Tổng hợp tài liệu học phần đào tạo và phát triển nhân lực

39 193 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:29

Tổng hợp tài liệu học phần Đào tạo và phát triển nhân lực.1.Nội dung đào tạo chi tiết chương trình đào tạo kĩ năng bán hàng cho đội ngũ nhân viên kinh doanh .2.Nội dung đào tạo chi tiết chương trình đào tạo kĩ năng giao tiếp cho đội ngũ nhân viên kinh doanh .3.Nội dung đào tạo chi tiết chương trình đào tạo kĩ năng thuyết trình cho đội ngũ nhân viên kinh doanh.4.Nội dung đào tạo chi tiết cho chương trình đào tạo kỹ năng làm việc nhóm cho đội ngũ nhân viên kinh doanh .5.Nội dung đào tạo chi tiết cho kỹ năng quản lý thời gian .6.Nội dung đào tạo chi tiết cho chương trình đào tạo văn hóa doanh nghiệp cho toàn bộ nhân lực .DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐỀ CỬ THAM GIA KHOÁ ĐÀO TẠO .QUY CHẾ ĐÀO TẠOHỢP ĐỒNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠOHỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐỀ CỬ THAM GIA KHOÁ ĐÀO TẠO (FM-TRN02) (PROPOSED PARTICIPANT LIST OF TRAINING/FM-TRN02) NĂM: …………… Căn bảng phân tích nhu cầu đào tạo để đáp ứng nhu cầu nhân tại, mục tiêu chiến lược phát triển cuả Công ty , sau danh sách nhân viên đề nghị tham gia khoá/nội dung đào tạo sau: Based on the Company’s training need analysis (TNA) and the requirements of current human resource, goals and the development strategy of the Company, (division/department’s name) proposes sending the following staff to attend the training courses below: STT (No.) HỌ VÀ TÊN (Full name) KHOÁ/ NỘI DUNG ĐÀO TẠO (Course name) Giám đốc Điều hành NGUỒN ĐÀO TẠO (Training source) Nội Bên (Internal) (External) THỜI GIAN (Time) KINH PHÍ (Training fee) GHI CHÚ (Remarks) Trưởng Phòng Đào tạo: Người lập: ( Managing Director ) ( Training Manager) (Prepared by) Họ tên: tên: Họ tên Họ (Full name) Ngày : Ngày (Full name) (Full name) (Date) (Date) (Date) Ngày Ho Chi Minh City, …………………………… TRAINING REQUEST To: ……………………………………………………………………………………………………… From: ……………………………………………… Position: ………………………………………… Department: ………………………………………………………………………………………… … Due to job requirement, ………………………(Department’s name) proposes the following staff to attend the training course with the details as below: Requirement: - Name and address of proposed training place (Person in charge if any): …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… - Training contents: ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… - Expected results: ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… - Training requirement: - Training form: - Time : Planned In-house Morning Unplanned Local training school/ provider Afternoon Evening Changed Overseas training Full day From: ………./ ………/ ……………… To ………./ ………/ ………… Use of language: - NO Vietnamese PARTICIPANT’S NAME General Director POSITION Managing Director English COURSE NAME Training Manager ESTIMATED TIME REMARKS Departmental Head PHIẾU PHÂN TÍCH VÀ XÁC ĐỊNH NHU CẦU ĐÀO TẠO (FM-TRN01) (TRAINING NEED ANALYSIS/ FM-TRN01) (Sẽ thảo luận với Trưởng Bộ phận/Phòng Ban Chức Năng) (To be discussed with Functional/ Departmental Heads) Đơn vị/ Bộ phận/ Phòng ban Chức (Unit/ Function/Department): STT (No) TÊN KHÓA ĐÀO TẠO (Course Name) HỌ TÊN NGƯỜI THAM DỰ (Participant's Name) CHỨC VỤ (Position/ Tiitle) NGUỒN ĐÀO TẠO ĐỀ NGHỊ (Vui lòng ghi chi tiết đơn vị cung cấp có) PROPOSED TRAINING SOURCE (Please give the details of training provider if any) THỜI LƯỢNG KHÓA ĐÀO TẠO (Duration of Time) THỜI GIAN DỰ KIẾN BẮT ĐẦU (Estimated Time) MỤC TIÊU CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN KHÓA ĐÀO TẠO (Key performance indicators realated to the course) 10 11 Trưởng Bộ phận/Phòng ban chức Trưởng Phòng Đào Tạo Giám Đốc Điều Hành (Functional/ Departmental Heads) (Training Manager) (Managing Director) Họ Tên (Full name): _ Ngày (Date) : _ Họ Tên (Full name) : _ Ngày (Date) : _ Họ Tên (Full name): _ Ngày (Date) : _ BẢNG ĐÁNH GIÁ SAU ĐÀO TẠO (FM-TRN06) BUSINESS IMPACT EVALUATION (FM-TRN06) Họ tên học viên (Participant's name): Chức vụ (Position/ Title): Đơn vị công tác (Unit/Division/Department): Quý (Quarter):…… /200…… Người đào tạo (Trainer's name): STT (No) Nội dung đào tạo training courses/topics) Phòng Đào tạo gởi ngày: (Sending date from Training Department) (Conducted Mức độ áp dụng vào công việc applied to work) (Degrees Nhận xét cấp quản lý trực tiếp (phần bắt buộc) Comments from direct manager (Mandatory) Đề xuất (Proposal/ Suggestion) Xuất sắc (Excellent) Quản lý trực tiếp (Direct manager/director) (ký tên - signature) Họ tên (Full name): Chức vụ (Position/ Title): Giỏi (Good) Khá (Not sure) Trung bình (Bad) Kém (Poor) BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÀO TẠO THÁNG (Monthly Training Report) Tháng…./200… (Month……… /200… ) Kết đánh giá khóa đào tạo tháng (Result evaluation of monthly conducted training courses): STT (No) Tên khóa đào tạo (Course name) Nguồn đào tạo (Training source) Số đào tạo (Training hours) Số lượng học viên (Number of participants) Đơn vị/Bộ phận/phòng Ban (Unit/Division/Department) Đánh giá chung khóa đào tạo Học viên (General evaluations on the conducted training courses from participants) Xuất sắc (Excellent) Giỏi (Good) Khá (Not sure) Trung bình (Bad) Kém (Poor) Nhận xét Phòng Đào Tạo đưa đề xuất/ giải pháp trường hợp tỉ lệ đánh giá mức độ áp dụng vào công việc đa số mức trung bình kém: (Comments from Training Department and proposal/ suggestion, if any, in case the most of the evaluation results are at the level and/or level 2): Tổng Giám Đốc Giám đốc Điều hành Trưởng Phòng Đào Tạo (General Director) (Managing Director) (Training Manager) Họ tên (Full name): _ Họ tên (Full name): Họ tên (Full name): Ngày (Date): _ Ngày (Date): _ Ngày (Date): _ Chức vụ: Giám đốc Làm đại diện VÀ ANH/CHỊ Họ tên: Sinh ngày: Tại: Chu Thị Hồng Huệ 9/12/1979 Phú Thị - Mễ Sở - Văn Giang - Hưng Yên Giấy CMND số 141926139 cấp ngày 19/11/1996 tại: Hưng Yên Điạ thường trú: Thôn Phú Thị - Mễ Sở - Văn Giang - Hưng Yên THOẢ THUẬN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SAU: ĐIỀU 1: Công ty TNHH TM – TT BẾN THÀNH đề cử Anh/Chị: Chu Thị Hồng Huệ • Chức danh: Nhân viên Nhân • Phòng/Bộ phận: Hành Nhân Nội dung, chương trình đào tạo: Đào tạo nghề Nhân nâng cao Mục tiêu đào tạo: - Đào tạo nâng cao mang tính hệ thống cho Cán nhân có kinh nghiệm làm việc cho Công ty - Cung cấp chuyển giao công nghệ mang tính hệ thống giúp học viên hiểu rõ, quản lý tham gia thiết kế hệ thống nhân đại doanh nghiệp sau kết thúc chương trình đào tạo - Bổ sung nâng cao kỹ quản lý chuyên nghiệp giúp học viên thăng tiến nhanh đường nghiệp Đi đào tạo tại: Công ty Đào tạo tư vấn Eduviet Từ ngày: 09/06/2009 Đến hết ngày: 18/08/2009 • Thời gian học : buổi tối • Chi phí khóa đào tạo (Học phí): 7.030.000 đồng ĐIỀU 2: Cam kết nghĩa vụ quyền lợi nhân viên tham dự đào tạo : 2.1 • • • Nghĩa vụ học viên: Nhân viên cử tham gia đào tạo phải hiểu rõ mục tiêu khóa đào tạo, tham gia đầy đủ tích cực khóa đào tạo Khi vắng mặt/ không tiếp tục tham gia khóa đào tạo phải cấp có thẩm quyền duyệt (Tổng Giám Đốc/ Giám Đốc Điều Hành/ Giám Đốc Chi Nhánh) Đối với sách tài liệu khóa đào tạo, nhân viên cử tham gia khóa đào tạo thuê giữ thứ Bản phải nộp cho Phòng Đào tạo sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc khóa đào tạo Nhân viên cử tham gia khóa đào tạo thuê có trách nhiệm làm đánh giá khóa đào tạo nộp cho Phòng Đào tạo sau ngày kết thúc khóa đào tạo (không tính thời gian lại địa điểm tỉnh/thành phố nơi nhân viên làm việc trú đóng) • 2.2 • • Nhân viên cử tham gia khóa đào tạo trung tâm, trường đại học nước nước có trách nhiệm nộp cho Phòng Hành Nhân văn bằng/chứng (bản gốc) khóa đào tạo sau 15 ngày kể từ ngày nhận Quyền lợi Học viên: Học viên hưởng 100% lương khóa học tổ chức làm việc không tính lương (nếu có) Những học viên có kết học tập mức giỏi trở lên (bao gồm việc tham dự lớp học đầy đủ chấp hành tốt nội quy lớp học) với đánh giá xác nhận Trưởng Phòng Đào Tạo khóa đào tạo nội bộ, có nhận xét xác nhận đơn vị đào tạo thuê khóa đào tạo thuê nhận phần thưởng khích lệ Công ty sau: o Giỏi: 200.000đ o Xuất sắc: 500.000đ ĐIỀU 3:Cam kết nghĩa vụ công ty: • • ĐIỀU 4: Tạo điều kiện thuận lợi để anh/Chị Chu Thị Hồng Huệ tham gia khoá đào tạo nêu Điều Công ty chịu toàn (hoặc theo thoả thuận) chi phí đào tạo sau: đào tạo phí, tài liệu, chi phí vận chuyển, tiền ăn, ở… Và việc toán chi phí đào tạo thực chứng từ hợp lệ Cam kết thời gian làm việc cho Công ty Anh/Chị Chu Thị Hồng Huệ phải làm việc cho Công ty 06 tháng kể từ ngày kết thúc khoá học ĐIỀU 5: Thời gian hiệu lực Hợp đồng Đào tạo: Hợp đồng Đào tạo có hiệu lực kể từ lúc Công ty đóng phí đào tạo, Anh/Chị Chu Thị Hồng Huệ bắt đầu khoá học ĐIỀU 6: Xử lý trường hợp vi phạm cam kết: a) Trong trường hợp vi phạm điều cam kết, Anh/Chị Chu Thị Hồng Huệ chịu trách nhiệm cụ thể sau: • Hoàn trả toàn học phí nếu:  Tự ý không tham gia khóa học từ 50% thời lượng khóa học trở lên  Không hoàn thành chương trình đào tạo/ không cấp chứng lý không đáng, bị quan chủ quản đơn vị đào tạo đuổi  Không nộp cho công ty văn bằng/chứng ( chánh) sau 15 ngày kể từ ngày nhận • Hoàn trả 50% học phí học viên tự ý không tham gia khóa học từ 30% thời lượng khóa học trở lên • Hoàn trả 10% học phí nếu:  Không nộp toàn sách, tài liệu bảng đánh giá khóa học (bản chánh) cho Công ty sau 15 ngày kết thúc khoá đào tạo  Kết học tập trung bình trở xuống (Căn theo đánh giá Đơn vị phụ trách đào tạo) b) Trong trường hợp Anh/Chị Chu Thị Hồng Huệ vi phạm thời gian cam kết phục vụ cho Công ty (Tự ý bỏ việc, bị chấm dứt Hợp đồng lao động vi phạm nội quy lao động), Anh/Chị Chu Thị Hồng Huệ chịu trách nhiệm bồi thường học phí quy định Chính sách Đào tạo Công ty ĐIỀU 7: Điều khoản thi hành: Hai bên cam kết thực đầy đủ điều khoản nêu Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký lập thành 02 (hai) có giá trị nhau, bên giữ 01 NHÂN VIÊN Chữ ký – họ tên CHU THỊ HỒNG HUỆ ĐẠI DIỆN CÔNG TY Giám đốc NGHIÊM XUÂN THẮNG Nội dung đào tạo chi tiết chương trình đào tạo kĩ bán hàng cho đội ngũ nhân viên kinh doanh Công ty dược phẩm Hưng Việt Phần 1: Hiểu nghề bán hàng - Thế hoạt động “Bán hàng” nghĩa hiệu Vai trò, trách nhiệm, thái độ, kiến thức kỹ người bán hàng chuyên nghiệp Phương pháp tự hoàn thiện phát triển nghề bán hàng theo cấp độ Phần 2: Tâm lý khách hàng hành vi tiêu dùng - Tính cách khách hàng yếu tố tâm lý bán hàng Động thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng Các giai đoạn tâm lý trình mua hàng Phương pháp tác động tích cực đến hành vi tiêu dung khách hàng giai đoạn Phần 3: Quy trình phương pháp bán hàng hiệu - - Kế hoạch bán hàng thong tin chuẩn bị cần thiết + Quy trình thiết lập kế hoạch bán hàng + Các công cụ, mẫu biểu báo cáo thong dụng công tác bán hàng + Những thông tin quan trọng cần thiết chuẩn bị hoạt động bán hàng Quy trình bán hàng chuyên nghiệp: Mấu chốt quan trọng để bán hàng thành công: + Xây dựng thái độ cách thức tiếp cận phù hợp + Tiến hành tiếp cận phương pháp + Kỹ thuật lắng nghe thu thập thong tin + Kỹ thuật nhận định, phân tích phân loại nhu cầu khách hàng + Xác định kỹ thuật thương thuyết + Kết thúc thương vụ thành công Phần 4: Một số kỹ bổ trợ quan trọng trình bán hàng - - Kỹ giao tiếp kỹ thuyết phục + Vai trò giao tiếp bán hàng + Các nguyên tắc giao tiếp hiệu bán hàng + Các rào cản giao tiếp, tín hiệu đóng giao tiếp + Kỹ thuật phá vỡ tạo dựng cởi mở giao tiếp bán hàng + Trình bày thuyết phục bán hàng Kỹ xử lý phản đối/ từ chối: + Những nguyên nhân thường gặp khách hàng phản đối/ từ chối + Các nguyên tắc cần tuân thủ xử ký phản đối, từ chối + Một số kỹ thuật chiến thuật xử lý phản đối/ từ chối bán hàng + Thực hành theo tình Phần 5: Mục tiêu sau hoàn thành khóa học - Thấu hiểu nghề bán hàng Hiểu tâm lý hành vi tiêu dùng khách hàng Biết cách lập quy trình phương pháp bán hàng hiệu - Hoàn thiện kỹ giao tiếp rình bày bán hàng thuyết phục Hoàn thiện kỹ xử lý phản đối từ chối khách hàng Nội dung đào tạo chi tiết chương trình đào tạo kĩ giao tiếp cho đội ngũ nhân viên kinh doanh Công ty dược phẩm Hưng Việt Phần 1: Giới thiệu giao tiếp - Định nghĩa giao tiếp - Các loại hình hình thức giao tiếp - Tiến trình trao đổi thông tin - Những yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp - Giao tiếp yếu tố kèm theo lời nói - Các nguyên tắc tiêu chuẩn truyền đạt thông tin công việc - Nói theo kỹ thuật START Phần : Thái độ, phong cách tâm lý giao tiếp - Thái độ tinh thần hợp tác giao tiếp - Tâm lý người giao tiếp - Ứng xử với kiểu người khác - Sử dụng ngôn từ tích cực giao tiếp - Phong cách chuyên nghiệp giao tiếp Phần : Giao tiếp công việc & kinh doanh - Tầm quan trọng giao tiếp - Quy trình xử lý thông tin giao tiếp - Các rào cản giao tiếp & kỹ thuật phá vỡ rào cản - Các yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp - Văn hóa giao tiếp đại; Văn hóa giao tiếp Đông & Tây Phần : Kỹ giao tiếp qua điện thoại - Đặc điểm giao tiếp điện thoại - Tư giao tiếp điện thoại - Giọng nói giao tiếp điện thoại - Kỹ ghi chép đàm thoại - Sử dụng hộp thư thoại Phần 5: Kỹ giao tiếp phi ngôn ngữ Ý nghĩa ngôn ngữ không lời Các loại hình giao tiếp không lời Kết hợp ngôn ngữ không lời giao tiếp Phần 6: Kỹ lắng nghe hiệu - Khái niệm tầm quan trọng lắng nghe - Thời lượng sử dụng kỹ - Nguyên nhân nghe không hiệu • Nguyên nhân không tập trung • Nghe nhanh nói • Không chuẩn bị lắng nghe • Nghe phục kích • Nghe phần • Không ghi chép - Chu trình lắng nghe - Luyện tập chu trình lắng nghe - Tư tích cực lắng nghe - Nắm bắt ý để ghi chép hiệu qủa - Lắng nghe tích cực cảm Đặt câu hỏi lắng nghe Phần : Kỹ hồi đáp giao tiếp - Vai trò mục tiêu hồi đáp - Nguyên tắc hồi đáp - Các kỹ hồi đáp - Nghệ thuật phương pháp đặt câu hỏi - Nội dung đào tạo chi tiết chương trình đào tạo kĩ thuyết trình cho đội ngũ nhân viên kinh doanh công ty dược phẩm Hưng Việt Phần 1: Giới thiệu kỹ thuyết trình - Định nghĩa thuyết trình kỹ thuyết trình Các loại hình hình thức thuyết trình phổ biến Những yếu tố ảnh hưởng đến thuyết trình - Thuyết trình lời nói kèm theo ánh mắt cử Các nguyên tắc tiêu chuẩn thuyết trình hiệu Phần : Tầm quan trọng thuyết trình nhân viên kinh doanh - Thuyết trình tốt mang lại cho nhân viên kinh doanh Bạn thiệt hại thuyết trình Phương pháp N.L.P ứng dụng thuyết trình Những yếu tố tâm lý định thuyết trình thành công Hiểu cách nắm bắt tâm lý người nghe Phương pháp phân tích đối tượng thuyết trình Kỹ nắm bắt tâm lý người nghe trước trình bày Ứng dụng quy tắc 3S thuyết trình Phần : Quy trình nghệ thuật soạn thảo thuyết trình thành công cho nhan viên kinh doanh - Kỹ soạn thảo thuyết trình powerpoint ấn tượng( cần) Tìm ý tưởng cách tạo ấn tượng cho phần trình bày với khách hàng đối tượng khác Xác định nội dung phù hợp với đối tượng, nhấn mạnh mục tiêu Cách thể cấu trúc chặt chẽ trình bày Minh họa sinh động, chuyển ý nhẹ nhàng Mở đầu ấn tượng, kết thúc tạo dư âm thúc giục hành động Các kỹ thuật làm chủ tâm lý Bí biến nỗi sợ thành cảm hứng trình bày thuyết phục Nắm bắt ngôn ngữ thể luyện giọng nói Kể chuyện tuyệt chiêu trình bày Xử lý kiểu người nghe khác nhau, kể người khó tính Kết hợp hài hòa Nhãn – Nhĩ – Nhất – Tâm – Vương Kỹ thuật “Ice breaker” Cách thể giọng nói, ánh mắt Giao tiếp đa chiều Làm chủ phương tiện tác nghiệp Sử dụng tài liệu truyền thông Phần 4: Các kỹ thuyết trình hiệu - Mục đích thuyết trình ảnh hưởng lên người khác để họ tin theo theo điều bạn muốn trình bày Thông điệp thuyết trình: bất ngờ, đơn giản, đáng tin cậy, cụ thể, gợi cảm xúc, câu chuyện - Chuẩn bị lập luận soạn thông điệp thuyết trình phù hợp đối tượng Sử dụng ngôn từ lập luận Tạo cảm xúc để đánh dạt lý trí Bí vượt qua kháng cự, giành cam kết Các yếu tố giành lợi thuyết trình hiệu Tăng sức hút cho thân, biến bạn thành “ nam châm” mắt người khác Các bước trở thành chuyên gia thuyết trình Phần 5: Khuyến cáo, kinh nghiệm thuyết trình - Quy tắc trình bày tài liệu với Powerpoint Không nói “không” “không biết” Tư viết, ghi lại thông tin sử dụng bảng viết Tạo điểm tựa cho trình bày Tương tác, tương tác người nghe Tư tích cực lắng nghe Nắm bắt ý để ghi chép hiệu qủa Lắng nghe tích cực cảm Đặt câu hỏi lắng nghe Các sai lầm cần tránh thuyết trình Phần 6: Chia sẻ kinh nghiệm - Kinh nghiệm thuyết trình chuyên gia Nội dung đào tạo chi tiết cho chương trình đào tạo kỹ làm việc nhóm cho đội ngũ nhân viên kinh doanh Công ty Thái Thịnh  Mục tiêu đào tạo - Hiểu vai trò tầm quan trọng làm việc nhóm để đạt mục tiêu tổ chức - Nắm nguyên tắc, quy trình & phương pháp xây dựng phát triển nhóm làm việc hiệu - Nắm mấu chốt quan trọng mang tính thực tiễn để dẫn dắt nhóm làm việc hiệu quả, phát huy tinh thần đồng đội khả làm việc thành viên nhóm nhằm hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu công ty - Hiểu biết cách phát huy, cải thiện kỹ mềm quan trọng làm việc nhóm như: giao tiếp, giải vấn đề, định, giải xung đột, mâu thuẫn  Đối tượng đào tạo: đội ngũ nhân viên kinh doanh  Nội dung chương trình: Phần I: Định nghĩa nhóm làm việc - Xây dựng nhóm gì? - Đặc điểm chung nhóm? Phần II: Vai trò cá nhân nhóm - Hiểu thân - Đánh giá điểm mạnh – điểm yếu - Chứng tỏ tích cực thân - Tôn trọng người khác Phần III Vai trò lãnh đạo nhóm - Thống sứ mạng nhóm - Xây dựng cách làm việc theo nhóm cam kết - Phát triển đặc thù nhóm - Đánh giá kết thực công việc Theo dõi nhóm việc thực cá nhân Phần IV Các yếu tố ảnh hưởng quan trọng - Kỹ làm việc nhóm - Môi trường làm việc – hành vi Thỏa thuận cam kết Đóng góp thành viên Phần V Kỹ nhóm Kỹ giao tiếp + Mục đích nhóm ( cho khách hàng biết họ người quan trọng) - + + + + + + + + - Nghệ thuật đặt câu hỏi: “Em giúp cho chị?” “Chị muốn gì” Luôn cười nói thật tâm không đón khách thái độ lạnh nhạt Giải đáp đầy đủ thắc mắc, khiếu nại họ làm lơ Hãy luôn phải giữ thể diện cho khách hàng Đặc biệt, đừng có thái độ, phân biệt đối xử với khách hàng Kỹ lắng nghe tích cực từ đồng nghiệp nhóm khách hàng Kỹ nghe cách hiệu đừng nói nói: Cần bình tĩnh, tránh biến nói chuyện thành thi hùng biện Việc tranh luận với người khác điều quan trọng, nhiên, bạn nên biết cần , không để giao tiếp tốt kinh doanh Kỹ giải xung đột nhóm Giải xung đột nhóm Nguồn gốc xung đột nhóm Các cách giải khác biệt Xây dựng lòng tin để giảm xung đột Tăng cường kỹ giao tiếp quan hệ nhóm với Kỹ nghiên cứu chuẩn bị nhóm: Trước liên lạc với khách hàng bắt đầu tham gia vào hội kinh doanh mới, nhóm cần phải có chuẩn bị trước Khi có chuẩn bị kỹ, nhóm tự tin, sẵn sàng cho tình huống, phương án xảy để giúp nhóm đàm phán thành công với khách hàng Phần VI Xây dựng mục đích nhóm - Xác định rõ mục đích nhóm Mục đích nhóm phải phù hợp với mục đích tổ chức Hiểu sứ mạng công ty Làm việc mục đích chung hướng tới kết cao Nội dung đào tạo chi tiết cho kỹ quản lý thời gian cho công ty TNHH thương mại xuất nhập Hòa Bình     Mục tiêu đào tạo Nắm kĩ để quản lý thời gian hiệu Hiểu kĩ thuật tập trung tạo tác động thay đổi lên kết Thái độ cam kết rèn luyện, cách làm chủ thời gian công việc Đối tượng tham gia: Các cấp quản lý, toàn thể CBCNV DN Thời lượng đào tạo: buổi Địa điểm đào tạo: đăng ký công ty công ty cp giải pháp VNNP Việt Nam   1) 2) 3) 4) - Phương pháp đào tạo: Áp dụng kĩ thuật đại nhất, dựa hiểu biết tâm lý nhu cầu học viên Diễn thuyết tạo cảm xúc động lực mạnh mẽ Dung câu chuyện ẩn dụ giúp thông suốt vấn đề Chia nhóm trao đổi - thảo luận - sinh hoạt Giúp học viên phát huy lực thân, vượt qua trở ngại tâm lý Nội dung đào tạo: Thời gian- nỗi ám ảnh Hiểu thời gian Bạn quản lý thời gian, bạn quản lý thân Năng lượng làm việc quan trọng thời gian làm việc Cái giá việc trì hoãn Giải nỗi khổ thời gian Ba bí cốt lõi: đặt ưu tiên công việc, tập trung tâm – - trí, biết từ bỏ Cách phân bổ thời gian Làm chủ cảm xúc Định tâm công việc sống Công cụ theo dõi thời gian Mục tiêu điều quan trọng Lập kế hoạch thời gian: ngày – tuần – tháng – năm Bí thực theo kế hoạch Bạn dùng thời gian vào việc gì? Hãy làm công việc mang giá trị cao Quy tắc 80/20 quản lý thời gian Tăng cao suất làm việc Tạo động lực cho thân Thư giãn Cẩn thận trước việc lấy thời gian khỏi bạn Dũng cảm từ chối bớt công việc Nội dung đào tạo chi tiết cho chương trình đào tạo văn hóa doanh nghiệp cho toàn nhân lực cho Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam  Mục tiêu đào tạo: - giúp cho nhân viên hiểu văn hóa doanh nghiệp để giữ gìn phát huy văn hóa doanh nghiệp - tạo nên gắn bó nhân viên với doanh nghiệp  Đối tượng đào tạo: toàn nhân viên  Nội dung đào tạo Phần I: văn hóa doanh nghiệp gì? Văn hoá công ty tổng hợp quan niệm chung mà thành viên công ty học trình giải vấn đề nội xử lý vấn đề với môi trường xung quanh Phần II Vai trò lợi ích văn hóa doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp định trường tồn doanh nghiệp Nó giúp doanh nghiệp trường tồn vượt xa đời người sáng lập Nhiều người cho văn hoá doanh nghiệp tài sản doanh nghiệp Cụ thể hơn, văn hoá doanh nghiệp giúp ta: giảm xung đột; điều phối kiểm soát; tạo động lực làm việc; tạo lợi cạnh tranh • Giảm xung đột Văn hoá doanh nghiệp keo gắn kết thành viên doanh nghiệp Nó giúp thành viên thống cách hiểu vấn đề, đánh giá, lựa chọn định hướng hành động Khi ta phải đối mặt với xu hướng xung đột lẫn văn hoá yếu tố giúp người hoà nhập thống • Điều phối kiểm soát Văn hoá doanh nghiệp điều phối kiểm soát hành vi nhân câu chuyện, truyền thuyết; chuẩn mực, thủ tục, quy trình, quy tắc Khi phải định phức tạp, văn hoá doanh nghiệp giúp ta thu hẹp phạm vi lựa chọn phải xem xét • Tạo động lực làm việc Văn hoá doanh nghiệp giúp nhân viên thấy rõ mục tiêu, định hướng chấtcông việc làm.Văn hoá doanh nghiệp giúp nhân viên thấy rõ mục tiêu, định hướng chất công việc làm Văn hoá doanh nghiệp tạo mối quan hệ tốt đẹp nhân viên môi trường làm việc thoải mái, lành mạnh Văn hoá doanh nghiệp phù hợp giúp nhân viên có cảm giác làm công việc có ý nghĩa hãnh diện thành viên doanh nghiệp Điều có ý nghĩa tình trạng “chảy máu chất xám” phổ biến Lương thu nhập phần động lực làm việc Khi thu nhập đạt đến mức đó, người ta sẵn sàng đánh đổi chọn mức thu nhập thấp để làm việc môi trường hoà đồng, thoải mái, đồng nghiệp tôn trọng • Lợi cạnh tranh Tổng hợp yếu tố gắn kết, điều phối, kiểm soát, tạo động lực làm tăng hiệu hoạt động tạo khác biệt thị trường Hiệu khác biệt giúp doanh nghiệp cạnh tranh tốt thị trường Văn hóa doanh nghiệp định trường tồn, thoái lui, hay phát triển doanh nghiệp Nó giúp doanh nghiệp trường tồn vượt xa đời người sáng lập Văn hóa doanh nghiệp vượt tài sản doanh nghiệp mà công cụ quyền cho nhà quản trị Phần III: đưa yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp công ty + + + + + + + Yếu tố vô hình: Tầm nhìn, sứ mệnh Giá trị cốt lõi Mục tiêu phát triển năm tới Yếu tố hữu hình Logo, biểu tượng Đồng phục Khẩu hiệu Các ấn phẩm [...]... tạo cử nhân chính trị, đào tạo chuyên môn sau đại học và trung cấp …) - Hợp đồng đào tạo ký giữa Tổng Giám Đốc và người được đào tạo (quy định về thời gian yêu cầu phục vụ sau khi đào tạo; các chế độ, quyền lợi của người được cử đi đào tạo được hưởng …) - Quyết định của Trưởng đơn vị về việc cử CB.CNV đi đào tạo CHƯƠNG III XỬ LÝ VI PHẠM HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG Điều 10: Bồi thường chi phí đào tạo: ... viên: Nhân viên được cử tham gia đào tạo phải hiểu rõ mục tiêu khóa đào tạo, tham gia đầy đủ và tích cực khóa đào tạo Khi vắng mặt/ không tiếp tục tham gia khóa đào tạo phải được cấp có thẩm quyền duyệt (Tổng Giám Đốc/ Giám Đốc Điều Hành/ Giám Đốc Chi Nhánh) Đối với sách và tài liệu của khóa đào tạo, nhân viên được cử tham gia khóa đào tạo thuê ngoài chỉ được giữ bản thứ Bản chính phải nộp cho Phòng Đào. .. dung đào tạo gồm: Kiến thức chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý hành chính, quản lý doanh nghiệp, ngoại ngữ, tin học … Điều 4: Các loại hình đào tạo: - Đào tạo dài hạn : Đại học, sau đại học, văn bằng 2, lý luận chính trị … - Đào tạo ngắn hạn : Cấp chứng chỉ, tập huấn, đào tạo lại, đào tạo nâng cao … Điều 5: Khuyến khích đào tạo Công Ty khuyến khích cán bộ nhân viên Công ty tự học lấy bằng đại học, ... đơn vị sau khi hoàn thành khóa đào tạo và tổng chi phí của khóa đào tạo để tính mức bồi thường như sau: Chi phí đào tạo phải bồi thường = Thời gian yêu cầu phục vụ Thời gian làm việc sau khi đào tạo Thời gian yêu cầu phục vụ x Tổng chi phí của khóa đào tạo 3/ Thành lập Hội đồng xét bồi thường chi phí đào tạo và quy trình xét bồi thường * Hội đồng xét bồi thường chi phí đào tạo do người đứng đầu cơ quan,... trình đào tạo - Bổ sung và nâng cao các kỹ năng quản lý chuyên nghiệp giúp học viên thăng tiến nhanh hơn trên con đường sự nghiệp Đi đào tạo tại: Công ty Đào tạo và tư vấn Eduviet Từ ngày: 09/06/2009 Đến hết ngày: 18/08/2009 • Thời gian học : buổi tối • Chi phí khóa đào tạo (Học phí): 7.030.000 đồng ĐIỀU 2: Cam kết về nghĩa vụ và quyền lợi của nhân viên tham dự đào tạo : 2.1 • • • Nghĩa vụ của học viên:... nâng cao trình độ để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và công nghệ mới Điều 4 Nội dung đào tạo Bao gồm các lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ quản lý, kinh tế, lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, ngoại ngữ, tin học Điều 5 Hình thức đào tạo Căn cứ theo loại đối tượng có thể đào tạo mới, đào tạo nâng cao hoặc đào tạo lại - Cử đi học ở các cơ sở đào tạo trong hay ngoài nước - Đào tạo tại Công ty, Đơn vị... Phòng Đào tạo sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc khóa đào tạo Nhân viên được cử tham gia các khóa đào tạo thuê ngoài có trách nhiệm làm đánh giá khóa đào tạo và nộp cho Phòng Đào tạo sau 7 ngày kết thúc khóa đào tạo (không tính thời gian đi lại nếu địa điểm ở ngoài tỉnh/thành phố nơi nhân viên làm việc trú đóng) • 2.2 • • Nhân viên được cử tham gia các khóa đào tạo tại các trung tâm, trường đại học trong... Huệ • Chức danh: Nhân viên Nhân sự • Phòng/Bộ phận: Hành chính Nhân sự Nội dung, chương trình đào tạo: Đào tạo nghề Nhân sự nâng cao Mục tiêu đào tạo: - Đào tạo nâng cao mang tính hệ thống cho các Cán bộ nhân sự có kinh nghiệm đang làm việc cho các Công ty - Cung cấp và chuyển giao các công nghệ mang tính hệ thống giúp học viên có thể hiểu rõ, quản lý và tham gia thiết kế hệ thống nhân sự hiện đại... (thời gian yêu cầu phục vụ) Trường hợp CB.CNV được cử đi đào tạo thì tùy vào từng khóa đào tạo cụ thể để thỏa thuận về thời gian yêu cầu phục vụ sau khi đào tạo; Điều 9: Hồ sơ Cán bộ, nhân viên được Doanh nghiệp xét cho đi đào tạo gồm: - Thông báo tuyển sinh của cơ sở đào tạo - Đề xuất của các Phòng, Ban, đơn vị có CB.CNV được cử đi đào tạo - Biên bản của Hội đồng xét đào tạo Công ty (đối với các lớp... việc, đề bạt vào các chức danh quản lý, lãnh đạo Điều 8 Thủ tục tạm ứng và thanh toán kinh phí đào tạo - Quyết định cử đi học; - Biên lai thu học phí, biên lai mua tài liệu; - Chứng nhận kết quả học tập (mỗi kỳ, mỗi đợt ), trong quá trình học tập được tạm ứng 50% học phí - Khoá học ngắn hạn được tạm ứng và thanh toán đúng mức tiền theo yêu cầu của cơ sở đào tạo Điều 9 Quản lý công tác đào tạo 1 Căn cứ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp tài liệu học phần đào tạo và phát triển nhân lực, Tổng hợp tài liệu học phần đào tạo và phát triển nhân lực, Tổng hợp tài liệu học phần đào tạo và phát triển nhân lực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay