Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn luyện từ và câu tuần 19 đến 27

32 150 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:37

KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: : 19 / 12 / 2010 Ngày dạy: 28 - 30 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Chủ ngữ câu kể Ai làm gì? Tuần 19 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Hiểu cấu tạo ý nghĩa phận chủ ngữ câu kể Ai làm ? (nội dung ghi nhớ) - Nhận biết câu kể Ai làm gì? Xác định phận chủ ngữ câu (bài tập 1,mục III); biết đặt câu với phận chủ ngữ cho sẵn gợi ý tranh vẽ (bài tập 2, tập 3) - Học sinh biết đặt câu ngữ pháp II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra: Treo tranh hỏi: Tranh vẽ cảnh gì? Hãy đặt câu theo tranh cho biết phận vị ngữ câu có ý nghĩa gì? Vị ngữ câu từ ngữ tạo thành? - Bài mới: Chủ ngữ câu kể Ai làm gì? Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Yêu cầu học sinh đọc thầm đếm xem câu tục ngữ có tiếng? (Câu tục ngữ có 14 tiếng) Gọi HS đọc đoạn văn - Theo dõi SGK / - Có câu - Hỏi : Đoạn văn có câu ? - Gọi HS đọc yêu cầu phần nhận xét - Cho HS thảo luận nhóm đôi ( 2’) - Gọi HS trình bày - Nối tiếp đọc làm - Theo dõi - Đặt câu nói hoạt động nhóm người vật - Quan sát trả lời - Tự làm vào - Hát - Lắng nghe - Lắng nghe - Hoạt động cá nhân - Đánh vần - Trả lời - Thực bảng lớp - Thi đua theo đội - Một vài em phát biểu - em đọc 1) Tìm câu kể Ai làm gì? đoạn văn - Nối tiếp phát biểu + Câu 1, câu 2, câu 3, câu , câu + Một đàn ngỗng vươn dài cổ… định đớp bọn trẻ + Hùng đút vội súng… chạy biến + Thắng mếu máo nấp sau lưng Tiến + Em liền nhặt …đàn ngỗng raxa + Đàn ngỗng kêu … chạy 2) Xác định chủ ngữ câu vừa tìm - HS ngồi bàn trao đổi - Chủ ngữ vật ( người, vật, đồ vật , cối nhân hoá) có hoạt động nói đến vị ngữ - Một đàn ngỗng, Hùng, Thắng , em , đàn ngỗng - Dùng thẻ A , B , C - Do danh từ , cụm danh từ tạo thành 3) Nêu ý nghĩa chủ ngữ Tìm câu kể Ai làm ? Xác định chủ ngữ câu - Làm vào phiếu tập - Nối tiếp đọc - Theo dõi - Bộ phận vị ngữ - Làm vào 4) Gọi HS nêu lại chủ ngữ vừa tìm câu Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS chọn ý - Hỏi : Chủ ngữ câu từ ngữ tạo thành ? - Gọi HS đọc ghi nhớ - Yêu cầu HS đặt câu Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc yêu cầu mẫu - Yêu cầu học sinh phân tích cấu tạo tiếng câu tục ngữ vào bảng Bài : Gọi HS đọc đoạn văn yêu cầu tập - Bài tập yêu cầu em làm ? `- Cho HS làm - Gọi HS sửa Tuyên dương HS có câu văn hay - em đọc - Tự làm vào - Nối tiếp phát biểu - em đọc - Hoạt động nhóm đôi - Một vài em phát biểu - Theo dõi - Lần lượt em trình bày - Lắng nghe - Lắng nghe + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Với từ ngữ cho làm chủ ngữ, để tạo thành câu em cần thêm phận ? - Cho HS làm - Chấm điểm số Nhận xét - Gọi HS sửa + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Bài tập yêu cầu ? - Treo tranh - hỏi : Tranh vẽ cảnh ? Trong tranh có hoạt động ? - Cho HS làm - Gọi HS trình bày Tuyên dương * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh thảo luận, tìm lời giải - Gọi học sinh trình bày (sao-ao) Kết luận: Đó chữ “Sao” Hoạt động 4: Củng cố - Tổ chức thi đua: Ghép từ ngữ cột A với từ ngữ cột B để tạo thành câu kể Ai làm gì? A B Đàn cò trắng kể chuyện cổ tích Bà em nở vàng rực Hoa mai bay lượn đồng Hướng dẫn cách chơi Tổ chức chơi Nhận xét tuyên dương - Yêu cầu học sinh tìm chủ ngữ câu - đội tham gia , đội - Hỏi: Chủ ngữ từ ngữ tạo thành?( Nếu thời gian) - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc ghi nhớ Chuẩn bị “Mở rộng vốn từ: Tài năng” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 19 / 12 / 2010 Ngày dạy: 30 - 31 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Mở rộng vốn từ: Tài Tuần 19 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Biết thêm số từ ngữ (kể tục ngữ, từ Hán Việt) nói tài người - Biếp xếp từ Hán Việt (có tiếng tài) theo hai nhóm nghĩa đặt câu với từ xếp (bài tập 1, tập 2) - Hiểu ý nghĩa câu tục ngữ ca ngợi tài trí người (bài tập 3, tập 4) II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức “Chủ ngữ câu kể Ai làm gì?” Dựa vào tranh đặt câu kể Ai làm để nói hoạt động người vật Chủ ngữ từ ngữ tạo thành? Hãy nêu ý nghĩa chủ ngữ - Bài mới: Mở rộng vốn từ: Tài Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Yêu cầu học sinh đọc thầm đếm xem câu tục ngữ có tiếng? (Câu tục ngữ có 14 ti+ Bài : Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu HS giải nghĩa từ - Yêu cầu HS làm - Gọi HS sửa + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm bài- Câu a câu c ca ngợi thông minh , tài trí người - Gọi HS đọc câu văn Khen HS có câu văn hay Theo dõi sửa lỗi câu, dùng từ + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Cho HS trao đổi - Gọi HS phát biểu + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - GV hỏi nghĩa câu , HS không hiểu GV giải thích - Theo em câu tục ngữ sử dụng trường hợp ? Em lấy ví dụ ếng) Bầu thương lấy bí Hoạt động Trò - Hát - Lắng nghe - Lắng nghe - Hoạt động cá nhân - Đánh vần - Trả lời - Thực bảng lớp - Thi đua theo đội - Một vài em phát biểu - em đọc - em đọc - Tự làm vào - Nối tiếp phát biểu - em đọc - Hoạt động nhóm đôi - Một vài em phát biểu - Theo dõi Tuy khác giống chung giàn - Yêu cầu học sinh đánh vần thầm ghi lại cách đánh vần tiếng “ bầu” (bờ- âu- bâu- huyền- bầu) - Hỏi: Tiếng “bầu” phận tạo thành? - Yêu cầu học sinh phân tích tiếng lại vào bảng - Hỏi: Tiếng có đủ phận tiếng bầu? (thương, lấy, bí, cùng,tuy, rằng, khác, giống, nhưng, chung, một, giàn) Tiếng không đủ phận tiếng bầu? (ơi) Trong tiếng phận thiếu được? (vần) - Gọi học sinh đọc ghi nhớ Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc yêu cầu mẫu - Yêu cầu học sinh phân tích cấu tạo tiếng câu tục ngữ vào bảng Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người nước phải thương - Gọi học sinh chữa * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh thảo luận, tìm lời giải - Gọi học sinh trình bày (sao-ao) Kết luận: Đó chữ “Sao” Hoạt động 4: Củng cố - Thi đua: Tiếp sức (Tìm tiếng “tài” có nghĩa tiền của) - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc ghi nhớ Chuẩn bị “Luyện tập câu kể Ai làm gì?” - Lần lượt em trình bày - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: : 26 / 12 / 2010 Ngày dạy: 04 - 06 / 01 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Luyện tập câu kể Ai làm gì? Tuần 20 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Nắm vững kiến thức kĩ sử dụng câu kể Ai làm gì? để nhận biết câu kể đoạn văn (bài tập 1), xác định phận chủ ngữ, vị ngữ câu kể tìm (bài tập 2) - Viết đoạn văn có dùng kiểu câu Ai làm gì? - Học sinh khá, giỏi viết đoạn văn (ít câu) có 2, câu kể học (bài tập 3) - Giáo dục học sinh có ý thức viết câu ngữ pháp II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức bài“Mở rộng vốn từ: Tài năng” Em tìm vài từ ngữ có tiếng “tài” có nghĩa có khả người bình thường - Bài mới: Luyện tập câu kể Ai làm gì? Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Yêu cầu học sinh đọc thầm đếm xem câu tục ngữ có tiếng? (Câu tục ngữ có 14 tiếng) Bài : Gọi HS đọc yêu cầu đoạn văn - Đoạn văn có câu ? - Có câu - Tìm câu kể Ai làm gì? - HS ngồi bàn - Nối tiếp phát biểu - Bài tập yêu câu gì? - Xác định chủ ngữ, vị ngữ - Cho HS trao đổi - Gọi HS trình bày + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Bài tập yêu cầu gì? - Yêu cầu HS làm - Gọi HS sửa Chấm điểm số - Yêu cầu HS nêu chủ ngữ vừa tìm + Trong câu kể Ai làm chủ ngữ từ ngữ tạo thành có ý nghĩa ? - Kê bàn ghế, lau cửa sổ , lau bảng, bàn GV, chăm sóc xanh … + Yêu cầu HS nêu vị ngữ + Vị ngữ từ ngữ tạo thành có ý nghĩa ? + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu BT - Hát - Lắng nghe - Lắng nghe - Hoạt động cá nhân - Đánh vần - Trả lời - Thực bảng lớp - Thi đua theo đội - Một vài em phát biểu - em đọc - em đọc - Tự làm vào - Nối tiếp phát biểu - em đọc - Hoạt động nhóm đôi - Một vài em phát biểu - Theo dõi - Lần lượt em trình bày - Công việc trực nhật lớp em thường làm ? - Lắng nghe - Yêu cầu HS làm Chấm điểm số - Lắng nghe - Gọi HS đọc làm Theo dõi sửa sai – Tuyên dương đoạn văn hay - Giáo dục HS yêu lao động Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc yêu cầu mẫu - Yêu cầu học sinh phân tích cấu tạo tiếng câu tục ngữ vào bảng Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người nước phải thương - Gọi học sinh chữa * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh thảo luận, tìm lời giải - Gọi học sinh trình bày (sao-ao) Kết luận: Đó chữ “Sao” Hoạt động 4: Củng cố - Thi đua: Tiếp sức (Đặt câu kể Ai làm gì?) - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc ghi nhớ Chuẩn bị “Mở rộng vốn từ: Sức khoẻ” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: : 26 / 12 / 2010 Ngày dạy: 06 - 07 / 01 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Mở rộng vốn từ: Sức khỏe Tuần 20 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Biết thêm số từ ngữ nói sức khỏe người tên số môn thể thao (bài tập 1, tập 2) - Nắm số thành ngữ, tục ngữ liên quan đến sức khỏe (bài tập 3, tập 4) - Giáo dục học sinh thường xuyên rèn luyện thân thể để có sức khoẻ tốt) II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức “Luyện tập câu kể Ai làm gì?” - Bài mới: Mở rộng vốn từ: Sức khoẻ Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Yêu cầu học sinh đọc thầm đếm xem câu tục ngữ có tiếng? (Câu tục ngữ có 14 tiếng) + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu BT - Chia lớp dãy cho HS thảo luận ( Dãy câu a, dãy câu b ) - Gọi vài nhóm trình bày a) Từ hoạt động có lợi cho sức khoẻ : - tập luyện, tập thể dục, bộ, chạy, chơi thể thao, đá bóng, - lực lưỡng, cân đối , vạm vỡ, nịch, cường tráng, rắn rỏi, dẻo dai b) Từ đặc điểm thể khoẻ mạnh : - bị ốm, người già, lo lắng - lo bị bệnh, lo tiền bạc để mua thuốc - Người hoàn toàn khoẻ mạnh - Người có sức khoẻ tốt sống sung sướng tiên - Có sức khoẻ sung sướng tiên Không có sức khoẻ phải lo lắng nhiều thứ + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Tổ chức cho HS thi kể tên môn thể thao mà em biết ( Chia lớp đội ) - Hướng dẫn cách chơi - Tổ chức chơi - Nhận xét – Tuyên dương + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS trao đổi để hoàn chỉnh thành ngữ - Gọi HS phát biểu a) Khoẻ : voi, trâu, hùm b) Nhanh : cắt , thỏ, chớp, điện, gió, sóc - Gọi HS giải nghĩa vài thành ngữ + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Hỏi: + Khi người ta không ăn, không ngủ được? Hoạt động Trò - Hát - Lắng nghe - Lắng nghe - Hoạt động cá nhân - Đánh vần - Trả lời - Thực bảng lớp - Thi đua theo đội - Một vài em phát biểu - em đọc - em đọc - Tự làm vào - Nối tiếp phát biểu - em đọc - Hoạt động nhóm đôi - Một vài em phát biểu - Theo dõi - Lần lượt em trình bày - Lắng nghe - Lắng nghe + Không ăn, ngủ khổ ? + Người “Ăn ngủ người ? + “Ăn ngủ tiên” nghĩa ? + Câu tục ngữ nói lên điều ? Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc yêu cầu mẫu - Yêu cầu học sinh phân tích cấu tạo tiếng câu tục ngữ vào bảng - Gọi học sinh chữa * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh thảo luận, tìm lời giải - Gọi học sinh trình bày (sao-ao) Kết luận: Đó chữ “Sao” Hoạt động 4: Củng cố - Tổ chức thi đua: Tiếp sức (Tìm từ hoạt động có lợi cho sức khoẻ) - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc ghi nhớ Chuẩn bị “Câu kể Ai nào?” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN : 21 Ngày soạn : 16 / 01 / 2010 Ngày dạy : 19 /01/ 2010 Môn : Luyện từ câu Tiết : 41 Tên dạy : CÂU KỂ AI THẾ NÀO ? I/ MỤC TIÊU : - HS nhận biết câu kể Ai ? (ND Ghi nhớ) - HS xác định phận chủ ngữ , vị ngữ câu kể tìm (BT1, mục III) ; bước đầu viết đoạn văn có dùng câu kể Ai nào? (BT2) - HS khá, giỏi viết đoạn văn có dùng 2, câu kể theo BT2 - HS có ý thức viết câu ngữ pháp II/ CHUẨN BỊ : - GV : Tranh SGK , phiếu BT - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Mở rộng vốn từ : Sức khoẻ + Em tìm số từ ngữ hoạt động có lợi cho sức khoẻ ? + Kể số môn thể thao mà em biết - Bài : Câu kể Ai ? Hoạt động : Cung cấp kiến thức Hình thức : nhóm Nội dung : - Gọi HS đọc đoạn văn BT - Hỏi : Đoạn văn có câu? + Bài 1, : Cho HS trao đổi - ( Yêu cầu HS gạch bút chì SGK ) - Gọi HS trình bày - Trong đoạn văn câu thuộc kiểu Ai làm ? - Giúp HS phân biệt kiểu câu Ai làm gì? Ai ? + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS suy nghĩ đặt câu hỏi - Gọi HS trình bày - Các câu hỏi có điểm giống nhau? + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Cho HS thảo luận nhóm đôi - Gọi HS phát biểu GV gạch chân từ vật ( cối, nhà cửa , chúng, anh ) + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS tự làm - Gọi HS trình bày - Yêu cầu HS xác định chủ ngữ, vị ngữ câu - Câu kể Ai nào? gồm phận ? Chúng trả lời cho câu hỏi ? - Kết luận : ( Như SGK ) - Gọi HS đọc ghi nhớ Cho ví dụ Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Hình thức : + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - BT yêu cầu gì? - Một số HS phát biểu - Theo dõi - Có câu - HS ngồi bàn - xanh um, thưa thớt dần, hiền lành, trẻ thật khoẻ mạnh + Cho biết tính chất, trạng thái + Cho biết hành động vật - HS trao đổi cặp đôi - HS nối tiếp phát biểu - Trả lời câu hỏi ? - HS ngồi bàn trao đổi - Nối tiếp trình bày - Trao đổi theo cặp - HS phát biểu - Tiếp nối phát biểu - HS đọc - Tìm câu kể Ai , xác - Nhận xét Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Dấu gạch ngang có tác dụng ? - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị : Mở rộng vốn từ : Cái đẹp KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn : Ngày dạy : Môn : Tiết : Tên dạy : - Phát biểu TUẦN : 23 01 / 02 / 2010 4/ 02 / 2010 Luyện từ câu 46 MỞ RỘNG VỐN TỪ : CÁI ĐẸP I/ MỤC TIÊU : - Biết số câu tục ngữ liên quan đến đẹp (BT1); nêu trường hợp có sử dụng câu tục ngữ biết (BT2); dựa theo mẫu để tìm vài từ ngữ tả mức độ cao đẹp (BT3); đặt câu với từ tả mức độ cao đẹp (BT4) - HS khá, giỏi nêu từ theo yêu cầu BT3 đặt câu với từ - HS hứng thú học tập II/ CHUẨN BỊ : - GV : Thẻ từ BT1 - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Dấu gạch ngang + Dấu gạch ngang dùng để làm ? + Gọi HS đọc đoạn văn kể lại nói chuyện em bố mẹ tình hình học tập em tuần qua có dùng dấu gạch ngang - Bài : Mở rộng vốn từ : Cái đẹp Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Hình thức : cá nhân , nhóm + Bài :Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS trao đổi thảo luận Hoạt động Trò - Phát biểu - 2- HS đọc làm - Theo dõi SGK / 52 - Hoạt động nhóm đôi , dùng bút chì nối ô bên trái với ô bên phải - Gọi HS sửa (đính thẻ từ ) * Phẩm chất quý vẻ đẹp bên * Hình thức thường thống với nội dung + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Gọi HS giỏi làm mẫu - Yêu cầu HS trao đổi - Theo dõi - Hoạt động nhóm đôi - Gọi HS trình bày + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu BT - Cho HS hoạt động nhóm - Gọi nhóm trình bày bảng lớp Các nhóm khác theo dõi bổ sung * Tìm từ ngữ miêu tả mức độ cao đẹp : + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS đặt câu với từ BT3 ( câu ) - Gọi HS đọc làm Hoạt động : Củng cố - Thi đua: Tiếp sức ( Yêu cầu HS tìm từ miêu tả mức độ cao đẹp ) - Nhận xét tiết học - Dặn dò : Về nhà học thuộc câu tục ngữ Chuẩn bị : Câu kể Ai ? KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn : Ngày dạy : Môn : Tiết : Tên dạy : cho phù hợp - Nhận xét + Tốt gỗ tốt nước sơn + Cái nết đánh chết đẹp + Người tiếng nói… + Trông mặt mà bắt hình dong - HS nối tiếp phát biểu - Trao đổi nhóm HS - Đại diện nhóm trình bày - tuyệt: vời, diệu, trần, mê hồn , mê li , không tả xiết, tiên , không tưởng tượng ,… - Tự làm vào - Nối tiếp đặt câu - đội, đội HS TUẦN : 24 20 / 02 / 2010 23 / 02 / 2010 Luyện từ câu 47 CÂU KỂ AI LÀ GÌ ? I/ MỤC TIÊU : - HS hiểu cấu tạo tác dụng câu kể Ai ? (ND Ghi nhớ) - HS nhận biết câu kể Ai gì? đoạn văn (BT1, mục III) ; biết đặt câu kể theo mẫu học để giới thiệu người bạn, người thân gia đình (BT2, mục III) - HS khá, giỏi viết 4, câu kể theo yêu cầu BT2 - HS hứng thú học tập II/ CHUẨN BỊ : - GV : Viết sẵn BT1 ( Nhận xét, Luyện tập ), phiếu BT - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Mở rộng vốn từ :Cái đẹp + Tổ chức cho HS hái hoa : * Đọc thuộc lòng câu tục ngữ thuộc chủ điểm Cái đẹp * Em nêu trường hợp sử dụng câu tục ngữ chủ đề Cái đẹp * Em tìm vài từ ngữ miêu tả mức độ cao đẹp - Bài : Câu kể Ai ? Hoạt động : Cung cấp kiến thức Hình thức : nhóm đôi Nội dung : - Gọi HS đọc đoạn văn Hỏi : Đoạn văn có câu? - Em tìm câu văn in nghiêng ? - Gọi HS đọc yêu cầu ,3,4 - Cho HS thảo luận - Gọi HS trình bày + Câu dùng để giới thiệu ? + Câu nêu nhận định ? + Hỏi : Câu kể Ai gồm có phận ? Chúng có tác dụng ? - Gọi HS đọc ghi nhớ - Yêu cầu HS đặt câu ( phận CN , VN) Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Hình thức : cá nhân Hoạt động Trò + Cả lớp tham gia - Theo dõi SGK / 57 - HS trình bày - Hoạt động nhóm đôi - Đại diện nhóm phát biểu + Đây là…Bạn Diệu Chi… + Bạn hoạ sĩ nhỏ + Dùng để giới thiệu nêu nhận định người, vật - HS đọc - Một vài HS đặt câu + + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu BT yêu cầu ? Yêu cầu HS làm ( Trao đổi nhóm đôi ) Gọi HS sửa Câu a + Câu b - Tìm câu kể nêu tác dụng - Tự làm vào phiếu BT - Nối tiếp phát biểu + Giới thiệu thứ máy cộng trừ Nêu nhận định giá trị máy + Nêu nhận định:chỉ mùa,chỉ vụ năm, ngày đêm, đếm ngày tháng, năm học + Nhận định , giới thiệu * HSG viết 4,5 câu - Theo dõi - Tự làm vào - Một vài HS đọc làm + Câu c + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Gọi HS làm mẫu - Yêu cầu HS làm - Gọi HS trình bày Hoạt động : Củng cố - Thi đua : Đặt câu - dãy - Hỏi: Câu kể Ai ? gồm phận ? Câu kể - Nối tiếp phát biểu Ai ? dùng để làm ? Yêu cầu HS đặt câu.( Nếu thời gian) - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị : Vị ngữ câu kể Ai ? KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn : Ngày dạy : Môn : Tiết : Tên dạy : TUẦN : 24 23 / 02 / 2010 25 / 02 / 2010 Luyện từ câu 48 VỊ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀ GÌ ? I/ MỤC TIÊU : - Nắm kiến thức để phục vụ cho việc nhận biết vị ngữ câu kể Ai gì?(ND Ghi nhớ) - Nhận biết bước đầu tạo câu kể Ai ? cách ghép phận câu (BT1, BT2, mục III) ; biết đặt 2,3 câu kể Ai ? dựa theo 2,3 từ ngữ cho trước (BT3, mục III) - GDBVMT: Đoạn thơ BT1b (Luyện tập) nói vẻ đẹp quê hương có tác dụng giáo dục BVMT II/ CHUẨN BỊ : - GV : Thẻ từ BT3, viết sẵn BT1( Nhận xét, Luyện tập) - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Câu kể Ai ? + Câu kể Ai ? gồm phận nào? + Câu kể Ai dùng để làm ? + Em đặt câu kể Ai ? cho biết phận CN, VN câu - Bài : Vị ngữ câu kể Ai ? Hoạt động : Cung cấp kiến thức Hình thức : nhóm đôi Nội dung : - Gọi HS đọc đoạn văn yêu cầu BT - Hỏi: Đoạn văn có câu ? - Yêu cầu HS thảo luận - Gọi HS trình bày + Để xác định vị ngữ câu ta phải làm ? + Xác định vị ngữ câu vừa tìm + Gọi HS đọc lại vị ngữ vừa tìm + Từ ngữ làm vị ngữ câu Ai gì? - Vị ngữ nối với chủ ngữ từ ? - Gọi HS đọc ghi nhớ - Yêu cầu HS đặt câu phân tích vị ngữ câu Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Hình thức : cá nhân + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu BT - Bài tập yêu cầu ? - Yêu cầu HS làm - Gọi HS sửa ( VN câu từ ngữ tạo thành ) + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu - Tổ chức cho HS thi đua: Tiếp sức + Hướng dẫn chơi + Tổ chức chơi - Nhận xét - Tuyên dương + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu Hoạt động Trò - Giới thiệu nêu nhận định người ,một vật - Một vài HS nối tiếp - Theo dõi SGK / 61 - Có câu ( câu) - Hoạt động nhóm đôi - Mỗi HS phát biểu ý + Tìm phận trả lời câu hỏi ? + HS nối tiếp + Danh từ cụm danh từ - Từ “ là” + 2HS đọc - Một vài HS * GDMT - Tìm câu kể Ai gì? Xác định vị ngữ - HS làm vào - Mỗi HS câu - đội tham gia, đội HS + Theo dõi + Thực chơi - Yêu cầu HS làm - Gọi HS đặt câu Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Vị ngữ nối với chủ ngữ từ ? Vị ngữ từ ngữ tạo thành ? - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị : Chủ ngữ câu kể Ai ? - HS làm vào - Nối tiếp phát biểu - Phát biểu KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn : Ngày dạy : Môn : Tiết : Tên dạy : TUẦN : 25 02 / 03 / 2010 05 / 03 / 2010 Luyện từ câu 50 MỞ RỘNG VỐN TỪ : DŨNG CẢM I/ MỤC TIÊU : - Mở rộng số từ ngữ thuộc chủ điểm Dũng cảm qua việc tìm từ nghĩa, việc ghép từ (BT1,BT2); hiểu nghĩa vài từ theo chủ điểm (BT3); biết sử dụng số từ ngữ thuộc chủ điểm qua việc điền từ vào chỗ trống đoạn văn (BT4) - Giáo dục HS tính dạn dĩ II/ CHUẨN BỊ : - GV : Thẻ từ BT3, viết sẵn BT1 - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Chủ ngữ câu kể Ai ? + Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi ? + Em nêu ý nghĩa chủ ngữ ? + Chủ ngữ từ ngữ tạo thành? + Yêu cầu HS đặt câu - Bài : Mở rộng vốn từ : Dũng cảm Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Hình thức : cá nhân + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu BT - Hỏi : Theo em “ Dũng cảm” nghĩa gì? - Yêu cầu HS trao đổi ( Dùng bút chì gạch chân SGK ) - Gọi HS trình bày ( GV gạch chân phấn màu ) + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Hướng dẫn HS làm ( HS làm mẫu ) - Yêu cầu HS làm Hoạt động Trò + Ai? Con ? Cái gì? + Chỉ vật giới thiệu, nhận định vị ngữ + Danh từ cụm danh từ + Một vài HS đặt câu - Dám đương đầu với nguy hiểm - HS ngồi bàn + gan dạ, anh hùng, anh dũng, can đảm, can trường, gan góc, gan lì, bạo gan, cảm - Theo dõi - Tự làm vào - Gọi HS sửa + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu HS đọc nội dung - Cho HS trao đổi - Tổ chức cho HS thi đua + Gan : + Gan góc : + Gan lì : + Bài : - Cho HS xem tranh - Gọi HS đọc yêu cầu - Hướng dẫn HS cách làm - Gọi HS sửa Hoạt động : Củng cố - Em tìm vài từ nghĩa với từ “ Dũng cảm” ( Thi đua : Tiếp sức ) - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị : Luyện tập câu kể Ai ? KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn : Ngày dạy : Môn : Tiết : Tên dạy : - Nối tiếp phát biểu - Hoạt động nhóm đôi - đội, đội HS + không sợ nguy hiểm + (chống chọi) kiên cường,… + gan đến mức trơ ra… - Quan sát - trả lời - Tự làm vào - Nối tiếp phát biểu - đội, đội HS TUẦN : 26 06 / 03 / 2010 09 / 03 /2010 Luyện từ câu 51 LUYỆN TẬP VỀ CÂU KỂ AI LÀ GÌ ? I/ MỤC TIÊU : - Nhận biết câu kể Ai gì? Trong đoạn văn, nêu tác dụng câu kể tìm (BT1); biết xác định CN, VN câu kể Ai gì? tìm (BT2); viết đoạn văn ngắn có dùng câu kể Ai gì? (BT3) - HS khá, giỏi viết đoạn văn câu, theo yêu cầu BT3 - HS có ý thức viết câu ngữ pháp II/ CHUẨN BỊ : - GV : Tranh phóng to SGK - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Mở rộng vốn từ : Dũng cảm + Em tìm vài từ nghĩa với từ “Dũng cảm” + Yêu cầu HS giải nghĩa : gan dạ, gan góc, gan lì + Gọi HS đọc BT - Bài : Luyện tập câu kể Ai ? Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Hình thức : cá nhân + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu nội dung BT - BT yêu cầu ? - Yêu cầu HS làm - Gọi HS sửa ( cho xem tranh ) a) Nguyễn Tri Phương người Thừa Thiên Cả hai ông người Hà Nội b) Ông Năm dân ngụ cư làng c) Cần trục cánh tay kì diệu công nhân + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu BT - Yêu cầu HS làm - Gọi HS sửa + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu BT - Bài tập yêu cầu ? - Yêu cầu HS làm - Gọi HS đọc làm Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Câu kể Ai ? có phận ? Đó phận ? + Câu kể Ai có tác dụng ? - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị : Mở rộng vốn từ : Dũng cảm KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn Ngày dạy Môn Tiết : : : : 08 / 03 / 2010 11 / 03 / 2010 Luyện từ câu 52 - anh dũng, can đảm, gan góc, can trường, gan lì, bạo gan,… - Theo dõi SGK - Tìm câu kể nêu tác dụng - Trao đổi nhóm đôi - Nối tiếp phát biểu + Câu giới thiệu Câu nêu nhận định + Câu giới thiệu + Câu nêu nhận định - Tự làm vào - Nối tiếp phát biểu * HSG câu - Phát biểu - Tự làm vào - Một vài HS đọc - Một vài HS phát biểu TUẦN : 26 Tên dạy : MỞ RỘNG VỐN TỪ : DŨNG CẢM I/ MỤC TIÊU : - Mở rộng số từ ngữ thuộc chủ điểm Dũng cảm qua việc tìm từ nghĩa, từ trái nghĩa (BT1); biết dùng từ theo chủ điểm để đặt câu hay kết hợp với từ ngữ thích hợp (BT2,3), biết số thành ngữ nói lòng dũng cảm đặt câu với thành ngữ theo chủ điểm (BT4,5) - Giáo dục HS tính dạn dĩ II/ CHUẨN BỊ : - GV : Viết sẵn BT3 - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Khởi động Hoạt động : - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Luyện tập câu kể Ai ? + Câu kể Ai có phận ? + Em đặt câu kể Ai ? + Gọi HS đọc lại BT3 - Bài : Mở rộng vốn từ : Dũng cảm Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Hình thức : cá nhân + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS trao đổi - Tổ chức thi đua : Tiếp sức ( Đội A tìm từ nghĩa , Đội B tìm từ trái nghĩa) - Gọi HS nhận xét - bổ sung + + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu Yêu cầu HS đặt câu Gọi HS đọc làm Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm - Gọi HS sửa ( treo bảng phụ ) - Gọi HS đọc lại Hoạt động Trò - Một vài HS đặt câu - – HS đọc - Hoạt động nhóm đôi - đội tham gia , đội HS + Từ nghĩa: cảm, gan dạ, gan góc, gan lì, anh hùng, anh dũng, can trường,… + Từ trái nghĩa: nhát gan, nhút nhát, hèn nhát, nhu nhược, khiếp nhược, hèn hạ, hèn mạt,… - Tự làm vào - Nối tiếp phát biểu - Làm vào - Mỗi HS điền từ + dũng cảm bênh vực lẽ phải + khí dũng mãnh + hi sinh anh dũng + * Bài : Gọi HS đọc yêu cầu Cho HS trao đổi Gọi HS trình bày Thành ngữ nói lòng dũng cảm - Hoạt động nhóm đôi + Vào sinh tử + Gan vàng sắt - Gọi HS giải thích câu thành ngữ ( GV giải - Giải thích theo hiểu biết thích cho HS hiểu ) + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Gọi HS đặt câu - Nối tiếp phát biểu + Anh vào sinh tử nhiều lần.( chiến trường.) + Chị người gan vàng sắt Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Theo em , dũng cảm ? - Một vài HS phát biểu - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị : Câu khiến KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN : 27 Ngày soạn : 14 / 03 / 2010 Ngày dạy : 16 / 03 / 2010 Môn : Luyện từ câu Tiết : 53 Tên dạy : CÂU KHIẾN I/ MỤC TIÊU : - HS nắm cấu tạo tác dụng câu khiến (ND Ghi nhớ) - Nhận biết câu khiến đoạn trích (BT1, mục III); bước đầu biết đặt câu khiến nói với bạn, với anh chị với thầy cô (BT3) - HS khá, giỏi tìm thêm câu khiến SGK (BT2, mục III); đặt hai câu khiến với hai đối tượng khác nhau(BT3) - HS hứng thú học tập II/ CHUẨN BỊ : - GV : Viết đoạn văn BT1 - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Mở rộng vốn từ : Dũng cảm + Em tìm vài từ trái nghĩa với “dũng cảm” + Gọi HS đọc thuộc thành ngữ giải thích + Gọi HS đặt câu nêu tình sử dụng - Bài : Câu khiến Hoạt động : Cung cấp kiến thức Hình thức : cá nhân Nội dung : * Bài 1,2 : Gọi HS đọc yêu cầu - Hỏi : Câu văn in nghiêng ? + Câu in nghiêng dùng để làm ? + Cuối câu có sử dụng dấu ? * Bài 3: Gọi HS đọc yêu cầu BT - Yêu cầu HS viết bảng lớp Gọi HS nhận xét - Hỏi : Câu khiến dùng để làm ? Dấu hiệu để nhận câu khiến? - Gọi HS đọc ghi nhớ - Yêu cầu HS đặt câu Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Hình thức : cá nhân + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm - Gọi HS đọc làm - Gọi HS đọc câu khiến với giọng phù hợp - Cho HS xem tranh giới thiệu xuất xứ đoạn văn + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS trao đổi - Gọi HS phát biểu + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Tổ chức cho HS thảo luận - Gọi HS đặt câu Hoạt động : Củng cố - Tổ chức cho HS thi đặt câu - Hỏi : Câu khiến có tác dụng ? Dấu hiệu để nhận biết câu khiến ? Em đặt vài câu khiến + Nối tiếp phát biểu -Mẹ mời sứ giả vào cho con! + Lời Gióng nhờ mẹ gọi sứ giả vào + Dấu chấm than - Một vài HS phát biểu Nêu yêu cầu , đề nghị , mong muốn Cuối câu có dấu chấm dấu chấm than - HS đọc - Một vài HS đặt câu - HS đọc nối tiếp - Làm vào - Nối tiếp - Quan sát tranh *HSG - Làm việc cặp đôi - Một vài HS trình bày *HSG - Trao đổi cặp đôi - Từng cặp thực hành - Cả lớp tham gia - Một vài HS phát biểu - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Cách đặt câu khiến KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn : Ngày dạy : Môn : Tiết : Tên dạy : TUẦN : 27 15 / 03 / 2010 18 / 03 / 2010 Luyện từ câu 54 CÁCH ĐẶT CÂU KHIẾN I/ MỤC TIÊU : - Nắm cách đặt câu khiến (ND Ghi nhớ) - Biết chuyển câu kể thành câu khiến (BT1, mục III); bước đầu đặt câu khiến phù hợp với tình giao tiếp (BT2); biết đặt câu với từ cho trước (hãy, đi, xin) theo cách học (BT3) - HS khá, giỏi nêu tình dùng câu khiến (BT4) - HS có ý thức nói câu khiến với giọng phù hợp II/ CHUẨN BỊ : - GV : Viết sẵn câu khiến phần Nhận xét - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Khởi động Hoạt động : - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Câu khiến + Câu khiến có tác dụng ? + Dấu hiệu nhận biết câu khiến ? + Em đặt vài câu khiến - Bài : Cách đặt câu khiến Hoạt động : Cung cấp kiến thức Hình thức : cá nhân Nội dung : + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Hỏi : Trong câu động từ từ ? - Tổ chức cho HS làm mẫu trước lớp ? + Hãy thêm từ thích hợp vào trước động từ + Hãy thêm từ thích hợp vào cuối câu - Cho HS trao đổi Hoạt động Trò +Nêu yêu cầu,đề nghị, mong muốn + Dấu chấm, dấu chấm than + Một vài HS đặt câu - hoàn gươm - HS làm mẫu theo hướng dẫn GV - Thực hành theo cặp đôi - Gọi HS trình bày - Hỏi : Có cách để đặt câu khiến ? ( Yêu cầu HS quan sát bảng phụ ) - Gọi HS đọc ghi nhớ - Gọi HS đặt câu Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Hình thức : cá nhân + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Tổ chức cho HS trao đổi - Gọi HS trình bày + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm - Gọi HS đọc làm + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Tổ chức cho HS thảo luận nhóm ( phát bảng phụ ) - Gọi nhóm trình bày + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Gọi HS nêu tình dùng câu khiến nói Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Câu khiến dùng để làm ? - Nối tiếp phát biểu - Nêu ý phần ghi nhớ ( HS ý) - HS đọc - Một vài HS đặt câu - Hoạt động nhóm đôi - Nối tiếp phát biểu - Làm vào - Nối tiếp đọc câu - Hoạt động nhóm HS - Đại diện nhóm báo cáo *HSG - Nối tiếp phát biểu - Nêu yêu cầu, đề nghị, mong muốn người nói, người viết với người khác + Dấu hiệu để nhận biết câu khiến ? + Tổ chức cho HS thi đặt câu + Một vài HS đặt câu - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Ôn tập HKII [...]... đôi - Một vài HS trình bày *HSG - Trao đổi cặp đôi - Từng cặp thực hành - Cả lớp tham gia - Một vài HS phát biểu - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Cách đặt câu khiến KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn : Ngày dạy : Môn : Tiết : Tên bài dạy : TUẦN : 27 15 / 03 / 2010 18 / 03 / 2010 Luyện từ và câu 54 CÁCH ĐẶT CÂU KHIẾN I/ MỤC TIÊU : - Nắm được cách đặt câu khiến (ND Ghi nhớ) - Biết chuyển câu kể thành câu khiến... 2010 Luyện từ và câu 52 - anh dũng, can đảm, gan góc, can trường, gan lì, bạo gan,… - Theo dõi SGK - Tìm câu kể và nêu tác dụng - Trao đổi nhóm đôi - Nối tiếp nhau phát biểu + Câu giới thiệu Câu nêu nhận định + Câu giới thiệu + Câu nêu nhận định - Tự làm bài vào vở - Nối tiếp nhau phát biểu * HSG ít nhất 5 câu - Phát biểu - Tự làm bài vào vở - Một vài HS đọc - Một vài HS phát biểu TUẦN : 26 Tên bài dạy. .. ngữ do từ ngữ nào tạo thành ?( Nếu còn thời gian) - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào ? KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn : Ngày dạy : Môn : Tiết : Tên bài dạy : TUẦN : 22 23 / 01 / 2010 26 / 01 / 2010 Luyện từ và câu 43 CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI THẾ NÀO ? I/ MỤC TIÊU : - HS hiểu cấu tạo và ý nghĩa của bộ phận chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào ? (ND Ghi nhớ) - Nhận biết được câu kể... thành ngữ có trong bài Chuẩn bị: Dấu gạch ngang - Tự làm bài vào vở - Lần lượt từng đôi + Khuôn mặt xinh đẹp, tươi tắn + Chữ viết xấu, nguệch ngoạc - 2 đội, mỗi đội 3 HS KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn : Ngày dạy : Môn : Tiết : Tên bài dạy : TUẦN : 23 30/01/2010 02/02/2010 Luyện từ và câu 45 DẤU GẠCH NGANG I/ MỤC TIÊU : - Nắm được tác dụng của dấu gạch ngang (ND Ghi nhớ) - Nhận biết và nêu được tác dụng... Tên bài dạy : - Phát biểu TUẦN : 23 01 / 02 / 2010 4/ 02 / 2010 Luyện từ và câu 46 MỞ RỘNG VỐN TỪ : CÁI ĐẸP I/ MỤC TIÊU : - Biết được một số câu tục ngữ liên quan đến cái đẹp (BT1); nêu được một trường hợp có sử dụng 1 câu tục ngữ đã biết (BT2); dựa theo mẫu để tìm được một vài từ ngữ tả mức độ cao của cái đẹp (BT3); đặt câu được với 1 từ tả mức độ cao của cái đẹp (BT4) - HS khá, giỏi nêu ít nhất 5 từ. .. làm bài vào vở - Mỗi HS một câu - 2 đội tham gia, mỗi đội 4 HS + Theo dõi + Thực hiện chơi - Yêu cầu HS làm bài - Gọi HS đặt câu Hoạt động 4 : Củng cố - Hỏi : Vị ngữ được nối với chủ ngữ bằng từ nào ? Vị ngữ do từ ngữ nào tạo thành ? - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị : Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì ? - HS làm bài vào vở - Nối tiếp nhau phát biểu - Phát biểu KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn : Ngày dạy : Môn. .. câu kể Ai là gì ? KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn : Ngày dạy : Môn : Tiết : Tên bài dạy : - Nối tiếp nhau phát biểu - Hoạt động nhóm đôi - 2 đội, mỗi đội 3 HS + không sợ nguy hiểm + (chống chọi) kiên cường,… + gan đến mức trơ ra… - Quan sát - trả lời - Tự làm bài vào vở - Nối tiếp nhau phát biểu - 2 đội, mỗi đội 3 HS TUẦN : 26 06 / 03 / 2010 09 / 03 /2010 Luyện từ và câu 51 LUYỆN TẬP VỀ CÂU KỂ AI LÀ GÌ ?... cũ : Câu khiến + Câu khiến có tác dụng gì ? + Dấu hiệu nào nhận biết câu khiến ? + Em hãy đặt một vài câu khiến - Bài mới : Cách đặt câu khiến Hoạt động 2 : Cung cấp kiến thức mới Hình thức : cá nhân Nội dung : + Bài 1 : Gọi HS đọc yêu cầu - Hỏi : Trong câu động từ là từ nào ? - Tổ chức cho HS làm mẫu trước lớp ? + Hãy thêm một từ thích hợp vào trước động từ + Hãy thêm một từ thích hợp vào cuối câu. .. HS TUẦN : 22 25 / 01 / 2010 28 / 01 / 2010 Luyện từ và câu 44 MỞ RỘNG VỐN TỪ : CÁI ĐẸP - Biết thêm một số từ ngữ nói về chủ điểm vẻ đẹp muôn màu, biết đặt câu với một số từ ngữ theo chủ điểm đã học (BT1, BT2, BT3); bước đầu làm quen với một số thành ngữ liên quan đến cái đẹp (BT4) - GDBVMT: Giáo dục HS biết yêu và quý trọng cái đẹp trong cuộc sống II/ CHUẨN BỊ : - GV : Thẻ từ BT4 - HS : Tìm hiểu bài. .. Ngày dạy : Môn : Tiết : Tên bài dạy : TUẦN : 25 02 / 03 / 2010 05 / 03 / 2010 Luyện từ và câu 50 MỞ RỘNG VỐN TỪ : DŨNG CẢM I/ MỤC TIÊU : - Mở rộng được một số từ ngữ thuộc chủ điểm Dũng cảm qua việc tìm từ cùng nghĩa, việc ghép từ (BT1,BT2); hiểu nghĩa một vài từ theo chủ điểm (BT3); biết sử dụng một số từ ngữ thuộc chủ điểm qua việc điền từ vào chỗ trống trong đoạn văn (BT4) - Giáo dục HS tính dạn dĩ
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn luyện từ và câu tuần 19 đến 27 , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn luyện từ và câu tuần 19 đến 27 , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn luyện từ và câu tuần 19 đến 27

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay