Bài 4 tài nguyên rừng và suy thoái rừng (bài giảng quản lý tài nguyên rừng)

61 210 1
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:29

BÀI TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ SUY THOÁI RỪNG Câu hỏi ôn tập Anh chị kể vai trò rừng Phân bố đặc điểm rừng núi đá vôi Các biện pháp quản lý rừng bền vững Giả sử đơn vị tài trợ khoảng kinh phí khoảng 400 tr: Các anh chị với vai trò cán quản lý địa phương đầu tư vào lĩnh vực để giảm thiểu tác hại đến rừng? Các kiểu rừng giới phân bố - Vùng ôn đới: rừng taiga gồm kim rụng lá, kim thường xanh (Đông Bắc Mỹ, Châu Âu, cuối Nam Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Úc) -Vùng nhiệt đới xích đạo: Rừng mưa nhiệt đới (lưu vực sông Amazone, Ấn Độ, Đông Nam Á) Các kiểu rừng giới phân bố -Vùng cực:???? -Vùng khô nóng: bụi, savan (Châu Phi) •Từ bắc cực xích đạo thảm thực vật rừng biến đổi tăng dần kích thước cây, chủng loại cấu trúc Sự phân bố rừng lục địa (Bộ Giáo dục Đào tạo, 1994) Các lục địa DT (triệu km2) % tổng DT rừng % DT khu vực TL/đầu người (ha) Châu Âu* Các nước SNG Bắc Mỹ Mỹ Latinh Châu Phi Châu Á Châu Đại Dương 1.36 7.43 6.56 8.90 8.01 5.25 0.86 3.5 19.4 17.1 23.2 20.9 13.7 2.2 28.3 33.9 32.3 44.0 27.0 19.8 10.0 0.3 3.8 4.2 5.2 3.9 0.4 6.7 Tổng cộng 38.37 100 29.1 1.6 (* Trừ nước SNG:Cộng đồng quốc gia độc lập thuộc Liên Xô cũ) Hiện trạng tài nguyên rừng nước Châu Á- Thái Bình Dương Quốc gia Rừng (ha) Rừng bị (ha/năm) Thời gian hết rừng (năm) Indonesia 85.000.000 1.500.000 57 Philippines 10.000.000 100.000 14 Malay sia 6.307.000 525.000 12 Thái lan 29.000.00 1.400.000 21 Srilanca 3.610.000 190.000 19 Ân Độ 65.698.000 - - Myanma 1.995.000 141.700 78 Nepan 1.728.700 43.200 40 Apganistan 1.983.000 39.700 50 Tổng cộng 214.323.000 4.540.200 - Những suy giảm rừng Fao (1988) Châu Tổng DT rừng bị phá hủy (km2) Tỉ lệ rừng bị phá hủy (TL %) 1976-1980 1981-1985 1976-1980 1981-1985 Châu Mỹ 41.190 43.390 0,60 0,63 Châu Phi 13.330 13.310 0,59 0,61 Châu Á 18.150 18.260 0,59 0,60 Tổng số 72.670 74.960 0,60 0,62 Những suy giảm rừng • • • • Theo số liệu 1991 87 nước nhiệt đới/3 châu lục: 1980-1990: diện tích rừng 48.155.000 Hàng năm bị phá 170.000 Tỉ lệ 0.9% Nguyên nhân suy giảm rừng • Cung cấp ngày nhiều gỗ, củi đốt đất trồng để đảm bảo sống người dân • Cung cấp ngoại tệ mạnh xuất để kiếm tiền từ bán gỗ, trồng khoáng sản • Xây đập, đường sá, cầu cống, thành phố để giải nhu cầu người dân thành phố tăng cao Các kiểu rừng Việt Nam Kiểu rừng/Trạng thái rừng Chỉ tiêu tiêu chí biểu (M≥25m3; tàn che ≥0,3) Đất Lâm nghiệp Đất có rừng đất rừng 1.1 Đất có rừng Đất rừng tự nhiên rừng trồng 1.2 Đất rừng Ở mức tiêu chuẩn rừng (M≤25m3; tàn che ≤ 0,3) Diện tích rừng bị cháy phân theo địa phương (ha) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 7457 4198 1750 19943 4817 1045 1523 12333 5510 4787 6829 2386 5136 1677 68 11 170 433 59 48 95 499 460 195 441 979 166 Trung du miền núi phía Bắc 679 2909 193 5051 3282 507 270 563 2814 1590 1980 1097 3059 425 Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung 1842 208 737 1195 418 157 488 943 948 503 1285 461 328 593 Tây Nguyên 2344 618 179 1246 211 98 301 348 187 367 1483 178 249 24 520 373 313 2067 458 124 127 246 121 97 355 38 22 86 2072 19 314 10213 12 98 287 10137 939 1611 1399 114 326 306 CẢ NƯỚC Đồng sông Hồng Đông Nam Bộ Đồng sông Cửu Long Diện tích rừng bị chặt phá phân theo địa phương (ha) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1891 5527 7123 7503 5196 3542 2819 5066 2040 2254 3347 3124 1349 2242 115 66 517 517 212 505 940 536 393 66 Trung du miền núi phía Bắc 2199 479 545 16 265 333 218 239 180 208 239 241 229 297 Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung 2487 1440 993 713 1040 656 200 383 221 269 179 226 125 238 Tây Nguyên 1013 2757 3357 3093 3154 1548 1305 1983 567 457 1009 996 481 663 Đông Nam Bộ 1387 779 1257 751 714 589 482 949 453 887 1828 1605 484 1026 Đồng sông Cửu Long 2592 455 313 15 206 110 572 85 40 27 49 26 14 CẢ NƯỚC Đồng sông Hồng Suy thoái rừng Việt Nam Nguồn: Báo cáo Môi trường Quốc gia 2010 - Đa dạng sinh học Nguồn: Báo cáo Môi trường Quốc gia 2010 - Đa dạng sinh học Độ che phủ rừng VN 1995-2009 Năm 1995 1999 2004 12/2008 Độ che phủ 28,2 33,1 37,3 38,7 Tổng DT (tr ha) 9,3 10,9 12,3 13,1 Rừng TN 8,2 9,4 10,1 10,3 Rừng trồng 1,1 1,5 2,2 2,7 Thay đổi chất lượng rừng Nguồn: Báo cáo Môi trường Quốc gia 2010 - Đa dạng sinh học Diện tích rừng VN (ha) Diện tích có rừng Rừng tự nhiên 2007 12,837,333 10,283,965 2008 13,118,773 10,348,591 38.7 2009 13,258,843 10,339,305 39.1 2010 13,388,075 10,304,816 39.5 2011 13,515,064 10,285,383 39.7 2012 13,954,454 10,398,160 40.7 Năm 2013 Độ che phủ 38.2 Nguồn: Báo cáo Môi trường Quốc gia 2010 - Đa dạng sinh học 13,954,454 10,398,160 41.0 Thay đổi chất lượng rừng Nguồn: Báo cáo Môi trường Quốc gia 2010 - Đa dạng sinh học Thay đổi chất lượng rừng Nguồn: Báo cáo Môi trường Quốc gia 2010 - Đa dạng sinh học -Danh sách số loài có nguy bị tuyệt diệt: Thú +Tê giác sừng: Rhinoceros sondaicus +Bò xám: Bos sauveli -Danh sách số loài có nguy bị tuyệt diệt: Thú +Hươu cà toong: Cervus eldi +Trâu rừng: Bubalus bubalus Danh sách số loài có nguy bị tuyệt diệt • Heo vòi : Tapirus indicus • Tê giác hai sừng : Didermoceros sumatrensis Danh sách số loài có nguy bị tuyệt diệt • Bò tót : Bos gaurus • Bò rừng : Bos banteng Danh sách số loài có nguy bị tuyệt diệt • Voọc mũi hếch, voọc đầu trắng, vượn -Danh sách số loài có nguy bị tuyệt diệt: Chim +Hạc cổ trắng: Coconia episcopus +Già đẫy lớn: Letoptilos dubius [...]... khoảng 13% (Maurand) Biến động tài nguyên rừng Việt Nam 1/ Giai đoạn trước 1 945 : Khu vực Diện tích tự nhiên ( 1.000 ha ) Diện tích rừng ( 1.000 ha) Tỉ lệ (%) diện tích rừng Bắc bộ 11.570 6.955 60,8 Trung bộ (gồm cả Lâm đồng và Thuận hải) 14. 5 74 6.580 44 ,0 Nam bộ 6 .47 0 817 13,0 Tính chung cả nước 32.8 04 14. 325 48 ,3 Tài nguyên rừng ở Việt Nam (Maurand, 1 945 ) Biến động tài nguyên rừng Việt Nam ... chiến tranh tiếp theo: rừng Việt Nam bị thu hẹp lại nhanh Hơn 80 triệu lít chất diệt cỏ, 13 triệu tấn bom đạn…đã tiêu hủy hơn 2 triệu ha rừng nhiệt đới các loại 4 Suy thoái rừng ở Việt Nam 1/ Giai đoạn trước 1 945 : - Đến năm 1 943 , rừng Việt Nam vẫn còn khoảng 14, 3tr ha, che phủ 43 ,8%, trên mức an toàn sinh thái là 33% - Độ che phủ rừng ở Bắc Bộ vào khoảng 68%, Nam Trung Bộ vào khoảng 44 %, Nam Bộ khoảng... vẹt… 2 Các kiểu rừng ở Việt Nam Kiểu rừng/ Trạng thái rừng 1.1.2 Rừng trồng Chỉ tiêu và tiêu chí biểu hiện (M≥25m3; tàn che ≥0,3) Rừng do con người tạo thành a Rừng trồng thuần loài Được trồng từ một loài cây rừng b Rừng trồng hỗn loài Được trồng từ 2 hay nhiều loài cây rừng 2 Các kiểu rừng ở Việt Nam Nguồn: Báo cáo Môi trường Việt Nam 2005 – Đa dạng sinh học 2 Các kiểu rừng ở Việt Nam Rừng lá rộng thường... phục vụ nghỉ ngơi và du lịch -Rừng đặc dụng được chia thành nhiều loại: rừng quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu rừng văn hóa xã hội, khu nghiên cứu thí nghiệm 2 Các kiểu rừng ở Việt Nam Phân loại rừng theo độ giàu nghèo: + Rừng giàu: Có trữ lượng gỗ trên 150m3/ha + Rừng trung bình: Có trữ lượng gỗ từ 80-150m3/ha + Rừng nghèo: Có trữ lượng gỗ dưới 80m3/ha 3 Các nguồn lợi từ rừng -Rừng cho vật liệu... bệnh và tăng lực Cao khỉ khỉ Chữa bệnh và tăng lực Mật rắn, mật gấu… Rắn, gấu… Chữa bệnh và làm gia vị Chữa bệnh xương cốt… 4 Suy thoái rừng ở Việt Nam Thời kỳ Pháp thuộc: phía Nam khai phá trồng cà phê, cao su, chè và một số cây công nghiệp khác Giữa thế kỷ XX: rừng thuộc châu thổ sông Hồng, 1 phần lớn châu thổ sông Cửu Long cùng với các khu rừng trên đất thấp ven biển đã bị khai phá để trồng trọt và. .. Các kiểu rừng ở Việt Nam Kiểu rừng/ Trạng thái rừng Chỉ tiêu và tiêu chí biểu hiện (M≥25m3; tàn che ≥0,3) 1.1.1 Đất rừng tự nhiên Được hình thành do quá trình phát triển tự nhiên a Rừng tự nhiên lá rộng thường xanh Được hình thành từ những loài cây ưu thế lá rộng thuờng xanh b Rừng tự nhiên lá rộng rụng lá và ½ rụng lá Được hình thành từ những loài cây ưu thế lá rộng rụng lá và ½ rụng lá c Rừng lá kim... -Rừng sản xuất -Rừng phòng hộ -Rừng đặc dụng -Rừng sản xuất: Sử dụng chủ yếu để kinh doanh gỗ, mây, tre và các lâm sản khác như cây thuốc, nuôi các loài động vật, kết hợp với phòng hộ và bảo vệ môi trường 2 Các kiểu rừng ở Việt Nam Rừng phòng hộ: -Sử dụng chủ yếu bảo vệ nguồn nước, đất, chống xói mòn, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu -Các loại rừng phòng hộ: rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ... Được hình thành từ những loài cây ưu thế lá kim 2 Các kiểu rừng ở Việt Nam Kiểu rừng/ Trạng thái rừng Chỉ tiêu và tiêu chí biểu hiện (M≥25m3; tàn che ≥0,3) d Rừng hỗn giao lá kim Được hình thành từ những loài cây + lá rộng ưu thế lá kim và lá rộng e Rừng tre nứa g Rừng hỗn giao gỗ tre Được hình thành từ những loài cây nứa ưu thế là gỗ và tre, nứa i Rừng ngập mặn Được hình thành từ những loài cây ưu thế... cao trên 1500 m thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn thường gặp các rừng lá kim như thông 3 lá 2 Các kiểu rừng ở Việt Nam Rừng tre nứa: Phân bố từ Bắc đến Nam, là loại ưa ẩm, ưa sáng, mọc nhanh; rừng nứa ở miền Bắc, rừng lồ ô ở miền Nam, luồng ở Thanh Hóa, trúc ở Bắc Thái 2 Các kiểu rừng ở Việt Nam Rừng ngập mặn: Phân bố ven biển Quảng Ninh (10.000 ha), một số diện tích rải rác ở một số đầm phá, cửa... núi cao dưới 800 m ở phía Bắc và trên 1000 m ở phía Nam, là rừng hỗn giao của họ đậu (Fabaceae), họ dẻ (Fagaceae) và họ tre Rừng lá rộng thường xanh nhiệt đới trên vùng núi đá vôi: Chủ yếu ở các vùng núi đá vôi, các cây chủ yếu là nghiến (Burretiodendron hsiemun); hoang đàn (Cupressus torulosa); mun (Diospyros mun), tiêu biểu cho dạng rừng này là rừng quốc gia Cúc Phương Rừng lá rộng thường xanh nhiệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 4 tài nguyên rừng và suy thoái rừng (bài giảng quản lý tài nguyên rừng) , Bài 4 tài nguyên rừng và suy thoái rừng (bài giảng quản lý tài nguyên rừng) , Bài 4 tài nguyên rừng và suy thoái rừng (bài giảng quản lý tài nguyên rừng) , Các kiểu rừng trên thế giới và phân bố, Các kiểu rừng ở Việt Nam, Suy thoái rừng ở Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay