Quản lý công tác đào tạo nghề của phòng lao động – thương binh và xã hội thị xã sông công – thái nguyên

101 139 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:29

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH DƢƠNG THỊ HUYỀN TRANG QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CỦA PHÒNG LAO ĐỘNG – THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỊ XÃ SÔNG CÔNG – THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH DƢƠNG THỊ HUYỀN TRANG QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CỦA PHÒNG LAO ĐỘNG – THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỊ XÃ SÔNG CÔNG – THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Đình Long THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế với đề tài “Quản lý công tác đào tạo nghề phòng Lao động – Thương binh Xã hội thị xã Sông Công – Thái Nguyên” công trình thực Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Thái nguyên, ngày 15 tháng năm 2015 Tác giả Dƣơng Thị Huyền Trang Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Từ bắt đầu nghiên cứu tới hoàn thành luận văn này, nhận giúp đỡ tận tình nhiều quan, đơn vị, tổ chức cá nhân Trước hết xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Đình Long - Viện Chính sách Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, người trực tiếp hướng dẫn tận tình giúp đỡ suốt trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh Thái nguyên; thầy, cô giảng viên khoa nhà trường; nhà khoa học hội đồng bảo vệ đề cương luận văn - người trang bị cho kiến thức quý báu giúp hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình UBND thị xã Sông Công, phòng Lao động - Thương binh & Xã hội, phòng Thống kê thị xã Sông Công, lãnh đạo phòng, ban UBND thị xã giúp đỡ trình thu thập phân tích thông tin phục vụ cho nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn tới gia đình, bạn bè đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ suốt trình làm luận văn Xin chân thành cảm ơn! Thái nguyên, ngày 15 tháng năm 2015 Tác giả Dƣơng Thị Huyền Trang Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu đề tài CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ 1.1 Cơ sở lý luận quản lý công tác đào tạo nghề 1.1.1 Khái niệm chung đào tạo nghề 1.1.2 Khái niệm quản lý quản lý nhà nước 1.1.3 Khái niệm quản lý nhà nước đào tạo nghề 1.1.4 Sự cần thiết quản lý nhà nước đào tạo nghề 14 1.1.5 Vai trò quản lý nhà nước đào tạo nghề 15 1.2 Cơ sở thực tiễn quản lý đào tạo nghề 15 1.2.1 Kinh nghiệm số địa phương nước 15 1.2.2 Kinh nghiệm số nước Đông Á quản lý đào tạo nghề 18 1.2.3 Bài học kinh nghiệm thị xã Sông Công – Thái Nguyên 20 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 22 2.2 Phương pháp nghiên cứu 22 2.2.1 Phương pháp tiếp cận 22 2.2.2 Khung phân tích luận văn 23 2.2.3 Phương pháp thu thập thông tin 23 2.2.4 Phương pháp tổng hợp 25 2.2.5 Phương pháp phân tích số liệu 27 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 27 2.3.1 Các tiêu phản ánh quy mô dân số, nguồn lao động, quy mô đào Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv tạo nghề 27 2.3.2 Các tiêu phản ánh cấu dân số, nguồn lao động, cấu ngành nghề đào tạo 28 2.3.3 Các tiêu phản ánh kết sau đào tạo nghề 29 2.3.4 Các tiêu phân tích dãy số thời gian 29 CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CỦA PHÒNG LAO ĐỘNG – THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỊ XÃ SÔNG CÔNG – THÁI NGUYÊN 31 3.1 Khái quát chung thị xã Sông Công – Thái Nguyên 31 3.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thị xã Sông Công 31 3.1.2 Thực trạng tổ chức phòng Lao động – Thương binh Xã hội thị xã Sông Công 34 3.2 Thực trạng quản lý công tác đào tạo nghề phòng Lao động – Thương binh xã hội thị xã Sông Công – Thái Nguyên giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2014 37 3.2.1 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội tác động đến quản lý công tác đào tạo nghề phòng Lao động – Thương binh Xã hội thị xã Sông Công 37 3.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý công tác đào tạo nghề phòng Lao động – Thương binh Xã hội thị xã Sông Công 41 3.2.3 Quản lý công tác đào tạo nghề phòng Lao động – Thương binh xã hội thị xã Sông Công giai đoạn từ năm 2011 đến 2014 58 3.2.4 Kết đào tạo nghề cho lao động thị xã Sông Công giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2014 70 3.3 Đánh giá quản lý công tác đào tạo nghề phòng Lao động – Thương binh xã hội thị xã Sông Công – Thái Nguyên giai đoạn từ năm 2011 đến 2014 75 3.3.1 Những thành tựu đạt được, nguyên nhân 75 3.3.2 Những hạn chế, nguyên nhân 77 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 3.3.3 Bài học kinh nghiệm cho quản lý công tác đào tạo nghề phòng Lao động – Thương binh Xã hội thị xã Sông Công – Thái Nguyên 80 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CỦA PHÒNG LAO ĐỘNG – THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỊ XÃ SÔNG CÔNG – THÁI NGUYÊN 81 4.1 Định hướng đào tạo nghề tỉnh Thái Nguyên nói chung thị xã Sông Công nói riêng 81 4.1.1 Quan điểm, định hướng 81 4.1.2 Mục tiêu đào tạo nghề TX Sông Công đến năm 2020 81 4.2 Giải pháp tăng cường quản lý công tác đào tạo nghề phòng Lao động – Thương binh xã hội thị xã Sông Công – Thái Nguyên 82 4.2.1 Tiếp tục hoàn thiện thể chế đào tạo nghề thị xã Sông Công – Thái Nguyên 82 4.2.2 Hoàn thiện cấu tổ chức nâng cao lực cán quản lý Nhà nước đào tạo nghề 82 4.2.3 Tăng cường tổ chức điều tra nhu cầu học nghề, nhu cầu thị trường lao động cách nghiêm túc, thiết thực 83 4.2.4 Sự phối hợp đồng cấp quyền 84 4.2.5 Liên kết đào tạo nghề với nhà sử dụng lao động 84 4.2.6 Đào tạo nghề theo nhu cầu thị trường lao động 84 4.2.7 Tăng cường kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề 85 4.2.8 Phát triển sở dạy nghề cho lao động 85 4.2.9 Phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề số lượng chất lượng 86 4.2.10 Làm phong phú nâng cao chất lượng chương trình dạy nghề 86 KẾT LUẬN 88 KIẾN NGHỊ 89 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC VIẾT TẮT CN – XD Công nghiệp – xây dựng CNH – HĐH Công nghiệp hóa, đại hóa HTX Hợp tác xã LĐ Lao động LĐNT Lao động nông thôn LĐ – TB & XH Lao động – Thương Binh Xã Hội TC – CĐ Trung cấp – cao đẳng TX Thị xã UBND Ủy ban nhân dân Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Tên bảng Trang Dân số thị xã Sông Công giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2014 Cơ cấu dân số thị xã Sông Công theo độ tuổi lao động giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2014 Cơ cấu dân số thị xã Sông Công theo khu vực (thành thị nông thôn) giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2014 Cơ cấu nguồn lao động theo ngành kinh tế thị xã Sông Công giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2014 40 42 45 47 Cơ cấu nguồn lao động phân theo trình độ chuyên môn Bảng 3.5 thị xã Sông Công giai đoạn từ năm 2010 đến năm 49 2014 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng thống kê sở đào tạo nghề địa bàn thị xã Sông Công Tình hình đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề cho người lao động giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2014 52 62 Bảng kinh phí kế hoạch kinh phí thực Đề án Bảng 3.8 1956 thị xã Sông Công giai đoạn từ năm 2010 đến 67 năm 2014 Bảng 3.9 Bảng tổng hợp kết đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 71 http://www.lrc.tnu.edu.vn viii DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ Số hiệu Tên sơ đồ, đồ thị Trang Hình 2.1 Khung phân tích luận văn 24 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ cấu nguồn lao động 28 Sơ đồ 3.1 Sơ đồ cấu tổ chức UBND thị xã Sông Công 35 Sơ đồ 3.2 Đồ thị 3.1 Đồ thị 3.2 Quy trình quản lý nhà nước đào tạo nghề phòng LĐ – TB & XH thị xã Sông Công Đồ thị dân số thị xã Sông Công giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2014 Đồ thị xu hướng biến động cấu nguồn lao động theo ngành kinh tế thị xã Sông Công 58 40 48 Đồ thị xu hướng biến động cấu nguồn lao động Đồ thị 3.3 theo trình độ chuyên môn thị xã Sông Công giai đoạn 50 từ năm 2010 đến năm 2014 Đồ thị số người có việc làm so với số người Đồ thị 3.4 học nghề theo đề án 1956 thị xã Sông Công giai 72 đoạn 2010 - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 77 nhà nước) trang bị tốt Ví dụ Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức, Nhà trường kết hợp với quyền trọng đầu tư thiết bị sở vật chất mua sắm trang thiết bị để phục vụ giảng dạy máy chiếu, bàn ghế, thiết bị khác… 3.3.2 Những hạn chế, nguyên nhân 3.3.2.1 Những hạn chế - Mô hình đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp đề cập đến bắt đầu khởi động, hiệu kết đạt chưa cao Tình trạng đào tạo nghề chưa gắn với nhu cầu thực tế, chưa thực xuất phát từ nhu cầu sử dụng lao động doanh nghiệp địa bàn, chưa dựa nhu cầu thực tế nghề nghiệp người dân… tượng phổ biến Đào tạo nghề hoạt động có tính phong trào, thời Việc mở lớp học nghề chưa thực tính đến "đầu ra", dẫn đến tình trạng học xong việc làm, không tìm việc làm, - Các doanh nghiệp cam kết nhận lao động sau đào tạo, nhiên lao động không đáp ứng yêu cầu thực tế sản xuất nên doanh nghiệp cắt hợp đồng với người lao động sau thử việc diễn phổ biến - Công tác dạy nghề cho LĐNT chưa thực gắn với yêu cầu doanh nghiệp chỗ: có nhiều doanh nghiệp địa bàn thị xã thiếu LĐ, đặc biệt LĐ có tay nghề cao, sở đào tạo lại chưa ý lao động có tay nghề cao Hoặc doanh nghiệp thiếu lao động ngành tin học, công nghệ cao, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường… đó, sở dạy nghề tập trung đào tạo theo tiêu, chưa thực ý đến nhu cầu ngành nghề mà doanh nghiệp cần… - Hình thức đào tạo nghề chủ yếu đào tạo ngắn hạn, trình độ sơ cấp, hình thức đào tạo dài hạn, chuyên sâu ít, khó đào tạo đội ngũ lao động nông nghiệp có trình độ giỏi chuyên môn cao Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 78 - Công tác nghiên cứu, điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề mang tính hình thức, thiếu cán quản lý tổ chức, kinh phí thực thi hạn hẹp 3.3.2.2 Nguyên nhân hạn chế - Một số đơn vị dạy nghề chưa kịp thời báo cáo công tác dạy nghề địa phương nên công tác kiểm tra, giám sát hoạt động học tập lớp dạy nghề hạn chế - Một số xã, phường chưa sát quan tâm đến công tác đào tạo nghề cho người lao động nông thôn theo Đề án 1956 nên số lớp dạy nghề hạn chế - Việc quản lý giám sát lớp học UBND xã, phường chưa thật sát sao, số lớp có tình trạng người học theo học chưa đầy đủ - Người dân nặng nề tâm lý cấp nên số lao động trẻ tham gia đào tạo nghề theo Đề án chưa thật cao, tập trung chủ yếu số lao động có độ tuổi trung bình 30 tuổi lao động tham gia sản xuất nông nghiệp học nghề để ứng dụng vào thực tế - Lực lượng tham gia quản lý công tác đào tạo nghề phòng LĐ – TB & XH thị xã mỏng Cán chuyên trách quản lý dạy nghề theo Đề án 1956 cấp thị xã phải kiêm nhiệm nhiều công việc nên công tác quản lý nhiều khó khăn hạn chế - Các quan dạy nghề địa bàn thị xã chưa báo cáo kết thực 06 tháng 01 năm cho cấp xã, cấp huyện nơi đơn vị dạy nghề cho lao động nông thôn Chưa có chế tài cụ thể cho vấn đề - Việc đánh giá lao động sau 01 năm đào tạo nghề theo Đề án1956, việc đánh giá chuyển biến kinh tế hộ có lao động nông thôn đào tạo nghề khó khăn - Việc xây dựng kế hoạch, khảo sát dạy nghề cho lao động nông thôn chưa sát với tình hình thực tế, chưa gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội địa phương, chưa thực gắn liền với nhu cầu phát triển Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 79 thị trường, nhu cầu doanh nghiệp, thị trường xuất - Còn lúng túng việc lựa chọn nghề đào tạo cho phù hợp với nhu cầu học nghề lao động nông thôn, chưa thực đào tạo xã hội, thị trường cần, nông dân cần, người lao động cần mà chủ yếu đào tạo trung tâm trường nghề có Các sở dạy nghề, Trung tâm dạy nghề cấp thị nhiều khó khăn, thiếu sở vật chất, đội ngũ giáo viên hữu thiếu yếu kinh nghiệm thực tiễn - Việc đào tạo nghề trình độ sơ cấu dạy nghề tháng cho lao động nông thôn đa số nghề truyền thống, tiểu thủ công nghiệp, chủ yếu dạy lưu động xã, chất lượng đào tạo hạn chế, người học sau tốt nghiệp có việc làm với mức thu nhập không cao nên việc trì việc làm người lao động thiếu bền vững Chương trình đào tạo nghề chưa cập nhật kịp thời với thay đổi kỹ thuật doanh nghiệp, tài liệu học tập, tham khảo cho học viên thiếu - Đặc thù kinh tế - xã hội thị xã Sông Công thị xã công nghiệp, đại, có nhiều nhà đầu tư nước đến đầu tư Nhiều công ty lớn thu hút lao động phổ thông, chưa qua đào tạo vào công ty đào tạo chỗ Làm cho nhu cầu học nghề tai địa phương lao động trẻ giảm mãnh mẽ 3.3.3 Bài học kinh nghiệm cho quản lý công tác đào tạo nghề phòng Lao động – Thương binh Xã hội thị xã Sông Công – Thái Nguyên - Cần có công tác khảo sát thị trường định hướng nghề dài hạn xây dựng sở vật chất nhằm nâng cáo chất lượng dạy nghề; dạy nghề sát với nhu cầu thị trường lao động để người lao động có thu nhập ổn định sau tốt nghiệp - Công tác kiểm tra cần tăng cường nữa, đặc biệt có khảo sát số lao động: 01năm, 02 năm sau tốt nghiệp công việc tại, thu nhập, tâm tư người lao động - Có đạo liệt cấp ủy, quyền, huy động Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 80 tham gia hệ thống trị, có phân công rõ ràng trách nhiệm quan phối hợp chặt chẽ thực việc tổ chức dạy nghề cho người lao động có hiệu - Công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề, hướng nghiệp phải trước bước Cán tuyên truyền phải am hiểu sách, nắm đầy đủ thông tin định hướng phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cấu kinh tế, cấu lao động thị xã Sông Công, nhu cầu tiếp nhận qua đào tạo nghề, thu nhập người lao động doanh nghiệp, sở sản xuất kinh doanh khả tiêu thụ sản phẩm tư vấn cho lao động nhận thức hiểu rõ nghề mà có khả năng, điều kiện để chủ động đăng ký nghề cần học - Phải có gắn kết chặt chẽ quyền cấp, sở dạy nghề, doanh nghiệp, sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ người học nghề từ khâu xác định nhu cầu đào tạo (đầu vào), tổ chức đào tạo, đến giải việc làm, tiêu thụ sản phẩm (đầu ra) - Cần trọng phát triển đội ngũ cán làm công tác quản lý dạy nghề cấp cán quản lý, giáo viên dạy nghề sở dạy nghề phải tăng cường chất lượng đủ số lượng - Công tác kiểm tra giám sát hoạt động dạy nghề phải thực thường xuyên toàn diện cấp (tỉnh, huyện, xã) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 81 CHƢƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CỦA PHÒNG LAO ĐỘNG – THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỊ XÃ SÔNG CÔNG – THÁI NGUYÊN 4.1 Định hƣớng đào tạo nghề tỉnh Thái Nguyên nói chung thị xã Sông Công nói riêng 4.1.1 Quan điểm, định hướng Học nghề quyền lợi nghĩa vụ lao động nông thôn nhằm tạo việc làm, chuyển nghề, tăng thu nhập nâng cao chất lượng sống Chuyển mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ đào tạo theo lực sẵn có sở đào tạo sang đào tạo theo nhu cầu học nghề lao động nông thôn yêu cầu thị trường lao động, gắn đào tạo nghề với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội c - Đổi phát triển đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu đào tạo tạo điều kiện thuận lợi để lao động nông thôn tham gia học nghề phù hợp với trình độ học vấn, điều kiện kinh tế nhu cầu học nghề - Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, tạo chuyển biến sâu sắc chất lượng, hiệu đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ tiêu chuẩn chức danh, cán bộ, công chức đủ trình độ, lĩnh lãnh đạo, quản lý thành thạo chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực KT-XH phục vụ cho công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp, nông thôn - Đào tạo nghề gắn với thực tế phát triển kinh tế - xã hội địa phương 4.1.2 Mục tiêu đào tạo nghề thị xã Sông Công đến năm 2020 - động Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN sau http://www.lrc.tnu.edu.vn 82 - Nâng cao chất lượng hiệu đào tạo nghề, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch cấu lao động cấu kinh tế, phục vụ công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp nông thôn 4.2 Giải pháp tăng cƣờng quản lý công tác đào tạo nghề phòng Lao động – Thƣơng binh xã hội thị xã Sông Công – Thái Nguyên 4.2.1 Tiếp tục hoàn thiện thể chế đào tạo nghề thị xã Sông Công – Thái Nguyên - Đổi nâng cao lực quản lý Nhà nước đào tạo nghề - Thống đầu mối quản lý hệ thống đào tạo nhân lực địa bàn Thị xã - Kiện toàn tổ chức máy tổ chức quản lý Nhà nƣớc đào tạo nghề cấp sở nhiệm vụ quyền hạn dạy nghề cấp - Phân cấp mạnh, hợp lý nhằm giải phóng phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, tính chủ động tự chịu trách nhiệm cấp, ngành - Xây dựng chương trình trọng tâm, đạo triển khai đồng đào tạo đào tạo nâng cao chất lượng độ ngũ giáo viên, cán quản lý trường sở đào tạo 4.2.2 Hoàn thiện cấu tổ chức nâng cao lực cán quản lý Nhà nước đào tạo nghề - Đảm bảo hệ thống hoạt động thống nhất, thuận tiện cho việc điều hành; hạn chế xáo trộn gây ảnh hưởng đến công tác quản lý cán bộ; không trái với quy định Luật Giáo dục, Luật dạy nghề - Thực việc phân cấp quản lý mạnh mẽ, rõ ràng, dứt khoát, quán cấp Thị xã cấp quyền xã, phường; giao quyền quản lý tổ chức, cán bộ, tài cho quan quản lý đào tạo nghề; phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm cấp sở đào tạo nghề; tăng cường quyền hạn, trách nhiệm người đứng đầu quản Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 83 lý nguồn lực sở đào tạo nghề, tạo điều kiện cho đơn vị chủ động, sáng tạo việc thực có hiệu mục tiêu đào tạo nghề, đồng thời phải chịu trách nhiệm lớn xã hội - Tăng cường đổi công tác tra, kiểm tra hoạt động đào tạo nghề - Tăng cườnng hệ thống thông tin quản lý đào tạo nghề 4.2.3 Tăng cường tổ chức điều tra nhu cầu học nghề, nhu cầu thị trường lao động cách nghiêm túc, thiết thực Để đạt hiệu đào tạo nghềm cần tổ chức điều tra nhu cầu học phải gắn với nhu cầu thị trường lao động Cụ thể đối tượng cần điều tra: - Người lao động nông thôn độ tuổi lao động chưa qua đào tạo nghề có nhu cầu học nghề sinh sống xã, phường địa bàn Thị xã - Người lao động chưa qua đào tạo nghề có độ tuổi: Nữ từ đủ 15 đến 55 tuổi; Nam từ đủ 15 đến 60 tuổi - Điều tra nắm rõ toàn diện thông tin người học, thông tin cá nhân người học, đối tượng sách, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật, tình trạng hoạt động kinh tế tại, nhu cầu nguyện vọng người học về: nhóm nghề, thời gian đào tạo, hình thức dạy nghề - Điều tra đơn vị sử dụng lao động địa bàn thị xã khu công nghiệp lân cận Xem nhu cầu tuyển dụng yêu cầu lao động họ Chi tiết cụ thể nhóm ngành nghề họ cần tuyển - Xây dựng kế hoạch điều tra cách khoa học, thực nghiêm túc Tuy nhiên để làm điều cần lực lượng điều tra viên kinh phí không nhỏ Phòng LĐ – TB & XH huy động đơn vị khác tham gia, cán cấp xã, phường, thôn xóm tham gia, Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 84 thuê đơn vị có chuyên môn - Kinh phí cho việc điều tra: trích từ kinh phí nhà nước cấp cho công tác đào tạo nghề, huy động từ nhân dân đặc biệt doanh nghiệp đóng địa bàn khu công nghiệp lân cận Ở điểm Sông Công có lợi 4.2.4 Sự phối hợp đồng cấp quyền Cần có “vào cuộc” mạnh mẽ hệ thống trị địa phương Nhận thức đào tạo nghề cho nông dân lao động nông thôn hội để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho địa phương, nâng cao chất lượng, suất lao động; góp phần nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp Việt Nam thị trường quốc tế Thực tế thời gian vừa qua cho thấy, địa phương có quan tâm cấp uỷ đảng, đạo liệt quyền tham gia tích cực tổ chức trị - xã hội… công tác dạy nghề cho nông dân lao động nông thôn đạt kết mong muốn 4.2.5 Liên kết đào tạo nghề với người sử dụng lao động Ví dụ, giới thiệu đề nghị doanh nghiệp nhận đối tượng tham gia học nghề để đào tạo nghề chỗ, sau khóa học nhận người lao động vào làm việc Tạo động lực cho người học nghề tích cực chủ động học tập trau dồi kiến thức, kinh nghiệm thực tế Đồng thời có mức hỗ trợ hợp lý cho người học người dạy nghề 4.2.6 Đào tạo nghề theo nhu cầu thị trường lao động Cần sâu chuyển mạnh từ đào tạo nghề theo lực sẵn có sang đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp thị trường LĐ Tăng cường phối kết hợp nhà trường, doanh nghiệp người LĐ ; nhà trường đào tạo nghề cho LĐ theo đơn đặt hàng doanh nghiệp; doanh nghiệp đặt hàng để sở đào tạo nghề LĐ theo nhu cầu Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 85 doanh nghiệp; LĐ sau thống học nghề (đầu vào) việc làm sau đào tạo (đầu ra) để có việc làm phù hợp sau đào tạo nghề Tăng cường hình thức đào tạo nghề cho LĐ doanh nghiệp Ngoài cần có chế mở cửa sách thuế nhập khẩu, xuất , thuế tiêu thụ nội địa … để khuyến khích doanh nghiệp nước bao tiêu lại sản phẩm LĐ đào tạo làm Từ thúc đẩy trình học nghề người LĐ, thị xã Sông Công cần đưa dự án trồng rau an toàn, mô hình trang trại tiêu biểu… để quy hoạch phát triển kinh tế theo vùng 4.2.7 Tăng cường kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề Cần tích cực sử dụng kinh phí “ Đề án đào tạo nghề cho LĐNT theo QĐ 1956 Thủ tướng Chính phủ; tận dụng có hiệu nguồn ngân sách địa phương (thị xã, huyện, tỉnh, ) hỗ trợ đào tạo nghề cho LĐ, tránh việc sử dụng lãng phí nguồn ngân sách đào tạo không đối tượng , thất thoát việc thực sử dụng kinh phí đào tạo Huy động kinh phí doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân địa bàn thị xã để tham gia đào tạo nghề cho lao động, đặc biệt lao động nông thôn 4.2.8 Phát triển sở dạy nghề cho lao động Cần trọng phát triển sở dạy nghề cho LĐ Bên cạnh sở dạy nghề công lập, cần ý xây dựng sở dạy nghề phi công lập, tư nhân (dạy nghề HTX, doanh nghiệp, trang trại, nông lâm trường, vùng chuyên canh, sở sản xuất kinh doanh sở dạy nghề tiểu thủ công nghiệp), nhằm tạo cạnh tranh lành mạnh đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo Cần phải đa dạng hóa hoạt động đào tạo nghề, cần phải thu hút tham gia tổ chức xã hội - Nghề nghiệp (như hội, hiệp hội) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 86 tức “xã hội hóa” việc đào tạo, đào tạo không dựa vào hệ thống trường, lớp sở công lập mà huy động tham gia tổ chức xã hội 4.2.9 Phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề số lượng chất lượng Hoạt động dạy nghề cho lao động không huy động giáo viên sở chuyên dạy nghề, mà thu hút tham gia nhà khoa học viện nghiên cứu, giáo viên trường đại học; tham gia giảng dạy lao động kỹ thuật cao từ doanh nghiệp; nghệ nhân, người có tay nghề cao làng nghề… Tăng cường bổ sung thêm đội ngũ giáo viên dạy nghề hữu cho trung tâm đào tạo nghề Nâng cao trình độ giáo viên dạy nghề trường dạy nghề lớn trung tâm dạy nghề, để nâng cao chất lượng đào tạo nghề Cần có chế sách hỗ trợ định để nâng cao thu nhập cho giáo viên dạy nghề nông thôn, có vậy, họ yên tâm dốc sức cho công tác đào tạo nghề cách lâu dài 4.2.10 Làm phong phú nâng cao chất lượng chương trình dạy nghề Đổi phát triển chương trình, giáo trình, học liệu đào tạo nghề cho người lao động theo yêu cầu thị trường lao động, khoa học công nghệ, phát triển kinh tế - xã hội hội nhập kinh tế địa phương; đáp ứng nhu cầu có khả phục vụ cho tương lai Nhằm mục đích tạo người lao động nông nghiệp mới, người lao động nông nghiệp đại, chương trình đào tạo phải thường xuyên đổi thường xuyên, để cung cấp cho người lao động nói Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 87 chung lao động nông thôn nói riêng có kỹ nghề nghiệp, mà có kỹ hội nhập kinh tế, tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh thực phẩm giới Việt Nam; cách ứng xử với môi trường (công nghệ sạch) bước đầu trang bị kiến thức khởi doanh nghiệp Các chương trình đào tạo này, bên cạnh cần cải tiến theo hướng cung cấp cho người lao động tư duy, kỷ luật tác phong lao động công nghiệp Cần cải tiến hình thức đào tạo nghề Bên cạnh hình thức đào tạo ngắn hạn, cần mở rộng hình thức đào tạo nghề dài hạn chuyên sâu, đào tạo nghề trình độ trung cấp cao đẳng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 88 KẾT LUẬN Xuất phát từ mục tiêu yêu cầu, luận văn tập trung nghiên cứu lý luận thực tiễn quản lý công tác đào tạo nghề phòng LĐ – TB & XH thị xã Sông Công – Thái Nguyên, tác giả rút số kết luận sau: Sông Công thị xã có điều kiện tự nhiên, văn hóa – xã hội tương đối thuận lợi cho việc phát triển kinh tế Với dân số đông, lực lượng lao động dồi dào, Sông Công trở thành thị trường lao động sôi động đầy tiềm năng, thu hút nhà đầu tư nước đến với nơi Tuy nhiên lao động thị xã chưa đáp ứng yêu cầu nhà sử dụng lao động Phần lớn lao động thị xã lao động phổ thông, chưa qua đào tạo, nên vào thực tế sản xuất yếu nhiều mặt, suất lao động chưa cao, lao động tự mức sống chưa cao Để khắc phục tình trạng này, quyền địa phương, đặc biệt phòng LĐ – TB & XH thị xã Sông Công nỗ lực công tác đào tao nghề cho lao động, đặc biệt lao động nông thôn Song chưa thực hiệu Có nhiều nguyên nhân làm cho công tác quản lý nhà nước đào tạo nghề phòng LĐ – TB & XH thị xã Sông Công gặp khó khăn là: lực lượng cán quản lý nhà nước đào tạo nghề mỏng, phải kiêm nhiệm nhiều việc, trình độ quản lý chưa cao; thiếu vốn, sở vật chất, trang thiết bị phục vụ; liên kết sở đào tạo nghề nên khó tổ chức quản lý Thực tế địa phương không phù hợp với đề án đào tạo nghề xây dựng trước mà phải thực giai đoạn tiếp theo, dẫn đến lãng phí nguồn lực thời gian Thực mang tính hình thức, máy móc Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 89 KIẾN NGHỊ - Đề nghị bổ sung tiêu biên chế cấp kinh phí hoạt động cho cán quản lý đào tạo nghề - Giao quyền chủ động tuyển sinh cho sở đào tạo nghề có hỗ trợ kinh phí thực - Có hướng sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm hướng nghiệp dạy nghề thành trung tâm, đơn vị chủ thuộc UBND thị xã Sông Công - Chấm dứt dự án, chương trình đào tạo nghề không phù hợp với thời đại thực tế địa phương - Áp dụng chương trình, đề án quốc gia đào tạo nghề cho địa phương thích hợp, không thực dàn trải, tránh lãng phí thời gian tiền bạc Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ luật Lao động, Quốc hội banh hành ngày 18 tháng năm 2012 Bùi Đức Triệu (2010), Giáo trình Thống kê kinh tế, NXB ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội Chi cục thống kê thị xã Sông Công (2015), Báo cáo thống kê năm (2010-2014), Sông Công Đảng Thị xã Sông Công (2015), Nghị Ban chấp hành Đảng thị xã Sông Công, "Cải cách hành đào tạo nguồn nhân lực", Sông Công Đặng Hiếu (2006), Huy động vốn đào tạo nghề - Kinh nghiệm số nước Đông Á, http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail aspx?co_id=30633&cn_id=25092, ngày 10/07/2006 Đỗ Hoàng Toàn Mai Văn Bưu (2005), Giáo trình quản lý nhà nước kinh tế, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội Hải Linh (2013), Điện Biên: Huy động nguồn lực cho đào tạo nghề, http://ven.vn/vi-VN/vi/chuyen-muc-tin-tuc/xa-hoi/dao-taonghe/dienbien-huy-dong-nguon-luc-cho-dao-tao-nghe_t114c606n27002, ngày 29/08/2013 Hồng Kiều (2014), Việt Nam kết thúc thời kỳ “cơ cấu dân số vàng” vào năm 2040, http://www.vietnamplus.vn/viet-nam-se-ketthuc-thoi-ky-co-cau-dan-so-vang-vao-nam-2040/294536.vnp, 03/12/2014 Luật Dạy nghề, Quốc hội banh hành ngày 29 tháng 11 năm 2006 10 Nguyễn Hữu Hải (2010), Giáo trình lý luận hành nhà nước, NXB Học viện trị quốc gia, Hà Nội 11 Nghị định số 70/2009/NĐ-CP Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước dạy nghề, Chính phủ ban hành ngày 21 tháng năm 2009 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 12 Phòng Lao động – Thương binh Xã hội thị xã Sông Công (2015), Báo cáo năm (2010-2014) lao động việc làm, Sông Công 13 Phòng LĐ – TB & XH thị xã Sông Công (2015), Báo cáo dạy nghề năm (2010 – 2014), Sông Công 14 Phòng thống kê thị xã Sông Công (2015), Báo cáo thống kê năm (2010 – 2014), Sông Công 15 Quyết định số 1956, Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 , Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2009 16 Tổng cục dạy nghề - Tổ chức lao đông quốc tế ILO (2009), Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ cán quản lý dạy nghề, Hà Nội 17 Thu Hiền (2015), Nghi Văn (Nghi Lộc) – Đào tạo nghề gắn với thực tế địa phương,http://sonnptnt.nghean.vn/sonn_new/default/explorer hml/news/1775?folder_id=99, ngày 27/04/2015 18 Trần Ngọc Phác Trần Thị Kim Thu (2006), Giáo trình Lý thuyết Thống kê, NXB Thống kê, Hà Nội 19 Ủy ban nhân dân thị xã Sông Công (2015), Báo cáo tổng kết kinh tế - xã hội (2010-2014), Sông Công 20 Ủy ban nhân dâ thị xã Sông Công (2010), Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thông đến năm 2020, Sông Công Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý công tác đào tạo nghề của phòng lao động – thương binh và xã hội thị xã sông công – thái nguyên , Quản lý công tác đào tạo nghề của phòng lao động – thương binh và xã hội thị xã sông công – thái nguyên , Quản lý công tác đào tạo nghề của phòng lao động – thương binh và xã hội thị xã sông công – thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay