Slide sử dụng và định giá đất (môn kinh tế tài nguyên)

38 144 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:25

Chương 3: Sử dụng định giá đất Giới thiệu • Đất đầu vào quan trọng cho nhiều hoạt động kinh tế: nông nghiệp lâm nghiệp; sử dụng cho nhà ở, thương mại, công nghiệp; khai thác mỏ Quyền sở hữu đất điều then chốt cho cải cá nhân quyền lực xã hội nhiều kỷ • Trọng tâm nguyên lý kinh tế học liên quan đến vấn đề sử dụng hiệu quỹ đất tài nguyên thiên nhiên, việc xác định giá trị đất ảnh hưởng chế độ sở hữu đất đai khác đến việc sử dụng giá trị đất • Việc phân tích tài nguyên đất phức tạp khác độ phì nhiêu vị trí tiếp cận thị trường sản phẩm từ đất => có ảnh hưởng đến giá trị đất • Thặng dư đất theo Ricardo gắn với khác chất lượng đất Thặng dư nảy sinh với sử dụng tài nguyên thiên nhiên • Thặng dư đất theo von Thunen gắn với khác khả tiếp cận thị trường tiêu thụ • Thặng dư (địa tô) đại lượng có tính chất lưu chuyển Ví dụ việc thuê hộ Tiền thuê hộ số tiền trả hàng tháng cho chủ nhà Một người nông dân sở hữu nông trại nghĩ thuê đất Do có khoản tiền thuê ngầm hàng tháng khoản chi cho yếu tố sản xuất khác • Có mối quan hệ chặt chẽ thặng dư giá tài sản Thặng dư cao, giá tài sản lớn • Thặng dư xem phần dôi sau trừ tiền chi trả cho yếu tố đầu vào khác sử dụng với đất Từ “thặng dư” (rent) áp dụng cho đầu vào có lượng cung cố định Nhiều tài nguyên thiên nhiên có đặc điểm • Thặng dư đất thay đổi theo cách sử dụng đất Một mẫu đất trồng cà rốt cho thặng dư $1.000, mẫu đất để xây hộ cho thặng dư $10.000 • Để xác định cách sử dụng đất hiệu nhất, điều kiện địa tô hay thặng dư kinh tế phải đạt mức tối đa Do đó, định trồng cà rốt hay xây hộ, theo điều kiện phải chọn xây hộ • Qui tắc tối đa hoá thặng dư: Khi có hai hay nhiều mục đích sử dụng cho mảnh đất mảnh đất nên phân bổ cho mục đích sử dụng thặng dư đơn vị đất biên cho cách sử dụng Ví dụ: có 100 mẫu đất cách sử dụng (trồng cà rốt hay xây hộ), xây dựng hộ mẫu đất giá trị thặng dư đất để xây hộ (nếu giảm diện tích xây dựng tăng lên) $1.000, giá trị mẫu đất trồng cà rốt • Khái niệm thặng dư kinh tế Là khoản chênh lệch giá sản phẩm sản xuất từ tài nguyên thiên nhiên chi phí đơn vị (bao gồm giá trị đầu vào lao động, vốn, nguyên vật liệu lượng) để biến tài nguyên thiên nhiên thành sản phẩm Thặng dư kinh tế giá trị tài nguyên thiên nhiên đất, nước, thuỷ sản, rừng, khoáng sản, tài nguyên môi trường không khí nước Đây định nghĩa thặng dư đơn vị (trên mẫu đất) Thặng dư đơn vị tính theo giá trị trung bình giá trị biên Trong nhiều trường hợp, giá trị trung bình giá trị biên trùng tùy theo giả định Thặng dư đất đai có chất lượng • Tô (thặng dư) giá trị tài nguyên đất tham gia vào hoạt động sản xuất • Khi chủ đất thuê lao động sản xuất đất mình, sau trừ chi phí đầu vào vật chất trả công lao động, phần lại tô thuộc chủ đất Ví dụ: chủ đất có 150ha Thuê 10 lao động Giá công lao động 100 thùng lúa/lao động Giả định chi phí đầu vào khác Sản lượng 1800 thùng lúa Sản lượng trung bình 1800/10=180 thùng => Tô chủ đất 800 thùng Thuê thêm lao động tổng sản lượng 1900 thùng Sản lượng trung bình lúc 1900/11=173 Tô lúc 1900-1100=800 => Chủ đất thuê lao động sản phẩm biên lao động = giá lao động Tổng thặng dư tối đa sản phẩm biên lao động = chi phí lao động chủ đất Đó diện tích abcd Tổng doanh thu bao gồm tiền trả cho yếu tố biến đổi (lương) tiền trả cho yếu tố cố định (thặng dư) Thặng dư đất đai có chất lượng khác Ricardo cho chất lượng đất khác tô khác Ví dụ: Có hai lô A B Mỗi lô 150ha Lô A màu mỡ hơn: đường MPA cao đường MPB Lượng lao động sử dụng theo nguyên tắc: sản phẩm lao động cuối lô với mức lương người lao động cuối NA NB số lao động tối đa hóa lợi nhuận lô Có m lô đất với độ màu mỡ khác Những lô đất màu mỡ (có sản lượng biên lao động cao nhất) sử dụng trước Mức lương xác định điểm giao đường cung lao động sản lượng biên lao động lô đất màu mỡ Tổng thặng dư tổng diện tích nằm đường sản lượng biên trừ chi phí lao động Vai trò cấu trúc thị trường quyền sở hữu việc xác định thặng dư Cân trường hợp có chủ đất có Npp công nhân tổng thặng dư chủ đất diện tích abc Trong trường hợp tự tiếp cận, lao động gia nhập APN = W Sẽ có NOA lao động mức cân thặng dư cho chủ đất Không có thặng dư tự tiếp cận 10 TÍNH TOÁN KINH TẾ VỀ BẢO TỒN ĐẤT Xói mòn đất làm giảm suất do: • • • • • Làm giảm độ dầy tầng đất Mất dưỡng chất lớp đất mặt (N, P K) Mất chất hữu Làm giảm độ sâu vùng rễ Mất khả giữ ẩm lớp đất lại 24 • Tại nông dân đất bị xói mòn? Việc áp dụng kỹ thuật tăng suất che giấu suất xói mòn Sự xói mòn đất xảy chậm khó đo lường Đối với đất trung bình: – 12.5 đất/ha/năm ~ 1/12 cm – đất/ha/năm ~ 0.006 cm Các chương trình nông nghiệp gây canh tác liên tục đất xấu Kỹ thuật tránh xói mòn đất đắt tiền phân bón tương đối rẻ Hai loại chi phí từ xói mòn đất: – Chi phí địa điểm (on-site costs): suất đất (người chủ đất gánh chịu) – Chi phí xa địa điểm (off-site costs): chảy tràn chất trầm tích (xã hội gánh chịu) Chứng cớ cho thấy chi phí chủ yếu chi phí xa địa điểm (trầm tích hoá dòng sông, tăng chi phí làm hồ chứa, tăng chi phí xử lý nước) Tuy nhiên người sản xuất không trực tiếp trả chi phí xói mòn xa địa điểm 25 • Sự quan tâm công việc bảo tồn Để sửa chữa ngoại tác không tính đến quyền sở hữu tư nhân, nhằm: – Bảo đảm suất đất trì để cung cấp thực phẩm cho hệ tương lai – Giảm tác dụng xói mòn xa địa điểm nước gió gây 26 Thuật ngữ khái niệm • Bảo tồn: theo nghĩa tự điển bao gồm giữ gìn, bảo vệ vật tình trạng an toàn nguyên vẹn • Tài nguyên đất: – Đất hình thành từ đá chậm – Độ màu mỡ đất bị làm cạn kiệt, tích luỹ trì • Xói mòn đất: xói mòn trình tự nhiên đất bị di chuyển nước gió – Theo Schumm Harvey, đất hình thành trung bình 0.1mm/năm Xói mòn tự nhiên: trung bình 1mm/năm Xói mòn người: 2mm/năm 27 • Chi phí người sử dụng xói mòn đất: giá trị thu nhập tương lai bị sử dụng tài nguyên (mất lớp đất mặt) – Xói mòn tối ưu PV chi phí làm giảm xói mòn vượt PV lợi ích từ việc làm giảm xói mòn • Kiểu xói mòn: – – – – Xói mòn mảng: lớp đất mỏng đồng Xói mòn rãnh: xói mòn theo rãnh nhỏ sâu vài cm Xói mòn thời xói mòn rãnh đất trồng trọt Xói mòn gió thổi • Giá trị T (Độ chấp nhận xói mòn đất) • Là mức xói mòn tối đa mà mức mức sản lượng hoa màu cao trì vô hạn định • Giá trị T thông thường 12.5 đất/ha/năm • Nếu xói mòn > T thường dẫn đến suất vĩnh viễn 28 Phương trình đất tổng quát USLE (universal soil loss equation) A = RKLSCP • A = xói mòn mảng & rãnh, đất/ha • RKLS xói mòn vốn có khu đất trọc R = cường độ mưa K = độ xói mòn đất L = chiều dài dốc đất S = phần trăm độ dốc • C P hệ số quản lý C = hệ số loại hoa màu, phương pháp sản xuất, hệ số quản lý chất tồn dư bề mặt P = hệ số tập quán bảo tồn đường bậc thang hay đồng mức 29 Thiệt hại xói mòn địa điểm Mối quan hệ Năng suất- Độ sâu tầng đất Năng suất (t/ha) T SD3 SD2 SDn SD1 Độ sâu tầng đất (cm) 30 Công nghệ thiệt hại từ xói mòn 31 Mối quan tâm công bảo tồn đất Thiệt hại xa địa điểm • Xói mòn nước gây Mỹ Nguồn triệu /năm – Đất hoa màu 1926 – Đất đồng cỏ 346 – Đất chăn thả 1155 – Đất rừng 435 – Suối 553 – Mương 298 – Đường lộ 169 – Các điểm xây dựng 80 – Tổng 4962 32 Phương pháp đánh giá đầu tư cho bảo tồn • Phương pháp đánh giá đầu tư để làm giảm xói mòn giống đầu tư khác • Tuy nhiên, cần ý số điểm: – Tác dụng dự kiến xói mòn làm giảm suất Như phải có số ước lượng việc xói mòn ảnh hưởng đến suất hoa màu theo thời gian – Bản đồ đất quan trọng nông trại có vài loại đất độ dốc chiều dài độ dốc khác Các dự đoán xói mòn cụ thể cho loại đất – Đầu tư để giảm xói mòn (như bậc thang) tính toán cụ thể tới ranh giới cánh đồng loại đất 33 Các chương trình bảo tồn công • Được thiết kế để giải thiệt hại xa địa điểm xói mòn đất, chúng giải thiệt hại địa điểm Hai cách tiếp cận: Cải thiện tập quán nông nghiệp tiếp tục canh tác Trên đất nhạy cảm nhất, làm cho nông dân không canh tác (thay đổi cách sử dụng đất) 34 Cách làm nông nghiệp để bảo tồn đất • Cách quản lý tốt (BMPs): giảm cày bừa, đường đồng mức, ruộng bậc thang, dãi đất đệm ven sông • Đôi nông dân sẵn sàng chấp nhận chúng (nếu có lợi) Cần có vai trò khuyến nông • Thường khi, cách làm không sinh lợi, phủ phải chia sẻ chi phí (trợ cấp) cho cách làm 35 Thay đổi cách sử dụng đất • Hầu phổ biến, phải trả tiền cho nông dân để họ đừng canh tác đất • Ở Mỹ: Chương trình Dự trữ Bảo tồn (CRP) Chương trình Cải thiện Chất lượng Môi trường (EQIP) Chính phủ thuê đất nông dân để đất bỏ hoang, trả tiền cho nông dân để họ thay đổi cách sử dụng đất • Ở Úc có chương trình Bushtender Victoria 36 Làm phân phối ngân sách hạn chế cho việc bảo tồn, cho tối đa hoá lợi ích bảo tồn đồng chi tiêu? • Mức sẵn lòng chấp nhận trả tiền thực nông dân để ngừng canh tác • Lợi ích thực từ người nông dân không canh tác bao nhiêu? • Các chương trình Mỹ giống Họ trả tiền cho người, chi phí khác nhau, lợi ích từ bảo tồn không giống 37 Một cách tiếp cận khác (Đấu giá) • Chương trình Bushtender Úc chế tốt (đấu giá) • Yêu cầu nông dân giá tiền trả • Nông dân biết họ đòi giá cao (ước lượng cao chi phí thực họ) họ không thành công • Ước lượng lợi ích bảo tồn qua liệu GIS khảo sát sinh thái • Cuối phủ trả chi phí “thật”, tối đa hoá số lợi ích đồng tiền chi 38 [...]... TRƯỜNG ĐẤT ĐAI • Giá trị kinh tế của đất – Một ứng dụng: Làm thế nào định giá trị đất để biểu thị giá thị trường của nó? • Mục đích đánh thuế • Phản ánh giá mua bán đất giữa một người sẵn lòng mua và một người sẵn lòng bán – Giá trị kinh tế của quyền sử dụng đất 11 • Thặng dư đất (Rents) và giá trị đất (Values) Mô hình đơn giản nhất để giải thích giá trị kinh tế của đất như một tài sản vốn là dựa trên giá. .. Gains) Nếu tài sản được mong đợi sẽ tăng giá trị theo thời gian với thặng dư của nó tăng theo thời gian thì giá trị tài sản này sẽ cao hơn là khi không có sự tăng giá Nếu những lợi ích này được dự kiến thì người mua sẽ định giá trị tài sản này cao hơn khi mua nó 18 • Thay đổi cách sử dụng đất Việc dự kiến có sự thay đổi cách sử dụng đất cũng sẽ ảnh hưởng đến giá trị đất Ví dụ thay đổi cách sử dụng đất từ... hưởng đến giá đất Việc phân vùng và những hạn chế về cách sử dụng đất có khuynh hướng thay đổi thặng dư dự kiến từ đất đai và do đó có ảnh hưởng đến giá đất Thêm vào đó là khả năng có một số người biết trước các thông tin này nên có thể đề ra những thặng dư dự kiến khác nhau và đưa ra giá đất khác nhau Do đó việc quản trị thông tin về đất đai và tài sản nói chung là quan trọng 21 • Thị trường đất trong... xác định một cách cơ bản giá trị của một tài sản có một dòng thu nhập tương lai • Trong nhiều quốc gia, đất được xem là một tài sản như thế • Ở VN, người dân không có quyền sở hữu đất đai nên chỉ có quyền sử dụng đất là có giá trị • Một dạng đơn giản hoá về giá trị đất: VL = R/r VL là giá trị hiện hành của tài sản đất R là tiền lời dự kiến hàng năm r là suất chiết khấu không đổi Dạng này dễ bị sử dụng. .. trước về sự thay đổi và sự thay đổi xảy ra đột ngột thì giá đất không bị ảnh hưởng cho tới khi sự thay đổi xảy ra Nếu biết trước một thời gian về sự thay đổi và biết rằng thặng dư từ đất thành thị cao hơn thặng dư từ đất nông thôn thì điều này được tính đến trong phương trình định giá tài sản và sự thay đổi giá đất sẽ êm hơn Việc phân vùng để thay đổi cách sử dụng đất sẽ có cùng tác dụng Việc phân vùng... Đất đai thường quan trọng trong cuộc sống của người dân Nhưng giao dịch về đất không nhiều Thị trường cho thuê đất thì phát triển hơn Bây giờ có khuynh hướng chuyển đổi từ cách sử dụng đất theo cộng đồng sang quyền sở hữu tư nhân đối với đất đai được xác định rõ ràng hơn Đầu tư có thể được khuyến khích qua sự cho phép chuyển nhượng đất và đất có thể được sử dụng như tài sản thế chấp trong vay tín dụng. .. 16 • Thay đổi về giá cả và lãi suất thực Thặng dư đất có thể thay đổi theo thời gian do thay đổi công nghệ, giá thực của sản phẩm và giá thực của đầu vào Lãi suất cũng có thể thay đổi theo thời gian Do đó công thức tính giá đất có thể viết: VL = Σ t=1,∞ RLt(t) / (1 + r(t))t Sự tăng kỳ vọng về dòng tiền lời tương lai sẽ làm tăng giá trị tài sản Lãi suất tăng sẽ làm giảm giá trị đất và sự tăng lên của... dòng thu nhập tương lai Tuy nhiên, một số người nói chúng ta có giá trị đất tăng dần ngay cả khi thu nhập ròng nông trại bị đình trệ hoặc giảm dần Giá trị đất tính theo công thức: VL = Σ t=1,∞ RLt / (1 + r)t VL là giá cả đất như một tài sản RLt là thặng dư của đất trong thời gian t nhất định 12 Một ví dụ về giá trị đất • Giả sử có một mảnh đất sẽ bị phá hủy sau hai năm nhưng trong hai năm đó có thể trồng... lý đất đai thường không đủ và có thể bị lạm dụng bởi những người có thế lực Quyền sở hữu đất tăng lên có liên quan đến sự mất quyền sử dụng đất của những người nghèo nhất và việc này gây bất ổn xã hội 22 • Vốn hoá tiền thuê (một ví dụ từ Việt Nam) Một cuộc khảo sát ở tỉnh Hà Tây năm 2001 cho biết: Giá thuê trung bình đất trồng trọt là 500 đồng/m2, và giá bán trung bình là 5.000 đồng/m2 Nếu tính giá. .. quả sẽ là 4.932 đồng/m2 Do đó, Giá mua đất ở Hà Tây có vẻ là một sự vốn hoá hợp lý của mức tiền thuê trên quãng thời gian còn lại (13 năm) tới năm 2013 của quyền sử dụng đất 20 năm (được cấp năm 1993) trên đất trồng trọt hàng năm 23 TÍNH TOÁN KINH TẾ VỀ BẢO TỒN ĐẤT Xói mòn đất làm giảm năng suất do: • • • • • Làm giảm độ dầy tầng đất Mất dưỡng chất ở lớp đất mặt (N, P và K) Mất chất hữu cơ Làm giảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide sử dụng và định giá đất (môn kinh tế tài nguyên) , Slide sử dụng và định giá đất (môn kinh tế tài nguyên) , Slide sử dụng và định giá đất (môn kinh tế tài nguyên) , Chương 3: Sử dụng và định giá đất, THỊ TRƯỜNG ĐẤT ĐAI, Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến thặng dư đất, Tác dụng của thay đổi cách sử dụng đất trên thặng dư và giá cả, TÍNH TOÁN KINH TẾ VỀ BẢO TỒN ĐẤT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay