Slide công cụ tài chính phái sinh (bài giảng quản trị rủi ro tài chính)

53 783 2
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:24

CHƯƠNG CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH Nội dung • Hợp đồng kỳ hạn • Hợp đồng tương lai • Hợp đồng hoán đổi • Hợp đồng quyền chọn Hợp đồng kỳ hạn (forward)  Hợp đồng kỳ hạn thỏa thuận mua bán loại tài sản (tài sản sở) thời điểm định tương lai với mức giá thỏa thuận ngày hôm  Tài sản sở: tài sản giao dịch hợp đồng, tài sản sở tài sản thực, tài sản tài Các bên tham gia HĐKH Hai bên tham gia Người mua – Long position: bên đồng ý mua tài sản vào thời điểm tương lai Người bán – Short position: bên đồng ý bán tài sản vào thời điểm tương lai Đặc điểm HĐKH • Là hợp đồng mang tính bắt buộc • Các bên tham gia hạn chế rủi ro, nhiên lợi nhuận tiềm bị giới hạn • Giá hàng hóa thay đổi vào thời điểm đáo hạn so với giá ký kết hợp đồng, gây thiệt hại lợi ích kinh tế cho hai bên • Rủi ro toán xảy giá biến động lớn so với giá hợp đồng Ví dụ HĐKH Vào ngày 1/09/2014, A ký hợp đồng kỳ hạn mua B gạo với kỳ hạn tháng (tức vào ngày 1/12/2014) với giá 7.000đ/kg B gọi người bán (short position) hợp đồng kỳ hạn, A người mua (long position) hợp đồng kỳ hạn Sau tháng B phải bán cho A gạo với giá 7.000đ/kg A phải mua gạo B với giá đó, cho dù giá gạo thị trường sau ba tháng Các bên hợp đồng Tiền Long position Short position TS sở: gạo - Thời điểm xác lập hợp đồng: t = + Hai bên thỏa thuận giá số lượng tài sản + Giao dịch chưa xảy - Thời điểm đáo hạn: t = T + Bên mua trả tiền nhận tài sản sở + Bên bán giao tài sản sở nhận tiền Ví dụ hợp đồng kỳ hạn - Gọi F0 giá ghi hợp đồng (giá kỳ hạn thời điểm ký hợp đồng) - St giá giao thời điểm đáo hạn - Các trường hợp xảy ra: + ST > F0 : giá giao thời điểm đáo hạn lớn giá ghi hợp đồng  bên bán bị lỗ, bên mua có lãi đơn vị tài sản ST – F0 + ST < F0 : bên bán có lãi, bên mua lỗ F0 – ST + ST = F0 : hai bên thực hợp đồng, không bên bị thiệt hại Giá trị người mua kỳ hạn nhận Bên mua - Nếu ST > F0 : Người mua có lãi ST – F0 Giá trị bên mua nhận - Nếu ST = F0 : Người mua hòa vốn - Nếu ST < F0 : Người mua bị lỗ ST - F0 ST – F0 F0 ST Giá tài sản sở đáo hạn Giá trị người bán kỳ hạn nhận Bên bán - Nếu ST > F0 : Người bán lỗ F0 – ST Giá trị bên bán nhận - Nếu ST = F0 : Người bán hòa vốn Giá tài sản sở đáo - Nếu ST < F0 : Người bán lãi F0 – ST hạn ST F0 F - ST 10 Call options Quyền chọn mua (call options) hợp đồng đó: - Người mua quyền chọn mua (buy call options): + Phải trả cho người bán quyền chọn mua khoản phí gọi phí quyền chọn (premium) + Sẽ có quyền mua lượng tài sản định theo mức giá thực thỏa thuận ban đầu 39 Call options Quyền chọn mua (call options) hợp đồng đó: - Người bán quyền chọn mua (sell call options): + Nhận tiền phí + Có trách nhiệm bán tài sản người mua thực quyền mua 40 Call options Vị call options: - Người mua quyền chọn mua - Người bán quyền chọn mua 41 Call options • Xét trường hợp lãi/lỗ mua bán quyền chọn kiểu Châu Âu * Mua quyền chọn mua: Giá TS ngày đáo hạn Lãi/lỗ ST < X ST = X ST > X Giá trị nhận 0 ST – X Lãi/lỗ -c -c ST – X – c X X+c -c ST Giá trị nhận được: VT = max[ST – X,0] 42 Call options * Bán quyền chọn mua: Lãi/lỗ Giá TS ngày đáo hạn ST < X ST = X ST > X Giá trị nhận 0 X - ST Lãi/lỗ c c X - ST + c c X+c X ST Giá trị nhận được: VT = min[X – ST,0] 43 Call options Ví dụ: Ngày 1/3, ông A mua quyền chọn mua (kiểu Mỹ) 100 cổ phiếu IBM với giá 40USD; thời hạn tháng với phí 1USD/cổ phiếu Xét lợi nhuận bên tham gia trường hợp sau: a/ Ngày 1/5, giá cổ phiếu thị trường 45USD b/ Ngày 1/6 giá cổ phiếu thị trường 32USD c/ Ngày 1/6 giá cổ phiếu thị trường 40,5 USD 44 Put options Quyền chọn bán (put options) hợp đồng đó: - Người mua quyền chọn bán (buy put options): + Phải trả cho người bán quyền chọn bán khoản phí gọi phí quyền chọn (premium) + Sẽ có quyền bán lượng tài sản định theo mức giá thực thỏa thuận ban đầu 45 Put options Quyền chọn bán (put options) hợp đồng đó: - Người bán quyền chọn bán (sell put options): + Nhận tiền phí + Có trách nhiệm mua tài sản người mua thực quyền bán 46 Put options Vị Put options: - Người mua quyền chọn bán - Người bán quyền chọn bán 47 Put options • Xét trường hợp lãi/lỗ mua bán quyền chọn bán * Mua quyền chọn bán: Lãi/lỗ Giá TS ngày đáo hạn ST < X ST = X ST > X Giá trị nhận X – ST 0 X – ST - p -p -p Lãi/lỗ X X-p -p ST Giá trị nhận được: VT = max[X – ST,0] 48 Put options • Xét trường hợp lãi/lỗ mua bán quyền chọn bán * Bán quyền chọn bán: Lãi/lỗ Giá TS ngày đáo hạn ST < X ST = X ST > X Giá trị nhận ST - X 0 ST - X + p +p +p Lãi/lỗ p X-p X ST Giá trị nhận được: VT = min[ST – X,0] 49 Put options Ví dụ: Ngày 1/3, ông A mua quyền chọn bán (kiểu Mỹ) 100 cổ phiếu IBM với giá 40USD; thời hạn tháng với phí 1USD/cổ phiếu Xét lợi nhuận bên tham gia trường hợp sau: a/ Ngày 1/5, giá cổ phiếu thị trường 35USD b/ Ngày 1/6 giá cổ phiếu thị trường 45USD c/ Ngày 1/6 giá cổ phiếu thị trường 39,5 USD 50 Định giá HĐ quyền chọn mô hình Black Scholes Giả định: - Giá cổ phiếu biến động ngẫu nhiên phát triển theo phân phối logarit chuẩn - Lãi suất phi rủi ro độ bất ổn tỷ suất sinh lợi theo logarit cổ phiếu không thay đổi suốt thời gian đáo hạn quyền chọn - Không có thuế chi phí giao dịch - Cổ phiếu không trả cổ tức 51 Định giá HĐ quyền chọn mô hình Black Scholes Công thức: c = S0 N(d1 ) − Xe p = Xe Trong đó: − rf T − rf T N(d ) [1 − N(d )] − S0 [1 − N(d1 )] c: Giá quyền chọn mua p: Giá quyền chọn bán d1 = ln(S0 /X) + (rf + σ /2)T σ T N(d ), N(d ): Xác suất phân phối chuẩn tích lũy σ: độ bất ổn hàng năm (độ lệch chuẩn) tỷ suất sinh lợi ghép lãi liên tục (logarit) d2 = d1 − σ T cổ phiếu e: hệ số Nê-pe 2,71828 52 Định giá HĐ quyền chọn mô hình Black Scholes Ví dụ: Cổ phiếu XYZ có giá 130, cổ phiếu có giá thực 120 với kỳ hạn tháng Độ lệch chuẩn sinh lời cổ phiếu 0,5; lãi suất phi rủi ro 12% (lãi suất tính gộp liên tục năm) Xác định giá quyền chọn mua quyền chọn bán trường hợp trên? 53 [...]... phòng ngừa rủi ro tài chính (rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, rủi ro kinh doanh chứng khoán…) hoặc nhằm mục đích đầu cơ 29 HỢP ĐỒNG HOÁN ĐỔI Ví dụ: - Một thỏa thuận của công ty A chấp nhận trả lãi một khoản vay với vốn gốc danh nghĩa là 1.000.000 USD, lãi suất cố định 5%/năm, trả lãi mỗi 6 tháng trong 3 năm; đổi lại công ty A sẽ nhận được một khoản lãi suất LIBOR, cũng chi trả 6 tháng/lần trong 3 năm... hàng Giá trị trong tk ký quỹ Ghi chú ngày 25/02 50.000 1.000.000 26/02 55.000 500.000 1.500.000 27/02 49.000 (600.000) 900.000 28/02 47.000 (200.000) 700.000 Thấp hơn mức ký quỹ duy trì KH nộp: 300.000 đ 01/03 43.000 (400.000) 600.000 02/03 51.000 800.000 1.800.000 KH phải nộp: 400.000 đ … 18 Giá trị nhận được Bên mua Bên bán Giá trị nhận được Giá trị nhận được St - F F St St Giá tài sản Giá tài sản... lãi suất vay tiền ngân hàng -d: tỷ lệ lợi nhuận/giá trị tài sản cơ sở -c: tỷ lệ chi phí lưu trữ tài sản 23 Định giá hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai Trường hợp 1: Bán kỳ hạn Dòng tiền tại t = 0 Dòng tiền tại t = T Chi phí đầu tư S0 Chi phí vốn -S0(1+rf) Mua tài sản - S0 Lãi/cổ tức của tài sản S0d Bán kỳ hạn 0 Chi phí lưu trữ tài sản -S0c Bán tài sản ST Thanh toán hợp đồng kỳ hạn F0 - ST Cộng trạng... lai (đối với một tài sản cơ sở cụ thể) có thể được áp dụng một mức ký quỹ khác nhau - Ký quỹ duy trì là số tiền tối thiểu phải có trên tài khoản của nhà đầu tư trong suốt quá trình duy trì vị thế Trong trường hợp số dư trên tài khoản của nhà đầu tư bằng hoặc thấp hơn mức ký quỹ duy trì, nhà đầu tư phải thực hiện ký quỹ bổ sung bằng với mức ký quỹ ban đầu 15 HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI Tiền Tiền Công ty thanh toán... mua kỳ hạn 12 tháng số lượng cổ phiếu trên, cổ tức cổ phiếu này trả trong năm là 1USD/cổ phiếu Xác định giá kỳ hạn 12 tháng đối với cổ phiếu trên? Giả sử 1 năm sau giá cổ phiếu IBM trên thị trường là 50 USD Xác định lãi/lỗ ròng mà các bên nhận được? 28 HỢP ĐỒNG HOÁN ĐỔI - Hợp đồng hoán đổi (SWAP) là một sản phẩm tài chính phái sinh trong đó hai bên đối tác sẽ trao đổi một dòng tiền này lấy một dòng tiền... Dòng tiền tại t = 0 Dòng tiền tại t = T Bán tài sản cơ sở S0 Thu lãi S0(1+rf) Cho vay - S0 Lãi/cổ tức của tài sản -S0d 0 Chi phí lưu trữ tài sản S0c Mua tài sản -ST Thanh toán hợp đồng kỳ hạn ST - F0 Mua kỳ hạn Cộng trạng thái 0 S0(1+rf) - S0d + S0c - ST + (ST - F0) = - F0 + S0 (1+rf – d + c) 25 Định giá hợp đồng kỳ hạn • Để thị trường hiệu quả thì giá trị của tài sản ở mọi thời điểm là như nhau (lãi...Tính cân xứng về giá trị nhận được Bên bán Tổng giá trị nhận được của người mua và người bán kỳ hạn bằng 0 Giá trị bên bán nhận được ST F0 ST – F0 Giá tài sản cơ sở khi đáo hạn F0 - ST 11 HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI Hợp đồng tương lai (futures) là một hợp đồng được tiêu chuẩn hóa, được giao dịch... được Giá trị nhận được St - F F St St Giá tài sản Giá tài sản F F - St 19 Ví dụ Đến ngày đáo hạn giá của cp XYZ trên thị trường là 60.000 đ Bên mua Bên bán Giá trị nhận được Giá trị nhận được 60 St - F F 50 St 60 60 - 50 Giá tài sản St Giá tài sản F F - St 50 - 60 50 20 Phân biệt hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai Chỉ tiêu HĐ kỳ hạn HĐ tương lai Mức độ chuẩn hóa Không được chuẩn hóa Được chuẩn hóa... nếu bạn thấy rằng giá tài sản thấp hơn giá thực hiện đối với quyền chọn mua, hoặc đối với quyền chọn bán, giá tài sản cao hơn giá thực hiện, bạn để cho quyền chọn hết hiệu lực bằng cách không làm gì cả 35 Các thuật ngữ - Các trạng thái của hợp đồng quyền chọn: + ITM (In the money): Vùng cao giá (giá trị nhận được sẽ dương nếu thực hiện + OTM (Out the money): Vùng kiệt giá (Giá trị nhận được sẽ âm nếu... định trong tương lai 12 HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI Đặc điểm: - Về bản chất hợp đồng tương lai là hợp đồng kỳ hạn được chuẩn hóa - Hợp đồng tương lai được thỏa thuận và mua bán thông qua người môi giới và được mua bán trên thị trường tập trung Hoạt động giao dịch được thực hiện thông qua một tổ chức trung gian gọi là công ty thanh toán bù trừ 13 Đặc điểm của Hợp đồng tương lai - Trung tâm xử lý thanh toán trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide công cụ tài chính phái sinh (bài giảng quản trị rủi ro tài chính) , Slide công cụ tài chính phái sinh (bài giảng quản trị rủi ro tài chính) , Slide công cụ tài chính phái sinh (bài giảng quản trị rủi ro tài chính)

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay