Slide các khái niệm kinh tế cần thiết trong phân tích sử dụng tài nguyên thiên nhiên (môn kinh tế tài nguyên)

22 118 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:25

Chương Các khái niệm kinh tế cần thiết phân tích sử dụng tài nguyên thiên nhiên TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN Có khả tái sinh Không có khả tái sinh Năng lượng mặt trời Không khí Đất Nước Vi sinh vật Thực vật Động vật Tạo tiền đề tái sinh Không thể tái sinh Tái chế: Kim loại, thủy tinh Cạn kiệt: dầu khí, than đá Sơ đồ phân loại nguồn tài nguyên tự nhiên Mối quan hệ Tài nguyên thiên nhiên Hệ thống kinh tế Môi trường tự nhiên Xử lý, tái chế Doanh nghiệp Nguyên vật liệu (sản xuất) Năng lượng Không khí Đầu Đầu vào Nước Chất thải Hộ gia đình (tiêu thụ) Tiện nghi Môi trường tự nhiên Không xử lý • Kinh tế tài nguyên thiên nhiên (TNTN): ứng dụng nguyên tắc kinh tế vào việc nghiên cứu khai thác sử dụng TNTN • TNTN: đất, nước, bầu khí quyển; tất thứ nước, dưới/trên mặt đất – Cung cấp nguồn đầu vào yếu tố sản xuất cho hệ thống kinh tế • Nhiều TNTN có đặc điểm vốn tư bản: – trước dùng trình sản xuất tiêu thụ cần phải khai thác thu hoạch TNTN Như vốn tư bản, hầu hết TNTN phải khai thác yếu tố đầu vào khác, vd: lao động - TNTN tạo lợi ích theo thời gian Thời gian yếu tố quan trọng phân tích việc sử dụng TNTN • Phân loại TNTN: • tái tạo được: cá, rừng, lượng mặt trời, nước, khí quyển; • không tái tạo được: khoáng sản, dầu mỏ – Hầu hết TNTN tái tạo bị cạn kiệt quản lý không • Các định luật vật lý đặt giới hạn cho việc sử dụng TNTN • Định luật nhiệt động học thứ nhất: vật chất không tự sinh không tự Nó chuyển từ dạng sang dạng khác • Định luật nhiệt động học thứ hai: lượng thay đổi trạng thái, chuyển thành thành phần có đặc điểm khác với vật chất ban đầu => Một TNTN chuyển sang dạng sản phẩm, trở lại dạng ban đầu môi trường tự nhiên => Khi sử dụng TNTN, môi trường tự nhiên bị cạn kiệt theo thời gian • Môi trường tự nhiên tránh dòng phát thải từ trình sản xuất tiêu dùng (và từ môi trường tự nhiên núi lửa) • Nếu dòng chất thải vào môi trường tự nhiên vượt khả hấp thụ trung hoà môi trường, hệ thống hỗ trợ sống môi trường tự nhiên suy giảm theo thời gian • Kinh tế học phân tích nguồn lực khan phân bổ cách sử dụng khác • Các nhà kinh tế thường lý luận phúc lợi xã hội tối đa nguồn lực sản phẩm phân bổ theo cách sử dụng giá trị • Tuy nhiên, giá trị cách sử dụng lại phụ thuộc vào thể chế hoàn cảnh quốc gia • Bản chất vấn đề phân phối quyền sở hữu tài sản, cải thu nhập ảnh hưởng đến giá trị cách thức sử dụng TN • Tại lại nghiên cứu TNTN riêng rẽ? – Nhiều sách quan tâm đến việc sử dụng TNTN kiến thức chất kinh tế việc sử dụng TNTN có giá trị để giải vấn đề thực tế – TNTN có đặc điểm khác với chủ đề kinh tế khác: tái tạo vấn đề tự tiếp cận – Ngoại tác có cách sử dụng TNTN – Kinh tế học TNTN nhấn mạnh khái niệm cân động kinh tế định sách theo chuỗi thời gian Khái niệm Quyền sở hữu tài sản việc sử dụng TN • Quyền sở hữu tài sản tập hợp đặc tính mang quyền lực đến cho người chủ sở hữu tài sản: tính loại trừ, tính thực thi, tính phân chia tính chuyển nhượng • Quyền sở hữu bị giới hạn phủ cá nhân • Thời gian sở hữu đặc tính quan trọng: sở hữu vô hạn (freehold) sở hữu giới hạn thời gian (leasehold) 10 • Một điểm phân biệt quan trọng loại hình sở hữu: tính loại trừ – Tài sản tư nhân mang tính loại trừ – Tài sản chung có cam kết chia sẻ TNTN cho thành viên nhóm sở hữu – Tài sản tự tiếp cận hoàn toàn không mang tính loại trừ • Sự có/không có tính loại trừ có ảnh hưởng nhiều đến vấn đề kinh tế vai trò phủ 11 Tại quyền sở hữu rõ ràng lại quan trọng? Nhắc lại: Nếu quyền sở hữu rõ ràng: Thặng dư biến Cũng có lãng phí do: Sản xuất nhiều Sử dụng nhiều đầu vào (cũng gọi vốn hóa độ) Nhưng lợi nhuận 12 Khái niệm Thặng dư (Rent) Giá trị TNTN Thặng dư giá trị TN Nó phần dôi – chênh lệch giá hàng hóa sản xuất có sử dụng TNTN giá thành việc chuyển TN thành hàng hóa Nó thu nhập việc làm chủ TN Có liên quan đến khan Quan trọng xác định việc sử dụng TN Thặng dư bị ảnh hưởng nhiều yếu tố khác 13 Thặng dư từ TNTN • Giá tự nhiên (in situ price) TNTN giá giới tự nhiên – Giá bán gỗ đứng, giá tự nhiên, giá gỗ giao tới nhà máy giá tự nhiên, giá bao gồm giá tự nhiên cộng chi phí thu hoạch – Giá cá bờ giá tự nhiên, giá phản ánh giá trị tài nguyên biển chi phí đánh bắt đưa cá thị trường – Giá tự nhiên quặng đồng giá đồng lòng đất, trước khai thác đưa tới nhà máy luyện đồng – Giá đất sử dụng để trồng trọt, để xây nhà đó, giá tự nhiên • Trong kinh tế học TNTN, giá tự nhiên TNTN thường gọi thặng dư tài nguyên (resource rent) 14 Ví dụ thặng dư tài nguyên thị trường tôm hùm Giá cân Anh MWTP MTC=MCC+UC MCC $3.50 $2.80 1.8 Số lượng tôm (triệu cân Anh) Số lượng tôm có hiệu động triệu cân Anh Giá hiệu $3.5/cân Chi phí thu hoạch biên $2.8/cân Thặng dư biên tôm $0.7/cân Tổng thặng dư = $0.7×1.8 triệu cân = $1.26 triệu Ta thấy Thặng dư biên Chi phí người sử dụng ($0.7) Ghi chú: MCC: marginal current costs; UC: user costs (UC: thứ ảnh hưởng đến lợi ích ròng tương lai bao gồm user cots) 15 Kinh tế học phúc lợi vai trò phủ • Thất bại thị trường dẫn đến can thiệp phủ: tương tác tự cá nhân kinh tế dẫn tới kết không hiệu • Để làm tương phản đánh giá khác phân bổ nguồn lực tối ưu xã hội tối ưu tư nhân, dựa lý thuyết kinh tế học phúc lợi • Kinh tế học phúc lợi việc nghiên cứu mức độ phân phối phúc lợi cá nhân nhóm kinh tế 16 Thặng dư sản xuất thặng dư tiêu dùng Giá P Cung a CS e P* PS d Cầu Q* Lượng Q Hình 1.6: Phúc lợi xã hội tối ưu tổng thặng dư sản xuất thặng dư tiêu dùng tối đa hoá Đối với thị trường cạnh tranh, điều xảy cung cầu gặp tạo giá P* lượng Q* cân Tại điểm P* Q*, thặng dư tiêu dùng diện tích P*ae, thặng dư sản xuất P*ed 17 Ra định theo thời gian Sử dụng TNTN bao gồm việc định theo thời gian • Phân phối theo thời gian – Hiệu động (Dynamic Efficiency) đòi hỏi tối đa hóa dòng lợi ích theo thời gian – Hàm mục tiêu: Giá trị ròng (Net Present Value) – Trong cân động tài sản phải cho thu nhập • Lãi suất phần điều kiện cân • Đường cung TNTN dịch chuyển cạn kiệt tài nguyên tái tạo thay đổi tính chất vật lý, sinh thái tài nguyên tái tạo 18 Lãi suất Lãi suất mối liên kết chủ yếu giai đoạn  Ví dụ việc định: Tôi có nên bán mảnh đất quê? Bán $100.000 (giai đoạn t) gởi tiền vào ngân hàng với lãi suất 10%, sau năm (giai đoạn t+1), có $100.000 + $10.000 = $110.000 Không bán mà để đến sang năm (giai đoạn t+1) bán với giá $112.000 Nếu sang năm bán $104.000 => Chọn cách nào/thời điểm nào? 19 Tương lai hoá (compounding) • Tương lai hoá (lãi kép) để tiền vốn (ví dụ $V) tăng lên tiền lãi tính dựa tiền lãi thu từ giai đoạn trước Công thức tổng quát: FV = PV(1+r)t • Tốc độ tăng lượng thay đổi V(t) chia cho giá trị V(t) V (12) − V (11) Ví dụ: =r V (11) Với lãi suất cố định, V tăng với tốc độ r 20 Chiết khấu (tính giá trị tại) • Quá trình ngược với trình tương lai hoá Công thức: PV = FV/(1+r)t => V chiết khấu (giai đoạn 0) Chiết khấu cho phép ta so sánh giá trị thời điểm khác tương lai Ví dụ ứng dụng: Mất để $100 ngân hàng tăng gấp đôi với lãi suất 8%? Giải toán: $200 = $100(1,08)t => t = năm •Tổng giá trị dòng tiền V năm kéo dài mãi với lãi suất r là: Z = V/r 21 • Quan điểm chọn suất chiết khấu: - Một số nhà kinh tế học đề nghị sử dụng lãi suất thị trường trung bình: lãi suất mà công ty tư nhân phải chịu vay vốn thực dự án đầu tư lớn - Một số khác đề nghị dùng suất chiết khấu xã hội: lãi suất phản ánh chi phí vay vốn phủ điều chỉnh rủi ro biến dạng kinh tế thuế thu nhập thuế doanh thu 22 [...]... ánh cả giá trị của tài nguyên khi còn ở biển và chi phí đánh bắt và đưa cá ra thị trường – Giá tự nhiên của quặng đồng là giá của một tấn đồng trong lòng đất, trước khi nó được khai thác và đưa tới một nhà máy luyện đồng – Giá đất được sử dụng để trồng trọt, hoặc để xây nhà trên đó, là một giá tự nhiên • Trong kinh tế học TNTN, giá tự nhiên của một TNTN thường được gọi là thặng dư tài nguyên (resource... đến các lợi ích ròng tương lai được bao gồm trong user cots) 15 Kinh tế học phúc lợi và vai trò của chính phủ • Thất bại thị trường dẫn đến sự can thiệp của chính phủ: do tương tác tự do giữa các cá nhân trong nền kinh tế đã dẫn tới kết quả không hiệu quả • Để làm tương phản và đánh giá sự khác nhau giữa phân bổ nguồn lực tối ưu xã hội và tối ưu tư nhân, chúng ta sẽ dựa trên các lý thuyết kinh tế học... định việc sử dụng TN Thặng dư bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau 13 Thặng dư từ TNTN • Giá tự nhiên (in situ price) của một TNTN là giá của nó khi còn ở trong thế giới tự nhiên – Giá bán gỗ khi cây còn đứng, là một giá tự nhiên, trong khi giá gỗ giao tới một nhà máy không phải là giá tự nhiên, vì giá đó bao gồm giá tự nhiên cộng chi phí thu hoạch – Giá cá trên bờ không phải là một giá tự nhiên, vì...• Một điểm phân biệt quan trọng giữa các loại hình sở hữu: tính loại trừ – Tài sản tư nhân mang tính loại trừ – Tài sản chung có những cam kết chia sẻ TNTN cho thành viên trong nhóm sở hữu – Tài sản tự do tiếp cận hoàn toàn không mang tính loại trừ • Sự có/không có tính loại trừ có ảnh hưởng rất nhiều đến các vấn đề kinh tế và vai trò của chính phủ 11 Tại sao quyền... giá trị ở các thời điểm khác nhau trong tương lai Ví dụ ứng dụng: Mất bao lâu để $100 trong ngân hàng tăng gấp đôi với lãi suất 8%? Giải bài toán: $200 = $100(1,08)t => t = 9 năm •Tổng giá trị của dòng tiền V mỗi năm kéo dài mãi mãi với lãi suất r sẽ là: Z = V/r 21 • Quan điểm chọn suất chiết khấu: - Một số nhà kinh tế học đề nghị sử dụng lãi suất thị trường trung bình: những lãi suất mà các công ty... tương phản và đánh giá sự khác nhau giữa phân bổ nguồn lực tối ưu xã hội và tối ưu tư nhân, chúng ta sẽ dựa trên các lý thuyết kinh tế học phúc lợi • Kinh tế học phúc lợi là việc nghiên cứu mức độ và phân phối phúc lợi của cá nhân và nhóm trong nền kinh tế 16 Thặng dư sản xuất và thặng dư tiêu dùng Giá P Cung a CS e P* PS d Cầu Q* Lượng Q Hình 1.6: Phúc lợi xã hội tối ưu khi tổng thặng dư sản xuất và... điểm P* và Q*, thặng dư tiêu dùng là diện tích P*ae, thặng dư sản xuất là P*ed 17 Ra quyết định theo thời gian Sử dụng TNTN bao gồm việc ra quyết định theo thời gian • Phân phối theo thời gian – Hiệu quả động (Dynamic Efficiency) đòi hỏi tối đa hóa dòng lợi ích theo thời gian – Hàm mục tiêu: Giá trị hiện tại ròng (Net Present Value) – Trong cân bằng động mọi tài sản phải cho cùng thu nhập • Lãi suất... rõ ràng: Thặng dư sẽ biến mất Cũng sẽ có sự lãng phí do: Sản xuất nhiều hơn Sử dụng nhiều đầu vào hơn (cũng gọi là vốn hóa quá độ) Nhưng lợi nhuận kém hơn 12 Khái niệm về Thặng dư (Rent) và Giá trị của TNTN Thặng dư về cơ bản là giá trị của một TN Nó là phần dôi ra – chênh lệch giữa giá cả của một hàng hóa được sản xuất có sử dụng một TNTN và giá thành của việc chuyển TN đó thành hàng hóa Nó là thu nhập... cho cùng thu nhập • Lãi suất sẽ luôn là một phần của điều kiện cân bằng • Đường cung của TNTN luôn dịch chuyển do sự cạn kiệt tài nguyên không thể tái tạo và sự thay đổi tính chất vật lý, sinh thái của tài nguyên có thể tái tạo 18 Lãi suất Lãi suất là mối liên kết chủ yếu giữa các giai đoạn  1 2 3 Ví dụ về việc ra quyết định: Tôi có nên bán mảnh đất của tôi ở quê? Bán được $100.000 ở ngay hiện tại (giai... 14 Ví dụ về thặng dư tài nguyên trong thị trường tôm hùm Giá mỗi cân Anh MWTP MTC=MCC+UC MCC $3.50 $2.80 0 1.8 Số lượng tôm (triệu cân Anh) Số lượng tôm có hiệu quả động là 1 8 triệu cân Anh Giá hiệu quả là $3.5/cân Chi phí thu hoạch biên là $2.8/cân Thặng dư biên của tôm là $0.7/cân Tổng thặng dư = $0.7×1.8 triệu cân = $1.26 triệu Ta thấy Thặng dư biên cũng bằng Chi phí người sử dụng ($0.7) Ghi chú:
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide các khái niệm kinh tế cần thiết trong phân tích sử dụng tài nguyên thiên nhiên (môn kinh tế tài nguyên) , Slide các khái niệm kinh tế cần thiết trong phân tích sử dụng tài nguyên thiên nhiên (môn kinh tế tài nguyên) , Slide các khái niệm kinh tế cần thiết trong phân tích sử dụng tài nguyên thiên nhiên (môn kinh tế tài nguyên) , Chương 1 Các khái niệm kinh tế cần thiết trong phân tích sử dụng tài nguyên thiên nhiên, Khái niệm Quyền sở hữu tài sản và việc sử dụng TN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay