê, NXB TDTT Hà Nội 16 D.Hare 1996, Học thuyết huấn luyện, NXB TDTT, Hà Nội 53 PHỤ LỤC TRƯỜNG ĐH HN2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU PHỎNG VẤN Kính gửi: …………………………………………………………………… Chức vụ:…………………………………………………………………… Đơn vị:……………………………………………………………………… Với mục đích nghiên cứu lựa chọn số tập nâng cao hiệu kỹ thuật dẫn bóng hai bước ném rô tay thấp cho nam học sinh đội tuyển Bóng rổ trường THPT Cẩm Giàng - Hải Dương Với kiến thức sâu rộng bề dày kinh nghiệm công tác giảng dạy huấn luyện mình, xin thầy (cô) bớt chút thời gian nghiên cứu trả lời câu hỏi phiếu hỏi, mong thầy (cô) vui lòng đánh dấu “x” vào ô vuông Em xin chân thành cảm ơn! Câu hỏi 1: Trong 18 tập sau theo thầy cô tập đưa vào áp dụng cho việc học tập kỹ thuật dẫn bóng hai bước ném rổ tay thấp cho nam đội tuyển trường THPT Cẩm Giàng - Hải Dương? 1: Dẫn bóng thực hai bước ném rổ tay thấp 2: Chuyền bắt bóng di chuyển thực hai bước ném rổ tay thấp 3: Kết hợp dẫn bóng, chuyền bắt bóng di chuyển hai bước ném rổ tay thấp 4: Di chuyển ném rổ thay đổi góc độ 5: Di chuyển ném rổ thay đổi cự ly 6: Di động chuyền bắt bóng ném rổ thấp tay 7: Dẫn bóng qua chướng ngại vật ném rổ thấp tay 8: Dẫn bóng đan chéo di động ném rổ thấp tay 9: Di động bước ném rổ có người phòng thủ v 54 10: Thay đổi hướng nhận bóng thực ném rổ di động có người phòng thủ 11: Ném rổ di động có người yểm hộ 12: Dẫn bóng qua người ném rổ di động 13: Dẫn bóng (hướng rổ 45 độ) luồn qua cọc thực ném rổ tay thấp 14: Dẫn bóng qua người thực bước ném rổ thấp tay 15: Dẫn bóng qua người thực bước ném rổ thấp tay 16: Bài tập bật cóc 17: Bài tập nằm sấp chống đẩy 30s tính số lần 18: Bài tập thi đấu Câu hỏi 2: Để tiến hành áp dụng phương pháp, biện pháp lựa chọn vào thực nghiệm cho phù hợp , theo thầy (cô) số buổi tập tuần bao nhiêu? buổi buổi buổi buổi buổi Ngƣời trả lời Hà Nội, Ngày….tháng….năm 2016 Ngƣời vấn Nguyễn Ngọc Thanh 55 Kết test kiểm tra trước thực nghiệm hai nhóm TN ĐC stt Xa 7 7 6.4 𝑋a 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 Test Xa-𝑋a (Xa-𝑋a)² 0.6 0.36 -0.4 0.16 0.6 0.36 -0.4 0.16 0.6 0.36 -1.4 1.96 -0.4 0.16 0.6 0.36 0.6 0.36 4.24 Xb 6 7 6.1 𝑋b 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 Test Xb-𝑋b (Xb-𝑋b)² 0.9 0.81 -0.1 0.01 -0.1 0.01 0.9 0.81 -1.1 1.21 -0.1 0.01 -1.1 1.21 0.9 0.81 -0.1 0.01 4.89 Kết test kiểm tra sau thực nghiệm hai nhóm TN ĐC stt Xa 9 8 8.2 𝑋a 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 Test Xa-𝑋a (Xa-𝑋a)² -0.2 0.04 0.8 0.64 -0.2 0.04 -1.2 1.44 0.8 0.64 -0.2 0.04 0.8 0.64 -0.2 0.04 -0.2 0.04 3.56 Xb 7 7 7.1 𝑋b 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 Test Xb-𝑋b (Xb-𝑋b)² -0.1 0.01 0.9 0.81 -0.1 0.01 -0.1 0.01 -1.1 1.21 -0.1 0.01 -0.1 0.01 -0.1 0.01 0.9 0.81 2.89 56 Kết teskiểm tra trước thực nghiệm hai nhóm TN ĐC stt Xa 7 6 6.2 𝑋a 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 Test Xa-𝑋a (Xa-𝑋a)² -0.2 0.04 0.8 0.64 -1.2 1.44 0.8 0.64 -0.2 0.04 0.8 0.64 -0.2 0.04 -0.2 0.04 -0.2 0.04 3.56 Xb 7 5 5.9 𝑋b 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 Test Xb-𝑋b (Xb-𝑋b)² -0.9 0.81 0.1 0.01 -0.9 0.81 1.1 1.21 1.1 1.21 -0.9 0.81 -0.9 0.81 0.1 0.01 1.1 1.21 6.89 Kết test kiểm tra sau thực nghiệm hai nhóm TN ĐC stt Xa 8 9 7.9 𝑋a 7.89 7.89 7.89 7.89 7.89 7.89 7.89 7.89 7.89 Test Xa-𝑋a (Xa-𝑋a)² 0.11 0.0121 -0.89 0.7921 0.11 0.0121 1.11 1.2321 0.11 0.0121 1.11 1.2321 -0.89 0.7921 0.11 0.0121 -0.89 0.7921 4.8889 Xb 6 7 7 6.4 𝑋b 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 Test Xb-𝑋b (Xb-𝑋b)² -0.4 0.16 -0.4 0.16 0.6 0.36 -0.4 0.16 0.6 0.36 0.6 0.36 -0.4 0.16 0.6 0.36 -0.4 0.16 2.24 [...]... hp lớ vo quỏ trỡnh hun luyn, nõng cao hn na hiu qu vic s dng k thut dn búng hai bc nộm r bng mt tay di thp cho nam i tuyn trng THPT Cm Ging - Hi Dng 3.2 La chn, ng dng v ỏnh giỏ hiu qu bi tp dn búng hai bc nộm r bng mt tay di thp cho nam i tuyn trng THPT Cm Ging - Hi Dng 3.2.1 La chn bi tp nõng cao hiu qu dn búng hai bc nộm r bng mt tay di thp cho nam i tuyn trng THPT Cm Ging - Hi Dng Thụng qua quan... tn cụng c bn m i Búng r nam trng THPT Cm Ging - Hi Dng s dng thỡ t l s dng k thut di ng hai bc nộm r bng mt tay di thp l cao nht chim 30,7% sau ú n k thut ti ch nộm r hai tay trc ngc l 23,8%, di ng hai bc cao tay nộm r l 23,3%, k thut ti ch nộm r mt tay trờn cao l 22,2 % iu ỏng quan tõm hn l qua cỏc kt qu thng kờ bng 3.3, trong 4 k thut tn cụng nộm r c bn m i Búng r nam trng THPT Cm Ging - Hi Dng s... trng, nng lc dn búng hai bc nộm r bng mt tay di 24 thp ca nam i tuyn trng THPT Cm Ging Hi Dng - Cỏc bi tp m bo tớnh hp lý khoa + La chn cỏc bi tp hc phỏt trin cho i tng nghiờn cu - Gii quyt nhim v 2 - La chn c h ca ti nghiờn cu: thng bi tp dn + La chn, ỏnh giỏ búng nộm r bng hiu qu cỏc bi tp dn mt tay di thp búng nộm r bng mt cho nam i tuyn tay di thp cho nam trng THPT Cm i tuyn trng THPT Ging - Hi Dng... Trng THPT Cm Ging - Hi Dng 2.3.3 i tng nghiờn cu Khỏch th: Bi tp dn búng hai bc nộm r bng mt tay di thp cho nam i tuyn trng THPT Cm Ging - Hi Dng Ch th: i tuyn Búng r nam trng THPT Cm Ging - Hi Dng 25 CHNG 3 KT QU V PHN TCH KT QU NGHIấN CU 3.1 ỏnh giỏ thc trng cụng tỏc GDTC v kh nng dn búng hai bc nộm r bng mt tay di thp ca i Búng r nam trng THPT Cm Ging - Hi Dng 3.1.1 Thc trng cụng tỏc GDTC trng THPT. .. thng kờ v so sỏnh hiu qu s dng k thut dn búng hai bc nộm r bng mt tay di thp trong gii Búng r hc sinh huyn Hi Dng, kt qu so sỏnh (bng 3.4) Bng 3.4 Hiu qu s dng k thut dn búng hai bc nộm r bng mt tay di thp ca nam trng THPT Cm Ging Hi Dng K thut dn búng hai bc nộm r thp tay Tng s ln nộm Tờn i THPT Nguyn Trói THPT Cm Ging THPT Chớ Linh THPT Trn Phỳ Tng Cỏc k thut khỏc S ln nộm Thnh cụng % Tht bi % S... bn m i ó s dng, kt qu thng kờ c chỳng tụi trỡnh by (bng 3.3) 28 Bng 3.3 Hiu qu s dng cỏc k thut ca i Búng r nam trng THPT Cm Ging - Hi Dng Kt qu iu tra Cỏc k thut c s dng 1 Ti ch nộm r mt tay trờn cao 2 Ti ch nộm r hai tay trc ngc 3 Di ng hai bc cao tay nộm r 4 Di ng hai bc nộm r bng mt tay di thp Tng s ln nộm r ca cỏc k thut S ln T l s S ln T l s dng thnh thnh dng (%) cụng cụng (%) 40 22,2 21 52,5... thut dn búng hai bc nộm r bng mt tay di thp Cựng vi ti liu chuyờn mụn chỳng tụi ó xỏc nh v h thng c 18 bi tp nhm nõng cao hiu qu dn búng hai bc nộm r bng mt tay di thp, c th hin (bng 3.5) Bng 3.5 H thng cỏc bi tp dn búng Bi Tp STT 1 Dn búng thc hin hai bc nộm r bng mt tay di thp Chuyn bt búng trong khi di chuyn thc hin hai bc nộm r bng 2 3 mt tay di thp Kt hp dn búng, chuyn bt búng di chuyn hai bc nộm... búng hai bc nộm r bng mt tay di thp Giai on chun b: Khi ang dn búng tay bt búng cựng chõn bờn tay nộm r, bc ny l bc 1 c im kộo di bc chõn hn Bc 2 ngn hn, dng li l lỳc ngi thc hin p mnh v nhanh bt lờn theo chiu thng ng Khi c th ri khi mt sõn, búng c a lờn trờn vai v c tay xoay ra ngoi lũng bn tay hng ra trc Giai on nộm r: Khi c th bt nhy im cao nht thỡ tay thc hin ng tỏc nộm r bng cỏch dựng lc c tay. .. Búng r nam trng THPT Cm Ging - Hi Dng cú s ln s dng k thut dn búng hai bc nộm r bng mt tay di thp cú s ln thc hin thnh cụng thp nht l 9 ln chim 30,00% Cao nht l trng Chớ Linh 15 ln chim 30 42,85%, trng Trn Phỳ 15 ln chim 40,54%, v trng Nguyn Trói 14 ln chim 41,17% Qua nhng kt qu trờn ta cú th kt lun rng thc trng hiu qu s dng k thut dn búng hai bi nộm r bng mt tay di thp ca i Búng r nam trng THPT Cm... búng hai bc nộm r bng mt tay di thp cho nam i tuyn trng THPT Cm Ging - Hi Dng Do ú chỳng tụi tin hnh phng vn cỏc VV, giỏo viờn, hun luyn viờn, chuyờn gia, 2.2.3 Phng phỏp quan sỏt s phm Phng phỏp ny c chỳng tụi s dng trong vic theo dừi cỏc bui thi u v cỏc bui tp ca i nam Búng r trng THPT Cm Ging - Hi Dng Mc ớch ca vic s dng phng phỏp ny l theo dừi vic thc hin k thut dn búng hai bc nộm r bng mt tay
- Xem thêm -

Xem thêm: Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả dẫn bóng hai bước ném rổ bằng một tay dưới thấp cho nam đội tuyển trường THPT cẩm giàng hải dương , Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả dẫn bóng hai bước ném rổ bằng một tay dưới thấp cho nam đội tuyển trường THPT cẩm giàng hải dương , Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả dẫn bóng hai bước ném rổ bằng một tay dưới thấp cho nam đội tuyển trường THPT cẩm giàng hải dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay