Slide tổng quan về rủi ro tài chính (bài giảng quản trị rủi ro tài chính)

44 145 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:24

CHƯƠNG TỔNG QUAN Nội dung • Khái niệm rủi ro • Phân loại rủi ro • Quản trị rủi ro • Các thuật ngữ quan trọng Rủi ro  Rủi ro gì?  Rủi ro vừa nguy vừa hội? Đúng hay sai?  Đối với cá nhân phải đối diện với rủi ro nào? Khái niệm rủi ro Theo Wikipedia.org: - Truyền thống: rủi ro thiệt hại, mát, nguy hiểm yếu tố liên quan đến nguy hiểm, khó khăn điều khơng chắn xảy cho người - Hiện đại: rủi ro (risk) bất trắc đo lường được, vừa mang tính tích cực, vừa mang tính tiêu cực Rủi ro mang đến tổn thất mát cho người mang lại lợi ích, hội Khái niệm rủi ro ISO 31000:2009 Rủi ro tác động (effect) điều khơng chắn (uncertainty) đến việc đạt mục tiêu (objectives) tổ chức Phân loại rủi ro RR giá CK RR thị trường RR lãi suất RR tỷ giá RR giá hàng hóa RR khoản vay Rủi ro RR tín dụng RR người vay RR khơng đa RR tác nghiệp dạng hóa DMĐT RR người phát hành RR khoản cơng cụ nợ RR pháp lý RR danh tiếng Rủi ro thị trường • Rủi ro giá chứng khốn • Rủi ro lãi suất • Rủi ro tỷ giá • Rủi ro giá hàng hóa Rủi ro giá chứng khốn Nguồn: Vndirect Rủi ro lãi suất Rủi ro tỷ giá 10 Độ lớn rủi ro Các bước đo lường rủi ro: ◆ Tính tỷ suất lợi nhuận (suất lời) bình quân hay suất lời kỳ vọng ◆ Tính phương sai: tổng bình phương sai lệch suất lời mẫu với suất lời kỳ vọng ◆ Tính độ lệch chuẩn: bậc hai phương sai ◆ Tính hệ số biến thiên: tỉ số độ lệch chuẩn suất lời kỳ vọng 30 Tỷ suất lợi nhuận bình qn Tỷ suất lợi nhuận bình qn suất sinh lời trung bình đạt từ hoạt động đầu tư, nói khác đi, giá trị trung bình trọng số kết xảy n k = p k + p k + + p k = ∑ p k 1 2 n n i i i =1 31 Phương sai σ • Là sai số bình phương tính theo xác suất Cơng thức: n ˆ σ = ∑ pi (k i − k ) i =1 32 Độ lệch chuẩn σ • Phản ánh độ lệch suất sinh lời trung bình với suất sinh lời xảy • Độ lệch chuẩn lớn  suất sinh lời xảy lệch nhiều so với suất sinh lời trung bình • Độ lệch chuẩn số đo rủi ro mặt tuyệt đối n ˆ σ = σ = ∑ p i (k i − k ) i =1 33 Hệ số biến thiên CV (Coefficient of Variation) • Là tỷ số độ lệch chuẩn với suất sinh lời kỳ vọng • Số đo rủi ro mặt tương đối CV = σ kˆ 34 Ví dụ: Hai dự án A B có lợi nhuận kỳ vọng bảng sau: Tình trạng KT XS xảy (p) Lợi nhuận Dự án A Dự án B Khủng hoảng 0,10 -15% -20% Suy thối 0,20 0% 10% Bình thường 0,40 5% 20% Tăng trưởng trung bình 0,20 10% 30% Tăng trưởng mạnh 0,10 25% 50% Xác định: độ lệch chuẩn, phương sai hệ số biến thiên hai dự án trên? Dự án có mức độ rủi ro cao hơn? 35 Thị trường phái sinh Thị trường tiền mặt (cash market) thị trường giao (spot market) nơi việc mua bán đòi hỏi hàng hóa chứng khốn phải giao nhận lâu sau Việc tốn thường thực tức thời Thị trường cơng cụ phái sinh (Derivative) thị trường dành cho cơng cụ mang tính hợp đồng mà thành chúng xác định cơng cụ tài sản khác (tài sản sở) Các cơng cụ phái sinh cho phép việc tốn thời gian xác định tương lai 36 Thị trường phái sinh Các sản phẩm phái sinh (Derivative Securities) cơng cụ phát hành sở tài sản khác cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa (gọi tài sản sở - Underlying Assets.), nhằm mục đích phân tán rủi ro, bảo vệ lợi nhuận tạo lợi nhuận 37 Thị trường phái sinh Vai trò: - Hạn chế rủi ro ( Hedge risks) - Dự báo thị trường (speculate) - Tìm kiếm lợi nhuận 38 Thị trường phái sinh Phân loại: - Hợp đồng kỳ hạn (FORWARD) - Hợp đồng tương lai (FUTURES) - Hợp đồng quyền chọn (OPTIONS) - Hợp đồng hốn đổi (SWAP) - Kết hợp sản phẩm phái sinh 39 Các thuật ngữ quan trọng - Vị mua (Long possition) (+): trạng thái người nắm giữ tài sản - Vị bán (Short possition) (-): ám bán khống, người cần mua lại tài sản để tốn 40 Các thuật ngữ quan trọng - Tài sản sở (underlying asset) tài sản mà giá sản phẩm phái sinh phụ thuộc vào Tài sản sở là: hàng hố, cổ phiếu phổ thơng số chứng khốn, loại chứng khốn có thu nhập cố định, ngoại tệ, sản phẩm phái sinh 41 Tài sản sở (underlying asset) Ví dụ: + A kí với B hợp đồng quyền chọn mua 1.000 cổ phiếu FPT với mức giá 100.000/cp, đáo hạn vào ngày 14/2/20015 + Nokia, cơng ty Phần Lan, phát hành 10.000 Samurai bond sang Nhật, thu 1tỷ Yen, sau tiến hành nghiệp vụ hốn đổi để đổi lượng Yen sang USD nhằm phục vụ cho dự án đầu tư nhỏ họ + Trên tin có nói giá dầu thơ giao tháng 12 thị trường New York $75/thùng 42 Các thuật ngữ quan trọng Bán khống (short sale shorting) - Bán khống bán cổ phiếu khơng thực nắm giữ cổ phiếu Bên bán vay cổ phiếu từ người mơi giới - Người bán khống làm để đề phòng giá giảm, vào lúc mà người bán khống mua lại cổ phiếu với giá thấp hơn, thu lợi nhuận hồn trả cổ phiếu lại cho người mơi giới 43 Bán khống (short sale shorting) - Việc thiết lập vị bán tạo khoản nợ Người bán khống có nghĩa vụ phải mua lại cổ phiếu vào ngày hồn trả lại cho người mơi giới - Khơng giống khoảng vay thơng thường, người vay biết xác số tiền phải trả cho người cho vay, người bán khống khơng biết xác họ phải trả tiền để mua lại cổ phiếu Điều tạo loại rủi ro việc vay mượn 44
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide tổng quan về rủi ro tài chính (bài giảng quản trị rủi ro tài chính) , Slide tổng quan về rủi ro tài chính (bài giảng quản trị rủi ro tài chính) , Slide tổng quan về rủi ro tài chính (bài giảng quản trị rủi ro tài chính)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay