Slide kinh tế hải sản mô hình khai thác cá (môn kinh tế tài nguyên)

38 100 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:25

Chương 6: Kinh tế hải sản Mô hình khai thác cá • • • • • • Giả định ngành khai thác cá vùng định có loại cá, tôm cua, động vật thân mềm, động vật có vú biển khai thác loại tàu đánh bắt đồng xuất phát từ cảng định Từ “cá” tất loài động vật biển Hai họ cá chủ yếu: cá đáy (demersal) cá biển khơi (pelagic) Cá đáy: tìm thức ăn đáy biển hay hồ, di chuyển vùng hẹp: tôm, hàu, cá bơn, Cá biển khơi: tự vùng rộng lớn đại dương: cá ngừ, cá trích, động vật biển có vú cá voi Phân biệt cá đáy cá biển khơi quan trọng có liên quan đến phương pháp đánh bắt quyền sở hữu loài • • • • • Dễ áp dụng quyền sở hữu tư nhân cho loài cá đáy loài cá biển khơi Sự phân tích giới hạn mô hình đơn giản: nghiên cứu điểm chung tất loài Cần phân biệt khái niệm trữ lượng (stocks) lưu lượng (flows) ngành khai thác cá Trữ lượng hay quần thể (population) cá số lượng cá, sinh khối (biomass) (trọng lượng toàn quần thể cá) đo thời điểm Lưu lượng thay đổi trữ lượng khoảng thời gian – – Trữ lượng tăng số lượng trọng lượng, hai Trữ lượng giảm cá chết tự nhiên, bị giết động vật ăn thịt, kể người, hay bị chết ô nhiễm môi trường • • Đây khác biệt cá tài nguyên không tái sinh: trữ lượng cá thay đổi theo thời gian hoạt động khai thác Lưu ý: tài nguyên tái sinh bị cạn kiệt hay tuyệt chủng hoàn toàn Nếu khai thác nhiều cá qua giai đoạn khả sinh sản bị suy giảm, trữ lượng giảm qua thời gian Bốn ý tưởng quan trọng Qui trình sinh học đơn giản loài cá Ảnh hưởng việc khai thác người đến quần thể cá Đánh cá tự tiếp cận ảnh hưởng đến lượng khai thác trữ lượng cá So sánh việc khai thác cá điều kiện sở hữu tư nhân tự tiếp cận Qui trình sinh học • • • Giả định mức tăng trưởng trữ lượng phụ thuộc vào qui mô loài cá Ta quan tâm quần thể trạng thái ổn định (steady-state), tức bền vững vô hạn Đặt X(t) trữ lượng cá (tính theo sinh khối) thời điểm t Trữ lượng thay đổi theo thời gian nào? Xt+1 – Xt = F(Xt) • • • Xt: trữ lượng cá thời điểm t F(Xt): tăng trưởng sinh khối quần thể cá Nó tăng ròng qui mô tự nhiên thời kỳ bởi: - sinh sản - tăng trọng - trừ số chết tự nhiên Xt+1 - Xt: thay đổi trữ lượng • • • • Trữ lượng thấp – – Số sinh > số chết => quần thể cá tăng lên Nhưng tăng trưởng thấp, cá sinh sản Trữ lượng cao – – Quá nhiều cá, thức ăn; dễ bị bịnh Sự tăng trưởng giảm xuống Trữ lượng cao – – Tăng trưởng âm Trữ lượng giảm xuống đạt đến mức trữ lượng tối đa Trữ lượng tối đa (Carrying Capacity) – – Định nghĩa: mức trữ lượng tối đa mà môi trường nuôi vô hạn định Cũng gọi trữ lượng bền vững tối đa Khái niệm trạng thái ổn định (steady-state) • • • Định nghĩa TTOD: Một mức trữ lượng không đổi trì qua thời gian Phương trình Xt+1 – Xt = F(Xt) công thức xác định điều xảy cho trữ lượng theo thời gian Ta liên hệ hai điều (trữ lượng tăng trưởng): – – – Xt+1 – Xt > => F (Xt) > 0, trữ lượng tăng theo thời gian Xt+1 – Xt < => F (Xt) < 0, trữ lượng giảm theo thời gian Xt+1 – Xt = => F(Xt) = 0, trữ lượng không đổi theo thời gian => trạng thái ổn định Tăng trưởng F(X) F*(X) F1(X) X1 XMSY X2 k Sinh khối X Hình 4.1: Mỗi điểm đường cong thể mức tăng trưởng bền vững trữ lượng cá định, X Điểm k qui mô trữ lượng cân đạt mà người không khai thác gọi trữ lượng giới hạn môi trường sống Điểm X MSY qui mô trữ lượng tương ứng với sản lượng bền vững tối đa, F*(X) • • • Ví dụ hàm tăng trưởng trạng thái ổn định (cân sinh học): F(Xt) = rXt(1- Xt/k) Một cân sinh học mức trữ lượng cá X tăng thêm trữ lượng, tức dX/dt = F(X) = Có hai giá trị X mà tăng trưởng sinh khối Đó X = X = k Cân sinh học mô hình giản đơn • • • • Bây ta đưa thêm hoạt động khai thác vào mô hình, giả định trữ lượng cá bắt đầu điểm k Mục tiêu tìm cân cho việc khai thác cá Trước tiên, giả định hoạt động khai thác hoạt động không tốn chi phí Cân kinh tế sinh học cân phối hợp chế sinh học với hoạt động kinh tế Hình 4.2, đưa ba mức khai thác Chúng ta xem mức thu hoạch khác ảnh hưởng đến trữ lượng cá, vào chế sinh học công nhận 10 Tổng doanh thu chi phí ($) HMSY H1 H2 H0 Nỗ lực E Giá đơn vị cá ($) Lượng thu hoạch H Hình 4.7 Đường cung cá trạng thái ổn định ngư trường tự tiếp cận Lượng khai thác cá mức nỗ lực đọc từ đường tổng doanh 24 thu P = Hình 4.8 Cân thị trường cá với đường cung điều kiện tự tiếp cận Nếu đường cầu dịch chuyển từ D sang D1,, lượng thu hoạch giá cá tăng Nhưng cầu vượt D tăng thêm lượng thu hoạch Do giá cá tăng, lượng cá bắt giảm xuống 25 Tổng doanh thu chi phí ($) C TR2 P = HMSY H2 H1 H0 TC B A E0 TR1 P = TR0 P = E1 E2 Nỗ lực E Hình 4.9 Đường cung cá ngư trường sở hữu tư nhân Khi giá cá tăng, lượng khai thác trạng thái ổn định tăng Lượng khai thác tiến dần tới sản lượng bền vững tối đa không vượt qua Đường cung không cong trở lại 26 Chính sách công tài nguyên sở hữu chung • • • • Vấn đề tài sản chung – – – – – Quá nhiều nỗ lực, trữ lượng Có thể dẫn đến cạn kiệt loài cá Làm thặng dư ngư trường Giá thấp, thu nhập thấp cho ngư dân Khó thiết lập quyền sở hữu với tài nguyên di trú Những người vào đạt sản lượng trung bình làm giảm sản lượng trung bình người Tác dụng ngoại ứng kinh tế sinh học (đồng thời liên hệ) Vì bất hiệu nên sách công cần thiết Mục tiêu sách công: đạt mức thu hoạch nỗ lực tối ưu, tức đạt trữ lượng ổn định Công cụ sách sử dụng? 27 Qui định dựa công nghệ (tiêu chuẩn) • • • Giới hạn mùa Cấm hạn chế sử dụng thiết bị (kỹ thuật) để thu hoạch tài nguyên Không hiệu lắm, chi phí cao đối xử với người đánh bắt 28 Tại tiêu chuẩn không nhà kinh tế ưa chuộng? • • • • • Chúng giống Không chấp nhận động kinh tế Không tính đến khác cấu chi phí doanh nghiệp (gây ô nhiễm) khai thác tài nguyên thiên nhiên Chi phí tuân thủ cao Không phải giải pháp có hiệu chi phí Có thể làm giảm nỗ lực, không sửa chữa ngoại tác 29 Thuế • • • Có hiệu kinh tế Thuế lượng đánh bắt H hay nỗ lực E Dẫn tới mức nỗ lực thấp trữ lượng cao 30 Thuế tối ưu Giá cá ($) AC’ MC AC Thuế t = MC – AC điểm H* P t H* H0 HMSY Lượng thu hoạch H Lượng thu hoạch tối ưu H* : nơi P = MC thu hoạch Cân tự tiếp cận H0 nơi P = AC thu hoạch Thuế t = MC – AC điểm H* cho lượng thu hoạch tối ưu ngư trường tự tiếp cận Thuế t làm dịch chuyển đường AC lên AC’ Đặt giá AC’ cho lượng thu hoạch tối ưu H* 31 Thuế lượng đánh bắt Tổng doanh thu chi phí ($) TC thuế t TR TR’ E* E Nỗ lực E Thuế tối ưu t lượng thu hoạch làm giảm tổng doanh thu đơn vị nỗ lực Khi chưa có thuế, ngư dân gia nhập ngư trường tự tiếp cận TR = TC, với nỗ lực E Thuế t làm giảm tổng doanh thu tới TR’ với TR’= (P-t)H Ngư dân đặt TR’ = TC, tạo nỗ lực tối ưu E* 32 Thuế nỗ lực Hai loại: • • Thuế ban đầu = lệ phí giấy phép (sự gia nhập bị hạn chế) Một cách làm di chuyển điểm chặn đường TC Dễ thực thi, không hiệu quả, Thuế đơn vị nỗ lực: thuế thiết bị Có tác dụng làm di chuyển độ dốc đường TC Hiệu khó thực thi 33 Thuế nỗ lực Tổng doanh thu chi phí ($) TC”= (c+t”)E TC’ = cE + t’ TR TC = cE t’ E* E Nỗ lực E • Lệ phí giấy phép t’ dịch chuyển đường TC lên TC’ Các doanh nghiệp tự tiếp cận đặt TC’ = TR, sinh nỗ lực tối ưu E* • Thuế đơn vị nỗ lực t” quay đường TC thành TC” Nỗ lực tối ưu nơi TC” = TR 34 Trợ cấp • • • • Thuế âm Áp đặt chi phí hội Không đáng mong muốn dài hạn Chúng cung cấp động cho người khai thác xem xét đến tác dụng ngoại tác, chúng mời gọi người khai thác dài hạn, dẫn tới nhiều ô nhiễm hay đánh cá độ Đặc biệt xấu ngành cá, ngư dân nhiều quốc gia nghèo nên trợ cấp Nhưng điều tạo áp lực to lớn loài cá 35 Hạn ngạch lượng đánh bắt nỗ lực •   Hạn ngạch lượng đánh bắt Tổng hạn ngạch (TAC) – – – Số lượng cá phép đánh bắt thời kỳ cho ngư trường (total allowable catch) TC thường đặt HMSY TAC không dẫn tới mức nỗ lực hiệu hạn ngạch phân cho doanh nghiệp cách tối ưu Doanh nghiệp chạy đua đánh cá gây áp lực tắc nghẽn, chế biến, phân phối, … Hạn ngạch cá nhân (IQ) – – – – Giao quyền sở hữu tư nhân cho lượng đánh bắt định Có thể đạt hiệu kinh tế tùy thuộc cách phân phối hạn ngạch, chuyển nhượng chia nhỏ không, … Có hai cách phân hạn ngạch: theo thủ tục hành chánh theo chế thị trường Nếu hạn ngạch chia nhỏ chuyển nhượng được: ITQ Doanh nghiệp có MC cao bán hạn ngạch mình, doanh nghiệp có MC thấp mua 36 • Hạn ngạch nỗ lực – – – Cấp giấy phép cho tàu dựa mức nỗ lực E* ước lượng Khó khăn có nhiều thành phần nỗ lực tàu, người, thiết bị Trong thực tế có nhiều hạn ngạch cho loại nỗ lực Doanh nghiệp chuyển loại nỗ lực để phản ứng lại nỗ lực bị hạn chế Trong thực tế quota nỗ lực xảy nhiều lý để bảo vệ loài cá Ví dụ qui định cỡ mắt lưới Điều tác dụng hiệu kinh tế ngư trường 37 Giao quyền sở hữu nhất: Hợp tác xã • • • • • Tự quản trị ngư trường cá nhân đánh cá: hạn ngạch hình thức kiểm soát khác cho thành viên Cơ quan quản lý đặt TAC năm Có tác dụng với loài không di động (tôm hùm) Nhượng quyền ngư trường hồ thú săn hoang dã đất công Cách tiếp cận hiệu bị hạn chế ngành cá đại dương 38
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide kinh tế hải sản mô hình khai thác cá (môn kinh tế tài nguyên) , Slide kinh tế hải sản mô hình khai thác cá (môn kinh tế tài nguyên) , Chương 6: Kinh tế hải sản Mô hình khai thác cá, Bốn ý tưởng quan trọng, Khái niệm về trạng thái ổn định (steady-state)., Cân bằng sinh học trong mô hình giản đơn, Khai thác trong điều kiện tự do tiếp cận, Tại sao tiêu chuẩn không được các nhà kinh tế ưa chuộng?, Thuế trên nỗ lực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay