Slide các nguyên tắc và phương pháp quản lý TNMT (môn kinh tế tài nguyên)

46 117 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:25

Ch2: Các nguyên tắc phương pháp quản lý TNMT Kinh tế học • Quan tâm đến hàm ý khái niệm khan • Sự khan có khắp nơi, điều có nghĩa phải: – chọn lựa – quản lý có – chấp nhận đánh đổi mục tiêu có Sự đánh đổi chi phí • Chi phí hội mà phải từ bỏ để đạt điều • Nông dân, quan quyền, phải đối mặt với chi phí hội • Chi phí hội số đo đánh đổi mà cá nhân xã hội phải đối mặt Sản phẩm Chi phí hội dựa hai hoạt động có (đầu ra) Đường giới hạn khả sản xuất Lượng sản phẩm bị từ bỏ để có lượng tăng lên sản phẩm Sản phẩm CHI PHÍ CƠ HỘI • Ví dụ chi phí hội – Sử dụng đất để trồng lúa hay trồng ăn trái – Làm việc nông trại hay kiếm việc làm bên – Dành nguồn lực công cho việc quản lý chảy tràn thuốc sâu hay để quản lý phá rừng – Chi phí hội bao gồm nguồn lực vật chất, sức lao động, thời tiền bạc CƠ CHẾ PHÂN PHỐI • Để đáp ứng với khan hiếm, xã hội tìm cách phân phối – hay chia phần – nguồn lực (tất nguồn lực, không tài nguyên thiên nhiên) cách sử dụng cạnh tranh • Phần lớn kinh tế học quan tâm tới việc tìm hiểu tác động cách phân phối TN khan khác PHÂN PHỐI (CHIA PHẦN) • Các chế phân phối thường gặp – hàng/chờ đợi (“đến trước phục vụ trước”) – ngẫu nhiên/xổ số/cơ may – hành chánh/quan liêu – dùng sức mạnh – phong tục truyền thống xã hội – thị trường giá SẮP HÀNG Cơ chế phân phối bắt người ta phải chờ đợi đến lượt (bằng cách hàng, lấy vé, giữ chổ hàng) Phương pháp phân phối sử dụng để phân phối: • chổ ngồi xe buýt • chổ ngồi nhà hàng (hoặc vào giữ chổ trước) • quyền sử dụng nước sông (người sử dụng thượng lưu “đến trước tiên”) • quyền sử dụng trữ lượng cá “tiếp cận tự do” (phần thưởng để dành cá lại nhỏ có khác có may lấy số cá này) CƠ MAY Cơ may sử dụng trường hợp khác người ta có cách ngẫu nhiên Xổ số ví dụ, chọn lựa người thắng giải cách ngẫu nhiên Các hình thức đánh tương tự Thỉnh thoảng TNTN phân phối (một phần) theo ngẫu nhiên – khám phá mỏ tài nguyên mà bạn tuyên bố quyền sở hữu Việc thường kết hợp may với “đến trước trước” bạn có quyền thăm dò vùng (bạn người đến tìm kiếm) HÀNH CHÁNH • Nhiều vấn đề phân phối điều khiển luật lệ qui định thức, hệ thống trị - hành chánh - tư pháp thiết lập để phân phối TN Ví dụ: Các qui tắc nói tiếp cận hàng hoá dịch vụ • Trong nhiều quốc gia, phủ cung cấp hàng hoá dịch vụ cho số phận nhân dân SỨC MẠNH • Có phân phối thực cách dùng bạo lực (bất hợp pháp) – đặc biệt có liên quan đến hàng hóa dịch vụ bất hợp pháp Một lần nữa, điều thường kết hợp với chế chia phần khác (Chợ đen bạo lực thường với nhau) 10 HIỆU QUẢ VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN • Phân phối TN – Thị trường làm tốt việc phân phối TNTN? – Các tiêu chí dùng để đánh giá thị trường người phân phối TN hiệu quả? • Quyền sở hữu • Cấu trúc thị trường • Ngoại tác 32 ĐỔ TRÀN VÀ NGOẠI TÁC • Đôi quyền sở hữu TN tài sản môi trường khó định nghĩa thực thi • Quyền sở hữu không khí sạch? Nước (của dòng sông chảy)? Một công viên quốc gia? • Làm đấu tranh với vấn đề việc sử dụng số TN sản xuất “đổ tràn” thành hưởng thụ/lợi ích từ TN hay tài sản khác? 33 ĐỔ TRÀN VÀ NGOẠI TÁC • Phân tích kinh tế phần nhiều liên quan đến việc giải vấn đề “đổ tràn” (ngoại tác) hành động người ảnh hưởng đến người khác cách trực tiếp • Các giải pháp thị trường áp dụng • Có cần can thiệp phủ không? 34 ĐỔ TRÀN VÀ NGOẠI TÁC • Vấn đề có “tác nhân” (cá nhân, doanh nghiệp, tập thể khác) định (và hành động) mà không gánh chịu hậu 35 ĐỔ TRÀN VÀ NGOẠI TÁC • Ví dụ cổ điển: hai doanh nghiệp cạnh sông, sản xuất sản phẩm (ví dụ thép) doanh nghiệp điều hành nhà nghỉ • Doanh nghiệp thép sử dụng dòng sông nơi chứa chất thải; nhà nghỉ hạ lưu sử dụng sông tài sản để thu hút khách hàng 36 VÍ DỤ VỀ HAI DOANH NGHIỆP • Doanh nghiệp hạ lưu bị ảnh hưởng doanh nghiệp phía thượng lưu, mà quyền với doanh nghiệp – Điều xí nghiệp thép gây ô nhiễm “tự do” (với giá 0) làm vậy, để tối đa hoá lợi nhuận riêng – Xí nghiệp thép chịu đựng giảm sút khả sinh lợi xí nghiệp hạ lưu 37 MỐI QUAN HỆ VỚI TÀI SẢN • Tác dụng ngoại tác gắn với vấn đề quyền sở hữu thực thi • Nếu quyền sử dụng nước sông sở hữu cách đó, người chủ mua bán quyền sử dụng họ thấy xứng đáng • Việc làm chủ có quan trọng không? 38 QUYỀN SỞ HỮU • Hãy tưởng tượng xí nghiệp thép thượng lưu “làm chủ” quyền nước – Xí nghiệp hạ lưu phải “mua” nước sạch, thực tê cung cấp động cho xí nghiệp thượng lưu đổ chất thải nơi khác, làm giảm xử lý chất thải • Nếu nhà nghỉ làm chủ quyền nước – Xí nghiệp thượng lưu phải “mua” nước, cung cấp động cho xí nghiệp đổ chất thải nơi khác, làm giảm xử lý chất thải • Tác dụng cân đối! (“định lý Coase”) 39 HÀNG HOÁ TƯ NHÂN VÀ CÔNG CỘNG • Hàng hoá tư nhân: – Cạnh tranh: tiêu thụ làm giảm khả tiêu thụ anh – Loại trừ: Tôi loại anh khỏi việc tiêu thụ hàng hóa • Hàng hóa công cộng: – Không cạnh tranh: tiêu thụ không ảnh hưởng đến tiêu thụ anh – Không loại trừ: Tôi hạn chế anh khỏi việc tiêu thụ 40 • Ví dụ không cạnh tranh: – Không gian mở (đất công viên) – Thông tin internet – TV Ghi chú: không cạnh tranh không giống dồi – hàng hóa dồi bị giảm bớt số tuyệt đối tiêu thụ • Ví dụ không loại trừ – TV – Hải đăng – Cải thiện tiện nghi xóm Ghi chú: tầm quan trọng tính loại trừ liên quan đến khả người sản xuất loại trừ tiêu thụ đơn vị Không có lực này, họ tính tiền người mua đơn vị 41 VÍ DỤ • Ngọn hải đăng – Không cạnh tranh, không loại trừ • Chương trình phát TV miễn phí – Không cạnh tranh, không loại trừ • Chương trình TV có trả tiền – Không cạnh tranh, có loại trừ • Internet site – Không cạnh tranh, có loại trừ • Nước sông – cạnh tranh, không loại trừ • Trữ lượng cá – cạnh tranh, thường không loại trừ (có thể bị loại trừ thay đổi công nghệ và/hoặc giám sát) 42 VỀ TÍNH LOẠI TRỪ • Tính loại trừ đặc điểm cố hữu sửa đổi hàng hóa hay dịch vụ • Tính loại trừ phát xuất từ – Công nghệ – Khung pháp lý – Chi phí thực thi • Tính loại trừ tiến triển thứ thay đổi 43 “TÀI SẢN CHUNG” • Một số tài sản (cạnh tranh có tiềm không loại trừ) gọi “tài sản chung” • Một số tranh luận việc sử dụng từ ngữ – “Bi kịch chung” (“Tragedy of the Commons”) nói tài nguyên cho “của chung” mà thực chế độ sở hữu – “Tài sản chung” (“Common property”) diễn tả tốt loại tài sản quản lý cộng đồng theo cách 44 “TÀI SẢN CHUNG” • Chế độ quản lý từ: – Không có quản lý, tự tiếp cận, động để khai thác mạnh mẽ – Sự tiếp cận điều chỉnh, cố gắng giới hạn khai thác – Sự thực thi cộng đồng tiếp cận (luật lệ, qui tắc xã hội) • Phân biệt chế độ “tài sản chung” “tự tiếp cận” 45 QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN • Đối mặt thách thức phụ thuộc: – Quyền sở hữu tài nguyên nhận dạng, thừa nhận thực thi không? – Có ngoại tác ảnh hưởng đến người hay doanh nghiệp kẻ tạo ngoại tác không? – Thông tin có sẵn với người quản lý tài nguyên để giải điều không biết? 46
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide các nguyên tắc và phương pháp quản lý TNMT (môn kinh tế tài nguyên) , Slide các nguyên tắc và phương pháp quản lý TNMT (môn kinh tế tài nguyên)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay