Lịch báo giảng môn tiếng việt lớp 4

10 149 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:25

Tuần Thứ Môn Lớp Tên dạy Chào cờ Tập đọc THỨ LT T Việt HAI TĐ 23/8 Chính tả 2010 Kể chuyện LT T Việt 4.2 4.2 4.2 4.3 4.2 4.2 4.2 Sinh hoạt đầu tuần Dế mèn bênh vực kẻ yếu Ôn luyện Dế mèn bênh vực kẻ yếu (Nghe-Viết) Dế mèn bênh vực kẻ yếu Sự tích hồ Ba Bể Ôn luyện Tập đọc LT T Việt THỨ CT BA TĐ 24/8 KC 2010 LT câu LT T Việt HĐTT 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 Mẹ ốm Ôn luyện (Nghe-Viết) Dế mèn bênh vực kẻ yếu Mẹ ốm Sự tích hồ Ba Bể Cấu tạo tiếng Ôn luyện THỨ NĂM 26/8 2010 LT câu TL văn LTVC TLV 4.2 4.2 4.3 4.3 Luyện tập vế cấu tạo tiếng Thế kể chuyện? Cấu tạo tiếng Thế kể chuyện? THỨ SÁU 27/8 2010 LTVC TLV TL văn SHCT 4.3 4.3 4.2 4.2 Luyện tập vế cấu tạo tiếng Nhân vật truyện Nhân vật truyện Tổng kết cuối tuần ……………………………………………………………………………………… Tuần Thứ Môn Lớp Tên dạy Chào cờ Tập đọc THỨ LT T Việt HAI TĐ 30/8 Chính tả 2010 Kể chuyện LT T Việt 4.2 4.2 4.2 4.3 4.2 4.2 4.2 Sinh hoạt đầu tuần Dế mèn bênh vực kẻ yếu (tt) Ôn luyện Dế mèn bênh vực kẻ yếu (tt) (Nghe-Viết) Mười năm cõng bạn học Kể chuyện nghe, đọc Ôn luyện Tập đọc LT T Việt THỨ CT BA TĐ 31/8 KC 2010 LT câu LT T Việt HĐTT 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 Truyện cổ nước Ôn luyện (Nghe-Viết) Mười năm cõng bạn học Truyện cổ nước Kể chuyện nghe, đọc Mở rộng vốn từ: Nhân hậu-Đoàn kết Ôn luyện THỨ NĂM 02/9 2010 LT câu TL văn LTVC TLV 4.2 4.2 4.3 4.3 Dấu hai chấm Kể lại hành động nhân vật Mở rộng vốn từ: Nhân hậu-Đoàn kết Kể lại hành động nhân vật THỨ SÁU 03/9 2010 LTVC TLV TL văn SHCT 4.3 4.3 4.2 4.2 Dấu hai chấm Tả ngoại hình nhân vật văn kể chuyện Tả ngoại hình nhân vật văn kể chuyện Tổng kết cuối tuần ……………………………………………………………………………………… Tuần Thứ Môn Lớp Tên dạy Chào cờ Tập đọc THỨ LT T Việt HAI TĐ 06/9 Chính tả 2010 Kể chuyện LT T Việt 4.2 4.2 4.2 4.3 4.2 4.2 4.2 Sinh hoạt đầu tuần Thư thăm bạn Ôn luyện Thư thăm bạn (Nghe-Viết) Cháu nghe câu chuyện bà Kể chuyện nghe đọc Ôn luyện Tập đọc LT T Việt THỨ CT BA TĐ 07/9 KC 2010 LT câu LT T Việt HĐTT 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 Người ăn xin Ôn luyện (Nghe-Viết) Cháu nghe câu chuyện bà Người ăn xin Kể chuyện nghe đọc Từ đơn từ phức Ôn luyện THỨ NĂM 09/9 2010 LT câu TL văn LTVC TLV 4.2 4.2 4.3 4.3 Mở rộng vốn từ: Nhân hậu-Đoàn kết Kể lại lời nói, ý nghĩ nhân vật Từ đơn từ phức Kể lại lời nói, ý nghĩ nhân vật THỨ SÁU 10/9 2010 LTVC TLV TL văn SHCT 4.3 4.3 4.2 4.2 Mở rộng vốn từ: Nhân hậu-Đoàn kết Viết thư Viết thư Tổng kết cuối tuần ……………………………………………………………………………………… Tuần Thứ Môn Lớp Tên dạy Chào cờ Tập đọc THỨ LT T Việt HAI TĐ 13/9 Chính tả 2010 Kể chuyện LT T Việt 4.2 4.2 4.2 4.3 4.2 4.2 4.2 Sinh hoạt đầu tuần Một người trực Ôn luyện Một người trực (Nhớ-Viết) Truyện cổ nước Một nhà thơ chân Ôn luyện Tập đọc LT T Việt THỨ CT BA TĐ 14/9 KC 2010 LT câu LT T Việt HĐTT 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 Tre Việt Nam Ôn luyện (Nhớ-Viết) Truyện cổ nước Tre Việt Nam Một nhà thơ chân Từ ghép từ láy Ôn luyện THỨ NĂM 16/9 2010 LT câu TL văn LTVC TLV 4.2 4.2 4.3 4.3 Luyện tập vầ từ ghép từ láy Cốt truyện Từ ghép từ láy Cốt truyện THỨ SÁU 17/9 2010 LTVC TLV TL văn SHCT 4.3 4.3 4.2 4.2 Luyện tập vầ từ ghép từ láy Luyện tập xây dựng cốt truyện Luyện tập xây dựng cốt truyện Tổng kết cuối tuần ……………………………………………………………………………………… Tuần Thứ Môn Lớp Tên dạy Chào cờ Tập đọc THỨ LT T Việt HAI TĐ 20/9 Chính tả 2010 Kể chuyện LT T Việt 4.2 4.2 4.2 4.3 4.2 4.2 4.2 Sinh hoạt đầu tuần Những hạt thóc giống Ôn luyện Những hạt thóc giống (Nghe-Viết) Những hạt thóc giống Kể chuyện nghe đọc Ôn luyện Tập đọc LT T Việt THỨ CT BA TĐ 21/9 KC 2010 LT câu LT T Việt HĐTT 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 Gà trông cáo Ôn luyện (Nghe-Viết) Những hạt thóc giống Gà trông cáo Kể chuyện nghe đọc Mở rộng vốn từ: Trung thực-Tự Ôn luyện THỨ NĂM 23/9 2010 LT câu TL văn LTVC TLV 4.2 4.2 4.3 4.3 Danh từ Viết thư ( Kiểm tra viết) Mở rộng vốn từ: Trung thực-Tự Viết thư ( Kiểm tra viết) THỨ SÁU 24/9 2010 LTVC TLV TL văn SHCT 4.3 4.3 4.2 4.2 Danh từ Đoạn văn văn kể chuyện Đoạn văn văn kể chuyện Tổng kết cuối tuần ……………………………………………………………………………………… Tuần Thứ Môn Lớp Tên dạy Chào cờ Tập đọc THỨ LT T Việt HAI TĐ 27/9 Chính tả 2010 Kể chuyện LT T Việt 4.2 4.2 4.2 4.3 4.2 4.2 4.2 Sinh hoạt đầu tuần Nỗi dằn vặt An-đrây-ca Ôn luyện Nỗi dằn vặt An-đrây-ca (Nghe-Viết) Người viết truyện thật Kể chuyện nghe đọc Ôn luyện Tập đọc LT T Việt THỨ CT BA TĐ 28/9 KC 2010 LT câu LT T Việt HĐTT 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 Chị em Ôn luyện (Nghe-Viết) Người viết truyện thật Chị em Kể chuyện nghe đọc Danh từ chung danh từ riêng Ôn luyện THỨ NĂM 30/9 2010 LT câu TL văn LTVC TLV 4.2 4.2 4.3 4.3 Mở rộng vốn từ: Trung thực-Tự trọng Trả văn viết thư Danh từ chung danh từ riêng Trả văn viết thư THỨ SÁU 01/10 2010 LTVC TLV TL văn SHCT 4.3 4.3 4.2 4.2 Mở rộng vốn từ: Trung thực-Tự trọng Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện Tổng kết cuối tuần ……………………………………………………………………………………… Tuần Thứ Môn Lớp Tên dạy Chào cờ Tập đọc THỨ LT T Việt HAI TĐ 04/10 Chính tả 2010 Kể chuyện LT T Việt 4.2 4.2 4.2 4.3 4.2 4.2 4.2 Sinh hoạt đầu tuần Trung thu độc lập Ôn luyện Trung thu độc lập (Nhớ-Viết) Gà Trống Cáo Lời ước trăng Ôn luyện Tập đọc LT T Việt THỨ CT BA TĐ 05/10 KC 2010 LT câu LT T Việt HĐTT 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 Ở Vương quốc Tương Lai Ôn luyện (Nhớ-Viết) Gà Trống Cáo Ở Vương quốc Tương Lai Lời ước trăng Cách viết tên người, tên địa lý Việt Nam Ôn luyện THỨ NĂM 07/10 2010 LT câu TL văn LTVC TLV 4.2 4.2 4.3 4.3 Luyện tập viết tên người, tên địa lý Việt Nam THỨ SÁU 08/10 2010 LTVC TLV TL văn SHCT 4.3 4.3 4.2 4.2 Luyện tập viết tên người, tên địa lý Việt Nam ……………………………………………………………………………………… Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện Cách viết tên người, tên địa lý Việt Nam Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện Luyện tập phát triển câu chuyện Luyện tập phát triển câu chuyện Tổng kết cuối tuần Tuần Thứ Môn Lớp Tên dạy Chào cờ Tập đọc THỨ LT T Việt HAI TĐ 11/10 Chính tả 2010 Kể chuyện LT T Việt 4.2 4.2 4.2 4.3 4.2 4.2 4.2 Sinh hoạt đầu tuần Nếu có phép lạ Ôn luyện Nếu có phép lạ ( Nghe-Viết) Trung thu độc lập Kể chuyện nghe đọc Ôn luyện Tập đọc LT T Việt THỨ CT BA TĐ 12/10 KC 2010 LT câu LT T Việt HĐTT 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 Đôi giày ba ta màu xanh Ôn luyện ( Nghe-Viết) Trung thu độc lập Đôi giày ba ta màu xanh Kể chuyện nghe đọc Cách viết tên người, tên địa lý nước Ôn luyện THỨ NĂM 14/10 2010 LT câu TL văn LTVC TLV 4.2 4.2 4.3 4.3 Dấu ngoặc kép Luyện tập phát triển câu chuyện Cách viết tên người, tên địa lý nước Luyện tập phát triển câu chuyện THỨ SÁU 15/10 2010 LTVC TLV TL văn SHCT 4.3 4.3 4.2 4.2 Dấu ngoặc kép Luyện tập phát triển câu chuyện Luyện tập phát triển câu chuyện Tổng kết cuối tuần ……………………………………………………………………………………… Tuần Thứ Môn Lớp Tên dạy Chào cờ Tập đọc THỨ LT T Việt HAI TĐ 18/10 Chính tả 2010 Kể chuyện LT T Việt 4.2 4.2 4.2 4.3 4.2 4.2 4.2 Sinh hoạt đầu tuần Thưa chuyện với mẹ Ôn luyện Thưa chuyện với mẹ ( Nghe-Viết) Thợ rèn Kể chuyện chứng kiến tham gia Ôn luyện Tập đọc LT T Việt THỨ CT BA TĐ 19/10 KC 2010 LT câu LT T Việt HĐTT 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 Điều ước vua Mi-đát Ôn luyện ( Nghe-Viết) Thợ rèn Điều ước vua Mi-đát Kể chuyện chứng kiến tham gia Mở rộng vốn từ: Ước mơ Ôn luyện THỨ NĂM 21/10 2010 LT câu TL văn LTVC TLV 4.2 4.2 4.3 4.3 Động từ Luyện tập phát triển câu chuyện Mở rộng vốn từ: Ước mơ Luyện tập phát triển câu chuyện THỨ SÁU 22/10 2010 LTVC TLV TL văn SHCT 4.3 4.3 4.2 4.2 Động từ Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân Tổng kết cuối tuần ……………………………………………………………………………………… Tuần 10 Thứ Môn Lớp Tên dạy Chào cờ Tiếng Việt THỨ Tiếng Việt HAI Tiếng Việt 25/10 Tiếng Việt 2010 Tiếng Việt LT T Việt 4.2 4.2 4.2 4.3 4.2 4.2 4.2 Sinh hoạt đầu tuần Ôn tập kiểm tra học kỳ I Tiết Ôn luyện Ôn tập kiểm tra học kỳ I Tiết Ôn tập kiểm tra học kỳ I Tiết Ôn tập kiểm tra học kỳ I Tiết Ôn luyện Tiếng Việt LT T Việt THỨ Tiếng Việt BA Tiếng Việt 26/10 Tiếng Việt 2010 Tiếng Việt LT T Việt HĐTT 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 Ôn tập kiểm tra học kỳ I Tiết Ôn luyện Ôn tập kiểm tra học kỳ I Tiết Ôn tập kiểm tra học kỳ I Tiết Ôn tập kiểm tra học kỳ I Tiết Ôn tập kiểm tra học kỳ I Tiết Ôn luyện THỨ NĂM 28/10 2010 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 4.2 4.2 4.3 4.3 Ôn tập kiểm tra học kỳ I Tiết Kiểm tra học kỳ I Ôn tập kiểm tra học kỳ I Tiết Ôn tập kiểm tra học kỳ I Tiết THỨ SÁU 29/10 2010 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt SHCT 4.3 4.3 4.2 4.2 Kiểm tra học kỳ I Kiểm tra học kỳ I Kiểm tra học kỳ I Tổng kết cuối tuần ………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Lịch báo giảng môn tiếng việt lớp 4 , Lịch báo giảng môn tiếng việt lớp 4 , Lịch báo giảng môn tiếng việt lớp 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay