Thái độ và hành vi tái sinh sản của người dân Hà Nội

177 182 0
  • Loading ...
1/177 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:28

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐOÀN KIM THẮNG THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI TÁI SINH SẢN CỦA NGƢỜI DÂN HÀ NỘI LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÃ HỘI HỌC HÀ NỘI – 2016 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐOÀN KIM THẮNG THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI TÁI SINH SẢN CỦA NGƢỜI DÂN HÀ NỘI Chuyên ngành Xã hội học Mã số: 62 31 03 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÃ HỘI HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Hữu Minh HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết Luận án trung thực chƣa công bố công trình khác Các trích dẫn rõ nguồn tài liệu tác giả Tác giả Luận án Đoàn Kim Thắng LỜI CÁM ƠN Tôi bày tỏ cám ơn chân thành tới Lãnh đạo Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Khoa Xã hội học, Cơ sở đào tạo Học viện Khoa học xã hội, Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho đƣợc học tập Chƣơng trình nghiên cứu sinh Học viện hoàn thành Luận án Tôi xin chân thành cám ơn địa phƣơng xã/phƣờng Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ suốt trình điền giã, khảo sát, thu thập tƣ liệu để viết Luận án giai đoạn 2010-2014; chân thành cám ơn Viện nghiên cứu Gia đình Giới cho phép sử dụng phần số liệu điều tra nghiên cứu Gia đình năm 2010 để làm đối chứng viết Luận án Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy hƣớng dẫn GS.TS Nguyễn Hữu Minh, ngƣời tận tình hƣớng dẫn việc định hƣớng nội dung nghiên cứu, phƣơng pháp tiếp cận nghiên cứu, thu thập tƣ liệu ý tƣởng khoa học để hoàn thành tốt Luận án nghiên cứu Cuối quan trọng, động viên gia đình, bạn bè, đồng nghiệp tạo sức mạnh, nguồn cảm hứng cho hoàn thành Luận án./ Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2015 Nghiên cứu sinh Đoàn Kim Thắng MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết luận án Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích 2.2 Nhiệm vụ 2.3 Giả thuyết nghiên cứu Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Phƣơng pháp luận 4.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 4.2.1 Phƣơng pháp tổng hợp phân tích số liệu 4.2.2 Phƣơng pháp định lƣợng 4.2.3 Phƣơng pháp định tính 4.2.4 Phƣơng pháp nghiên cứu trƣờng hợp Đóng góp luận án Ý nghĩa lý luận thực tiễn 6.1 Ý nghĩa lý luận 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Cơ cấu luận án PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG I TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI TÁI SINH SẢN Nghiên cứu có liên quan đến thái độ hành vi tái sinh sản giới Việt Nam 1.1 Thực trạng tình hình nghiên cứu 1.2 Xu hƣớng 1.3 Các yếu tố tác động đến thái độ hành vi sinh đẻ Nghiên cứu liên quan đến hành vi dân sô kế hoạch hóa gia 5 7 7 7 12 12 12 13 13 14 15 16 16 18 20 29 đình đƣợc tiến hành Hà Nội 2.1 Thực trạng tình hình nghiên cứu 2.2 Xu hƣớng 2.3 Các yếu tố tác động đến thái độ hành vi sinh đẻ CHƢƠNG II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Các quan điểm lý thuyết 1.1 Lý thuyết động lực sinh học 1.2 Lý thuyết động lực xã hội 1.3 Lý thuyết động lực kinh tế: so sánh chi phí lợi ích 1.4 Thuyết ý tƣởng văn hóa Một số lý thuyết xã hội học áp dụng luận án 2.1 Lý thuyết cấu chức 2.2 Lý thuyết hành vi 2.3 Lý thuyết hành động xã hội 2.4 Lý thuyết dân số độ dân số 2.5 Các phƣơng pháp tiếp cận khác độ dân số Hệ thống khái niệm 3.1 Khái niệm thái độ 3.2 Khái niệm hành vi 3.3 Hành vi xã hội 3.4 Hành vi ngƣời 3.5 Khái niệm tái sinh sản 3.6 Hành vi tái sinh sản 3.7 Địa vị xã hội địa vị phụ nữ Khung phân tích CHƢƠNG III THÁI ĐỘ TÁI SINH SẢN CỦA NGƢỜI DÂN HÀ NỘI Giới thiệu chung dân số phát triển Hà Nội 1.1 Quy mô dân số 1.2 Cơ cấu dân số 1.3 Cơ cấu dân số theo độ tuổi 29 30 33 37 37 39 39 40 41 41 43 46 51 53 54 54 56 57 57 58 58 58 60 64 64 67 69 Đặc điểm nhân – xã hội đối tƣợng nghiên cứu Hà Nội Thái độ số sinh đẻ 3.1 Thái độ số nhu cầu sinh đẻ 3.2 Mong muốn sinh thiên vị giới tính 3.3 Phân tích hồi quy kiểm định sở thích sinh trai Tiểu kết chƣơng III CHƢƠNG IV HÀNH VI TÁI SINH SẢN VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG 4.1 Hiểu biết sử dụng biện pháp tránh thai 4.2 Hành vi tái sinh sản 4.2.1 Hành vi sinh đẻ - áp lực từ phía thành viên gia đình 4.2.2 Hành vi sinh đẻ - áp lực từ phía cộng đồng 3.2.3 Giá trị đứa - nhân tố tác động đến hành vi sinh đẻ 4.3 Tác động số yếu tố kinh tế - xã hội đến thái độ hành vi tái sinh sản ngƣời dân Hà Nội 4.3.1 Tác động yếu tố kinh tế 4.3.2 Tác động yếu tố văn hóa - xã hội 4.3.3 Tác động giá trị đứa đến sinh đẻ 4.3.4 Tác động từ gia đình 4.3.5 Địa vị phụ nữ Tiểu kết chƣơng IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Kiến nghị DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 70 70 70 82 101 104 107 112 115 122 124 127 128 130 134 136 138 140 144 144 148 151 153 161 CHÚ THÍCH CHỮ VIẾT TẮT N Số : lƣợng mẫu khảo sát LHQ Liên : hợp quốc SRB Tỷ : số giới tính sinh TFR Tổng : tỷ suất sinh IFG Viện : nghiên cứu Gia đình Giới MDGs Mục : tiêu thiên niên kỷ BPTT Biện : pháp tránh thai TĐTDS Tổng : điều tra Dân số TCTK Tổng : cục thống kê BĐDS-KHHGĐ Biến động Dân số Kế hoạch hóa gia đình UNFPA Quỹ : Dân số Liên hợp quốc VNDHS Điều : tra Dân số Sức khỏe VNICDS Điều : tra Nhân học kỳ DS-KHHGĐ Dân : số - Kế hoạch hóa gia đình Cách đọc trích dẫn tài liệu tham khảo Tài liệu tham khảo, trích dẫn đƣợc đánh số thứ tự từ đến n Trong luận án công trình đƣợc tham khảo, trích dẫn đƣợc đánh số đặt ngoặc vuông [ ] Chẳng hạn, viết “[9]” nghĩa tài liệu đƣợc trích dẫn đứng thứ tự danh mục Tài liệu tham khảo cuối luận án Độc giả cần tìm đến số thứ tự danh mục Tài liệu tham khảo để có thông tin chi tiết tài liệu MỤC LỤC CÁC BẢNG, BIỂU, HỘP BẢNG Bảng 1: Đặc điểm nhân - xã hội ngƣời đƣợc vấn 2010 – 2011 Bảng 2: Đặc điểm nhân - xã hội ngƣời đƣợc vấn 2013 – 2014 11 Bảng 3.1: Một số tiêu dân số Hà Nội giai đoạn 2008 – 2014 64 Bảng 3.2: Tỷ lệ phụ nữ Hà Nội sinh thứ trở lên theo đơn vị hành 67 Bảng 3.3: Tƣơng quan nhóm tuổi với tỷ lệ đánh giá “ Con niềm vui hạnh phúc gia đình” 73 Bảng 3.4: Tƣơng quan với địa bàn sinh sống với tỷ lệ đánh giá “Con niềm vui hạnh phúc gia đình” 74 Bảng 3.5: Tƣơng quan địa bàn sinh sống với “Con yếu tố kéo dài sống bố mẹ” 75 Bảng 3.6: Tƣơng quan trình độ học vấn “Con yếu tố kéo dài sống bố mẹ” 75 Bảng 3.7: Tƣơng quan nhóm tuổi “Con nhân tố củng cố quan hệ vợ chồng” 76 Bảng 3.8: Tƣơng quan địa bàn sinh sống “ Con ngƣời chăm sóc bố mẹ già” 77 Bảng 3.9: Tƣơng quan với nhóm tuổi ngƣời đƣợc hỏi “ Có để làm hài lòng bố mẹ hai bên” 79 Bảng 3.10: Tƣơng quan với nhóm tuổi ngƣời đƣợc hỏi “Có để làm hài lòng bố mẹ hai bên” 79 Bảng 3.11 :Con cầu nối tổ tiên, hệ sống tƣơng lai tƣơng quan với nhóm tuổi .80 Bảng 3.12 : Số mong muốn tƣơng quan với nghề nghiệp ngƣời đƣợc hỏi 83 Bảng 3.13 :Mong muốn số tƣơng quan với số có 84 Bảng 3.14: Mong muốn sinh theo nhóm tuổi ngƣời đƣợc hỏi .85 Bảng 3.15: Tƣơng quan nhóm tuổi số mong muốn 89 Bảng 3.16: Tƣơng quan thành phần tôn giáo số mong muốn 90 Bảng 3.17:Tƣơng quan thành phần tôn giáo số trai/gái 91 Bảng 3.18:Tƣơng quan số có giới tính .92 Bảng 3.19: Ngƣời chịu trách nhiệm chăm sóc cha mẹ lúc già tƣơng quan với địa bàn khảo sát 96 Bảng 3.20: Ngƣời chịu trách nhiệm chăm sóc cha mẹ lúc già, tƣơng quan với hệ gia đình 97 Bảng 3.21: Mô hình hồi quy logistic sở thích rai .103 Bảng 4.1: Thực hành sử dụng biện pháp tránh thai 111 Bảng 4.2: Sử dụng biện pháp tránh thai tƣơng quan với số có 112 Bảng 4.3: Ý kiến ngƣời đƣợc hỏi đẻ trai, gái 113 Bảng 4.1: Số mong muốn phụ nữ theo nhóm tuổi qua điều tra gần 117 Bảng 4.2: Tƣơng quan nghề nghiệp số mong muốn 125 Bảng 4.3: Tỷ lệ phụ nữ muốn thêm theo số có 126 Bảng 4.4: Tƣơng quan số hệ với ngƣời chịu trách nhiệm việc chăm sóc cha mẹ già .125 Bảng 4.5: Tƣơng quan số có với mong muốn đẻ thêm 127 Bảng 6: Tƣơng quan độ tuổi học vấn với số sinh phụ nữ Hà Nội… 133 BIỂU Biểu 3.1: Mong muốn sinh theo tình trạng hôn nhân ngƣời đƣợc hỏi 86 Biểu 3.2: Tƣơng quan số có số mong muốn 88 Biểu 3.3: Lý sinh 93 Biểu 3.4: Thái độ chƣa đủ số tƣơng quan với số có .100 Biểu 4.1: Thời gian sử dụng biện pháp tránh thai .110 Biểu 4.2: Tƣơng quan giới tính ngƣời đƣợc hỏi việc phải đẻ chƣa có trai 114 Biểu 4.3: Tƣơng quan giới tính ngƣời đƣợc hỏi việc phải đẻ chƣa có gái 114 Biểu 4.4: Tƣơng quan sống chung với bố mẹ hai bên phải đẻ chƣa có trai .119 Biểu 4.5: Tƣơng quan sống chung với bố mẹ hai bên phải đẻ chƣa có gái 120 HỘP Hộp 4.1: Nữ 35 tuổi, ngƣời ngoại tỉnh lấy chồng Hà Nội 121 Hộp 4.2: Nam 35 tuổi, gái 123 TÀI LIỆU THAM KHẢO a) Tài liệu Tiếng Việt [1] A.I Antonov, 1980 Xã hội học tỷ lệ sinh đẻ Nhà xuất Thống kê, Matxcova 1980 [2] Đặng Nguyên Anh, 2007 Xã hội học Dân số Nhà xuất Khoa học xã hội, Hà Nội 2007 [3] Nguyễn Thị Vân Anh, 1993 Sở thích sinh đẻ số vùng nông thôn Việt Nam Tạp chí Xã hội học số 2/1993 Tr 35-47 [4] Ban đạo công tác DS-KHHGĐ Hà Nội, 2015 Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015và định hướng giai đoạn 2016-2020 Tổ chức 10/9/2015 Hà Nội [5] Phạm Văn Bích, 1989 Một đặc trưng cấu chức gia đình Việt nam đồng sông Hồng Tạp chí Xã hội học số 2/1989 Tr.52-55 [6] Phí Văn Ba, 1991 Hệ thống kinh tế hộ gia đình nông dân đồng bằng: Hiện trạng triển vọng Tạp chí xã hội học số 4/1991 Tr.31-37 [7] Đoàn Văn Chúc, 1997 Văn hóa học Nhà xuất Văn hóa – Thông tin Hà Nội, 1997.Tr.142 [8] Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Phân tích chi tiết kết mẫu: Điều tra Dân số Việt Nam năm 1989 Hà Nội, Tổng cục Thống kê, 1991 [9] Nguyễn Đình Cử cộng sự, 1992-1993 Ảnh hưởng mức sống đến mức sinh Đề tài nghiên cứu cấp Bộ Mã số b92-20-10 Kỷ yếu khoa học 20 năm thành lập Viện Dân số vấn đề xã hội Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội [10] Nguyễn Đình Cử, Nguyễn Thị Thiềng, Lƣu Bích Ngọc, Vũ Hoàng Ngân, 2004 Báo cáo Điều tra di cư Việt Nam năm 2004 Tổng cục Thống kê UNFPA tài trợ 153 [11] Nguyễn Đình Cử, 2006 Xu hướng già hóa dân số giới đặc trưng người cao tuổi Việt Nam Tạp chí Gia đình Trẻ em, số 11 năm 2006 [12] Nguyễn Đình Cử, 2010 Về cân giới tính dân số Việt Nam Vấn đề cân giới tính dân số Việt Nam Tạp chí Báo cáo viên, số năm 2010 [13] Nguyễn Đình Cử, 2012 Ảnh hưởng mức sống đến mức sinh Kỷ yếu khoa học 20 năm thành lập Viện Dân số vấn đề xã hội Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Tr.7-14 [14] Nguyễn Đình Cử, 2012 Xu hướng già hóa dân số giới đặc trưng người cao tuổi Việt Nam Kỷ yếu khoa học 20 năm thành lập Viện Dân số vấn đề xã hội Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Tr.151-156 [15] Trần Anh Châu, 2005 Một số yếu tố tác động đến gia tăng dân số nhìn từ góc độ tâm lý học Tạp chí Tâm lý học số (76), tháng năm 2005 Tr.5963 [16] Cục thống kê thành phố Hà Nội, 2013 Niên giám Thống kê 2013 Nhà xuất Thống Kê, Hà Nội 2013 [17] Cục thống kê thành phố Hà Nội, 2015 Niên giám Thống kê 2015 Nhà xuất Thống Kê, Hà Nội 2015 [18] Chi cục Dân số - KHHGĐ Hà Nội Số liệu thống kê năm 20032011 [19] David Lucas Pauleyer, 1996 Nhập môn nghiên cứu Dân số Dự án VIE/92/P04 Hà Nội, 1996 [20] Trần Thị Dung, 1999 Nghiên cứu mối quan hệ chất lượng dân số với quy mô hộ gia đình, đề xuất kiến nghị giải pháp Chƣơng trình nghiên cứu khoa học cấp thành phố Mã số 01X-06-22/01-98-1 [21] Điều tra Nhân học kỳ, 1998 Tổng cục Thống kê ủy ban Quốc gia Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, 1998 154 [22] Tống Văn Đƣờng, Trần Thị Thu cộng sự, 2003 Mối quan hệ mức sống cƣ dân với mức sinh biện pháp nâng cao mức sống Việt Nam giai đoạn 2004-2012 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Bộ Giáo dục đào tạo [23] Đỗ Thái Đồng, 1990 Gia đình truyền thống biến thái Nam Bộ Việt Nam Tạp chí Xã hội học số 3/1990 [24] Easterlin, 1975 Một khung cảnh cho việc phân tích mức sinh Nghiên cứu Kế hoạch hóa gia đình 1975 [25] Georges Tapinos, 1996 Những khái niệm Nhân học Dự án VIE/92/P04 Hà Nội, 1996 [26] Giađinh.net ngày 27/12/2012 Chính sách dân số hành vi sinh đẻ Hàn Quốc [27] Vũ Hòa Quang, 1997 Về lý thuyết hành động xã hội M Weber Tạp chí Xã hội học số năm 1997 [28] Vũ Mạnh Lợi, 1990 Tình hình sinh đẻ qua điều tra lớn Tạp chí Xã hội học số 2/1990 [29] Vũ Mạnh Lợi, 1990 Khác biệt nam nữ gia đình nông thôn Tạp chí Xã hội học số 3/1990 [30] Lƣu Đức Hải, 2014 Báo cáo hội thảo “Các vấn đề ven đô đô thị hóa” Viện quy hoach đô thị - nông thôn Bộ xây dựng, 2014 [31] Vũ Tuấn Huy, 1993 Những vấn đề kiến thức, tâm thực hành kế hoạch hóa gia đình qua điều tra tỉnh Việt Nam Tạp chí Xã hội học số 4(44) năm 1993 [32] Khuất Thu Hồng, Tine Gammeltoft, 2010 Sự ưa thích trai Việt Nam: Ước muốn thâm căn, công nghệ tiên tiến ISDS tháng 11 năm 2010 [33] Đỗ Trọng Hiếu, Hoàng Thị Vân, P.Donandson, Quan Lệ Nga, 1996 Cung cách sử dụng vòng tránh thai Việt Nam Trong cuốn: " Các phƣơng 155 pháp đánh giá chƣơng trình kế hoạch hóa gia đình" Nhà xuất Thanh niên, Hà Nội 1996 Jhon Ross Phạm Bích San chủ biên [34] Hiến pháp nƣớc Cộng hòa Xã hội chủ nghiã Việt Nam năm 1992 [35] Nguyễn Thị Phƣơng Hoa, 2005 Thái độ người dân Hà Nội giới tính gia đình Tạp chí Tâm lý học số 5, tháng năm 2005 Tr.50-53 [36] Tô Thúy Hạnh, 2005 Nhận thức trách nhiệm xã hội người dân Hà Nội công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình Tạp chí Tâm lý học số năm 2005 [37] Tƣơng Lai, 1991 Thử gợi lên số vấn đề gia đình, dân số phát triển nông thôn Tạp chí Xã hội học số 4/1991 [38] Tƣơng Lai, 1992 Một số vấn đề dân số từ hướng tiếp cận Xã hội học Nhà xuất Khoa học Xã hội, Hà Nội 1992 [39] Nguyễn Hữu Minh, 1991 Biến đổi kinh tế - xã hội khả giảm chuẩn mực số gia đình nông dân đồng Bắc Tạp chí Xã hội học số 4/1991 [40] Mai Quỳnh Nam, 1994 Khi văn hóa tăng số giảm Tạp chí Xã hội học số 4/1994 [41] Lƣu Bích Ngọc, 2012 Khác biệt giới dân số, giáo dục, việc làm Việt Nam qua 25 năm Đổi Kỷ yếu khoa học 20 năm thành lập Viện Dân số vấn đề xã hội (1992-2012) Nxb Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội [42] Nguyễn Xuân Nghĩa, 2008 Lý thuyết lựa chọn hợp lý việc giải thích tượng tôn giáo Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 2/2008 Tr 69-79 [43] Nguyễn Văn Tân, 2012 Tỷ lệ sinh thứ ba tăng vọt năm “Rồng” Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, 2012 [44] B Ph.Lomov, 2000 Những vấn đề lý luận Phương pháp tâm lý học Nhà xuất Đại học quốc gia Hà Nội, 2000 (Nguyễn Đức Hƣởng, Dƣơng Diệu Hoa Phan Trọng Ngọ dịch) 156 [45] Talcott Parsons, 1951 Hệ thống xã hội NY(Mỹ), 1951 [46] Nguyễn Quý Thu (Chủ nhiệm đề tài), 1997 Nghiên cứu biện pháp sách dân số trình đô thị hóa Chƣơng trình nghiên cứu khoa học cấp thành phố Hà Nội, 1996 Mã số: 96/02 [47] Đoàn Kim Thắng, 1985 Quan niệm người nông dân đẻ trai, gái Tạp chí Xã hội học số 4/1985 [48] Đoàn Kim Thắng, 1989 Nâng cao địa vị phụ nữ thông qua hoạt động tăng thu nhập kế hoạch hóa gia đình Tạp chí Xã hội học số 4/1989 [49] Đoàn Kim Thắng, 1990 Tình hình sức khỏe, dinh dưỡng kế hoạch hóa gia đình người phụ nữ nông thôn Tạp chí Xã hội học số 2/1990 [50] Đoàn Kim Thắng, 1990 Vai trò người phụ nữ với chương trình kế hoạch hóa gia đình nông thôn Tạp chí Dân số Gia đình, UBQG Dân số Kế hoạch hóa gia đình, số tháng 10/1990 [51] Đoàn Kim Thắng, 1993 Ứng xử người phụ nữ với biện pháp tránh thai Thông tin Dân số, UBQG Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, số 5/1993 [52] Đoàn Kim Thắng, 1996 Thông tin truyền thông với chương trình kế hoạch hóa gia đình nông thôn Trong sách: "Dân số đồng Bắc bộ: Những nghiên cứu từ góc độ Xã hội học" Nhà xuất Khoa học Xã hội, Hà Nội 1996 [53] Đoàn Kim Thắng, 1998 Ảnh hưởng văn hóa gia đình truyền thống tới hành vi tái sinh sản người phụ nữ nông thôn đồng sông Hồng Thông tin Dân số, 1/1998 [54] Đoàn Kim Thắng Nguyễn Lan Phƣơng, 1998 Địa vị phụ nữ, sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình: So sánh phụ nữ hai dân tộc Thái Êđê Tạp chí Xã hội học số 1/1998 157 [55] Đoàn Kim Thắng, 2006 Chính sách giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dân số Hà Nội theo tiêu chuẩn Nhà xuất Khoa học xã hội, Hà Nội 2006 [56] Đoàn Kim Thắng, 2011 Thực trạng hiệu sử dụng DCTC kế hoạch hóa gia đình (Nghiên cứu quận, huyện phía Tây Hà Nội) Tạp chí Nghiên cứu Gia đình Giới, số năm 2011 [57] Đoàn Kim Thắng, 2012 Tình hình sử dụng thuốc tiêm tránh thai Hà Nội: Thực trạng giải pháp tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ Tạp chí Xã hội học số năm 2012 [58] Đoàn Kim Thắng, 2014 Nhận thức, thực hành khám sàng lọc trước sinh sơ sinh phụ nữ có chồng độ tuổi sinh đẻ nông thôn Hà Nội Tạp chí Xã hội học số (127) năm 2014 [59] Tổng cục Thống kê, 2011 Mức sinh mức chết Việt Nam: Thực trạng, xu hướng khác biệt [60] Tổng cục Thống kê, 2013 Số liệu thống kê Dân số- Gia đình [61] Nguyễn Khắc Viện, 1994 Từ điển Xã hội học Nhà xuất Thế giới, Hà Nội 1994 [62] Lê Thi, 2006 Cuộc sống biến động hôn nhân, gia đình Việt Nam Nhà xuất Khoa học Xã hội Hà Nội [63] Lê Ngọc Văn, 2011 Gia đình biến đổi gia đình Việt Nam Nhà xuất Khoa học xã hội Hà Nội [64] Phạm Bích San, 1991 Mức sinh, gia đình bối cảnh kinh tế - xã hội nông thôn Việt Nam Tạp chí Xã hội học số 4/1991 [65] Phạm Bích San, 1990 Gia tăng dân số Việt Nam: Khuynh hướng triển vọng Tạp chí Xã hội học số 2/1990 [66] Phạm Bích San, 1997 Dân số đồng sông Hồng Trong cuốn: " Xã hội học thành tựu bƣớc đầu" Tƣơng Lai chủ biên, Nhà xuất Khoa học xã hội, Hà Nội 1997 158 [67] Số liệu thống kê Chi cục Dân số - KHHGĐ Hà Nội năm 2003-2011 [68] Uỷ ban dân số - Gia đình Trẻ em Hà Nội, 2004 Báo cáo Tổng kết công tác Dân số - Gia đình Trẻ em năm 2004, [69] John Ross Phạm Bích San, 1996 Các phương pháp đánh giá chương trình kế hoạch hóa gia đình Nhà xuất Thanh niên Hà nội, 1996 [70] John Knodel Phạm Bích San, Peter Donalson, Charles Hirchman, 1995 Tuyển tập công trình chọn lọc dân số học xã hội Nhà xuất Thống kê Hà Nội, 1995 [71] Jan Szczepanski, 1969 Những khái niệm Xã hội học Nhà xuất Tiến Matxcơva, 1969 [72] W.Parker Mauldin Sheldon J.Segal, 1996 Sự phổ biến việc sử dụng phương pháp tránh thai: Các xu hướng vấn đề Trong cuốn: "Các phƣơng pháp đánh giá chƣơng trình kế hoạch hóa gia đình" Nhà xuất Thanh niên, Hà Nội 1996 b) Tài liệu tiếng Anh [73]Bem, D.J,1970 Beliefs, attitudes, and human affairs Belmont, CA: Brooks/Cole [74] Breckler, S.J, 1984 Empirical validation of affect, behavior, and cognition as distinct components of attitude Journal of Personality and Social Psychology, 47, 1191-1205 [75] Baron, R.M., and Graziano, W.G, 1991 Social Psychology Holt, Rinehart and Winston, Inc [76] Belanger,D.,2002 Son preference in Rural Village in North Vietnam Studies in Family Planning 33, 4, 321-334 [77] Cleland, Fohn, Wilson, Christopler, 1987 Demand theories of the fertility trasition: An inconoclastie view Population studies, No.41 (1) March 159 Pp 5-30 [78] David, Kingsley, 1963: The Theory of change and response in Modern Demographic history Population Index, 29(4) 1963 [79] Gammeltoft, T.,1999 Women’s bodies, Women’s worries Health and Family planning in a Vietnames Rural Community Richmond: Curzon Press [80] Gammeltoft, T and Nguyen Thi Thuy Hanh, 2007 The commodification of Obstetric Ultrasoun Scanning in Hanoi, Vietnam Reproductive Health Matters 29, 163-171 [81] Pritchett-Lant H, 1994 Desired fertility and the impact of population policies Population and Development Review, March, vol.20 (No.1) pp 1-56 [82] Li-Jiali, 1988 Son preference, government control and the one-child policy in China: 1979-1988, Reaserch Division Working Papers 52, The Population Council, New York [83] Vu Manh Loi, 1998 Fertility bihaviour in the Vietnam Red rive delta Ph.D Thesis, 1998 [84] Hy Van Luong, 1989 Vietnameses Kinship: Structural Principles and the Socialist Tranformation in North Vietnam The Journal of Asia Studies 48,4,741-756 [85] Mona A.Khalifa, 1988 Attitudes of Urban Sudanese Men Towward Family Planning Studies in Family Planning, Vol 19 Number 4, July/August 1988, pp 236-247 [86] Vu Quy Nhan, Knowwledge and Attitudes of Grassroots Family Planning workers about Contraceptive Methods ESCAP, 1989 [87] Neal Kar Nair and Lawwrence Smith, 1991 Reasons for Not Using Contraceptives: An International Comparision Vol.15, Number2, March/April 1991, pp 84-92 [88] Do Trong Hieu, Pham Thuy Nga, Doan Kim Thang, Andrew, Vu Quy Nhan, Nguyen Thi Thom, Ruth Simons, Peter Fajans, Peter Hall, Do Thi 160 Thanh Nhan, Kus Hardjanti, 1995 An assesment of the need for Contraceptive Introduction in Vietnam WHO, Genevar, 1995 [89] John Bogaarts, 1978 A framework for fertility determinats analysis Population and Development Review, 1978, pp 105 -132 [90] John Caldwell, 1982 Theory of fertility Decline Academic Press, New York [91] Jarl Lindgen, 1984 Toward smaller families in the changing society Publication of the Population Research Institute, series D, No.11, 1984 [92] Ronal Freedman, 1979 Theories of fertility decline: a reappraisal World population and development Syracuse University Press, Syracuse: 6379 161 PHẦN PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng hỏi vấn năm 2014 Luận án nghiên cứu sinh 2014 BẢNG HỎI PHỎNG VẤN CÁ NHÂN ĐỘ TUỔI SINH ĐẺ (15-49) CÓ CHỒNG/VỢ Mã số ngƣời trả lời: Quận/Huyện: .Xã/Phƣờng: Tp Hà Nội Ngày vấn: Ngày……/tháng……/Năm 2014 Họ tên ngƣời trả lời:…………………… PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM NHÂN KHẨU – XÃ HỘI NGƢỜI TRẢ LỜI Câu Câu Câu Câu Câu Anh/chị sinh năm nào? (Ghi theo năm dương lịch): 19 Giới tính: Nam: Nữ: Khoanh vào số lựa chọn Anh/chị ngƣời dân tộc a Kinh nào? b Dân tộc khác ( ghi rõ) Anh/chị theo tôn giáo a Đạo Phật nào? b Đạo Thiên chúa c Tôn giáo khác (ghi rõ) d Không theo tôn giào Trình độ học vấn a Không biết đọc, biết viết Anh/chị gì? b Biết đọc, biết viết c Cấp (Tiểu học) d Cấp (Trung học sở) e Cấp (Trung học phổ thông) f Trung cấp chuyên nghiệp g Cao đẳng, Đại học, Đại học Hiện Anh/chị làm a Nội trợ nghề gì? b Làm ruộng, vƣờn., tiểu thủ công (Khoanh công việc c Công nhân chính) d Cán bộ, công chức nhà nƣớc e Buôn bán 162 Câu Anh/chị có sống chung với bố/mẹ chồng (vợ) không? f Khác rõ)…………………… Sống chung với chồng/vợ Sống gia đình riêng (ghi bố mẹ PHẦN II: SỐ CON HIỆN CÓ, NHU CẦU VỀ CON VÀ GIÁ TRỊ CON CÁI Câu Hiện Anh/chị có con? Số con:……… Trong đó: Trai:…… con; Gái:……con Câu Thực Anh/chị mong muốn có tất con? Tổng số: Trong đó: Con Trai:……con; Con gái:……con Câu Theo quan điểm Anh/chị số cho gia đình phù hợp? (Khoanh vào phương án trả lời) Đồng ý Không đồng ý Gia đình sinh 1-2 Con trai gái đƣợc Gia đình có nhƣng phải có trai, gái Gia đình có phải có trai Không ý kiến/không trả lời 8 Câu 10 Theo ý kiến Anh/chị nguyên nhân sau đây, nguyên nhân “rất quan trọng”; “phần lớn quan trọng”; “phần lớn không quan trọng” hay “hoàn toàn không quan trọng” việc có con? (Chỉ chọn phương án theo hàng ngang nguyên nhân) Rất Quan Trọng Vì cầu nối tổ tiên, hệ sống hệ tƣơng lai Vì ngƣời chăm sóc tuổi già 163 Quan trọng Không quan trọng 3 Không biết 9 Vì nguồn lao động giúp đỡ gia đình Con yếu tố kéo dài sống bố mẹ sau Có để làm hài lòng bố mẹ đẻ bố mẹ chồng/vợ Con nhân tố củng cố quan hệ vợ chồng Con niềm vui hạnh phúc 9 9 Câu 11 Theo Anh/chị, gia đình chƣa có trai gái, có thiết phải tiếp tục đẻ có trai gái hay không? (Khoanh tròn vào phương án lựa chọn) Nhất thiết phải đẻ Không thiết phải đẻ Không biết/không ý kiến Chƣa có trai Chƣa có gái Câu 12 Vì NHẤT thiết phải có trai? (Có thể chọn để khoanh phương án trả lời) Để có ngƣời nối dõi tông đƣờng Để ngƣời khỏi chê cƣời Để có nơi nƣơng tựa lúc già Để có nếp, có tẻ Để có ngƣời thừa kế tài sản Để có ngƣời làm việc lớn Để có sức lao động Khác (ghi rõ)……………… Câu 13 Vì KHÔNG thiết phải có trai? (Có thể chọn để khoanh phương án trả lời) Con Trời cho đƣợc Con trai nhiều chuyện phức tạp Con gái tình cảm trai Khác (ghi rõ)……………… Câu 14 Anh/chị mong muốn giúp cho mình già? (Có thể chọn để khoanh phương án) Niềm vui tinh thần Chỗ dựa kinh tế Mang lại niềm tự hào cho bố mẹ Có ngƣời giúp công việc 164 Có ngƣời nối nghiệp Có ngƣời thừa kế tài sản Khác (ghi rõ)……………… Câu 15 Anh/chị cho biết ngƣời xung quanh muốn anh/chị có con? Số trai Bố mẹ thân ……… Bố mẹ chồng/vợ ……… Họ hàng ……… Bạn bè ……… Số gái ……… ……… ……… ……… Tổng số ……… ……… ……… ……… Không biết ……… ……… ……… ……… Câu 16 Khi chƣa đủ số TRAI, GÁI nhƣ ngƣời xung quanh mong đợi, anh/chị cảm thấy nào? (Chỉ chọn khoanh phương án) Bình thƣờng Băn khoăn Xấu hổ Lo ngại Không biết/không ý kiến Câu 17 Trong phƣơng pháp tránh thai sau đây, Anh/chị biết sử dụng biện pháp tránh thai nào? (Khoanh tròn vào mã số trả lời: “Biết”; “Đã sử dụng” “Hiện sử dụng”cho biện pháp cá nhân lựa chọn ) Phƣơng pháp - Đặt vòng tránh thai Bao cao su Thuốc tránh thai Tính vòng kinh Cặp nhiệt độ Xuất tinh Đình sản nam Đình sản nữ Hút điều hòa kinh nguyệt Nạo, phá thai Biết 1 1 1 1 1 Đã sử dụng 2 2 2 2 2 Hiện sử dụng 3 3 3 3 3 Không sử dụng 4 4 4 4 4 Câu 18 Anh/chị mong muốn lấy vợ/chồng có con? (Ghi số vào ô lựa chọn) Mong muốn Con trai Con gái Tổng số Xin trân trọng cảm ơn hợp tác ANH/CHỊ 165 Phụ lục 2: KHUNG HƢỚNG DẪN CÂU HỎI PHỎNG VẤN SÂU Chủ đề: Thái độ hành vi tái sinh sản Mã số ngƣời trả lời:………………… Để phục vụ công tác nghiên cứu tìm giải pháp nâng cao chất lượng Dân SốKHHGĐ địa bàn Thành phố, xin anh chị vui lòng cho biết số ý kiến cách trả lời câu hỏi Mọi ý kiến đóng góp anh (chị) mang lại lợi ích chung mà không ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân Mọi thông tin nói chuyện bảo mật Rất mong nhận hợp tác anh/chị! Họ tên: Tuổi: Giới tính: Nghề nghiệp: Trình độ học vấn: Số có: (số trai/gái)? Anh/chị kết hôn năm nào? Hoàn cảnh kinh tế gia đình? I Thái độ hôn nhân cái? - Theo anh/chị trai, gái nên kết hôn năm tuổi? Tại lại nhƣ vậy? - Sau kết hôn nên sinh con? - Anh/chị nhớ lại xem lý thực anh/chị định kết hôn gì? II Số nhu cầu con? - Số lần mang thai? Số lần sinh? (Nếu nam giới hỏi ngƣời vợ) Số tại? - Anh/chị mong muốn có con? Trong đó, trai, gái? - Nếu sinh con, anh/chị mong muốn sinh trai hay gái? Vì anh/chị lại mong muốn nhƣ vậy? - Quan điểm anh/chị gia đình nên có con? Tại lại có quan điểm nhƣ vậy? - Sinh nhiều? Bao nhiêu ít? Hai vợ chồng nên có vừa? - Anh/chị có biết ngƣời xung quanh (bố mẹ 166 hai bên/vợ (hoặc chồng)/họ hàng/bạn bè mong muốn có không? - Anh/chị nghĩ nhƣ phụ nữ con/sinh con/không có chồng nhƣng có con? III Giá trị hành vi sinh đẻ? - Lý sinh con? Theo anh/chị lý chủ yếu? - Nếu gia đình chƣa đủ số trai/gái nhƣ mong muốn anh (chị) nghĩ gì? Có tiếp tục sinh để đủ số trai/gái nhƣ mong muốn không, sao? - Nếu gia đình có gái, mà không tiếp tục sinh để có trai sao? - Anh/chị mong muốn sau lấy vợ/chồng sinh con? Trong trai/gái nhƣ nào? Tại anh/chị lại có mong muốn nhƣ vậy? - Ai ngƣời chăm sóc bố mẹ già anh/chị? Theo anh/chị ngƣời chăm sóc bố mẹ già anh/chị ? Tại sao? IV Sử dụng biện pháp KHHGĐ - Anh/chị có nghe nói biện pháp tranh thai KHHGĐ không? Nếu có nghe từ đâu? Từ (lúc chƣa kết hôn hay kết hôn? Hay sinh đứa đầu lòng…?) - Từ trƣớc đến anh/chị sử dụng BPTT chƣa? Cụ thể biện pháp gì? Tại lại lựa chọn biện pháp đó? Hiện có sử dụng biện pháp tránh thai không? Vì có? Vì không sử dụng? Trân trọng cám ơn hợp tác anh/chị! 167
- Xem thêm -

Xem thêm: Thái độ và hành vi tái sinh sản của người dân Hà Nội, Thái độ và hành vi tái sinh sản của người dân Hà Nội, Thái độ và hành vi tái sinh sản của người dân Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay