Slide Marketing Căn bản chương 1 5 Thầy Tuấn Anh Đại học Ngoại thương

192 321 0
  • Loading ...
1/192 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:26

MARKETING CĂN BẢN Giảng viên: ThS Dương Tuấn Anh Email: dta.mkt@gmail.com NỘI DUNG MÔN HỌC • • • • • • • • Chương Tổng quan Marketing Chương Môi trường Marketing Chương Nghiên cứu thị trường Chương Chính sách SP Chương Chính sách giá Chương Chính sách phân phối Chương Chính sách xúc tiến hỗ trợ KD Chương Kế hoạch hoá & chiến lược marketing C1 TỔNG QUAN VỀ MARKETING I) KN Marketing II) Quá trình phát triển Marketing III) Các mục tiêu Marketing IV) Các công cụ Marketing I) KN Marketing 1) Xuất xứ thuật ngữ Marketing • • • • Xhiện Mỹ, đầu TK20 1944 1975 90s 2) Các định nghĩa M • ĐN AMA (1960): “M toàn hđộng KD nhằm hướng luồng HH dv mà người cung ứng đưa phía Ntd sd” ĐN AMA (1985) “M qtrình lập kế hoạch thực sách SP, giá, pphối, xúc tiến hỗ trợ KD hàng hoá, ý tưởng hay dịch vụ để tiến hành hđộng trao đổi nhằm thoả mãn ntd mục đích tổ chức” • Marketing is the process of planning and executing the conception, pricing, promotion, and distribution of goods, ideas, and services to create exchanges that satisfy individual and organizational goals 2007 • Marketing is the activity, conducted by organizations and individuals, that operates through a set of institutions and processes for creating, communicating, delivering and exchanging market offerings that have value for customers, clients, marketers, and society at large Đnghĩa P.Kotler • “M hđộng người hướng vào việc đáp ứng ncầu ước muốn thông qua trao đổi” • Marketing is a human activity directed at satisfying needs and wants through exchange process (Philip Kotler) 3) Bản chất • Hướng tới thoả mãn ncầu h/tại, gợi mở ncầu tiềm • Chỉ c/cấp tt cần ko ccấp mà DN sẵn có • Có phạm vi hđộng rộng, qtrình liên tục • Theo đuổi lợi nhuận tối ưu 4) Phân loại • Theo thời gian • Theo không gian • Theo chất kinh tế • Theo nội dung ứng dụng MKT • Theo phát triển công nghệ tin học 4) Chiến lược ptriển SP • Thế SP ? : Những yếu tố cản trở: • Thiếu ý tưởng quan trọng • Thị trường bị thu hẹp nhỏ • Những hạn chế xã hội Nhà nước • Quá trình phát triển SP tốn • Thời gian phát triển ngày nhanh • Chu kỳ sống SP ngắn hơn: Các gđoạn qtrình ptriển SP : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Hình thành ý tưởng Sàng lọc ý tưởng P/triển quan niệm thử nghiệm Hoạch định c/lược Marketing P/tích triển vọng kinh doanh Phát triển SP Thử nghiệm thị trường 8) Thương mại hoá IV Bao bì, nhãn hiệu, thương hiệu 1) Bao bì sản phẩm 2) Nhãn hiệu hàng hoá 3) Thương hiệu 4) Xây dựng thương hiệu 1) Bao bì sản phẩm a) Khái niệm: Là tất vật liệu chứa đựng bao bọc SP, gồm bao bì bên bao bì bên b) Chức Nhóm chức nội tại: Nhóm chức Marketing: c) Yêu cầu: • • • • • • Tuân thủ qui định Ấn tượng, bật, hấp dẫn Đầy đủ thông tin Có tính phân biệt Thống Đa dụng 2) Nhãn hiệu hàng hoá a) ĐN Là dấu hiệu dùng để phân biệt hh-dv loại sở sx, kd # Có thể từ ngữ, hình ảnh, kết hợp yếu tố thể nhiều màu sắc 3) Thương hiệu • • • • Trade name Trade mark Geographical Indication Industrial Model • Brand • Branding • Label KN: - Là tập hợp dấu hiệu khác biệt DN - Được tạo hđộng kd mà ntd biết đến loại tài sản vô hình đặc trưng, tiêu biểu DN - Giúp DN có lợi kd tt so với DN khác Thương hiệu tất mà khách hàng mục tiêu cảm nhận 4) Xây dựng thương hiệu (1) Định vị thương hiệu (2) Xdựng chiến lược thương hiệu (3) Tiến hành quảng bá thương hiệu (4) Kiểm soát thương hiệu (1) Định vị thương hiệu • Nghiên cứu tổng hợp thị trường • Nghiên cứu đối thủ ctranh • Ptích trạng thương hiệu • Xđịnh mục tiêu (2) Xdựng chiến lược thương hiệu • Xđịnh tầm nhìn thương hiệu, slogan… • Xdựng hệ thống nhận diện thương hiệu • Xdựng chiến lược truyền thông thương hiệu • Xđịnh ngân sách (3) Tiến hành quảng bá thương hiệu • Qcáo • PR • Tài trợ … ⇒IMC (Integrated Marketing Communication) ⇒Chương trình truyền thông Marketing tích hợp (4) Kiểm soát thương hiệu • • • • Bảo hộ nhãn hiệu Nhượng quyền kinh doanh Đo lường “sức khoẻ” thương hiệu Tái định vị thương hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide Marketing Căn bản chương 1 5 Thầy Tuấn Anh Đại học Ngoại thương, Slide Marketing Căn bản chương 1 5 Thầy Tuấn Anh Đại học Ngoại thương, C1. TỔNG QUAN VỀ MARKETING, II. Quá trình phát triển của M, IV. Các công cụ trong Marketing, I. Khái quát chung về MTr Marketing, III. Môi trường vĩ mô, Môi trường chính trị - luật pháp, Môi trường tự nhiên, I. Khái niệm về thị trường, II. Nội dung nghiên cứu thị trường, A. Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi ntd, B. Phân tích qtrình mua hàng của NTD, b. Năng lực cạnh tranh của SP, III. Phương pháp nghiên cứu thị trường, IV. Phân đoạn thị trường, V. Lựa chọn thị trường mục tiêu, VI. Định vị sản phẩm, Vòng đời sản phẩm (PLC), III. Chiến lược sản phẩm:, IV. Bao bì, nhãn hiệu, thương hiệu

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay