Sử dụng rừng (môn kinh tế tài nguyên)

29 132 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:26

Chương SỬ DỤNG RỪNG Một số đặc điểm sinh học rừng tx te Tuổi t Chu kỳ tăng trưởng khu rừng đại diện có độ tuổi Thể tích gỗ đạt tối đa rừng te tuổi Vượt tx, tốc độ tăng trưởng chậm Thể tích tăng thêm độ tuổi khác thay đổi theo thể tích gỗ khu rừng Mục tiêu • Thời gian tối ưu để thu hoạch gỗ theo quan điểm kinh tế • Xem xét việc tính toán NPV cho việc thu hoạch lần thu hoạch nhiều chu kỳ • Các phương án quản lý rừng (tỉa thưa) • Các giá trị gỗ rừng Rừng tài nguyên quí giá • Rừng ví dụ tài nguyên quí giá vốn nguồn mang lại nhiều lợi ích cho chủ đất tư nhân cho xã hội • Tài nguyên rừng thuộc quyền sở hữu tư nhân lẫn công cộng Cũng thường sở hữu chung • Có hai loại rừng: rừng tự nhiên rừng trồng • Vấn đề kinh tế làm quản lý rừng để đạt lợi ích tư nhân xã hội tối đa Thuật ngữ • Tổng khối lượng gỗ hàm số thời gian = hàm sản lượng, TV(t) • MAI = tăng trưởng trung bình hàng năm Lượng gỗ tăng trung bình hàng năm khu rừng = TV / t • CAI = tăng trưởng hành hàng năm Lượng gỗ tăng hàng năm biên khu rừng năm = ΔTV / Δt • APPt = sản lượng trung bình theo thời gian Một diễn giải kinh tế MAI • MPPt = sản lượng biên theo thời gian Một diễn giải kinh tế CAI Hàm giá trị • Giá trị sản lượng trung bình theo thời gian lâm nghiệp: APPt x Giá gỗ • Giá trị sản lượng biên theo thời gian lâm nghiệp: MPPt x Giá gỗ Tổng tăng trưởng, tăng trưởng biên tăng trưởng trung bình • Trong ví dụ này, khu rừng đạt sản lượng tối đa tuổi 135 • Việc thu hoạch nên theo tiêu chuẩn nào? • Một qui tắc thấy rõ thu hoạch thời điểm MAI = CAI • Điều tối đa hoá lượng gỗ trung bình hàng năm từ khu rừng luân phiên • Tuy nhiên điểm tối ưu kinh tế Những tiêu chí kinh tế tuổi thu hoạch tối ưu • Tuổi làm tối đa NPV vụ thu hoạch đơn lẻ – Điều thiển cận Nó bỏ qua giá trị tương lai đất trồng rừng (thặng dư đất tương lai lâm nghiệp) • Tuổi tối ưu là: - Tuổi thu hoạch làm tối đa NPV nhiều vụ thu hoạch - Tuổi thu hoạch làm tối đa NPV vụ thu hoạch đơn lẻ + giá trị (vốn + lãi) từ việc bán đất (tiền lãi giá trị tiền lời tài nguyên vốn hoá) NPV vụ thu hoạch lần (giá gỗ $0,7/m3, chi phí trồng rừng $1.000) Suất chiết khấu cao chu kỳ trồng ngắn Tiêu chí đưa lần Faustmann, nhân viên quản lý rừng người Đức kỷ 19 • Vì gọi tiêu chí Faustmann • Nó dùng để xác định thời gian tối ưu cho chu kỳ chế độ trồng đa chu kỳ • Qui tắc kinh tế độ dài chu kỳ tối ưu xảy lợi ích biên từ việc kéo dài chu kỳ hành với chi phí hội (tiền lãi bị + chu kỳ tương lai bị trì hoãn) việc không cắt giai đoạn Bảng Độ dài chu kỳ tối ưu theo tiêu chí Faustmann Độ dài chu kỳ tối ưu theo tiêu chí Faustmann • Độ dài chu kỳ tính theo Faustmann ngắn so với chu kỳ đơn Vì giá trị chu kỳ tương lai • Nhưng NPV cao Quản lý tối ưu chất lượng gỗ • Sự tăng trưởng bị ảnh hưởng mức độ cạnh tranh chất dinh dưỡng ánh nắng • Việc tỉa sử dụng công cụ quản lý ảnh hưởng đến mức độ tăng trưởng chất lượng gỗ thương phẩm • Một nhà sản xuất nên đánh giá khả quản lý nào? Tác dụng tỉa • Làm giảm khối lượng vụ thu hoạch đơn • Tăng chất lượng loại gỗ thu hoạch: gỗ lõi (chất lượng thấp dùng để sản xuất giấy, giá thấp) gỗ xẻ (chất lượng cao để sản xuất gỗ xẻ, giá cao) • Người trồng rừng thu tiền mặt: Có thu nhập từ vật tỉa chu kỳ • Chỉ tỉa lợi ích thu từ việc tỉa lớn chi phí Sử dụng chiết khấu phù hợp Những hàm ý thực tiễn học • Có thể sử dụng công thức khái niệm để khuyến cáo chủ đất chọn lựa tối ưu loại trồng (dựa hàm sản lượng, MAI, CAI, APPt and MPPt), độ dài chu kỳ tối ưu khu rừng (tuổi thu hoạch tối ưu) Dĩ nhiên, điều phụ thuộc vào kỳ vọng giá gỗ, chi phí thu hoạch tương lai, biến số kinh tế khác • Có thể khuyến cáo người trồng rừng chế độ tỉa thưa tối ưu, định thời gian tỉa thưa tối ưu Qui tắc định thu hoạch kinh tế: Việc đưa vào giá trị gỗ • Tới nói đến hành vi kinh tế tư nhân • Khi đưa vào giá trị phi gỗ giá trị đời sống hoang dã (thực vật động vật hoang dã), giải trí, dịch vụ rừng đầu nguồn hệ thống sinh thái, hấp thu cacbon giá trị khác mà rừng cung cấp, phải nghĩ đến thu hoạch gỗ tối ưu mặt xã hội • Điều đặc biệt phù hợp với rừng tự nhiên Các hệ sinh thái độc đáo phát triển qua thời gian dài Chúng coi tài nguyên phục hồi Vấn đề • Những sản phẩm mong muốn từ rừng không tính đến định tối ưu tư nhân Do sản phẩm (tiện nghi) xã hội mong muốn không cung cấp đủ việc cắt trụi không tối ưu khu rừng • Thông thường, giá trị tiện nghi tính đến, mức cắt trụi tối ưu giảm Điều việc tính đến lợi ích xã hội từ rừng làm tăng giá trị việc trì rừng làm giảm ngưỡng cắt trụi tối ưu Qui tắc kinh tế • Hãy cắt rừng mọc tự nhiên giá trị tiện nghi đạt từ rừng biên với thu nhập ròng từ việc cắt rừng biên cộng với lợi nhuận từ rừng trồng biên • Dĩ nhiên, phần khó khăn đo lường giá trị tiện nghi (mọi lợi ích xã hội từ rừng) Đặc biệt, qui tắc nói cần sửa đổi theo đặc điểm hệ sinh thái (rừng manh mún, ngưỡng sinh thái, vùng rừng tối quan trọng cho hệ sinh thái, v.v ) Đa dạng sinh học • Rừng có vai trò quan trọng việc cung cấp trì đa dạng sinh học • Làm định giá đa dạng sinh học? • Giá trị tồn lựa chọn? • Giá trị dịch vụ sinh thái Định giá dịch vụ sinh thái • Dễ dàng (nhưng không) dễ đo lường • Giá trị rừng việc lọc nước, làm không khí, cung cấp nguồn lực giá trị tiện nghi • Các kỹ thuật định giá khác nhau: phương pháp chi phí tránh trực tiếp (ví dụ nước uống); định giá ngẫu nhiên (giá trị tiện nghi); định giá hưởng thụ (giá trị tài sản); phương pháp chi phí du hành (giải trí) Công viên quốc gia rừng quốc gia • Công viên quốc gia thiết kế để bảo tồn (giá trị tồn lựa chọn) • Rừng quốc gia thiết kế để sử dụng hiệu Nhiều cách sử dụng rừng tối ưu Bao gồm lợi ích từ gỗ lợi ích khác • Các chủ đất thường không hài lòng với cách làm Đó nguồn xung đột nghiêm trọng Phụ lục • Chu kỳ tối ưu thay đổi theo thông số Thay đổi thông số D↑ r↑ p-c↑ a↑ Thời gian chu kỳ ↑ ↓ ↓ ↓ D: chi phí trồng rừng ban đầu, r: lãi suất, p: giá gỗ, c: chi phí thu hoạch, a: độ phì nhiêu đất [...]... tối ưu khu rừng • Thông thường, khi giá trị của những tiện nghi này được tính đến, mức cắt trụi tối ưu giảm đi Điều này là do việc tính đến những lợi ích xã hội từ rừng làm tăng giá trị của việc duy trì rừng và do đó làm giảm ngưỡng cắt trụi tối ưu Qui tắc kinh tế • Hãy cắt rừng mọc tự nhiên cho tới khi giá trị các tiện nghi đạt được từ một ha rừng biên bằng với thu nhập ròng từ việc cắt rừng trên... phí Sử dụng chiết khấu phù hợp Những hàm ý thực tiễn về các bài học • Có thể sử dụng các công thức và khái niệm để khuyến cáo các chủ đất về chọn lựa tối ưu loại cây trồng (dựa trên các hàm sản lượng, MAI, CAI, APPt and MPPt), độ dài chu kỳ tối ưu của khu rừng (tuổi thu hoạch tối ưu) Dĩ nhiên, điều này sẽ phụ thuộc vào các kỳ vọng về giá gỗ, chi phí thu hoạch tương lai, và những biến số kinh tế khác... (giá trị tồn tại và lựa chọn) • Rừng quốc gia được thiết kế để sử dụng hiệu quả Nhiều cách sử dụng rừng tối ưu Bao gồm lợi ích từ gỗ và những lợi ích khác • Các chủ đất thường không hài lòng với những cách làm này Đó là nguồn xung đột nghiêm trọng Phụ lục • Chu kỳ tối ưu thay đổi theo các thông số Thay đổi thông số D↑ r↑ p-c↑ a↑ Thời gian chu kỳ ↑ ↓ ↓ ↓ D: chi phí trồng rừng ban đầu, r: lãi suất, p:... cắt rừng trên ha biên đó cộng với lợi nhuận từ rừng mới trồng trên ha biên đó • Dĩ nhiên, phần khó khăn là đo lường giá trị của tiện nghi (mọi lợi ích xã hội từ rừng) Đặc biệt, qui tắc nói ở trên sẽ cần được sửa đổi theo những đặc điểm của hệ sinh thái (rừng manh mún, ngưỡng sinh thái, vùng rừng tối quan trọng cho các hệ sinh thái, v.v ) Đa dạng sinh học • Rừng có một vai trò quan trọng trong việc cung... khác • Có thể khuyến cáo người trồng rừng về chế độ tỉa thưa tối ưu, và định thời gian tỉa thưa tối ưu Qui tắc quyết định thu hoạch kinh tế: Việc đưa vào những giá trị ngoài gỗ • Tới đây chúng ta chỉ mới nói đến hành vi kinh tế tư nhân • Khi chúng ta đưa vào những giá trị phi gỗ như giá trị của đời sống hoang dã (thực vật và động vật hoang dã), giải trí, các dịch vụ rừng đầu nguồn và hệ thống sinh thái,... và hệ thống sinh thái, hấp thu cacbon và những giá trị khác mà rừng cung cấp, chúng ta phải nghĩ đến thu hoạch gỗ tối ưu về mặt xã hội • Điều này đặc biệt phù hợp với rừng tự nhiên Các hệ sinh thái độc đáo đã phát triển qua thời gian dài Chúng có thể được coi như tài nguyên không thể phục hồi Vấn đề • Những sản phẩm được mong muốn từ rừng không được tính đến trong những quyết định tối ưu của tư nhân... được sử dụng như một công cụ quản lý ảnh hưởng đến mức độ tăng trưởng và chất lượng gỗ thương phẩm • Một nhà sản xuất nên đánh giá khả năng quản lý này như thế nào? Tác dụng của tỉa cây • Làm giảm khối lượng của một vụ thu hoạch đơn • Tăng chất lượng các loại gỗ thu hoạch: gỗ lõi (chất lượng thấp dùng để sản xuất giấy, giá thấp) và gỗ xẻ (chất lượng cao để sản xuất gỗ xẻ, giá cao) • Người trồng rừng. .. (nhưng không) dễ đo lường • Giá trị của rừng trong việc lọc nước, làm sạch không khí, cung cấp nguồn lực và các giá trị tiện nghi • Các kỹ thuật định giá khác nhau: phương pháp chi phí tránh được trực tiếp (ví dụ nước uống); định giá ngẫu nhiên (giá trị tiện nghi); định giá hưởng thụ (giá trị tài sản); phương pháp chi phí du hành (giải trí) Công viên quốc gia và rừng quốc gia • Công viên quốc gia được... (1 + i )t NPV = V (t ) t (1 + i ) − 1 Tiêu chí này được đưa ra lần đầu tiên bởi Faustmann, một nhân viên quản lý rừng người Đức ở thế kỷ 19 • Vì vậy nó được gọi là tiêu chí Faustmann • Nó được dùng để xác định thời gian tối ưu cho một chu kỳ trong chế độ trồng cây đa chu kỳ • Qui tắc kinh tế là độ dài chu kỳ tối ưu xảy ra khi lợi ích biên từ việc kéo dài chu kỳ hiện hành bằng với chi phí cơ hội (tiền
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng rừng (môn kinh tế tài nguyên) , Sử dụng rừng (môn kinh tế tài nguyên) , Sử dụng rừng (môn kinh tế tài nguyên) , Rừng là tài nguyên quí giá, Những tiêu chí kinh tế về tuổi thu hoạch tối ưu, NPV của một vụ thu hoạch 1 lần (giá gỗ $0,7/m3, chi phí trồng rừng $1.000), Bảng 2. Độ dài chu kỳ tối ưu theo tiêu chí Faustmann., Qui tắc quyết định thu hoạch kinh tế: Việc đưa vào những giá trị ngoài gỗ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay