Báo cáo Sinh Học Tế Bào PPT

29 118 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:29

Báo cáo thực hành nhóm thực hành N01.TH4 Bài : cấu tạo tế bào mô thực vật Tế bào biểu bì thài lài Lông táo Lông nhót Lông mơ Cấu tạo lát cắt ngang thân xuyến chi Phần vỏ Mô dày góc Biểu bì Tế bào mô mềm Cấu tạo sơ cấp lát cắt ngang thân xuyến chi Tế bào cứng libe Tầng trước phát sinh Gỗ Tế bào mô mềm ruột Phần trụ Gỗ mạch điểm lớn libe Tế bào mô mềm ruột Cấu tạo sơ cấp thân măng tre libe Mô cứng mạch điểm lớn Quản bào Cấu tạo bó mạch kín thân măng tre Lát cắt dọc thân bí ngô • Mạch xoắn vòng mạch thang Rễ bèo tây Biểu bì Mô mềm vỏ Khoang trống Trụ Rễ rau Dền Bài : Cấu tạo thân Thân dâm bụt Biểu bì Bần Mô mềm vỏ Libe kết tầng Libe Tầng sinh trụ Gỗ Cấu tạo lát cắt ngang thân xuyến chi Phần vỏ Mô dày góc Biểu bì Tế bào mô mềm Cấu tạo sơ cấp lát cắt ngang thân xuyến chi Tế bào cứng libe Tầng trước phát sinh Gỗ Tế bào mô mềm ruột Phần trụ Thân rễ dương xỉ Biểu bì Mô dày Mô mềm Trụ gỗ Bài : Cấu tạo giải phẫu Lá trúc đào Biểu bì Gỗ Libe Mô mềm Phòng ẩn chứa khí Lá bèo tây Biểu bì Bó mạch Khoang trống chứa khí Biểu bì Lá Đa Biểu bì Mô mềm Mô cứng Libe Gỗ Lá bưởi Biểu bì Mô cứng Gỗ Libe Mô mềm
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo Sinh Học Tế Bào PPT, Báo cáo Sinh Học Tế Bào PPT, Báo cáo Sinh Học Tế Bào PPT, Báo cáo thực hành nhóm thực hành N01.TH4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay