Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 tiết tăng cường tuần 19 20

18 151 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:37

KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-TĐ) Ngày dạy: 20 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 18 (Tiết 1) - Ôn luyện tập đọc tuần 17: Rất nhiều mặt trăng (Phần 2) - Đọc rành mạch, trôi chảy; bước đầu có giọng đọc phù hợp - Học sinh trả lời câu hỏi Sgk - Biết đọc diễn cảm, hiểu nội dung // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-CT) Ngày dạy: 20 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 18 (Tiết 2) - Ôn luyện tả tuần 17: Mùa đông rẻo cao - Học sinh nghe-viết trình bày tả Nắm luật tả viết - Học sinh làm tập tả phương ngữ - Rèn tư ngồi viết cho học sinh - Giáo dục học sinh có tính cẩn thận viết …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-LTVC) Ngày dạy: 21 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 18 (Tiết 3) - Ôn luyện hai luyện từ câu tuần Cách viết tên người, tên địa lý Việt Nam - Nắm cách viết tên người, tên địa lý Việt Nam - Thực hành viết tên người, tên địa lý Việt Nam // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-TLV) Ngày dạy: 21 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 18 (Tiết 4) - Ôn luyện hai tập làm văn tuần 7: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện, Luyện tập phát triển câu chuyện - Củng cố “Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện, Luyện tập phát triển câu chuyện” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-TĐ) Ngày dạy: 27 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 19 (Tiết 1) - Ôn luyện tập đọc: Bốn anh tài (phần 1) - Đọc rành mạch, trôi chảy; bước đầu có giọng đọc phù hợp - Học sinh trả lời câu hỏi Sgk - Biết đọc diễn cảm, hiểu nội dung // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-CT) Ngày dạy: 27 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 19 (Tiết 2) - Ôn luyện tả tuần 18: tiết ôn tập - Học sinh nghe-viết trình bày tả Nắm luật tả viết - Học sinh làm tập tả phương ngữ - Rèn tư ngồi viết cho học sinh - Giáo dục học sinh có tính cẩn thận viết …………………………………………………………………………………………… // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-LTVC) Ngày dạy: 28 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 19 (Tiết 3) - Ôn luyện hai luyện từ câu tuần 8: Dấu ngoặc kép, Cách viết tên người, tên địa lý nước - Nắm tác dụng dấu ngoặc kép - Nắm cách viết tên người, tên địa lý nước - Thực hành // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-TLV) Ngày dạy: 28 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 19 (Tiết 4) - Ôn luyện hai tập làm văn tuần luyện tập phát triển câu chuyện - Củng cố thực hành luyện tập phát triển câu chuyện …………… KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-TĐ) Ngày dạy: 03 / 01 / 2011 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 20 (Tiết 1) - Ôn luyện hai tập đọc tuần 19: Bốn anh tài (Phần 2) - Đọc rành mạch, trôi chảy; bước đầu có giọng đọc phù hợp - Học sinh trả lời câu hỏi Sgk - Biết đọc diễn cảm, hiểu nội dung // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-CT) Ngày dạy: 03 / 01 / 2011 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 20 (Tiết 2) - Ôn luyện tả tuần 19: Kim tự tháp Ai Cập - Học sinh nghe-viết trình bày tả Nắm luật tả viết - Học sinh làm tập tả phương ngữ - Rèn tư ngồi viết cho học sinh - Giáo dục học sinh có tính cẩn thận viết // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-LTVC) Ngày dạy: 04 / 01 / 2011 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 20 (Tiết 3) - Ôn luyện hai luyện từ câu tuần 9: Động từ, Mở rộng vốn từ: Ước mơ - Nắm khái niệm động từ - Hệ thống hiểu nghĩa vốn từ “ Ước mơ” - Thực hành tập đặt câu với từ vừa tìm // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-TLV) Ngày dạy: 04 / 01 / 2011 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 20 (Tiết 4) - Ôn luyện hai tập làm văn tuần 9: Luyện tập phát triển câu chuyện, Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân - Củng cố thực hành ‘Luyện tập phát triển câu chuyện, Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân” …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-TĐ) Ngày dạy: 20 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 21 (Tiết 1) - Ôn luyện tập đọc tuần 17: Rất nhiều mặt trăng (Phần 2) - Đọc rành mạch, trôi chảy; bước đầu có giọng đọc phù hợp - Học sinh trả lời câu hỏi Sgk - Biết đọc diễn cảm, hiểu nội dung // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-CT) Ngày dạy: 20 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 21 (Tiết 2) - Ôn luyện tả tuần 17: Mùa đông rẻo cao - Học sinh nghe-viết trình bày tả Nắm luật tả viết - Học sinh làm tập tả phương ngữ - Rèn tư ngồi viết cho học sinh - Giáo dục học sinh có tính cẩn thận viết …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-LTVC) Ngày dạy: 21 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 21 (Tiết 3) - Ôn luyện hai luyện từ câu tuần Cách viết tên người, tên địa lý Việt Nam - Nắm cách viết tên người, tên địa lý Việt Nam - Thực hành viết tên người, tên địa lý Việt Nam // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-TLV) Ngày dạy: 21 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 21 (Tiết 4) - Ôn luyện hai tập làm văn tuần 7: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện, Luyện tập phát triển câu chuyện - Củng cố “Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện, Luyện tập phát triển câu chuyện” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-TĐ) Ngày dạy: 27 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 22 (Tiết 1) - Ôn luyện tập đọc: Bốn anh tài (phần 1) - Đọc rành mạch, trôi chảy; bước đầu có giọng đọc phù hợp - Học sinh trả lời câu hỏi Sgk - Biết đọc diễn cảm, hiểu nội dung // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-CT) Ngày dạy: 27 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 22 (Tiết 2) - Ôn luyện tả tuần 18: tiết ôn tập - Học sinh nghe-viết trình bày tả Nắm luật tả viết - Học sinh làm tập tả phương ngữ - Rèn tư ngồi viết cho học sinh - Giáo dục học sinh có tính cẩn thận viết …………………………………………………………………………………………… // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-LTVC) Ngày dạy: 28 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 22 (Tiết 3) - Ôn luyện hai luyện từ câu tuần 8: Dấu ngoặc kép, Cách viết tên người, tên địa lý nước - Nắm tác dụng dấu ngoặc kép - Nắm cách viết tên người, tên địa lý nước - Thực hành // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-TLV) Ngày dạy: 28 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 22 (Tiết 4) - Ôn luyện hai tập làm văn tuần luyện tập phát triển câu chuyện - Củng cố thực hành luyện tập phát triển câu chuyện …………… KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-TĐ) Ngày dạy: 03 / 01 / 2011 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 23 (Tiết 1) - Ôn luyện hai tập đọc tuần 19: Bốn anh tài (Phần 2) - Đọc rành mạch, trôi chảy; bước đầu có giọng đọc phù hợp - Học sinh trả lời câu hỏi Sgk - Biết đọc diễn cảm, hiểu nội dung // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-CT) Ngày dạy: 03 / 01 / 2011 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 23 (Tiết 2) - Ôn luyện tả tuần 19: Kim tự tháp Ai Cập - Học sinh nghe-viết trình bày tả Nắm luật tả viết - Học sinh làm tập tả phương ngữ - Rèn tư ngồi viết cho học sinh - Giáo dục học sinh có tính cẩn thận viết // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-LTVC) Ngày dạy: 04 / 01 / 2011 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 23 (Tiết 3) - Ôn luyện hai luyện từ câu tuần 9: Động từ, Mở rộng vốn từ: Ước mơ - Nắm khái niệm động từ - Hệ thống hiểu nghĩa vốn từ “ Ước mơ” - Thực hành tập đặt câu với từ vừa tìm // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-TLV) Ngày dạy: 04 / 01 / 2011 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 23 (Tiết 4) - Ôn luyện hai tập làm văn tuần 9: Luyện tập phát triển câu chuyện, Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân - Củng cố thực hành ‘Luyện tập phát triển câu chuyện, Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân” …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-TĐ) Ngày dạy: 20 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 24 (Tiết 1) - Ôn luyện tập đọc tuần 17: Rất nhiều mặt trăng (Phần 2) - Đọc rành mạch, trôi chảy; bước đầu có giọng đọc phù hợp - Học sinh trả lời câu hỏi Sgk - Biết đọc diễn cảm, hiểu nội dung // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-CT) Ngày dạy: 20 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 24 (Tiết 2) - Ôn luyện tả tuần 17: Mùa đông rẻo cao - Học sinh nghe-viết trình bày tả Nắm luật tả viết - Học sinh làm tập tả phương ngữ - Rèn tư ngồi viết cho học sinh - Giáo dục học sinh có tính cẩn thận viết …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-LTVC) Ngày dạy: 21 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 24 (Tiết 3) - Ôn luyện hai luyện từ câu tuần Cách viết tên người, tên địa lý Việt Nam - Nắm cách viết tên người, tên địa lý Việt Nam - Thực hành viết tên người, tên địa lý Việt Nam // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-TLV) Ngày dạy: 21 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 24 (Tiết 4) - Ôn luyện hai tập làm văn tuần 7: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện, Luyện tập phát triển câu chuyện - Củng cố “Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện, Luyện tập phát triển câu chuyện” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-TĐ) Ngày dạy: 27 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 25 (Tiết 1) - Ôn luyện tập đọc: Bốn anh tài (phần 1) - Đọc rành mạch, trôi chảy; bước đầu có giọng đọc phù hợp - Học sinh trả lời câu hỏi Sgk - Biết đọc diễn cảm, hiểu nội dung // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-CT) Ngày dạy: 27 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 25(Tiết 2) - Ôn luyện tả tuần 18: tiết ôn tập - Học sinh nghe-viết trình bày tả Nắm luật tả viết - Học sinh làm tập tả phương ngữ - Rèn tư ngồi viết cho học sinh - Giáo dục học sinh có tính cẩn thận viết …………………………………………………………………………………………… // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-LTVC) Ngày dạy: 28 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 25 (Tiết 3) - Ôn luyện hai luyện từ câu tuần 8: Dấu ngoặc kép, Cách viết tên người, tên địa lý nước - Nắm tác dụng dấu ngoặc kép - Nắm cách viết tên người, tên địa lý nước - Thực hành // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-TLV) Ngày dạy: 28 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 19 (Tiết 4) - Ôn luyện hai tập làm văn tuần luyện tập phát triển câu chuyện - Củng cố thực hành luyện tập phát triển câu chuyện …………… KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-TĐ) Ngày dạy: 03 / 01 / 2011 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 26 (Tiết 1) - Ôn luyện hai tập đọc tuần 19: Bốn anh tài (Phần 2) - Đọc rành mạch, trôi chảy; bước đầu có giọng đọc phù hợp - Học sinh trả lời câu hỏi Sgk - Biết đọc diễn cảm, hiểu nội dung // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-CT) Ngày dạy: 03 / 01 / 2011 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 25 (Tiết 2) - Ôn luyện tả tuần 19: Kim tự tháp Ai Cập - Học sinh nghe-viết trình bày tả Nắm luật tả viết - Học sinh làm tập tả phương ngữ - Rèn tư ngồi viết cho học sinh - Giáo dục học sinh có tính cẩn thận viết // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-LTVC) Ngày dạy: 04 / 01 / 2011 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 25 (Tiết 3) - Ôn luyện hai luyện từ câu tuần 9: Động từ, Mở rộng vốn từ: Ước mơ - Nắm khái niệm động từ - Hệ thống hiểu nghĩa vốn từ “ Ước mơ” - Thực hành tập đặt câu với từ vừa tìm // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-TLV) Ngày dạy: 04 / 01 / 2011 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 25 (Tiết 4) - Ôn luyện hai tập làm văn tuần 9: Luyện tập phát triển câu chuyện, Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân - Củng cố thực hành ‘Luyện tập phát triển câu chuyện, Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân” …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-TĐ) Ngày dạy: 20 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 26 (Tiết 1) - Ôn luyện tập đọc tuần 17: Rất nhiều mặt trăng (Phần 2) - Đọc rành mạch, trôi chảy; bước đầu có giọng đọc phù hợp - Học sinh trả lời câu hỏi Sgk - Biết đọc diễn cảm, hiểu nội dung // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-CT) Ngày dạy: 20 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 26 (Tiết 2) - Ôn luyện tả tuần 17: Mùa đông rẻo cao - Học sinh nghe-viết trình bày tả Nắm luật tả viết - Học sinh làm tập tả phương ngữ - Rèn tư ngồi viết cho học sinh - Giáo dục học sinh có tính cẩn thận viết // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-LTVC) Ngày dạy: 21 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 25 (Tiết 3) - Ôn luyện hai luyện từ câu tuần Cách viết tên người, tên địa lý Việt Nam - Nắm cách viết tên người, tên địa lý Việt Nam - Thực hành viết tên người, tên địa lý Việt Nam // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-TLV) Ngày dạy: 21 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 25 (Tiết 4) - Ôn luyện hai tập làm văn tuần 7: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện, Luyện tập phát triển câu chuyện - Củng cố “Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện, Luyện tập phát triển câu chuyện” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-TĐ) Ngày dạy: 27 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần (Tiết 1) - Ôn luyện tập đọc: Bốn anh tài (phần 1) - Đọc rành mạch, trôi chảy; bước đầu có giọng đọc phù hợp - Học sinh trả lời câu hỏi Sgk - Biết đọc diễn cảm, hiểu nội dung // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-CT) Ngày dạy: 27 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 26 (Tiết 2) - Ôn luyện tả tuần 18: tiết ôn tập - Học sinh nghe-viết trình bày tả Nắm luật tả viết - Học sinh làm tập tả phương ngữ - Rèn tư ngồi viết cho học sinh - Giáo dục học sinh có tính cẩn thận viết …………………………………………………………………………………………… // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-LTVC) Ngày dạy: 28 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 26 (Tiết 3) - Ôn luyện hai luyện từ câu tuần 8: Dấu ngoặc kép, Cách viết tên người, tên địa lý nước - Nắm tác dụng dấu ngoặc kép - Nắm cách viết tên người, tên địa lý nước - Thực hành // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-TLV) Ngày dạy: 28 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 19 (Tiết 4) - Ôn luyện hai tập làm văn tuần luyện tập phát triển câu chuyện - Củng cố thực hành luyện tập phát triển câu chuyện …………… KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-TĐ) Ngày dạy: 03 / 01 / 2011 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 20 (Tiết 1) - Ôn luyện hai tập đọc tuần 19: Bốn anh tài (Phần 2) - Đọc rành mạch, trôi chảy; bước đầu có giọng đọc phù hợp - Học sinh trả lời câu hỏi Sgk - Biết đọc diễn cảm, hiểu nội dung // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-CT) Ngày dạy: 03 / 01 / 2011 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 26 (Tiết 2) - Ôn luyện tả tuần 19: Kim tự tháp Ai Cập - Học sinh nghe-viết trình bày tả Nắm luật tả viết - Học sinh làm tập tả phương ngữ - Rèn tư ngồi viết cho học sinh - Giáo dục học sinh có tính cẩn thận viết // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-LTVC) Ngày dạy: 04 / 01 / 2011 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 26 (Tiết 3) - Ôn luyện hai luyện từ câu tuần 9: Động từ, Mở rộng vốn từ: Ước mơ - Nắm khái niệm động từ - Hệ thống hiểu nghĩa vốn từ “ Ước mơ” - Thực hành tập đặt câu với từ vừa tìm // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-TLV) Ngày dạy: 04 / 01 / 2011 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 20 (Tiết 4) - Ôn luyện hai tập làm văn tuần 9: Luyện tập phát triển câu chuyện, Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân - Củng cố thực hành ‘Luyện tập phát triển câu chuyện, Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân” …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-TĐ) Ngày dạy: 20 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 27 (Tiết 1) - Ôn luyện tập đọc tuần 17: Rất nhiều mặt trăng (Phần 2) - Đọc rành mạch, trôi chảy; bước đầu có giọng đọc phù hợp - Học sinh trả lời câu hỏi Sgk - Biết đọc diễn cảm, hiểu nội dung // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-CT) Ngày dạy: 20 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 27 (Tiết 2) - Ôn luyện tả tuần 17: Mùa đông rẻo cao - Học sinh nghe-viết trình bày tả Nắm luật tả viết - Học sinh làm tập tả phương ngữ - Rèn tư ngồi viết cho học sinh - Giáo dục học sinh có tính cẩn thận viết …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-LTVC) Ngày dạy: 21 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 27 (Tiết 3) - Ôn luyện hai luyện từ câu tuần Cách viết tên người, tên địa lý Việt Nam - Nắm cách viết tên người, tên địa lý Việt Nam - Thực hành viết tên người, tên địa lý Việt Nam // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-TLV) Ngày dạy: 21 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 27 (Tiết 4) - Ôn luyện hai tập làm văn tuần 7: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện, Luyện tập phát triển câu chuyện - Củng cố “Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện, Luyện tập phát triển câu chuyện” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-TĐ) Ngày dạy: 27 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 27Tiết 1) - Ôn luyện tập đọc: Bốn anh tài (phần 1) - Đọc rành mạch, trôi chảy; bước đầu có giọng đọc phù hợp - Học sinh trả lời câu hỏi Sgk - Biết đọc diễn cảm, hiểu nội dung // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-CT) Ngày dạy: 27 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 27(Tiết 2) - Ôn luyện tả tuần 18: tiết ôn tập - Học sinh nghe-viết trình bày tả Nắm luật tả viết - Học sinh làm tập tả phương ngữ - Rèn tư ngồi viết cho học sinh - Giáo dục học sinh có tính cẩn thận viết …………………………………………………………………………………………… // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-LTVC) Ngày dạy: 28 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 27t 3) - Ôn luyện hai luyện từ câu tuần 8: Dấu ngoặc kép, Cách viết tên người, tên địa lý nước - Nắm tác dụng dấu ngoặc kép - Nắm cách viết tên người, tên địa lý nước - Thực hành // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-TLV) Ngày dạy: 28 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 27 (Tiết 4) - Ôn luyện hai tập làm văn tuần luyện tập phát triển câu chuyện KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-TĐ) Ngày dạy: 03 / 01 / 2011 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 28 (Tiết 1) - Ôn luyện hai tập đọc tuần 19: Bốn anh tài (Phần 2) - Đọc rành mạch, trôi chảy; bước đầu có giọng đọc phù hợp - Học sinh trả lời câu hỏi Sgk - Biết đọc diễn cảm, hiểu nội dung // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-CT) Ngày dạy: 03 / 01 / 2011 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 28 (Tiết 2) - Ôn luyện tả tuần 19: Kim tự tháp Ai Cập - Học sinh nghe-viết trình bày tả Nắm luật tả viết - Học sinh làm tập tả phương ngữ - Rèn tư ngồi viết cho học sinh - Giáo dục học sinh có tính cẩn thận viết // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-LTVC) Ngày dạy: 04 / 01 / 2011 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 28 (Tiết 3) - Ôn luyện hai luyện từ câu tuần 9: Động từ, Mở rộng vốn từ: Ước mơ - Nắm khái niệm động từ - Hệ thống hiểu nghĩa vốn từ “ Ước mơ” - Thực hành tập đặt câu với từ vừa tìm // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-TLV) Ngày dạy: 04 / 01 / 2011 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 28 (Tiết 4) - Ôn luyện hai tập làm văn tuần 9: Luyện tập phát triển câu chuyện, Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân - Củng cố thực hành ‘Luyện tập phát triển câu chuyện, Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-TĐ) Ngày dạy: 20 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 28 (Tiết 1) - Ôn luyện tập đọc tuần 17: Rất nhiều mặt trăng (Phần 2) - Đọc rành mạch, trôi chảy; bước đầu có giọng đọc phù hợp - Học sinh trả lời câu hỏi Sgk - Biết đọc diễn cảm, hiểu nội dung // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-CT) Ngày dạy: 20 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 28 (Tiết 2) - Ôn luyện tả tuần 17: Mùa đông rẻo cao - Học sinh nghe-viết trình bày tả Nắm luật tả viết - Học sinh làm tập tả phương ngữ - Rèn tư ngồi viết cho học sinh - Giáo dục học sinh có tính cẩn thận viết …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-LTVC) Ngày dạy: 21 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 28 (Tiết 3) - Ôn luyện hai luyện từ câu tuần Cách viết tên người, tên địa lý Việt Nam - Nắm cách viết tên người, tên địa lý Việt Nam - Thực hành viết tên người, tên địa lý Việt Nam // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-TLV) Ngày dạy: 21 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 28 (Tiết 4) - Ôn luyện hai tập làm văn tuần 7: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện, Luyện tập phát triển câu chuyện - Củng cố “Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện, Luyện tập phát triển câu chuyện” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-TĐ) Ngày dạy: 27 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 29 (Tiết 1) - Ôn luyện tập đọc: Bốn anh tài (phần 1) - Đọc rành mạch, trôi chảy; bước đầu có giọng đọc phù hợp - Học sinh trả lời câu hỏi Sgk - Biết đọc diễn cảm, hiểu nội dung // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-CT) Ngày dạy: 27 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 29 (Tiết 2) - Ôn luyện tả tuần 18: tiết ôn tập - Học sinh nghe-viết trình bày tả Nắm luật tả viết - Học sinh làm tập tả phương ngữ - Rèn tư ngồi viết cho học sinh - Giáo dục học sinh có tính cẩn thận viết …………………………………………………………………………………………… // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-LTVC) Ngày dạy: 28 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 29 (Tiết 3) - Ôn luyện hai luyện từ câu tuần 8: Dấu ngoặc kép, Cách viết tên người, tên địa lý nước - Nắm tác dụng dấu ngoặc kép - Nắm cách viết tên người, tên địa lý nước - Thực hành // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-TLV) Ngày dạy: 28 / 12 / 2010 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 29 (Tiết 4) - Ôn luyện hai tập làm văn tuần luyện tập phát triển câu chuyện - Củng cố thực hành luyện tập phát triển câu chuyện …………… KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-TĐ) Ngày dạy: 03 / 01 / 2011 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 29 (Tiết 1) - Ôn luyện hai tập đọc tuần 19: Bốn anh tài (Phần 2) - Đọc rành mạch, trôi chảy; bước đầu có giọng đọc phù hợp - Học sinh trả lời câu hỏi Sgk - Biết đọc diễn cảm, hiểu nội dung // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-CT) Ngày dạy: 03 / 01 / 2011 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 29 (Tiết 2) - Ôn luyện tả tuần 19: Kim tự tháp Ai Cập - Học sinh nghe-viết trình bày tả Nắm luật tả viết - Học sinh làm tập tả phương ngữ - Rèn tư ngồi viết cho học sinh - Giáo dục học sinh có tính cẩn thận viết // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-LTVC) Ngày dạy: 04 / 01 / 2011 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 29 (Tiết 3) - Ôn luyện hai luyện từ câu tuần 9: Động từ, Mở rộng vốn từ: Ước mơ - Nắm khái niệm động từ - Hệ thống hiểu nghĩa vốn từ “ Ước mơ” - Thực hành tập đặt câu với từ vừa tìm // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP (Tiết tăng cường-TLV) Ngày dạy: 04 / 01 / 2011 Tên dạy: Ôn Luyện Tuần 29 (Tiết 4) - Ôn luyện hai tập làm văn tuần 9: Luyện tập phát triển câu chuyện, Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân - Củng cố thực hành ‘Luyện tập phát triển câu chuyện, Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân” …………………………………………………………………………………………… [...]... -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 (Tiết tăng cường- LTVC) Ngày dạy: 21 / 12 / 201 0 Tên bài dạy: Ôn Luyện Tuần 27 (Tiết 3) - Ôn luyện hai bài luyện từ và câu ở tuần 7 về Cách viết tên người, tên địa lý Việt Nam - Nắm được cách viết tên người, tên địa lý Việt Nam - Thực hành viết đúng tên người, tên địa lý Việt Nam // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 (Tiết tăng cường- TLV)... -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 (Tiết tăng cường- LTVC) Ngày dạy: 04 / 01 / 201 1 Tên bài dạy: Ôn Luyện Tuần 26 (Tiết 3) - Ôn luyện hai bài luyện từ và câu ở tuần 9: Động từ, Mở rộng vốn từ: Ước mơ - Nắm được khái niệm của động từ - Hệ thống và hiểu nghĩa vốn từ về “ Ước mơ” - Thực hành tập đặt câu với từ vừa tìm được // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 (Tiết tăng cường- TLV)...KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 (Tiết tăng cường- TĐ) Ngày dạy: 27 / 12 / 201 0 Tên bài dạy: Ôn Luyện Tuần (Tiết 1) - Ôn luyện bài tập đọc: Bốn anh tài (phần 1) - Đọc rành mạch, trôi chảy; bước đầu có giọng đọc phù hợp - Học sinh trả lời được các câu hỏi trong Sgk - Biết đọc diễn cảm, hiểu nội dung bài // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 (Tiết tăng cường- CT) Ngày dạy: ... -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 (Tiết tăng cường- LTVC) Ngày dạy: 04 / 01 / 201 1 Tên bài dạy: Ôn Luyện Tuần 28 (Tiết 3) - Ôn luyện hai bài luyện từ và câu ở tuần 9: Động từ, Mở rộng vốn từ: Ước mơ - Nắm được khái niệm của động từ - Hệ thống và hiểu nghĩa vốn từ về “ Ước mơ” - Thực hành tập đặt câu với từ vừa tìm được // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 (Tiết tăng cường- TLV)... -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 (Tiết tăng cường- LTVC) Ngày dạy: 04 / 01 / 201 1 Tên bài dạy: Ôn Luyện Tuần 29 (Tiết 3) - Ôn luyện hai bài luyện từ và câu ở tuần 9: Động từ, Mở rộng vốn từ: Ước mơ - Nắm được khái niệm của động từ - Hệ thống và hiểu nghĩa vốn từ về “ Ước mơ” - Thực hành tập đặt câu với từ vừa tìm được // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 (Tiết tăng cường- TLV)... tăng cường- TLV) Ngày dạy: 28 / 12 / 201 0 Tên bài dạy: Ôn Luyện Tuần 19 (Tiết 4) - Ôn luyện hai bài tập làm văn tuần 8 về luyện tập phát triển câu chuyện - Củng cố thực hành về luyện tập phát triển câu chuyện …………… KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 (Tiết tăng cường- TĐ) Ngày dạy: 03 / 01 / 201 1 Tên bài dạy: Ôn Luyện Tuần 20 (Tiết 1) - Ôn luyện hai bài tập đọc ở tuần 19: Bốn anh tài (Phần 1 và 2) - Đọc... chuyện” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 (Tiết tăng cường- TĐ) Ngày dạy: 27 / 12 / 201 0 Tên bài dạy: Ôn Luyện Tuần 29 (Tiết 1) - Ôn luyện bài tập đọc: Bốn anh tài (phần 1) - Đọc rành mạch, trôi chảy; bước đầu có giọng đọc phù hợp - Học sinh trả lời được các câu hỏi trong Sgk - Biết đọc diễn cảm, hiểu nội dung bài // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 (Tiết tăng cường- CT)... -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 (Tiết tăng cường- TLV) Ngày dạy: 28 / 12 / 201 0 Tên bài dạy: Ôn Luyện Tuần 27 (Tiết 4) - Ôn luyện hai bài tập làm văn tuần 8 về luyện tập phát triển câu chuyện KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 (Tiết tăng cường- TĐ) Ngày dạy: 03 / 01 / 201 1 Tên bài dạy: Ôn Luyện Tuần 28 (Tiết 1) - Ôn luyện hai bài tập đọc ở tuần 19: Bốn anh tài (Phần 1 và 2) - Đọc rành mạch, trôi... -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 (Tiết tăng cường- LTVC) Ngày dạy: 28 / 12 / 201 0 Tên bài dạy: Ôn Luyện Tuần 27t 3) - Ôn luyện hai bài luyện từ và câu ở tuần 8: Dấu ngoặc kép, Cách viết tên người, tên địa lý nước ngoài - Nắm được tác dụng của dấu ngoặc kép - Nắm được cách viết tên người, tên địa lý nước ngoài - Thực hành // -KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 (Tiết tăng. .. tăng cường- TLV) Ngày dạy: 28 / 12 / 201 0 Tên bài dạy: Ôn Luyện Tuần 29 (Tiết 4) - Ôn luyện hai bài tập làm văn tuần 8 về luyện tập phát triển câu chuyện - Củng cố thực hành về luyện tập phát triển câu chuyện …………… KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 (Tiết tăng cường- TĐ) Ngày dạy: 03 / 01 / 201 1 Tên bài dạy: Ôn Luyện Tuần 29 (Tiết 1) - Ôn luyện hai bài tập đọc ở tuần 19: Bốn anh tài (Phần 1 và 2) - Đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 tiết tăng cường tuần 19 20 , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 tiết tăng cường tuần 19 20 , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 tiết tăng cường tuần 19 20

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay