Kiến tạo không gian công cộng ngoài trời ven biển Thành phố Nha Trang

24 179 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:28

1 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việ , ệ , ệ ệ ỏi ph i có s nghiên Tình tr cứu sâu v KGCC ven bi u kiệ ng gi i quy t cho phù h p v i c thù củ Nha Trang có b bi n tr i km v i nhi m n hình khu v c duyên h i mi n Trung Tr i qua nhi u th i kỳ, ã khu v o nên nét sinh ho bi n Tuy nhiên, hiệ ẫ thân khu v c sử dụng hiệu qu Thứ hai, nh ng không x t giá tr cao do: Thứ nh t, b n ng tr thành m c l p riêng thi u s gắn k t v i khu v c xung quanh Thứ ba, c tổ theo tiêu chí chung v ch V i cách ti p c n t nguyện v i lên – “ – ng ”, ý ki n tài sử dụng làm n n t ng nhằm ki n t t ch ng cho khu v c biệt Đối tượng phạm vi nghiên cứu 2.1 Đối tượng: Các KGCC tr i khu v c ven bi n Nha trang, ễn ho ng c ồng 2.2 Phạm vi: Khu v c ti p giáp b bi n trục Tr n Phú, Ph ồng, án QHPK b ; ĩ c ă Mục tiêu nghiên cứu - Xây d ng không gian công c ng tr i khu v c ven bi n Nha Trang -X nh nguyên tắc nh n diện khu v c tr i “ ” - m vi ho ng chúng xu t gi i pháp ki n t o không gian công c ng tr i ven bi n Nha Trang d a ho ng củ Phương pháp nghiên cứu: Kh ;P i sử dụng ; u tra xã h i h ; P ng kê; phân tích tổng h p Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án ằm tìm ki m y u - Nghiên cứu nguyện v ng ho t t o ch ng củ c thù - Cung c p liệu khoa h c tin c y cho nghiên cứu liên quan - Góp ph n xây d ồng pháp lý cho khu v Đóng góp luận án - Nghiên cứu xã h i h c, tổng h p th ng kê ho ng c ng ồng t i KGCC tr i ven bi n – Nha Trang - Xây d ng KGCC tr i cho khu v c nghiên cứu - Nh n d ng khu v c ho ng phân nhóm theo ph m vi sử dụng - Xây d ng nguyên tắc gi i pháp ki n t o d a ch KGCC ven bi ã ng c thi t l p Cấu trúc Lu n án gồm ba ) liệu : (34 trang) (44 (6 trang); tham kh o 85 tài liệ c 55 tài liệ c CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 KHÁI NIỆM KIẾN TẠO KGCC NGOÀI TRỜI VEN BIỂN 1.1.1 Không gian công cộng trời ven biển Không gian sinh ho t công c ng tr i t i khu v c ven bi n (g i tắt KGCC tr i ven bi n), nh ng không gian sinh ho t chung bên công trình t i khu v c ven bi ; ven bi n, công viên, m ng xanh ng , không gian m công trình d ch vụ ven bi n; không gi i h c ng sử dụng 1.1.2 Kiến tạo KGCC trời ven biển Là trình làm s ng l i không gian b bi n v i mục tiêu bi n nh ng không gian công c ch n thành không gian ng nhằm phục vụ t t nh ứ i sử dụng x x x 1.1 iến tạo GCC ngo i t ời n iển đạt chất ượng 1.1.3.1 Chất lượng KGCC: theo c m nh n chủ quan củ x .1.2 nh theo c ti i i sử dụng Mứ c m nh n củ tạ it i i ph m vi nghiên cứu việc xây d ng KG v t th cho khu v c công c ng ven bi n d a mong mu n c ồng, v i mụ o ng có b n sắc riêng, bắt nguồn t b i c nh khu v c 1.2 VẤ Ề KIẾN TẠO KGCC NGOÀI TRỜI VEN BIỂN 1.2.1 Đặc điểm không gian công cộng trời ven biển 1.2.1.1 Vai trò: T o không gian cho ho thu hút s h t o nên b n sắ 1.2.1.2 Phân loại ng xã h i c o l i ích kinh t ; C i thiệ ; ứng nhu c ă ồng, u kiện vi khí – th m mỹ góp ph n - Phân lo i theo c cc , - Theo pháp lý, không gian thu c s h c - Theo mứ ă sử dụng, không gian mang ng - Theo phân lo i khác, nh ng không gian mang tính quy c tổ chức h p pháp 121 P ệ 1.2.2 Yếu tố tạo đặc t ưng GCC ngo i t ời n iển Giá tr c nh quan hình thái t nhiên, giá tr v KG ă ch sử giá tr v ho , giá tr v ng sức s ng ược tiến t nh kiến tạo KGCC 1.2.3 t 1.2.3.1 Bối cảnh lịch sử lư B Đ ng y u t v t th ng , tính th m mỹ, b cục công trình ki n trúc không gian ã gi i không gian công c gồ : ã 1.2.3.2 p quán xã h i trà n ki n t o nên nh ng không gian công ă c hiệ ng c tr ệ thu t hi n th ki n t x c ti iá i ất lượ i t i: ụ c giá tr 1.3 THỰC TIỄ À XU HƯỚNG TRÊN THẾ GIỚI .1 Xu hướng thành phố giới Các thành ph s việc l a ch n nh Mỹ Â i, tôn vinh giá tr củ Á n cu c i Tuy nhiên, ức ti p c n ã hình thức không gian công c ng không gi ánh cách thứ i liên hệ v n n ng s ng 5 .2 Xu hướng đô thị ven biển Nam Trung Bộ - Việt Nam Bài h c t Q ẵng cho th y n KGCC ven bi n s mt Tuy ã nhiên, trình phát tri n m t cách th c dụ rồ ã c tổ chức t t ă n nh o nên s na ná i ta m i th c s nhìn nh n t m quan tr ng việc ki n t o không gian tr n 1.4 TỔNG QUAN 1.4.1 ược trình phát triển: tr i qua nhi n, KGCC hình thành v i s phát tri n thành ph 1.4.2 ếu tố gi p nhận iện h nh thái khu ực - Y u tố tự nhiên: gồm giá tr v v trí b m : a hình - Y u tố nhân tạo: C u trúc, tổ h p công trình, thành t t o thành - Y u tố phi vật th : B i c ng, t p quán ho ng 1.4.3 Các vấn đề trình sử dụng KGCC ven biển Mâu thuẫn gi a việc gìn gi khai thác giá tr c nh quan t nhiên, ă gi a việ trình sử dụng; V 1.5 CÁC VẤ giá tr v ho ; Mâu thuẫn ng củ i sử dụng Ề CẦN NGHIÊN CỨU Các vấn đề cần nghiên cứu bao gồm: iến tạo GCC t th nh nơi chốn X “ ệ ” ứ Luận án nghiên cứu theo trình tự sau: x CHƯƠNG 2: PP NGH PHƯ NC CƠ Ở H H C PHÁP U 2.1.1 Xác định khu vực kh o sát: Bằ nh b y khu v c t p trung nhi i sử dụng x 2.1.2 Thiết kế tiến t nh nghiên cứu X P ứ ứ ệ ệ 2.1.3 Các phương pháp nghiên cứu + t t ậ t -P ti : : n diệ i theo mứ a chúng khu v c xung quanh -P u tra xã h i: ch n l c khu v c chi ỏ ( ẫ ) c, ứ 149 mẫu v n : dụng ý ki n củ -P tham kh o v ch chi t c ki n t o KGCC t ti : -P SPSS - sử dụ phân tích th ng kê phân tích hồi quy K t qu :  X c nguyện v ng củ i dân, tổng h p s mong mu n l i thành t ng nhóm  X c nhóm tiêu chí t o nên ch - P ổ ng KGCC : ệ ụ SỞ LÝ THUYẾT 2.2 2.2.1 Cơ sở xác lập tiêu chí chất ượng KGCC trời Lý lu n v KG có b n sắc Ian Bentley, sức s ng không gian công c ng củ J J ng không gian S Emilly Talen, hay t lệ không gian củ gắn k t gi a y u t khẳ t ch nh giá tr mà m t v tính th m th sức b t, tính rõ ràng Bên c ã ng c h ng, s bám rễ ă ys ủ y u ồi – ụ c m ũ c quan phụ thu c nhi n, mang tính chủ , hoàn c nh, tâm tr ng Do v y, lu n án chuy n t y u t chủ quan thành y u t khách quan ứ thông qua việ hài lòng củ i sử dụng 2.2.2 Kiến tạo KGCC trời theo hoạt động T lý lu n v nhu c u củ th ng kê theo mứ nhóm: ho i, ho t c n phức t p, phân thành ba ng thi t y u, ho ng t ch n ho Thông qua chúng, sức s ng khu v ng xã h i c phác h ng 2.2.3 Kết nối không gian t ong đô thị D a lý thuy t v m i quan hệ hình - n n (Roger Trancik), lý lu n v c m nh n không gian thông qua th giác (Gordorn Cullen), nh n diện hình thành không gian Kevin Lynch, y u t v t th t o ct tb 2.2.4 Mối quan hệ không gian õ người sử dụng Lu n án ch m i quan hệ biện chứng gi sử dụ c n y u t khách quan chủ quan trình c m thụ dụ ă ân tích tính chủ quan củ ng s m thụ củ tìm ki m ph m vi ho nh t S tr i nghiệm củ gian tr i nghiệm, th i i sử Bên c nh, kh ũ c phân tích qua giác quan ng củ i sử dụng m t cách h p lý ũ c làm rõ, thông qua: th i m sử dụng tâm tr ng củ i 9 2.3 SỞ PHÁP LÝ 2.3.1 Các ăn n pháp lý quy hoạch có liên quan Thành ph ã n khai nhi u d ẫ ho ch chi ti t 1/500 cho không gian phía , khu v c c phân n lý, chia nhỏ không gian, gây manh mún n lý ch d ng l i việc qu n lý v xây d ng khai thác, làm cho y u t phục vụ c xem nhẹ 2.3.2 Kh tổ chức KGCC khu vực theo quy hoạch Việc khai thác không h p lý khu v ã ồn t i nhi u v n ĩ nhi 2.4 sử dụ t, c SỞ THỰC TIỄN 2.4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội Nha Trang 2.4.1.1 Điều kiện tự nhiên - Khí hậu: Nha Trang ch u ng khí h ă trì n n nhiệ n l i cho ho ng tr i - Địa chất: trình phong hóa v t lý, hóa h c diễn n ẹp uc - Địa hình – ịa mạo: t, h i tụ ủ núi, sông, cửa bi n, bãi cát, m t bi - Th y ă : M c bi l n nh 24 ; - ộng c a bi ng có tính chu kỳ i rõ ràng v i m chung vùng Nam Trung B ổi khí hậu: khu v bi o ă n a, Nha Trang ch u tác thiệt h i cao t ng ng củ a hình hiệ c c bi n 2.4.1.2 Điều kiện kinh t - xã hội: - Lịch sử - truyền thống: ă ă a s hòa quyện củ ệt, v i nhi u lo - Hoạt ộng: có nhi u s kiệ ă ă ă t th ng n p 10 s h u h t mang tính t c hỗ tr t t - Kinh t : Nguồn thu t du l ã nhi u d t trái khu v c ng tiêu c - Xu th toàn cầu hóa: t o thành nh ũ ng r td qu c t , có t m nh ă a 2.4.2 Cơ sở hình thành khu vực phạm vi hoạt động ả ă t Các ho i ng có chi D ng ch u s chi ph i b i c nh quan thiên nh khu v c s lôi cu n ho Các loại hình hoạt động Khu v c trung Gắn li n chức ă việ x Bên c lệ phù hợp v c n thi t nhằ - Có kh ộ Gắn li n y u t c nh quan nh bán kính ph c v khả ă ảm nhận bao ng Khu v c ven bi n ược; tỷ i sử dụng, tính an toàn không gian m b o kh ă ng t cấu trúc khu vực ven bi n Nha Trang ă t gi a không gian ven bi n khu v c khác t t thông qua nh ng - Có kh ạt ộ ắc v tầm nhìn khả ă c nh y u t quy + tậ t ă gian t o tính ng liên k t tr c ti p bi n m th u không gian, tổ h p không ng cho liên k t thông qua tổ chức không gian 2.3.5 Bài học kinh nghiệm 2.3.5.1 Tổng k t y u tố tạo nên thành công Thông qua 14 h c, lu n án tổng k t y u t t o nên s thành công, gồm: (1) Tổ chức t t giao thông ti p c n, (2) T ho u kiện cho ng diễn liên tục, (3) Thi t k KG linh ho t, (4) Sáng t o tiện ích, (5) T n dụng t n sắ (6) Q n lý t t 11 trì không gian ti 2.3.5.2 Thố tổ Tiêu chí iá ất lượng KGCC tr i Mỹ: ti p c n – liên k t, sử dụng – ho t ng, tiện nghi – hình nh, tính xã h i – thân thiện; Anh: Đ c, tính ti p c n tính liên tục, KGCC s ng ă ng, kh n, mứ d ng s ch n l a ậ Đ ” ã ă : ă rõ ràng, kh Việt Nam – – ti p c n Qua việ ứ “ t ả m mỹ, xã h i, tiện nghi, liên k t , lu n án nhìn nh n: không ch khai ph i thu hút ho m i m i t o KG s Ế U ng ng h p dẫn HƯ ụ ụ ứ CHƯƠNG : CÁC ẾT QUẢ NGHIÊN C U 3.1 QUA IỂM CHUNG n cu i củ ng cu c s nhu c u củ ng t i việc nâng cao ch t i dân, nh t thi t ph c xây d ng i sử dụng 3.2 XÁC L P IÊU HÍ Á H IÁ HẤ ƯỢNG 3.2.1 Các nhóm tiêu chí đánh giá chất ượng P gian ổ Tiêu chí Đặc t ưng P 12 xung quanh Tiêu chí ết nối ằ Không gian an toàn R B ệ ỏ Tiêu chí an toàn H ủ B ệ ỏ x P ứ Tiêu chí Đa ạng - Thích ứng H H ụ H Không gian thân ệ Tiêu chí Thân thiện ệ 3.2.2 Thiết lập thang đo cho nhóm tiêu chí ă c tri n khai cụ th thành tiêu chí y u t v t th x nh thông s cụ th ; v y u t phi v t th s qua s c m nh n nh STT S ng tiêu chí Nhóm tiêu chí K tn i i có ho ng t i khu v c, gồm: Giá tr Giá tr v t th phi v t th 13 13 An toàn 10 6 Thân thiện 3.2.3 Phân tích kết qu đánh giá tính hấp dẫn KGCC ng – thích ứng .1 Đá X iá t nh tổ ấp dẫn c a KGCC theo t ng nhóm tiêu chí m theo c t d c t ng nhóm tiêu chí K t qu : ΣI ΣII ΣIII  ΣIII ≥ ΣI + ΣII : ng nhóm tiêu chí, có b n mức cụ th : ứng c giá tr củ ng h p l i: g  ΣI ≥ ΣII + ΣII : .2.2 Đá ứng t r t t t giá tr củ  ΣIII ≥ ΣII > ΣI :  t ứng t giá tr củ ứng t giá tr củ iá tổng quát tính hấp dẫn c a KGCC X ứng cho t ng tiêu chí Tổng h p theo t ng nhóm theo công thứ : Σ(H)= A+B+ +D+2E, chia thành mức:  Σ(H) ≤ m : KGCC tr i không h p dẫn 1 < Σ(H) < m : KGCC tr i h p dẫn 1 ≤ Σ(H) < 18 m : KGCC tr  Σ(H) ≥ 18 3.3 XÁ m t mức h p dẫn : KGCC tr i th c s h p dẫn ỊNH KHU VỰC HOẠ ỘNG CỦA O ƯỜI 3.3.1 Nguyên tắc không gian chứa “điểm đông người” 3.3.1.1 Nguyên tắc 1- Phù hợp v i quy hoạch sử d ng ất: tuân theo quy ho nh n diện không gian m có tính ch t công c ng th c s 2- Công trình công cộng xung quanh: S t p trung cao nh t phụ thu c mứ quy tụ công trình công c ng t i khu v m b o quy mô phù h p v i t lệ 3- Vị trí c i i, thi t k i cấ t ú ẹp hài hòa t ị: T o t m nhìn 14 t xa, nh n diệ ti c hình nh khu v c; t o ă i trò chuyện; ng t ch n; kho ng cách h p lý 4- K t nối ti p cận cấu t ú t ị: thu c ph m vi ven bi n, có v trí trung tâm khu v ỏ; ho k t n i ng tâm có m cao ti p c n thu n thiện 5- Tầ cảm nhận trải nghiệm: m b o t m nhìn viễn c nh, trung c nh c n c nh; trì hình Bên c , ch ng c nh quan ng n kh 6- Sự an toàn – tiện nghi: Cung c p tiện nghi t ; b o vệ ă ụ c m m b o chi u sáng ng thiên nhiên; Lo i tr nh ng rủi ro v tai n m b o an toàn cho khách b hành 7- Không gian dành cho hoạt ộng: xây d ng t lệ ứng nhu c u i mb ok tn ho ng diễn 8- Tính lịch sử c a không gian: L ch sử phát tri n l i s ng g n ã nh s nh n thức củ v c m i mà có thi t k t 1.2 i dân Tuy nhiên, nh ng khu ũ ịnh không gian ch nhi u ho n khích h sử dụng i i : Là ct u kiệ có diễn lâu dài t không gian có th chứa m t hay nhi i + Đặc điểm chung: - c cung c p t m nhìn t t th chủ i sử dụng có ng tránh ho y - Chi u cao s liên k t b m t công trình xung quanh khu v c t o ti hình thành c m nh - Kho ng cách gi th p t - B trí thi t b - Ho t u củ i i (3.3.2), góc gi i h i sử dụ u ho x nh ph m vi ho ng, rào ng ng, phô bày s tiện nghi ng phong phú; t o d n 15 + Hình thức  Không gian k t hợ t i m: ng hình nan qu ; m k t thúc d ng ă ă - Qu – lễ h i  Không gian trải dài theo dải:Tr i dài theo ng ven bi c hi m chuy n ổi hình thức, không dài ă - Qu ă c KG mang chức i, d ch vụ  Dạng n k t hợp v i i m: Tr i dài d c theo trục song song b bi n Là không gian m th Chúng mang hình chức chuỗi không gian nhỏ k t h p l i v i phục vụ i s ng + Vị trí , trung tâm khu v c ho c khu trung tâm ỏ m i có th dễ dàng tìm th y ti p c n - V kho ng cách, bán kính phục vụ D y, kho x - m b o th i gian di chuy n t i xu t = , p 3km di chuy n xe máy m trục vuông góc v ng b bi n có không gian thu n l i cho việc nhìn trò chuyện ã - Khu v c ứ - Khu v c b trí trang thi t b tiện ích phục vụ công c ho ã ng ngồi ngh , ngắm c nh x t ng t t ho cho xanh, t b o vệ ủ không gian dành u kiện khí h u b ng + Quy mô - C nh ngắn ≥ m b o ho ng t ch n có th diễn 16 xu t gi 24 không l m có ho ng t p trung ng cách c n thi có th nh n nh ng khuôn m t, nhằm t o c i sử dụng ủr Diện tích qu ho phục vụ ng c ng m v không gian b bi n - Gi i h n t không gian 110m theo chi u d c củ t ng b bi m b o s m ch l c gi a không gian 3.3.2 Xác định phạm vi hoạt động người Tác gi xu t ph m vi theo tr ng thái ho ng: khu vực diễn hoạt ộng chỗ, khu vực diễn hoạt ộng hỗn hợp, khu vực diễn hoạt ộ ă ộng 3.3.2.1 Khu vực diễn hoạt ộ - Gồm nh ho tĩ i có ho ng t i chỗ không mu n b ( ạt ộng chỗ) ng thụ i có nh ng ng a Hình thức: có th nằm r i rác ho c t o thành dãy, cụ không t o thành m ng có diện tích l n; chúng không phục vụ lúc cho nhi ng phân tán, i nhi u nhóm b Lượng hóa ă + Vị trí: Thu l + Quy mô: d nh gi i h n m KG i cho m t nhóm trò chuyện nh 17 t ản c a i ngồi phân chia nhóm trò chuyện c Phương thức xác định Theo tính toán, ph m vi nhỏ nh có th th c giao ti p có gi i h n t 1,3m – 2,2m ĩ C nh dài khu v c diễn ho c tính cu c trò chuyện m K t qu tính toán cho th y: (b) có chi u dài t 1,3 tr t 3,5m x t chi nhỏ ng tách thành nhóm có th trò chuyện dễ d Xu hướng phát triển ĩ Có th b trí nhi u khu v c ho ã thu c ph m vi cu c trò chuyện củ i (a): Ranh gi i khu vực diễn hoạt ộ tĩ ót chạm chồng lắp phần lên Khu v c ho ĩ p h p nh ồng tâm có xu ng tr i dài theo n diễn trình m r ng 18 ( ), ( ): x khu vự ư ng tập trung rìa tách khỏi góc ch t ự diễ 3.3.2.2 Gồm ho ạt ộ ỗ ợ ng thoáng qua hay chứa nhóm nhỏ có ho nhẹ, không gây , chụp nh, s ch y nh y trẻ ĩ c b trí k c n gi a khu có ho ng, thích h ng bổ tr ho ng ă x ng diễ a Hình thức: ĩ tn it ồng th i n kh chuy n ti p không gian b Lượng hóa: + Vị trí: có hình thứ ng không tuân theo b t kỳ hình d ng cụ th nào, chi m tỷ tr ng nhi u nh t, có mứ co giãn r ng nh t + Quy mô: kho ng cách t i thi u khu v c 2m c Xu hướng mở rộng: có ph m vi r ng nh t, có th ch h n khu v c ho 3.3.2.2 ng khác, tuân theo việc b trí không gian ự diễ ạt ộ - Ho t ng có tổ chức: Lu - Ho t ng t phát: ă n gi i ă ộ c p n ng t p h p thành nhóm nhỏ th c ho t ng tr i theo thói quen ho c s thích a Hình thức Tác gi sử dụ th ph m vi ho ng khu v c b Lượng hóa + Vị trí: gian nằ i v i khu v c nhỏ m không i v i khu v c l n, ph m vi cách c nh biên v i kho ng cách thu n tiện 19 + Quy mô: l n: chi m n 50% diện tích qu ng thông ổi theo ng Tuy nhiên, t i không gian m , tỷ lệ dụng Kho ng cách mụ c Xu hướng mở rộng: ho n rìa không gian chứa 3m ổi theo s ng nhóm Càng t nh ti ng nhóm lo i hình n rìa KG, tính ch ổi thành khu v c ho khu v c gi m d n, bi ng ng hỗn h p 3.3.2.2 Nguyên tắc phạm vi hoạt ộng c a khu vực Là nh ng ho ng n tính tr i d c theo chi u dài KG ven b Khu v c hỗn h p bao trùm c khu v c ho bao phủ c khu v ho ă ng; ng, thích h ĩ ng b i khu v c x bổ tr ho 3.4 GIẢI PHÁP KIẾN TẠO KGCC NGOÀI TRỜI VEN BIỂN 3.4.1 Nguyên tắc chung - Tuân thủ theo quy ho ch sử dụ t củ - Nh n diện khu v c mang giá tr khác nhằm t o không ục vụ t t nh t cho c gian công c - Lôi é c ho ng m ồng i, h có th sử dụng góp ph n xây d - Ki n t o KGCC diễn liên tục không gi ng cho m 3.4.2 Gi i pháp kiến tạo KGCC trời ven biển 20 3.4.2.1 Giải pháp chung - Gắn k t v i ặ t nhiên – i m khu vực: v giá tr kinh t - xã h i; v giá tr a lý; thích ứ ă u kiện t nhiên; v giá tr ; v giá tr công trình nhân t o - K t nối v i tổng th t ị: trì s rõ ràng không gian; T o không gian kích thích giác quan k tl i i; k t n i gồm c liên liên k t t m nhìn; v i công trình xung quanh - Tạo thành không gian xã hội: ho ng bổ tr ; t o KG m ho ng; hình thành kh ă ng; ẻ KG - Đảm bảo tính an toàn an ninh: an toàn giao thông, m b o tính an toàn t ng thi t b ; không b trí trồng r m r p; b trí thi t b chi u sáng v hệ th ng h t ng kỹ thu t 3.4.2.2 Giải pháp c th cho t ng khu vực hoạt ộng + Gi i pháp cho khu vực diễn hoạt động tĩnh - ổ i : phân bổ theo kho ng cách xã h i; thi t l p m d ng chân Tuy nhiên, không b trí tiện ích công c ng - ổ ạt ộ : t o t m nhìn viễn c nh – trung c nh – c n c nh Bên c nh , giãn s ng ho ng cách “ ” d ng, tránh b trí c nh trục có s chuy m ng + Gi i pháp cho khu vực diễn hoạt động động - ổ i : m r ng nh ng không gian l n tổng th KGCC tr i; lắ t tiện ích công c ng; t o l p không gian tiện nghi hoàn thiện chỗ ngồi thứ c p - ổ ạt ộ : thi t l p nh ng không gian l n, t o kho ng ủ củ th c ho x ng xã h i; ý kh n khu v ă ă ng + Gi i pháp cho khu vực diễn hoạt động động 21 - ổ i : tránh t KG gây - ổ i sử dụng ng tiêu c ạt ộ : gi t ĩ n khu v c ho c áp dụ “ i gi gi m m ng di chuy ” 3.5 ÁP DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.5.1 Nhận diện vị trí hình thành “điểm đông người” Theo mục 3.3.1, gồm 14 khu: K2-CX14, K2-CX113, K2-CX12; K3CX11, K3-CX10, K3-CX9, K4-CX8, K4-CX7, K4-CX6, K4-CX5, K4-CX4, K4-CX3, K4-CX2 K4-CX1 3.5.2 Phân cấp mức độ tập t ung người “các điểm hoạt động” + Khu vực thiết yếu (M1): t p trung r ng tr i dài vào nhi u th ; > 55 i, có ho t m ngày mb m, gồm: K4 – CX7, K4 – CX6 + Khu vực phổ biến (M2): có s t i, ; mb 40 – m, gồm: K2 – CX12, K3 – CX11, K3 – CX9, K4 – CX8, K4 – CX4, K4 – CX1 + Khu vực tiềm (M ): có u kiện ; tr thành khu v c t [...]... KGCC ven bi n ngoài tr i tr ch n s x ;P nh m t cách toàn diện tính h p dẫn củ c u kiện kinh t - xã h i của thành ph ; pv nh ng cho công tác ki n t o KGCC ngoài tr i thành công - Ki n t o KGCC ngoài tr i ven bi n thành công d a trên ho ng giúp xác l p nguyên tắc t o l p KGCC ngoài tr i thu hút ho ng; cho gi i pháp ki n t o không gian công c ng ngoài tr i; t o ti - xây d ng các KGCC ngoài tr i thành công. .. các ho 3.4 GIẢI PHÁP KIẾN TẠO KGCC NGOÀI TRỜI VEN BIỂN 3.4.1 Nguyên tắc chung - Tuân thủ theo quy ho ch sử dụ t củ - Nh n diện các khu v c mang giá tr khác nhau nhằm t o các không ục vụ t t nh t cho c gian công c - Lôi é c ho ng của m ồng i, h có th sử dụng và cùng góp ph n xây d - Ki n t o KGCC diễn ra liên tục và không gi ng nhau cho m 3.4.2 Gi i pháp kiến tạo KGCC ngoài trời ven biển 20 3.4.2.1 Giải... của công trình nhân t o - K t nối v i tổng th t ị: duy trì s rõ ràng của không gian; T o không gian kích thích giác quan của con k tl i i; k t n i gồm c liên và liên k t t m nhìn; và v i các công trình xung quanh - Tạo thành các không gian xã hội: ho ng bổ tr ; t o KG m ho ng; hình thành kh ă ng; ẻ KG - Đảm bảo tính an toàn và an ninh: an toàn giao thông, m b o tính an toàn của t ng thi t b ; không. .. Khu vực tiềm năng (M ): có u kiện ; tr thành khu v c t
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiến tạo không gian công cộng ngoài trời ven biển Thành phố Nha Trang, Kiến tạo không gian công cộng ngoài trời ven biển Thành phố Nha Trang, Kiến tạo không gian công cộng ngoài trời ven biển Thành phố Nha Trang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay