Tài liệu ôn thi y chuyên tu năm 2016 CƠ QUAN SINH dục nữ

21 222 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:39

CƠ QUAN SINH DỤC NỮ 1.Buồng trứng - Là tuyến vừa nội tiết vừa ngoại tiết Có hai buồng trứng, bên phải bên trái nằm áp vào thành bên chậu hông,sau dây chằng rộng,có màu hồng nhạt người sống màu xám nhạt xác.Bề mặt buồng trứng thường nhẵn nhụi lúc dậy Sau ngày sần sùi hàng tháng trứng) tiết ratừ nang trứng vào vòi tử cung làm rách vỏ buồng trứng tạo thành vết sẹo mặt buồng trứng 1.1 HÌNH THỂ NGOÀI VÀ LIÊN QUAN - Buồng trứng cổ hình hạt đậu dẹt, kích thước khoảng lcm bề dày, 2cm bề rộng, 3cm bề cao - Buồng trứng có hai mặt : mặt (facies tnedialis) vồ mặt (facies lateralis) Mặt trong, lồi, tiếp xúc với tua phễu vòi tử cung quai ruột Mặt nằm áp vào phúc mạc thành bên chậu hông hố lồm gọi hố buồng trứng Hố buồng trứng giới hạn thành phần nằm phúc mạc đội lên Phía trước dây chằng rộng, phía động mạch chậu ngoài, phía sau động mạch chậu niệu quản Ớ đáy hố động mạch rốn mạch thần kinh bịt Ở người đẻ nhiều lần, buồng trứng sa xuống thấp hơn, nám hố Claudius (Anh XXXVIII), Mặt buồng trứng có vết lõm gọi rốn buồng trứng (hilus ovarii) nơi mạch thần kinh vào buồng trứng - Buồng trứng có hai bờ : bờ tự (margo liber) bờ mạc treo buồng trứng (margo mesovaricus) Bờ tự quay phía sau liên quan với quai ruột bờ mạc treo có mạc treo, treo buồng trứng vào mặt sau dây chằng rộng Buồng trứng cổ hai đầu : đầu vòi (extremitas tubaria) đầu tử cung (extremitas uterina) Đầu vòi, tròn hướng lên nơi bám dây chằng treo buồng trứng đầu tử cung nhỏ quay xuống dưới, hướng phía tử cung nơi bám dây chằng riêng buồng trứng PHƯƠNG TIỆN GIỮ BƯỔNG TRỨNG VÀ CÁC DÂY CHẰNG BUỒNG TRỨNG -Buổng trứng treo lơ lửng ổ phúc mạc nhờ hệ thông dây chằng Ngoài mạc treo buồng trứng (đã mô tả trên) có dây chằng treo buồng trứng (ligamentur,11 Suspensorium ovarii) dây chằng riêng buồng trứng (ligamentum ovarii proprium) Dây chằng treo buồng trứng bám từ đầu vòi buồng trứng hai dây chằng rộng tới thành chậu hông Dây chằng cấu tạo chủ yếu thần kinh mạch buổng trứng vào khỏi buổng trứng Dây chằng lan lên phía vùng thắt lưng đội phúc mạc 11 lên thành nếp Dây chằng riêng buồng trứng dải mô liên kêt nằm hai II dây chằng rộng bám từ đầu tử cung buồng trứng tới góc bên tử cung - Ngoài có dây chằng ngắn gọi dây chằng vòi - buồng trứng bám từ dầu vòi buồng trứng tới mặt phễu vòi tử cung 1.3 MẠCH VÀ THẦN KINH BUỒNG TRỨNG - Động mạch chủ yếu động mạch buồng trứng (a ovarica) tách từ động mạch chủ bụng I vùng thắt lưng dây chằng treo buồng trứng để vào buồng trứng đầu vòi Ngoài I có nhánh buồng trứng động mạch tử cung - Tĩnh mạch theo động mạch tạo thành đám rối tĩnh mạch hình dây leo gần rốn buồng trứng - Bạch huyết theo mạch đổ vào hạch bạch huyết vùng thắt lưng Thần kinh tách từ đám rối buồng trứng theo động mạch buồng trứng để vào buồng trứng VÒI TỬ CUNG Vòi tử cung (tuba uterina) gọi vòi trứng hay vòi Fallope hai ống dài khoảng 10cm chạy ngang từ buồng trứng tới góc bên tử cung nằm hai bờ tự dây chằng rộng 2.1.HÌNH THỂ NGOÀI Vòi tử cung phân làm bốn đoạn : phễu vòi, bóng vòi, eo vòi phần tử cung 2.1.1 Phễu vòi loe hình phễu có lỗ bụng vòi tử cung Qua lỗ này, vòi từ cung thông với ổ phúc mạc để nhận trứng buồng trứng rụng vào vòi Xung quanh lỗ, phễu vòi có khoảng 10 tua vòi (fimbriae tubae) có tua dài gọi tua buồng trứng (fimbria ovarica) dính vào đầu vòi buồng trứng Trong thời kỳ rụng trứng, nhờ nội tiết tô' tua cương lên để chuẩn bị hứng trứng rụng vào vòi tử cung (H.43.2.) 2.1.2 Bóng vòi (ampulla tubae uterinae) phần phình to dài vòi tử cung Thường cắt thắt vòi tử cung đoạn thủ thuật triệt sản Dưới bóng vòi, hai dây chằng rộng vật buồng trứng (epoophoron) di tích trung thận (H.42.7) 2.1.3 Eo vòi (isthmus tubae uterinae) đoạn hẹp vòi, bống vòi tới dính vào góc bên tử cung Trong trường hợp chửa vòi tử cung, trứng thường hay tắc làm tổ đoạn 2.1.4 Phần tử cung (pars uterina) : đoạn nằm thành tử cung dài khoảng lcm thông vào buồng tử cung lỗ tử cung vòi 2.2.CẤU TẠO Vòi tử cung bọc phía lớp mạc (tunica serosa) phúc mạc dây chằng rộng Dưới lớp mạc mạc (tela subserosa) tới lớp (tunica muscularis) lớp niêm mạc (tunica mucosa) có nhiều nếp vòi (plicae tubariae) Thượng mô niêm mạc vòi có lông chuyển chuyển chiều để đẩy trứng phía buồng tử cung 2.3.MẠCH MÁU VÀ THẨN KINH Động mạch tĩnh mạch nhánh vòi mạch tử cung mạch buồng trứng nối dọc bờ vòi Bạch mạch thần kinh giống buồng trứng TỬ CƯNG (uterus) Tử cung quan chứa thai dẩy thai lúc đẻ Tử cung nằm chậu hông đường phía sau bàng quang, trước trực tràng, quai ruột non kết tràng xích-ma âm đạo Kích thước trung bình 2cm bề dầy (trước sau), 4cm chỗ rộng 6cm bề cao Tử cung hình nón cụt dẹt trước sau mà đỉnh quay xuống dưới, có thân, cổ phần thắt lại thân cổ gọi eo (isthmus uteri) 3.1 HƯỚNG VÀ TƯ THẾ - Tư sinh lý bình thường tử cung gấp trước ngả trước - Tử cung gọi gấp trước trục thân tử cung hợp với trục cổ tử Cung góc khoảng 120° quay phía trước - Tử cung gọi ngả trước trục thân tử cung hợp với trụ hông (hoặc trục âm đạo) góc vuông quay phía trước - Đây tư lý tưởng tử cung nhầm làm cho trọng tâm tử cung rơi phía trước trục âm đạo để tử cung không bị sa xuống âm đạo Vì nguyên tắc tử cung làm tử cung gấp ngả trưức, 3.2 HÌNH THỂ NGOÀI VÀ LIÊN QUAN Chúng ta xét liên quan phần thân I liên quan phần cổ Thân - Thân tử cung (corpus uteri) có hai mặt : mặt bàng quang mặt ruột - Mặt bàng quang (facies vesicalis) lồi hướng phía trước dưới, có phúc mạc phủ tới tận eo lật lên mặt bàng quang tạo thành túi bàng quang - tử cung (excavatio vesicouterimị Qua túi này, tử cung liên quan với mặt bàng quang - Mặt ruột (facies intestinalis) lồi, hướng lên sau phức mạc phủ Phúc I mạc lách xuống tận phần âm đạo quặt lên phủ mặt trước trực tràng tạo nên túi trực tràng - tử cung (hay túi Douglas) (excavatio rectouterina) Qua túi cùng; tử cung liên quan với ruột non kết tràng xích-ma (H.42.4) Túi nàỳ nơi thập ổ phúc mạc nên dịch ổ phúc mạc thường đọng lại đâỳ - Tử cung có hai bờ bên phải bên trái (rnargô uteri dexter et sinister) dầy tròn có dây chằng rộng bám Dọc bờ bên hai dây chằng rộng, cổ mạch tử cung ống cạnh buồng trứng (paroophoron) di tích ống trung thân (ductus mesonephricus) Đáy tử cung (fundus uteri) bờ thôn có phúc mạc phủ liên tiếp từ mặt bàng quang sang mặt ruột Đáy liên quan với quai ruột non kết tràng xích ma Hai góc bên thân tử cung liên tiếp với eo vòi tử cung ỉà nơi bám dây chằng tròn dây chằng riêng buồng trứng 3.2.2 Cổ tử cung Cổ tử cung (cervix uteri) có âm đạo bám vào chia cổ tử cung thành hai phần : phần âm dạo phần âm đạo Âm đạo bám vòng quanh cổ tử cung theo dường chếch xuống trước, phần sau bám vào khoảng cổ tử cung phía trước bám thấp vào khoảng phần ba cổ 1.2 Phần trẽn âm đạo Ớ mặt trước, cổ tử cung dính vào mặt sau bàng quang tổ chức tế bào lỏng lẻo dễ bóc tách mặt sau có phúc mạc phủ, qua túi trực tràng - tử cung cổ tử cung liên quan với trực tràng 1.3 Phần âm đạo -Phần âm đạo cổ tử cung trông mõm cá mè thò vào buồng âm đạo Ớ đỉnh mõm có lỗ tử cung (ostium uteri) Lỗ hình tròn người chưa đẻ, người đẻ lỗ bè ngang (H.42.5) Lỗ dược giới hạn hai mép : mép trước (labium anterius) mép sau (labium posterius) Lỗ thông vào ống cổ tử cung (canalis cervicis uteri) Ông thông với buồng tử cung (cavum uteri), thành trước thành sau ống, niêm mạc có nếp dọc nếp ngang gọi nếp cọ có tuyến cổ tử cung - Các thành âm đạo quây xung quanh mõm cá mè tạo thành vòm âm đạo (fornix vaginae) Vòm âm đạo túi bịt vòng gồm bốn đoạn : túi bịt trước, túi bịt sau hai túi bịt bên Túi bịt sau sâu liên quan sau với túi trực tràng - tử cung Do thò ngón tay vào âm đạo tới túi bịt sau đề thăm khám tình trạng túi trực tràng 3.3 CÁC DÂY CHẰNG Tử cung giữ chỗ nhờ số dây chằng nối tử cung với thành chậu hông 3.3.1 Dây chằng rộng Dây chằng rộng nếp gồm hai phúc mạc liên tiếp với phúc mạc mặt bàng quang mặt ruột tử cung bám từ bờ bên tử cung vòi tử cung tới thành bên chậu hông Dây chằng rộng có hai mặt bốn bờ - Mặt trước liên quan với bàng quang có nếp phúc mạc từ góc bên tí tới thành chậu hông dây chằng tròn đội lên - Mặt sau liên quan với quai ruột non kết tràng xích-ma có dây chằng buồng trứng dội lên có mạc treo buồng trứng dính vào - Bờ dính vào bờ bên tử cung - Bờ dính vào thành bên chậu hông phúc mạc dây chằng rộng liêi phía trước phía sau với phúc mạc thành - Bờ tự do, bọc lấy vòi tử cung I- Bờ gọi đáy dây chằng rộng, nơi hai phúc mạc tách xa để liên tiếp với phía trước phía sau phức mạc thành -Ở đáy dây chằng rộng cố động mạch tử cung bắt chéo phía trước niệu quản Chổ bắt chéo cách cổ tử cung khoảng 1,5 cm - Phần dây chằng rộng đáy gọi phần cánh gồm ba mạc treo : mạc treo tử cung dưới, mạc treo vòi tử cung mạc treo buồng trứng sau.Giữa hai mạc treo vòi tử cung có vật buồng trứng (epoophoron) di tích vật trung thận 10 3.3.2.Dây tròn (ligamentum teres Uteri) sợi dây chằng mô liên kết phúc mạc dài khoảng 15 cm bám từ góc bên đáy tử cung chạy phía trước đội trước dây chằng rộng lên chui vào lỗ bẹn sâu ống bẹn lỗ bẹn nông tỏa thành nhiều sợi nhỏ để tận hết mô liên kết gò mu môi lớn âm hộ 3.3.3.Dây chằng tử cung - dải mô liên kết trơn bám từ mặt sau cổ tử cung gần bờ bên tỏa sau lên hai bên trực tràng đội phúc mạc lên thành nếp trực tràng - tử cung Nếp giới hạn bên túi trực tràng - tử cung (H.42.9) Sau dây chằng tử cung - bám vào mặt trước xương 3.3.4 Dây chằng ngang cổ tử cung hay dây chằng Mackenrodt dải mô xơ liên kết bám từ bờ bên cổ tử cung phần bên vòm âm đạo ngang sang thành bên chậu hông đáy dây chằng rộng hoành chậu hông 3.4 HÌNH THỂ TRONG CỦA TỬ CUNG 3.4.1 Buổng tử cung Tử cung đực rỗng thành khoang dẹt theo chiều trước sau thắt lại chỗ eo tử cung chia khoang thành hai buồng : buồng 11 nhỏ nằm cổ tử cung gọi ống cổ tử cung buổng to tử cung gọi buổng tử cung có hình tam giác mà cạnh lồi phía lòng tam giác Hai góc bên thông với vòi tử cung, góc thông với ống cổ tử cung Hai thành trước sau buồng tử cung áp sát vào Chiều sâu trung bình từ lổ tử cung tới đáy buồng tử cung khoảng cm 3.4.2 Câu tạo tử cung Tử cung cấu tạo từ vào gồm : - Lớp mạc (tunica serosa) hay lớp tử cung (perimetrium) Lớp phúc mạc bọc tử cung mô tả phần liên quan Dưới lớp mạc mạc (tela subserosa) : - Lớp (tunica musculosa) hay (myometrium) khác phần thân phần cổ - Ớ phẩn thân tử cung, có ba tầng Tầng gồm thớ dọc vòng Tầng dày gọi lớp rối gồm thớ đan chéo chằng chịt quấn lấy mạch máu Vì có nhiều mạch máu nên người ta gọi tầng tầng mạch (stratum vasculosum) Chính nhờ tầng mà máu cầm lại sau sinh đẻ Tầng chủ yếu gồm thớ vồng 12 - Ở phẩn cổ tử cung, mỏng nhiều tầng rối Chỉ có tầng vòng kẹp hai tầng dọc - Lớp niêm mạc (tunica mucosa) hay lớp tử cung (endometrium) mỏng mảnh dính chặt vào lớp Niêm mạc dầy mỏng theo chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng bong thi gây tượng kinh nguyệt 3.5 MẠCH VÀ THẨN KINH CỦA TỬ CUNG 3.5.1.Động mạch - Tử cung nhận máu từ động mạch tử cung Động mạch tử cung (a uterina) nhánh động mạch chậu theo ba đoạn (H.42.10) : - Đoạn thành bên chậu hông : động mạch áp sát vào mạc bịt giới hạn nên phía hố buồng trứng - Đoạn đáy dây chằng rộng : động mạch chạy ngang từ thành bên chậu hông đáy dây chằng rộng tới bờ bên tử cung - Động mạch bắt chéo phía trước niệu quản cách cổ tử cung khoảng 1,5 cm cần ý để không kẹp vào niệu quản thắt động mạch tử cung - Đoạn bờ bên tử cung : động mạch từ đáy dây chằng rộng tới sát cổ tử cung quặt lên chạy sát vào bờ bên thân tử cung Ớ đoạn 13 động mạch chạy xoắn ốc để giãn tử cung to lên lúc chứa thai - Trên đường đi, động mạch cho nhánh bên cho niệu quản, bàng quang, âm đạo, cổ thân tử cung Động mạch tận góc bên thân tử cung chỗ bám dây chằng tròn dây chằng riêng buồng trứng cách chia hai nhánh nhánh buồng trứng (ramus ovaricus) nhánh vòi trứng (ramus tubarius) Hai nhánh nối với hai nhánh tương ứng động mạch buồng trứng 3.5.2.Tĩnh mạch Tĩnh mạch tử cung (v uterinae) đổ vào đám rối tĩnh mạch dày đặc ỗ bờ bên tử cung Các đám rối nối với đám rối buồng trứng đổ tĩnh mạch tử cung sau tĩnh mạch chậu 3.5.3.Bạch mạch Các bạch mạch cổ thân tử cung thông nối đổ vào thân chung chạy dọc bên động mạch tử cung cuối đổ vào hạch bạch huyết động mạch chậu động mạch chủ bụng 3.5.4.Thần kinh Tử cung chi phôi đám rối thần kinh tử cung âm đạo Đám rối tách từ đám rối thần kinh hạ vị dây chằng tử cung - để tới tử cung chỗ eo tử cung 14 ÂM ĐẠO Âm đạo (vagina) ống mạc đàn hồi dài trung bình khoảng cm bám từ cổ tử cung tới tiền đình âm hộ Âm đạo nằm sau bàng quang trước trực tràng, chạy chếch trước xuống theo trục chậu hông nên trục âm đạo hợp với đường ngang góc 70 quay phía sau Hai thành trước sau âm đạo áp sát vào thành sau dài thành trước khoảng 2cm 4.1 LIÊN QUAN Ầm đạo có hai thành : trước sau; hai bờ bên hai đầu 4.1.1 Thành trước (paries anterior) liên quan với bàng quang niệu quản với niệu đạo Giữa âm đạo quan ngăn cách vách mô liên kết bị dò bàng quang ảm dạo cổc trường hợp đẻ khố bị rách thành trước âm đạo 4.1.2.' Thành sau (paries posterior) liên quan từ xuồng với túi trực tràn cung, vđi mặt trước trực tràng tận lớp mạc đáy chậu Ở phía lớp mạc cơ^ chậu, âm dạo tiếp tục chếch trước ống hậu môn bẻ gập phía sau tạo thànK khoáng tam giác âm đạo - trực tràng, nơi có trung tâm gân đáy chậu Âm đạo ngặ cách vđi trực tràng bdi vách mô liên kết xơ Có thể bị dò âm 15 đạo Itrực tràng trường hợp đẻ khó dò bàng quang - âm đạo 4.1.3.Bờ bên âm đạo Ở 2/3 bờ nằm chậu hông liên quan với niệu quản vị nhánh mạch thần kinh âm đạo lớp mô tế bào liên kết khoang chậu hông phúc mạc Ở 1/3 âm đạo bờ liên quan với lớp cân đáy chậu, cụ thể bờ nâng hậu môn lớp mạc đáy chậu 4.1.4.Đầu dính xung quanh cổ tử cung thành vòm âm đạo 4.1.5.Đầu âm đạo mở vào tiền âm hộ Ở trinh nữ, lỗ âm đạo đậybỏi I nếp niêm mạc thủng gọi màng trinh (hymen) Khi đẻ màng trinh bị rách thành mảnh rách màng trinh (carunculae hymenales) Lỗ âm đạo có thớ hành hang bao quanh thắt âm đạo 4.2.HÌNH THỂ TRONG - Ở mặt âm đạo có nếp ngang niêm mạc dầy lên I gọi gờ âm đạo (rugae vaginales) Ở mặt trước mặt sau lại có lồi dọc gọi cột âm I đạo (columnae rugarum) Cột trước (columna rugarum anterior) 16 thường phát triển cột sau I (columna rugarum posterior) - cấu tạo : âm đạo gồm hai lớp : lớp (tunica muscularis) có hai tầng : tầng dọc I ngoài, tầng vòng lớp niêm mạc (tunica mucosa) thường tuyến Các chất nhày âm đạo tuyến cổ tử cung tiết Tấm niêm mạc có nhiều mạch máu I giống tạng cương 4.3.MẠCH VÀ THẨN KINH Động mạch cho âm đạo (a vaginalis) tách từ động mạch tử cung từ động mạch trực tràng trực tiếp từ động mạch chậu Tĩnh mạch tạo thành đám rối nối với đám rối tĩnh mạch tử cung trên, đám rối tĩnh mạch bàng I quang trước sau đổ vào tĩnh mạch chậu Bạch huyết đổ vào chuỗi động mạch tử I cung động mach âm đạo vào hạch chậu Thần kinh tách từ đám rối hạ vị BỘ PHẬN SINH DỤC NGOÀI CỦA NỮ GIỚI 5.1 ÂM HỘ gồm có gò mu, môi lớn, môi bé tiền đình 5.1.1 Gò mu (mons pubis) mô lên ỏ trước âm hộ liên tiếp phía với môi )hía với thành, bụng hai bên với nếp lằn 17 bẹn lớp da vùng gò mu lớp ức mỡ dày 5.1.2 Môi lớn Môi lớn hai nếp da lớn giới hạn hai bên âm hộ ị lớn dài khoảng cm rộng cm, ngăn cách với da đùi rãnh gọi rãnh sinh dục Bờ tự giới hạn nên khe âm hộ Hai môi lớn gặp phía trước ) thành mép môi trước có nhiều lông mu che phủ gặp phía sau tạo thành mép môi sau cách hậu môn khoảng cm cấu tạo, môi lớn gồm có da, lớp trơn đác - tốt lớp mờ iày có nhiều sợi chun dàn hồi Dây chằng tròn qua ống bẹn bám vào Mỏm bọc phúc mạc âm hộ tức ống Nuck dôi bám phần môi lớn 5.1.3 Môi bé Môi bé hai nếp niêm mạc nhỏ, bề dài khoảng cm rộng 0,5 cm nằm sau môi lớn ngăn cách với môi lớn rãnh gian môi Đầu trước tách thành nếp nhỏ để bọc lấy âm vật gọi mũ âm vật Đầu sau dính với bên dối diện dể thành nếp khác gọi hãm môi âm hộ 5.1.4 Tiền đình Tiền đình âm đạo lõm giới hạn hai bên mặt môi bé, trước âm vật, sau hâm môi âm hộ Ở đáy tiền đình có lỗ niệu dạo (lổ âm đạo hành tiền đình Vá lỗ tiết tuyến tiển đình lớn tuyến tiền đình bé 18 5.2 ÂM VẬT Ảm vật) tương đương với dương vật nam giới nhỏ nhiều Ảm vật tạng cương dương vật nằm đầu trước khe âm hộ khđp mu Nó cấu tạo hai vật hang gổm hai trụ ,một thân quy đầu âm vật Ớ phía dưới, quy đầu dính với mối bé nếp niêm mạc gọi hãm âm vật 5.3 MẠCH VÀ THẨN KINH CỦA BỘ SINH DỤC NGOÀI - Động mạch gò mu môi lớn, môi bé động mạch thẹn tách từ động mạch đùi Động mạch ầm vật hành tiền đình, tuyến tiền đình nhánh đáy chậu nông, nhánh hang nhánh mu âm vật tách từ động mạch thẹn - Tĩnh mạch đổ vào tĩnh mạch mu nông mu sâu vào đám rối tĩnh mạch để tĩnh mạch thẹn - Bạch mạch sinh dục đổ hạch bẹn nông Riêng âm vật đổ hạch bẹn sâu hạch chậu - Thần kinh gò mu môi lớn nhánh sinh dục (ramus genitalis) dây thần kinh chậu bẹn sinh dục đùi.Các phần khác nhánh đáy chậu thần kinh thẹn (n pudendis) Cũng có số sợi giao 19 cảm thực vật từ đám rối hạ vị vào hành tiền đình, tuyến tiền đình vật hang âm vật VÚ -Vú hai quan chứa tuyến sữa nằm thành trước ngực, hình nửa khối cầu, tròn lồi phía tạo thành rãnh vú ngăn cách vú với da ngực - Rảnh sâu người nhiều tuổi vú bị chảy xệ xuống Thường có hai vú, trường hợp dị dạng có dẫy vú phụ 0.1 6.1.HÌNH THỂ NGOÀI trung tâm mặt trước có lồi tròn gọi lò nhú vú hay đầu vú,có nhiều lỗ nhỏ lỗ tiết ống tiết sữa Xung quanh đầu vú có lớp da xẫm gọi quầng vú (areola mammae) Ớ mặt quầng vú lên cục nhỏ tuyến bã quầng vú đẩy lồi lên 6.2 CẤU TẠO Từ nông vảo sâu, vú cấu tạo - Da : mềm mại tăng cường thớ trơn quầng vú - Mô liên kết da tạo thành hố mỡ - Các tuyến sữa loại tuyến chùm tạo thành tiểu thùy (ỉobuli glandulae mammariae) Nhiều tiểu thùy hợp thành thùy (lobi glandulae mammaria) Mỗi thùy đổ đầu vú ống tiết sữa (ductus 20 lactiferi) Trước đổ đầu vú, ống tiết sữa phình thành xoang sữa (sinus lactiferi) Lớp mỡ sau vú dày mạc nông ngực (hay bị áp xe vú đây) 6.3 MẠCH VÀ THẦN KINH - Động mạch nhánh tách từ động mạch ngực động mạch ngực - Tĩnh mạch tạo thành mạng nông nhìn rõ có thai nuôi bú Các tinh mạch sâu đổ tĩnh mạch ngực ngực - Bạch mạch đổ ba chuỗi hạch chuỗi hạch nách, chuỗi hạch ngực chuỗi hạch đòn - Thần kinh nhánh dòn dám rối cổ nông vă nhánh xiên dây gian sườn II, III, IV, V VI 21 [...]... Lớp cơ (tunica musculosa) hay (myometrium) hơi khác nhau ở phần thân và phần cổ - Ớ phẩn thân tử cung, có ba tầng cơ Tầng ngoài gồm các thớ cơ dọc và một ít cơ vòng Tầng giữa rất d y gọi là lớp cơ rối gồm các thớ cơ đan chéo nhau chằng chịt quấn l y các mạch máu Vì có nhiều mạch máu nên người ta gọi tầng n y là tầng mạch (stratum vasculosum) Chính nhờ tầng cơ giữa n y mà máu được cầm lại sau khi sinh. .. lại sau khi sinh đẻ Tầng trong chủ y u gồm các thớ cơ vồng 12 - Ở phẩn cổ tử cung, cơ mỏng hơn nhiều và không có tầng cơ rối Chỉ có một tầng cơ vòng kẹp giữa hai tầng cơ dọc - Lớp niêm mạc (tunica mucosa) hay lớp trong tử cung (endometrium) mỏng mảnh và dính chặt vào lớp cơ Niêm mạc d y mỏng theo chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng và khi bong ra thi g y hiện tượng kinh nguyệt 3.5 MẠCH VÀ THẨN KINH CỦA TỬ... trong cơ nâng hậu môn và lớp mạc cơ đ y chậu giữa 4.1.4.Đầu trên dính xung quanh cổ tử cung thành vòm âm đạo 4.1.5.Đầu dưới âm đạo mở vào tiền âm hộ Ở trinh nữ, lỗ dưới âm đạo n y được đậybỏi I một nếp niêm mạc thủng ở giữa gọi là màng trinh (hymen) Khi đẻ màng trinh bị rách ra và thành các mảnh rách màng trinh (carunculae hymenales) Lỗ dưới âm đạo có các thớ cơ hành hang bao quanh như là một cơ thắt... các thớ cơ trơn ở quầng vú - Mô liên kết dưới da tạo thành các hố mỡ - Các tuyến sữa là loại tuyến chùm tạo thành các tiểu th y (ỉobuli glandulae mammariae) Nhiều tiểu th y hợp thành các th y (lobi glandulae mammaria) Mỗi th y đổ ra đầu vú bởi một ống tiết sữa (ductus 20 lactiferi) Trước đi đổ ra đầu vú, ống tiết sữa phình ra thành xoang sữa (sinus lactiferi) Lớp mỡ sau vú rất d y ngay trên mạc nông của... bên chậu hông : động mạch áp sát vào mạc cơ bịt trong giới hạn nên phía dưới hố buồng trứng - Đoạn đ y d y chằng rộng : động mạch ch y ngang từ thành bên chậu hông đi trong đ y d y chằng rộng tới bờ bên tử cung - Động mạch bắt chéo phía trước niệu quản ở cách cổ tử cung khoảng 1,5 cm cần chú ý để không kẹp vào niệu quản khi thắt động mạch tử cung - Đoạn bờ bên tử cung : động mạch từ đ y d y chằng rộng... kinh chậu bẹn và sinh dục đùi.Các phần khác là các nhánh đ y chậu của thần kinh thẹn (n pudendis) Cũng có một số sợi giao 19 cảm và thực vật từ đám rối hạ vị đi vào hành tiền đình, tuyến tiền đình và vật hang âm vật 6 VÚ -Vú là hai cơ quan chứa các tuyến sữa nằm ở thành trước ngực, hình nửa khối cầu, tròn và lồi hơn ở phía dưới tạo thành rãnh dưới vú ngăn cách vú với da ngực - Rảnh n y càng sâu nếu người... trực tràng - tử cung Nếp n y là giới hạn bên của túi cùng trực tràng - tử cung (H.42.9) Sau cùng d y chằng tử cung - cùng bám vào mặt trước xương cùng 3.3.4 D y chằng ngang cổ tử cung hay d y chằng Mackenrodt cũng là một dải mô xơ liên kết bám từ bờ bên cổ tử cung ngay trên phần bên vòm của âm đạo rồi đi ngang sang thành bên chậu hông dưới đ y d y chằng rộng và trên hoành chậu hông 3.4 HÌNH THỂ TRONG CỦA... nhánh đ y chậu nông, nhánh hang và nhánh mu âm vật tách từ động mạch thẹn trong - Tĩnh mạch đổ vào các tĩnh mạch mu nông và mu sâu rồi vào các đám rối tĩnh mạch để về tĩnh mạch thẹn trong và ngoài - Bạch mạch của bộ sinh dục ngoài đổ về các hạch bẹn nông Riêng của âm vật thì đổ về các hạch bẹn sâu hoặc các hạch chậu - Thần kinh của gò mu và môi lớn là các nhánh sinh dục (ramus genitalis) của d y thần...3.3.2.D y chăng tròn (ligamentum teres Uteri) là một sợi d y chằng mô liên kết dưới phúc mạc dài khoảng 15 cm bám từ góc bên của đ y tử cung ch y ra phía trước đội lá trước của d y chằng rộng lên rồi chui vào lỗ bẹn sâu đi trong ống bẹn ra lỗ bẹn nông rồi tỏa ra thành nhiều sợi nhỏ để tận hết ở mô liên kết của gò mu và môi lớn của âm hộ 3.3.3.D y chằng tử cung - cùng là một dải mô liên kết và cơ trơn... tu i do vú bị ch y xệ xuống Thường chỉ có hai vú, nhưng trường hợp dị dạng có thể có một d y vú phụ 0.1 6.1.HÌNH THỂ NGOÀI ở trung tâm mặt trước có một lồi tròn gọi lò nhú vú hay đầu vú,có nhiều lỗ nhỏ là lỗ tiết của các ống tiết sữa Xung quanh đầu vú có một lớp da xẫm hơn gọi là quầng vú (areola mammae) Ớ mặt quầng vú nổi lên những cục nhỏ do các tuyến bã của quầng vú đ y lồi lên 6.2 CẤU TẠO Từ nông
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ôn thi y chuyên tu năm 2016 CƠ QUAN SINH dục nữ, Tài liệu ôn thi y chuyên tu năm 2016 CƠ QUAN SINH dục nữ, Tài liệu ôn thi y chuyên tu năm 2016 CƠ QUAN SINH dục nữ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay