Slide quản lý rủi ro tỷ giá (bài giảng quản trị rủi ro tài chính)

47 192 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:24

CHƯƠNG QUẢN LÝ RỦI RO TỶ GIÁ Nội dung • Rủi ro tỷ giá doanh nghiệp • Rủi ro tỷ giá ngân hàng thương mại Rủi ro tỷ giá doanh nghiệp - Rủi ro tỷ giá rủi ro phát sinh biến động tỷ giá làm ảnh hưởng đến giá trị kỳ vọng tương lai doanh nghiệp - Phân loại:  Rủi ro tỷ giá hoạt động đầu tư  Rủi ro tỷ giá hoạt động xuất nhập  Rủi ro tỷ giá hoạt động tín dụng Rủi ro tỷ giá doanh nghiệp  Rủi ro tỷ giá hoạt động đầu tư: rủi ro tỷ giá phát sinh công ty đa quốc gia nhà đầu tư tài có danh mục đầu tư nước khác - Rủi ro hoạt động đầu tư trực tiếp - Rủi ro hoạt động đầu tư gián tiếp Rủi ro tỷ giá doanh nghiệp  Rủi ro tỷ giá hoạt động xuất nhập khẩu: rủi ro tỷ giá phát sinh công ty có hoạt động xuất nhập hàng hóa thực toán thu tiền ngoại tệ - Rủi ro tỷ giá hợp đồng xuất - Rủi ro tỷ giá hợp đồng nhập Rủi ro tỷ giá doanh nghiệp  Rủi ro tỷ giá hoạt động tín dụng: rủi ro tỷ giá phát sinh công ty có hoạt động vay vốn ngoại tệ để toán chi phí phát sinh trình kinh doanh Tác động rủi ro tỷ giá - Tác động đến lực cạnh tranh doanh nghiệp - Tác động đến khả tài doanh nghiệp Tác động rủi ro tỷ giá - Tác động đến lực cạnh tranh doanh nghiệp  Tổn thất giao dịch  Tổn thất kinh tế  Tổn thất chuyển đổi RRTG tác động đến lực cạnh tranh doanh nghiệp Tổn thất giao dịch: - Tổn thất giao dịch phát sinh doanh nghiệp có khoản phải thu, phải trả ngoại tệ  Tổn thất khoản phải thu ngoại tệ  Tổn thất khoản phải trả ngoại tệ Tổn thất giao dịch  Tổn thất khoản phải thu ngoại tệ: • Hoạt động xuất thu ngoại tệ • Cho vay ngoại tệ • Thu đầu tư trực tiếp gián tiếp ngoại tệ từ nước • Thu lãi vay ngoại tệ • Nhận cổ tức đầu tư ngoại tệ 10 Hợp đồng quyền chọn tiền tệ - Hợp đồng quyền chọn tiền tệ loại hợp đồng cho phép người mua quyền có quyền không bắt buộc mua bán số lượng ngoại tệ định - Lợi ích: + Đầu + Phòng ngừa rủi ro tỷ giá 33 Hợp đồng quyền chọn tiền tệ Các kiểu quyền chọn: - Kiểu Mỹ - Kiểu Châu Âu Các loại quyền chọn: - Quyền chọn mua - Quyền chọn bán 34 Hợp đồng quyền chọn tiền tệ Các ký hiệu: S: Tỷ giá giao E: Tỷ giá thực c: Giá quyền chọn mua p: Giá quyền chọn bán 35 Hợp đồng quyền chọn tiền tệ • Quyền chọn mua Lãi/lỗ c X X+c -c ST 36 Hợp đồng quyền chọn tiền tệ • Quyền chọn mua Ví dụ: Giả sử khách hàng A dự báo tương lai USD lên giá so với VND nên đến Vietcombank mua hợp đồng quyền chọn mua trị giá 50.000 USD, tỷ giá thực 22.350, giá mua quyền chọn 30 đồng/USD, kiểu quyền chọn kiểu Châu Âu, thời hạn: tháng Xác định lãi lỗ công ty trường hợp vào ngày đáo hạn tỷ giá giao ngân hàng niêm yết là: 1/ USD/VND = 22.355 – 22.520 2/ USD/VND = 22.240 – 22.380 3/ USD/VND = 22.220 – 22.320 37 Hợp đồng quyền chọn tiền tệ • Quyền chọn bán Lãi/lỗ p X X-p -p ST 38 Hợp đồng quyền chọn tiền tệ • Quyền chọn bán Ví dụ: Giả sử khách hàng B dự báo tương lai USD giảm giá so với VND nên khách hàng B đến Vietcombank mua hợp đồng quyền chọn bán trị giá 50.000 USD, tỷ giá thực 22.350, giá mua quyền chọn 30 đồng/USD, kiểu quyền chọn kiểu Châu Âu, thời hạn: tháng Xác định lãi lỗ công ty trường hợp vào ngày đáo hạn tỷ giá giao ngân hàng niêm yết là: 1/ USD/VND = 22.355 – 22 520 2/ USD/VND = 22.240 – 22.380 3/ USD/VND = 22.220 – 22.320 39 Rủi ro tỷ giá NHTM • Nhận dạng rủi ro tỷ giá với NHTM - Hợp đồng với khách hàng nội địa liên quan đến tài sản có, tài sản nợ giao dịch ngoại bảng ngoại tệ - Hợp đồng với khách hàng nước liên quan đến tài sản có, tài sản nợ giao dịch ngoại bảng nội tệ - Mua bán ngoại tệ với khách hàng cung cấp dịch vụ phòng ngừa tồn thất ngoại hối cho khách hàng - Giao dịch ngoại tệ tài khoản riêng NHTM 40 Rủi ro tỷ giá NHTM • Tổn thất giao dịch NHTM: - Tổn thất ròng giao dịch thời hạn - Tổn thất ròng giao dịch gộp 41 Rủi ro tỷ giá NHTM • Tổn thất giao dịch NHTM: - Tổn thất ròng giao dịch thời hạn (Net exposure) Tổn thất ròng giao dịch thời hạn loại ngoại tệ xác định vào chênh lệch giá trị giao dịch loại ngoại tệ đó, xét thời hạn định 42 Rủi ro tỷ giá NHTM •  Tổn thất giao dịch NHTM: - Tổn thất ròng giao dịch thời hạn (tt) NE = Trong đó: + CLi ; CSi : Giao dịch i hình thành nên khoản phải thu khoản phải trả + NE > 0: trạng thái ròng giao dịch ngoại tệ thời hạn dương + NE < 0: trạng thái ròng giao dịch ngoại tệ thời hạn âm 43 Tổn thất ròng giao dịch thời hạn Ví dụ: Ngày 12/10, ngân hàng ACB có giao dịch ngoại tệ EUR USD sau: EUR (3 tháng) USD (1 tháng) + Mua 300.000 EUR + Mua 3.000.000 USD + Bán 200.000 EUR + Bán 4.600.000 USD + Cho vay: 420.000 EUR + Cho vay: 3.420.000 USD + Nhận gửi: 350.000 EUR + Nhận gửi: 3.350.000 USD 44 Rủi ro tỷ giá NHTM •  Tổn thất giao dịch NHTM: - Tổn thất ròng giao dịch gộp (Net total exposure) NTE = – Trong đó: + Ri: Giao dịch i hình thành nên khoản phải thu + Pj: Giao dịch j hình thành nên khoản phải trả + D: Thời lượng trung bình tất giao dịch + Ni Nj: thời hạn tương ứng với khoản phải thu i khoản phải trả j + NTE > 0: trạng thái ròng giao dịch ngoại tệ gộp dương + NTE < 0: trạng thái ròng giao dịch ngoại tệ gộp âm 45 Rủi ro tỷ giá NHTM • Tổn thất giao dịch NHTM: - Tổn thất ròng giao dịch gộp (tt) D= Ʃ (Giá trị giao dịch)k x (Thời hạn giao dịch)k Tổng giá trị giao dịch 46 Rủi ro tỷ giá NHTM • Tổn thất giao dịch NHTM: - Tổn thất ròng giao dịch gộp (tt) Giao dịch (USD) Ví dụ: Giá trị giao dịch Thời hạn Cho vay A 1.000.000 Cho vay B 1.150.000 Mua kỳ hạn C 1.120.000 Mua kỳ hạn D 1.250.000 Bán kỳ hạn E 190.000 Bán kỳ hạn F 1.250.000 Nhận gửi I 150.000 Nhận gửi J 160.000 Tổng 6.270.000 47 [...]... 134,36 - 50  Yết giá kiểu swap: yết giá phần chênh lệch theo số điểm căn bản (basic points) giữa tỷ giá kỳ hạn và tỷ giá giao ngay tương ứng Ví dụ: Tỷ giá giao ngay: USD/JPY = 135,85 – 95 Tỷ giá kỳ hạn 3 tháng (swap): USD/JPY = 49 -45 17 Cách xác định tỷ giá kỳ hạn - Tỷ giá kỳ hạn (forward rate) là tỷ giá áp dụng trong tương lai nhưng được xác định ở hiện tại, được xác định trên cơ sở tỷ giá giao ngay... ry x n - F: Tỷ giá kỳ hạn S: Tỷ giá giao ngay rd: Lãi suất của đồng tiền định giá (năm) ry: Lãi suất của đồng tiền yết giá (năm) n: kỳ hạn của hợp đồng (năm) 18 Cách xác định tỷ giá kỳ hạn - Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá kỳ hạn: tỷ giá giao ngay, lãi suất cho vay, lãi suất tiền gửi Fm: tỷ giá mua giao ngay; lãi suất tiền gửi đồng tiền định giá; lãi suất cho vay của đồng yết giá Fb: tỷ giá bán giao... Sử dụng hợp đồng mua bán ngoại tệ kỳ hạn - Đối tượng tham gia: doanh nghiệp xuất nhập khẩu, ngân hàng - Mục đích: phòng ngừa rủi ro tỷ giá - Lợi ích: Nhà nhập khẩu: phòng ngừa rủi ro tỷ giá tăng Nhà xuất khẩu: phòng ngừa rủi ro tỷ giá giảm Ngân hàng: Lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá 21 Sử dụng hợp đồng mua bán ngoại tệ kỳ hạn Ví dụ: Ngày 05/09 tại ngân hàng ACB có hai khách hàng đến liên hệ giao dịch... ngừa rủi ro tỷ giá Công ty du lịch tại Mỹ muốn tổ chức một chuyến du lịch mua hè sang Châu Âu Ở thời điểm tháng 6 công ty này dự tính sẽ cần 450.000 CHF vào ngày 15/8 để đáp ứng nhu cầu về chi phí Ngày 20/6 công ty ký 4 hợp đồng giao sau mua CHF trị giá 125.000 CHF với tỷ giá 0,5424 USD/CHF và sẽ đến hạn thanh toán vào tháng 9 Tỷ giá giao ngay ở thời điểm hiện tại là 0,5412 USD/CHF Vào ngày 15/8 tỷ giá. .. giá giao ngay CHF/USD = 0,6021; tỷ giá kỳ hạn = 0,6029 31 Hợp đồng tương lai tiền tệ - Sử dụng hợp đồng tương lai để đầu cơ tỷ giá + Tình huống 1: Đang ở thời điểm hiện tại tỷ giá EUR/USD = 1,2028, ông A dự báo tương lai EUR sẽ lên giá so với USD và tỷ giá có thể lên đến 1,2928 + Tình huống 2: Ngược với ông A, ông B dự báo tương lai EUR sẽ giảm giá so với USD và tỷ giá có thể xuống đến 1,1528 32 Hợp... mua hoặc bán số lượng ngoại tệ nhất định - Lợi ích: + Đầu cơ + Phòng ngừa rủi ro tỷ giá 33 Hợp đồng quyền chọn tiền tệ Các kiểu quyền chọn: - Kiểu Mỹ - Kiểu Châu Âu Các loại quyền chọn: - Quyền chọn mua - Quyền chọn bán 34 Hợp đồng quyền chọn tiền tệ Các ký hiệu: S: Tỷ giá giao ngay E: Tỷ giá thực hiện c: Giá quyền chọn mua p: Giá quyền chọn bán 35 Hợp đồng quyền chọn tiền tệ • Quyền chọn mua Lãi/lỗ... phát sinh do sự thay đổi của tỷ giá khi sáp nhập và chuyển đổi tài sản, nợ, lợi nhuận ròng và các khoản khác của báo cáo tài chính từ đơn vị tính toán ngoại tệ sang đơn vị tính toán nội tệ hoặc ngược lại 13 RRTG tác động đến khả năng tài chính của doanh nghiệp - Tác động bất ổn đến hoạt động doanh nghiệp - Tác động đến sự tự chủ tài chính của doanh nghiệp - Tác động đến giá trị doanh nghiệp 14 Công cụ... của đồng yết giá Fb: tỷ giá bán giao ngay; lãi suất cho vay đồng tiền định giá; lãi suất tiền gửi của đồng yết giá 19 Cách xác định tỷ giá kỳ hạn - Ví dụ: Ngày 04/05 tại Vietcombank có tỷ giá giao ngay USD/VND: 22.395 – 22.455; lãi suất 3 tháng trên thị trường tiền tệ như sau: VND: 6,0% - 8,5%; USD: 2,5% - 4,5% Xác định tỷ giá USD/VND kỳ hạn 3 tháng 20 Sử dụng hợp đồng mua bán ngoại tệ kỳ hạn - Đối... định kể từ khi thỏa thuận hợp đồng - Mục đích: phòng ngừa rủi ro, HĐKH dùng để cố định khoản thu nhập hay chi trả theo một tỷ giá cố định đã biết trước - Phân loại: Hợp đồng outright và hợp đồng swap - Thời hạn: Theo thỏa thuận của hai bên tham gia, thông thường là bội số của 30 ngày 16 Hợp đồng kỳ hạn - Yết giá kỳ hạn:  Yết giá kiểu outright: giá cả của đồng tiền này tính bằng một số đơn vị của đồng... ngoại tệ được thực hiện vào một ngày trong tương lai - Hợp đồng tương lai là một hợp đồng kỳ hạn được chuẩn hóa - Hợp đồng tương lai được giao dịch trên thị trường tập trung 28 Hợp đồng tương lai tiền tệ - Lợi ích của hợp đồng tương lai: + Phòng ngừa rủi ro + Đầu cơ 29 Hợp đồng tương lai tiền tệ - Tiêu chuẩn hóa hợp đồng tương lai trên thị trường Chicago Ngoại tệ Trị giá HĐ AUD GBP CAD EUR JPY CHF 100.000
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide quản lý rủi ro tỷ giá (bài giảng quản trị rủi ro tài chính) , Slide quản lý rủi ro tỷ giá (bài giảng quản trị rủi ro tài chính) , Slide quản lý rủi ro tỷ giá (bài giảng quản trị rủi ro tài chính)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay