Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn luyện từ và câu (2)

28 163 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:24

KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 19 / / 2010 Ngày dạy: 24 - 26 / / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Cấu tạo tiếng Tuần (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Nắm cấu tạo ba phần tiếng (âm đầu, vần, thanh)- nội dung ghi nhớ - Điền phận cấu tạo tiếng câu tục ngữ tập1 vào bảng mẫu (mục III) - Học sinh khá, giỏi giải câu đố tập (mục III) II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Vẽ sơ đồ cấu tạo tiếng 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Giới thiệu môn học - Lắng nghe - Bài mới: Cấu tạo tiếng - Lắng nghe Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Yêu cầu học sinh đọc thầm đếm xem câu tục - Hoạt động cá nhân ngữ có tiếng? (Câu tục ngữ có 14 tiếng) Bầu thương lấy bí Tuy khác giống chung giàn - Yêu cầu học sinh đánh vần thầm ghi lại cách - Đánh vần đánh vần tiếng “ bầu” (bờ- âu- bâu- huyền- bầu) - Hỏi: Tiếng “bầu” phận tạo thành? - Trả lời - Thực bảng lớp Tiếng Âm đầu Vần Thanh bầu b âu huyền - Yêu cầu học sinh phân tích tiếng lại vào - Thi đua theo đội bảng Tiếng Âm đầu Vần Thanh bầu b Âu huyền Ơi ngang thương th ương ngang … … … … - Hỏi: Tiếng có đủ phận tiếng bầu? (thương, lấy, bí, cùng,tuy, rằng, khác, giống, nhưng, chung, một, giàn) Tiếng không đủ phận tiếng bầu? (ơi) Trong tiếng phận thiếu được? (vần) - Gọi học sinh đọc ghi nhớ - Một vài em phát biểu - em đọc Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc yêu cầu mẫu - Yêu cầu học sinh phân tích cấu tạo tiếng câu tục ngữ vào bảng Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người nước phải thương - Gọi học sinh chữa * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh thảo luận, tìm lời giải - Gọi học sinh trình bày (sao-ao) Kết luận: Đó chữ “Sao” Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Tiếng gồm có phận? Trong tiếng phận thiếu được? Cho ví dụ - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc ghi nhớ Chuẩn bị “Luyện tập cấu tạo tiếng” - em đọc - Tự làm vào - Nối tiếp phát biểu - em đọc - Hoạt động nhóm đôi - Một vài em phát biểu - Theo dõi - Lần lượt em trình bày - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 19 / / 2010 Ngày dạy: 26 - 27 / / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Luyện tập cấu tạo tiếng Tuần (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Điền cấu tạo tiếng theo phần học (âm đầu, vần, thanh) theo bảng mẫu tập1 - Nhận biết tiếng có vần giống tập 2, tập - Học sinh khá, giỏi nhận biết cặp tiếng bắt vần với thơ (bài tập 4); giải câu đố tập II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Vẽ sơ đồ cấu tạo tiếng 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định : - Hát - Kiểm tra kiến thức cũ “Cấu tạo tiếng” Tiếng - Trả lời câu hỏi gồm có phận? Đó phận nào? Yêu cầu học sinh phân tích cấu tạo tiếng câu tục ngữ sau: Ở hiền gặp lành - Bài mới: Luyện tập cấu tạo tiếng - Lắng nghe Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu học sinh trao đổi theo cặp phân tích cấu tạo tiếng câu tục ngữ Khôn ngoan đối đáp người Gà mẹ hoài đá - Gọi học sinh trình bày * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Hỏi: Câu tục ngữ viết theo thể thơ nào? (lục bát) Tìm tiếng bắt vần với (ngoài-hoài) giống vần gì? (oai) * Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu học sinh trao đổi tìm cặp tiếng bắt vần với khổ thơ Chú bé loắt choắt Cái xắc xinh xinh Cái chân thoăn Cái đầu nghênh nghênh - Gọi học sinh chữa - Chốt lại: Các cặp tiếng bắt vần với nhau: choắt-thoắt, xinhnghênh Cặp có vần giống hoàn toàn: choắt-thoắt (vần oắt) Cặp có vần giống không hoàn toàn: xinhnghênh (vần inh-ênh) * Bài tập 4: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu học sinh làm - Gọi học sinh phát biểu - Chốt lại: Hai tiếng bắt vần với tiếng có phần vần giống (hoàn toàn không hoàn toàn) * Bài tập 5: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Gọi học sinh phát biểu - Chốt lại: Dòng 1: Bút - út Dòng 2: ú Dòng 3: Bút Hoạt động 3: Củng cố - Hỏi: Tiếng có cấu tạo nào? Tiếng phận nào? - em đọc - Hoạt động nhóm đôi - Thực bảng lớp - em đọc - Lần lượt em trình bày - em đọc - Thi đua theo đội - Nêu nhận xét - Lắng nghe - em đọc - Cả lớp làm - Trình bày - Theo dõi - em đọc - Từng cá nhân nêu ý kiến - Lắng nghe - Nối tiếp phát biểu - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc ghi nhớ chuẩn bị “Mở rộng vốn từ: Nhân hậu-Đoàn kết” - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 21 / / 2010 Ngày dạy: 31 /8 - 02 / / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu-Đoàn kết Tuần (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Biết thêm số từ ngữ (gồm thành ngữ, tục ngữ từ Hán Việt thông dụng) chủ điểm Thương người thể thương thân (bài tập1, tập 4); nắm cách dùng số từ có tiếng “nhân” theo nghĩa khác nhau: người, lòng thương người (bài tập 2, tập 3) - Học sinh khá, giỏi nêu ý nghĩa câu tục ngữ tập II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Phiếu học tập Bảng nhóm 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra kiến thức cũ “Luyện tập cấu tạo - Trả lời cá nhân tiếng” Tiếng gồm có phận? Đó phận nào? Tiếng thiếu phận nào? - Bài mới:Mở rộng vốn từ :Nhân hậu – Đoàn kết - Lắng nghe Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - em đọc - Yêu cầu học sinh trao đổi, trình bày - Hoạt động nhóm đôi, trình a) Từ thể lòng nhân hậu, tình cảm yêu thương bày đồng loại: lòng nhân ái, lòng vị tha, đồng cảm, xót thương, tha thứ, độ lượng, bao dung, xót xa, … b) Từ trái nghĩa với nhân hậu yêu thương: ác, nanh ác, tàn bạo, tàn ác, dữ, tợn, bạo tàn, cay độc, ác nghiệt, c) Từ thể tinh thần đùm bọc, giúp đỡ đồng loại: cứu trợ, ủng hộ, cứu giúp, bảo vệ, bênh vực, che chở, che chắn, nâng đỡ, … d) Từ trái nghĩa đùm bọc giúp đỡ : ăn hiếp, hà hiếp, chèn ép, bắt nạt, hành hạ, đánh đập, bóc lột, … * Bài tập : - Gọi học sinh đọc nội dung tập - 1em đọc, lớp theo dõi - Yêu cầu học sinh giải nghĩa từ: nhân dân, nhân hậu, nhân ái, công nhân, nhân loại, nhân đức, nhân từ, nhân tài Sau phân loại; - Gọi học sinh chữa - Chốt lại: Từ có tiếng “nhân” có nghĩa người: nhân dân, công nhân, nhân loại, nhân tài Từ có tiếng “nhân” có nghĩa người: nhân hậu, nhân ái, nhân đức, nhân từ * Bài tập : - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu học sinh: Đặt câu với từ tập - Mời học sinh đọc câu mà đặt * Bài tập 4: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu học sinh thảo luận, trình bày Câu Ở hiền gặp lành (Khuyên người ta sống hiền lành nhân hậu gặp điều tốt đẹp, may mắn) Câu Trâu buột ghét trâu ăn (Chê người có tính xấu, ghen tị thấy người khác hạnh phúc, may mắn) Câu Một làm chẳng nên non Ba chụm lại nên núi cao (Khuyên người ta đoàn kết với tạo nên sức mạnh) Hoạt động 3: Củng cố - Củng cố: Cho học sinh chơi trò chơi thi đua - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc ghi nhớ chuẩn bị “Dấu hai chấm” - Phát biểu cá nhân - Nêu nhận xét - Lắng nghe - em đọc - Tự làm vào - Phát biểu - em đọc - Hoạt động nhóm đôi - Đại diện nhóm phát biểu - Thi đua theo đội - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 21 / / 2010 Ngày dạy: 02 - 03 / / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Dấu hai chấm Tuần (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Hiểu tác dụng dấu hai chấm câu (nội dung ghi nhớ) - Nhận biết tác dụng dấu hai chấm (bài tập1); bước đầu biết dùng dấu hai chấm viết văn (bài tập 2) II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Phiếu học tập Chép sẵn phần nhận xét 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ “Mở rộng vốn từ: Nhân hậuĐoàn kết”.Tìm vài từ thể tinh thần đùm bọc - Bài mới: Dấu hai chấm Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh thảo luận, trình bày a) Dấu hai chấm báo hiệu phần lời nói Bác Hồ Ở trường hợp dấu hai chấm dùng phối hợp với dấu ngoặc kép (giáo dục gương Bác: nước, dân) b) Dấu hai chấm báo hiệu phần sau lời nói Dế Mèn Ở trường hợp dấu hai chấm dùng phối hợp với dấu gạch đầu dòng c) Dấu hai chấm báo hiệu phận sau lời giải thích rõ điều lạ mà bà già nhận thấy nhà sân quét sạch, đàn lợn ăn, cơm nước nấu tinh tươm, … - Mời học sinh đọc ghi nhớ Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu học sinh trao đổi, phát biểu - Lời giải: a) Dấu hai chấm thứ (phối hợp với dấu gạch đầu dòng) có tác dụng báo hiệu phận câu đứng sau lời nói nhân vật “tôi” (người cha) Dấu hai chấm thứ hai (phối hợp với dấu ngoặc kép) có tác dụng báo hiệu phần sau câu hỏi cô giáo b) Dấu hai chấm có tác dụng giải thích cho phận đứng trước Phần sau làm rõ cảnh tuyệt đẹp đất nước * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Nhắc học sinh: Dể báo hiệu lời nói nhân vật, dùng dấu hai chấm phối hợp với dấu ngoặc kép, dấu gạch đầu dòng (nếu lời đối thoại) Trường hợp cần giải thích dùng dấu hai chấm - Cho học sinh thực hành viết đoạn văn a/ Dấu hai chấm dùng để giải thích a/ Dấu hai chấm dùng để dẫn lời nhân vật - Mời số học sinh đọc đoạn viết trước lớp giải thích tác dụng dấu hai chấm Hoạt động 4: Củng cố Hoạt động Trò - Hát - Trả cá nhân - Lắng nghe - em đọc - Hoạt động nhóm - Phát biểu - em nối tiếp đọc - em đọc - Một vài em phát biểu - Lắng nghe - em đọc - Lắng nghe - Viết vào - Trình bày trước lớp - Hỏi : Dấu hai chấm dùng để làm gì? Dấu hai chấm dùng phối hợp với dấu câu nào? - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc ghi nhớ chuẩn bị “Mở rộng vốn từ: Nhân hậu-Đoàn kết” - Trả lời cá nhân - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 28 / / 2010 Ngày dạy: 07 - 09 / / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Từ đơn từ phức Tuần (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Hiểu khác tiếng từ, phân biệt từ đơn từ phức (nội dung ghi nhớ) - Nhận biết từ đơn, từ phức đoạn thơ (bài tập 1, mụcIII); bước đầu làm quen với từ điển (hoặc sổ tay từ ngữ) để tìm hiểu từ (bài tập2, tập 3) II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Phiếu học tập Chép sẵn phần nhận xét 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định : - Hát - Kiểm tra kiến thức cũ “Dấu hai chấm” Dấu hai - Trả cá nhân chấm có tác dụng gì? Dấu hai chấm dùng phối hợp với dấu câu nào? - Bài mới: Từ đơn từ phức - Lắng nghe Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Yêu cầu học sinh đọc nội dung yêu cầu - em đọc phần Nhận xét - Hỏi: Mỗi từ phân cách dấu gạch - Phát biểu chéo Vậy câu văn có từ? (14 từ) * Bài tập 1: Em có nhận xét từ câu trên? (Có từ - Một vài em phát biểu, lớp gồm tiếng, có từ gồm tiếng) lắng nghe Hãy chia từ thành hai loại a/ Từ có tiếng (từ đơn): nhờ, bạn, lại, có, chí, nhiều, năm, liền, Hanh, b/ Từ có tiếng (từ phức): giúp đỡ, học hành, học sinh, tiên tiến * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - em đọc - Yêu cầu học sinh làm bài, trình bày - Làm bài, phát biểu - Chốt lại: a/ Tiếng dùng để cấu tạo từ Có thể dùng tiếng để tạo nên từ, từ đơn Có thể dùng tiếng trở lên để tạo nên từ, lài từ phức b/ Từ dùng để cấu tạo câu, dùng để biểu thị vật, hoạt động, đặc điểm, … (tức biểu thị ý nghĩa), … - Gọi học sinh đọc ghi nhớ Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu học sinh làm - Gọi học sinh chữa - Chốt lại: Kết phân cách: Rất/ công bằng,/ rất/ thông minh/ Vừa/ độ lương/ lại/ đa tình,/ đa mang./ Từ đơn: rất, vừa, lại Từ phức: công bằng, thông minh, độ lương, đa tình, đa mang * Bài tập 2: - Gọi học sinh giỏi đọc nội dung giải thích yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh trao đổi, tra từ điển để tìm từ ghi vào nháp - Mời học sinh trình bày * Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc nội dung tập câu văn mẫu - Yêu cầu học sinh nối tiếp đặt câu Hoạt động 4: Củng cố - Trò chơi: Ai nhanh hơn.(Yêu cầu em tìm từ đơn, từ phức) - Hỏi: Thế từ đơn, từ phức? - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc ghi nhớ chuẩn bị “Mở rộng vốn từ: Nhân hậu-Đoàn kết” - Lắng nghe - em đọc - em đọc - Viết vào - Trình bày trước lớp - Lắng nghe - em đọc yêu cầu giải thích - Trao đổi, làm - Đọc - em đọc, lớp theo dõi - Nối tiếp phát biểu - đội tham gia, lớp nhận xét - Phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 28 / / 2010 Ngày dạy: 09 - 10 / / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Mở I/ Mục tiêu: rộng vốn từ: Nhân hậu-Đoàn kết Tuần (Tiết 2) - Biết thêm số từ ngữ (gồm thành ngữ, tục ngữ từ Hán Việt thông dụng) chủ điểm Nhân hậu-Đoàn kết (bài tập 2, tập 3, tập 4); biết cách mở rộng vốn từ có tiếng hiền, tiếng ác (bài tập1) - Giáo dục tính hướng thiện cho học sinh: biết sống nhân hậu biết đoàn kết với người II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Phiếu học tập Bảng nhóm 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Tìm hiểu III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra kiến thức cũ: “Từ đơn-Từ phức” Tiếng - Trả cá nhân dùng để làm gì? Từ dùng để làm gì? Thế từ đơn, từ phức? - Bài : Mở rộng vốn từ: Nhân hậu-Đoàn kết - Lắng nghe Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Bài tập1 : - Gọi học sinh đọc nội dung tập - em đọc - Hướng dẫn học sinh tra từ điển - Lắng nghe - Chia lớp đội (3 dãy bàn), yêu cầu học sinh trao - Hoạt động nhóm đổi, tìm từ - Mời đội trình bày trước lớp - Phát biểu a) Từ chứa tiếng “hiền”: hiền từ, hiền thục, hiền lương, hiền hoà, hiền hậu, hiền đức, … b) Từ chứa tiếng “ác”: tội ác, ác tâm, ác cảm, ác ôn, ác khẩu, ác thú, ác quỷ, … * Bài tập : - Gọi học sinh đọc nội dung tập - em đọc - Yêu cầu học sinh giải thích số từ - Một vài em phát biểu - Yêu cầu học sinh thực hành phân loại - Làm - Gọi học sinh chữa - Chữa - Chốt lại: - Lắng nghe + Nhân nhân từ, nhân ái, hiền độc ác, tàn ác, hậu hậu, phúc hậu, đôn hậu, ác, tàn bạo trung hậu Đoàn đùm bọc, cưu mang, che chia rẽ, đè nén, kết chở áp * Bài tập 3: - em đọc - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Lắng nghe - Gợi ý học sinh chọn từ ngoặc mà nghĩa phù hợp với nghĩa từ khác câu, điền vào ô trống tạo thành câu có nghĩa hợp lí - Trình bày trước lớp - Cho học sinh thi đua điền từ vào chỗ trống a/ Hiền bụt b/ Lành đất c/ Dữ cọp d/ Thương chị em gái * Bài tập 4: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Gợi ý: Muốn hiểu thành ngữ, tục ngữ em phải hiểu nghĩa đen nghĩa bóng - Mời học sinh phát biểu ý kiến thành ngữ, tục ngữ a/ Môi hở lạnh: Môi phận miệng người Môi che chở, bao bọc bên Môi hở lạnh (Những người ruột thịt, gần gũi, xóm giềng phải che chở,đùm bọc nhau) b/ Máu chảy ruột mềm: Máu chảy đau tận ruột gan (Người thân gặp nạn, người khác đau đớn) c/ Nhường cơm sẻ áo: Nhường cơm, áo cho (Giúp đỡ, san sẻ cho lúc khó khăn, hoạn nạn) d/ Lá lành đùm rách: Lấy lành đùm rách cho khỏi hở.(Người khoẻ mạnh cưu mang, giúp đỡ người yếu Người may mắn giúp đỡ người bất hạnh Người giàu giúp người nghèo) - Yêu cầu học sinh nêu tình sử dụng1 câu thành ngữ Hoạt động 3: Củng cố - Trò chơi thi đua: “Ai nhanh hơn” - Giáo dục - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc ghi nhớ, thuộc thành ngữ vừa học chuẩn bị “Từ ghép từ láy” - em đọc - Lắng nghe - Trả lời cá nhân - Nối tiếp phát biểu - đội tham gia, đội em - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 04 / / 2010 Ngày dạy: 14 - 16 / / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Từ ghép từ láy Tuần (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Nhận biết hai cách cấu tạo từ phức Tiếng Việt; ghép tiếng có nghĩa lại với (từ ghép); phối hợp tiếng có âm hay vần (hoặc âm đầu vần) giống (từ láy) - Bước đầu phân biệt từ ghép với từ láy đơn giản (bài tập1); tìm từ ghép, từ láy chứa tiếng cho (bài tập 2) II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Phiếu học tập Viết sẵn phần nhận xét từ láy? - Bài mới: Mở rộng vốn từ:Trung thực-Tự trọng Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Chia lớp thành nhóm(3 dãy bàn), yêu cầu học sinh trao đổi tìm từ nghĩa từ trái nghĩa với “trung thực” - Gọi học sinh trình bày trước lớp a) Từ nghĩa: thẳng thắn, thẳng, chân thật, thật lòng, thật tâm, thành thật, thật, … b) Từ trái nghĩa: gian dối, gian manh, gian trá,lừa đảo, lừa bịp, gian lận, xảo trá, … * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu học sinh đặt câu với từ tập - Gọi học sinh trình bày * Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu học sinh suy nghĩ chọn dòng nghĩa từ tự trọng,trình bày: c/ Coi trọng giữ gìn phẩm giá * Bài tập : - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu học sinh trao đổi, tìm câu thành ngữ, tục ngữ nói tính trung thực lòng tự trọng - Gọi học sinh trình bày: Tính trung thực: a) Thẳng ruột ngựa c) Thuốc đắng dã tật d) Cây không sợ chết đứng Lòng tự trọng: b) Giấy rách phải giữ lấy lề e) Đói cho sạch, rách cho thơm Hoạt động 3: Củng cố - Trò chơi: Tìm từ nhanh - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc ghi nhớ chuẩn bị “Danh từ” - Lắng nghe - em đọc - Hoạt động nhóm - Phát biểu - em đọc, lớplắng nghe - Viết vào - Trình bày trước lớp - em đọc - Trả lời cá nhân - em đọc - Hoạt động nhóm đôi - Đại diện nhóm trình bày - Làm vào - Lắng nghe - Lắng nghe - Cả lớp theo dõi, nhận xét - đội, đội em - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 11 / / 2010 Ngày dạy: 23 - 24 / / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Danh từ Tuần (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Hiểu danh từ từ vật (người, vật, tượng, khái niệm đơn vị) - Nhận biết danh từ khái niệm số danh từ cho trước tập đặt câu (bài tập mục III) II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Viết sẵn phần nhận xét 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra kiến thức cũ: “Mở rộng vốn từ: Trung - Trả cá nhân thực-Tự trọng” Tìm từ trái nghĩa với trung thực Tìm từ nghĩa với trung thực - Bài mới: Danh từ - Lắng nghe Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - em đọc - Yêu cầu học sinh thảo luận tìm gạch từ - Hoạt động nhóm vật đoạn thơ - Gọi học sinh phát biểu - Phát biểu - Chốt lại: truyện cổ, sống, tiếng, xưa, cơn, - em nối tiếp đọc lại nắng, mưa, con, sông, rặng, dừa, đời, cha ông, con, sông, chân trời, truyện cổ, ông cha * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - em đọc - Yêu cầu học sinh thảo luận phân loại từ vào - Viết vào nhóm thích hợp - Gọi học sinh phát biểu - Một vài em phát biểu Từ người: ông cha, cha ông - Cả lớp theo dõi, nhận xét Từ vật: sông, dừa, chân trời Từ tượng: nắng, mưa Từ khái niệm: sống, truyện cổ, tiếng, xưa, đời Từ đơn vị: cơn, con, rặng - Giải thích thêm: - Lắng nghe Danh từ khái niệm biểu thị có nhận thức người; hình thù, không chạm vào hay ngửi, nếm, nhìn, … Danh từ đơn vị biểu thị đơn vị dùng để tính, đếm vật - Gọi học sinh đọc ghi nhớ - em nối tiếp đọc Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu học sinh làm bài: Tìm danh từ khái niệm - Gọi học sinh trình bày danh từ khái niệm: Điểm, đạo đức, lòng, kinh nghiệm, cách mạng * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu học sinh đặt câu với từ khái niệm vừa tìm - Gọi học sinh đọc trình bày trước lớp Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Danh từ gì? Cho ví dụ - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc ghi nhớ chuẩn bị “Danh từ chung danh từ riêng” - em đọc, lớp theo dõi - Viết vào - Trình bày trước lớp - em đọc, lớp theo dõi - Tự làm vào - Phát biểu - Trả lời cá nhân - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 18 / / 2010 Ngày dạy: 28 - 30 / / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Danh từ chung danh từ riêng Tuần (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Hiểu khái niệm danh từ chung danh từ riêng (nội dung ghi nhớ) - Nhận biết danh từ chung danh từ riêng dựa dấu hiệu ý nghĩa khái quát chúng (bài tập 1,mục III); nắm quy tắc viết hoa danh từ riêng bước đầu vận dụng quy tắc vào thực tế (bài tập 2) - Rèn cho học sinh biết viết hoa danh từ riêng II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Bản đồ tự nhiên Việt Nam, phiếu tập 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra kiến thức cũ: “Danh từ” Thế danh - Trả cá nhân từ? Cho ví dụ - Bài mới: Danh từ chung danh từ riêng - Lắng nghe Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - em đọc - Yêu cầu học sinh thảo luận, tìm từ trình bày - Hoạt động nhóm, phát - Chốt lại: biểu a) sông b) Cửu Long c) vua d) Lê Lợi * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Mời học sinh phát biểu - Chốt lại: So sánh a với b: a (tên chung để dòng nước chảy tương đối lớn), b (tên riêng dòng sông) So sánh c với d: c (tên chung để người đứng đầu nhà nước phong kiến), d (tên riêng vị vua) Hùng, một, sáng, trưa, bóng, nắng, chân, chốn , - Treo đồ giới thiệu sông Cửu Long vua Lê Lợi người có công đánh đuổi giặc Minh, lập nên nhà Hậu Lê - Hỏi: Theo em, danh từ chung, danh từ riêng? (Những tên chung loại vật như: sông, vua gọi danh từ chung Những tên riêng vật định như: Cửu Long, Lê Lợi gọi danh từ riêng * Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu học sinh trao đổi, so sánh cách viết, trình bày - Chốt lại: Khi viết tên riêng (danh từ riêng), phải viết hoa Khi viết tên chung (danh từ chung), không viết hoa - Gọi học sinh đọc ghi nhớ Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu học sinh thảo luận, tìm danh từ chung danh từ riêng, gạch chân trình bày - Gọi học sinh trình bày - Chốt lại: Danh từ chung: núi, dòng, sông, dãy, mặt, sông, ánh, nắng, đường, dãy, nhà, trái, phải, giữa, trước Danh từ riêng: Chung, Lam, Thiên Nhẫn, Trác, Đại Huệ, Bác Hồ * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu học sinh làm bài: Viết tên bạn nam, bạn nữ lớp, trình bày - Hỏi: Họ tên bạn danh từ chung hay riêng? Vì sao? Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi : Thế danh từ chung, danh từ riêng? - em nối tiếp đọc lại - em đọc - Một vài em phát biểu - Lắng nghe - Quan sát - Trả lời cá nhân - em đọc - Hoạt động nhóm đôi - Đại diện nhóm trình bày - Lắng nghe - Nối tiếp đọc - em đọc, lớp theo dõi - Làm vào - Trình bày trước lớp - Lắng nghe - em đọc, lớp theo dõi Tự làm vào - Trả lời - Vài em phát biểu - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc ghi nhớ chuẩn bị “Mở rộng vốn từ: Trung thực-Tự trọng” - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 18 / / 2010 Ngày dạy: 30 /9 - 01 / 10 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Mở rộng vốn từ: Trung thực-Tự trọng Tuần (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Biết thêm nghĩa số từ ngữ chủ điểm Trung thực-Tự trọng (bài tập 1, tập 2); bước đầu biết xếp từ Hán Việt có tiếng“trung”theo hai nhóm nghĩa (bài tập 3) đặt câu từ nhóm (bài tập 4) - Giáo dục học sinh tính trung thực-tự trọng II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Phiếu tập 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra kiến thức cũ: “Danh từ chung danh từ - Trả cá nhân riêng” Thế danh từ chung, danh từ riêng? - Bài mới:Mở rộng vốn từ:Trung thực-Tự trọng - Lắng nghe Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - em đọc - Yêu cầu học sinh trao đổi, tìm từ thích hợp điền vào - Hoạt động nhóm chỗ trống - Gọi học sinh phát biểu: … tự trọng, … tự kiêu, …tự - Phát biểu ti, …tự tin, …tự ái, …tự hào - Gọi học sinh đọc lại đoạn văn điền xong - em đọc * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - em đọc, lớp theo dõi - Yêu cầu học sinh tra từ điển, thảo luận tìm hiểu nghĩa - Làm từ chọn từ ứng với nghĩa - Gọi học sinh phát biểu: - Một vài em phát biểu Một lòng gắn bó với lý tưởng, …(trung thành) Trước sau một, không thay đổi… (trung kiên) Một lòng việc nghĩa (trung nghĩa) Ăn nhân hậu, thành thật, trước sau … (trung hậu) Ngay thẳng, thật (trung thực) * Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu học sinh tra từ điển, giải nghĩa từ xếp thành nhóm - Yêu cầu học sinh trình bày a/ Trung có nghĩa “ở giữa”: trung thu, trung bình, trung tâm b/ Trung có nghĩa “một lòng dạ”: trung thành, trung nghĩa, trung thực, trung hậu, trung kiên * Bài tập 4: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu học sinh đặt câu với 1trong từ tập3 - Gọi học sinh trình bày Hoạt động 3: Củng cố - Hỏi: Theo em, trung thực, tự trọng? - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc ghi nhớ chuẩn bị “Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam” - em đọc - Hoạt động nhóm - Đại diện nhóm trình bày - em đọc, lớp theo dõi - Làm vào - Nối tiếp đặt câu - Trả lời - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 25 / / 2010 Ngày dạy: 05 - 07 / 10 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Cách viết tên người, tên địa lí việt Nam Tuần (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Nắm quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam; biết vận dụng quy tắc học để viết số tên riêng Việt Nam (bài tập 1, tập 2, mục III), tìm viết vài tên riêng Việt Nam (bài tập 3) - Học sinh khá, giỏi làm đầy đủ tập (mục III) - Rèn cho học sinh viết danh từ riêng II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Bản đồ hành địa phương, viết phần nhận xét 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Tìm hiểu III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra kiến thức cũ “Mở rộng vốn từ: Trung thực- - Trả cá nhân Tự trọng” Theo em, trung thực, tự trọng? Em tìm số có từ tiếng “trung” có nghĩa “một lòng dạ” - Bài mới:Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam - Lắng nghe Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Gọi học sinh đọc nội dung phần nhận xét - em đọc - Gợi ý học sinh nhận xét cụ thể: Mỗi tên riêng cho gồm tiếng? Chữ đầu tiếng viết nào? - Yêu cầu học sinh nhận xét cách viết tên riêng: Khi viết tên người, tên địa lí Việt Nam cần viết hoa chữ đầu tiếng tạo thành tên - Gọi học sinh đọc ghi nhớ Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu học sinh làm (mỗi em viết tên địa gia đình) - Gọi học sinh trình bày - Hỏi: Vì từ số nhà, ấp, xã, huyện (thành phố), tỉnh không viết hoa? (danh từ chung) * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu học sinh làm bài: viết tên số xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố) - Gọi học sinh trình bày * Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu học sinh trao đổi, tìm đồ tên quận, huyện, thị xã,… - Gọi học sinh trình bày a) Thành phố Mỹ Tho, huyện Châu Thành, huyện Cai Lậy, … b) Khu di tích Rạch Gầm-Xoài Mút, chiến thắng Ấp Bắc, đình Long Hưng, … Hoạt động 4: Củng cố - Trò chơi: Ai nhanh - Hỏi : Khi viết tên người, tên địa lí Việt Nam ta cần phải viết nào? - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc ghi nhớ chuẩn bị “Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam” - Lắng nghe - Hoạt động nhóm - Phát biểu - em nối tiếp đọc - em đọc - Viết vào - Một vài em phát biểu - Trả lời cá nhân - em đọc - Lắng nghe, làm vào - Trình bày trước lớp - em đọc - Hoạt động nhóm đôi - Một vài em phát biểu - Nối tiếp phát biểu - Thi đua theo đội - Một vài em phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 25 / / 2010 Ngày dạy: 07 - 08 / 10 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Luyện I/ Mục tiêu: tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam Tuần (Tiết 2) - Vận dụng hiểu biết quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam để viết tên riêng Việt Nam tập 1; viết vài tên riêng theo yêu cầu tập - Rèn cho học sinh viết danh từ riêng II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra kiến thức cũ: “Cách viết tên người, tên địa lí - Trả cá nhân Việt Nam” Khi viết tên người, tên địa lí Việt Nam ta phải viết nào? - Bài mới: Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt - Lắng nghe Nam Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - em đọc - Gọi học sinh đọc giải nghĩa từ Long Thành - Phát biểu - Yêu cầu học sinh trao đổi, tìm số tên riêng viết - Hoạt động nhóm không quy tắc tả viết lại cho - Gọi học sinh trình bày: Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng - Trình bày trước lớp Gai, Hàng Thiếc, Hàng Hài, Mã Vĩ, Hàng Giày, Hàng Cót, Hàng Mây, Hàng Đàn, Phúc Kiến, Hàng than, Hàng Mã, Hàng Mắm, Hàng Ngang, Hàng Đồng, Hàng Nón, Hàng Hòm, Hàng đậu, Hàng Bông, Hàng Bè, Hàng Bát, Hàng Tre, Hàng Giấy, Hàng The, Hàng Gà * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - em đọc - Treo đồ địa lí Việt Nam Hướng dẫn học sinh - Quan sát đồ trò chơi du lịch đồ này, em phải thực - Lắng nghe nhiệm vụ tìm nhanh đồ tên tỉnh (thành phố) nước ta-viết lại cho tả Tìm nhanh đồ tên danh lam thắng cảnh (di tích lịch sử) nước ta-viết lại tên tả - Tổ chức trò chơi - Cả lớp tham gia - Yêu cầu học sinh nhận xét - Một vài em phát biểu Hoạt động 3: Củng cố - Hỏi: Tên người tên địa lí Việt Nam cần viết - Trả lời cá nhân nào? - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn dò: Học thuộc ghi nhớ chuẩn bị “Cách - Lắng nghe viết tên người, tên địa lí nước ngoài” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 02 / 10 / 2010 Ngày dạy: 12 - 14 / 10 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Cách viết tên người, tên địa lí nước Tuần (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Nắm quy tắc viết tên người, tên địa lí nước (nội dung ghi nhớ) - Biết vận dụng quy tắc học để viết tên người, tên địa lí nước phổ biến, quen thuộc tập 1, (mục III) - Học sinh khá, giỏi ghép tên nước với tên thủ đô nước số trường hợp quen thuộc (bài tập 3) II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Bản đồ hành địa phương, viết phần nhận xét 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra kiến thức cũ: Khi viết hoa tên người, tên địa - Trả cá nhân lí Việt Nam ta cần phải viết nào? - Bài mới: Cách viết tên người, tên địa lí nước - Lắng nghe Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Bài tập 1: - Treo bảng phụ, đọc mẫu hướng dẫn học sinh đọc - Lắng nghe tên riêng nước theo chữ viết: Mô-rít-xơ - em đọc Mát-téc-lích, Hi-ma-lay-a, - Gọi 3, học sinh đọc lại tên người, tên địa lí nước - em nối tiếp đọc * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - em đọc - Hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi: Mỗi tên riêng - Trả lời cá nhân nói gồm phận, phận gồm tiếng? Chữ đầu phận viết nào? (Viết hoa) Cách viết tiếng phận nào? (Giữa tiếng phận có gạch nối) * Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - em đọc - Yêu cầu học sinh trao đổi, trả lời câu hỏi: Cách viết - Một vài em phát biểu số tên người, tên địa lý nước cho có đặc biệt? (Viết giống tên riêng Việt Nam-tất tiếng viết hoa: Thích Ca Mâu Ni, Hi Mã Lạp Sơn) - Nói thêm: Những tên người, tên địa lý nước - Lắng nghe tập tên riêng phiên âm theo âm Hán Việt - Gọi học sinh đọc ghi nhớ Cho ví dụ - Đọc ghi nhớ, nêu ví dụ Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - em đọc - Nhắc học sinh: Đọc đoạn văn, phát từ viết sai - Lắng nghe quy tắc tả chữa lại cho - Viết vào - Mời học sinh trình bày - Trình bày trước lớp - Chốt lại: Ác-boa, Lu-i Pa- xtơ, Quy-dăng-xơ - Lắng nghe - Hỏi: Đoạn văn viết ai? (Về nơi gia đình Lu-i Pa-tơ - Phát biểu sống, thời ông nhỏ Lu-i Pa- xtơ [1822-1895] nhà bác học tiếng giới chế loại vắc-xin trị bệnh, có bệnh than, bệnh dại) * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - em đọc - Giải thích thêm tên người, tên địa danh, giới thiệu - Lắng nghe cho học sinh biết thêm nhân vật địa danh - Yêu cầu học sinh viết lại tên riêng cho quy tắc -Làm bài, trình bày - Chốt lại: - Lắng nghe Tên người: An-be Anh-xtanh, Crít-xti-an An-đéc-xen, I-u-ri Ga-ga-rin Tên địa lí: Xanh Pê-téc-bua, Tô-ki-ô, A-ma-dôn, Ni-a-na-ga * Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - em đọc - Gọi học sinh đọc tên nước tên thủ đô - Nối tiếp phát biểu - Tổ chức trò chơi du lịch: Thi ghép tên nước với - Thi đua theo đội tên thủ đô nước - Gọi học sinh đọc lại - em đọc Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Khi viết tên người, tên địa lí nước cần phải - Trả lời viết nào? - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn dò: Học thuộc ghi nhớ chuẩn bị “Dấu - Lắng nghe ngoặc kép” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 02 / 10 / 2010 Ngày dạy: 14 - 15 / 10 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Dấu ngoặc kép Tuần (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Nắm tác dụng dấu ngoặc kép, cách dùng dấu ngoặc kép (nội dung ghi nhớ) - Biết vận dụng hiểu biết học để dùng dấu ngoặc kép viết (mục III) - Rèn cho học sinh cách dùng dấu ngoặc kép viết văn II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Viết sẵn phần nhận xét 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra kiến thức cũ: Khi viết tên người, tên địa lí - Trả cá nhân nước ta cần phải viết nào? - Bài mới: Dấu ngoặc kép - Lắng nghe Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - em đọc - Hỏi: Những từ ngữ câu đặt dấu - Phát biểu ngoặc kép? (từ ngữ:“ người lính…mặt trận”,“đầy tớ… nhân dân” Câu “Tôi có … học hành”) Những từ ngữ câu lời ai? (Lời Bác Hồ) Nêu tác dụng dấu ngoặc kép? (Dùng để đánh dấu chỗ trích dẫn lời nói trực tiếp nhân vật) - Yêu cầu học sinh gạch chân từ ngữ câu - Làm bài, trình bày - Giáo dục học sinh “tấm gương Bác Hồ” - Lắng nghe * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - em đọc - Hỏi: Khi dấu ngoặc kép dùng độc lập? (Khi - Trả lời lời dẫn trực tiếp cụm từ) Khi dấu ngoặc kép dùng phối hợp với dấu hai chấm? (Khi lời dẫn trực tiếp câu trọn vẹn hay đoạn văn) * Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - em đọc - Giới thiệu tắc kè: Một vật nhỏ, hình dáng - Lắng nghe giống thạch sùng (thằn lằn), thường kêu tắc kè… - Hỏi: Từ lầu gì? (Ngôi nhà tầng cao, to, sang - Một vài em phát biểu trọng đẹp đẽ) Tắc kè hoa có xây lầu theo nghĩa không? (Tổ tắc kè nhỏ bé cây, lầu theo nghĩa người).Từ lầu khổ thơ dùng với nghĩa gì? (Đề cao giá trị tổ Dấu ngoặc kép trường hợp dùng làm gì? (Đánh dấu từ lầu từ dùng với ý nghĩa đặc biệt) - Gọi học sinh đọc ghi nhớ - Nối tiếp đọc ghi nhớ Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - em đọc, lớp theo dõi - Yêu cầu học sinh trao đổi, tìm lời nói trực tiếp - Hoạt động nhóm đôi đoạn văn; trình bày - Đại diện nhóm trình bày - Chốt lại: “ Em làm …?” “Em nhiều lần … - Lắng nghe mùi soa” * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Hỏi: Đề cô giáo câu văn bạn học sinh phải lời đối thoại trực tiếp hai người không? (Không phải lời đối thoại trực tiếp) - Yêu cầu học sinh thảo luận, làm bài, trình bày - Chốt lại: Đề cô giáo câu văn bạn học sinh dạng đối thoại trực tiếp, viết xuống dòng, đặt sau dấu gạch đầu dòng * Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu học sinh tìm từ ngữ có ý nghĩa đặc biệt, đặt từ ngoặc kép - Gọi học sinh trình bày: a) … “vôi vữa” b) … “trường thọ”, …“trường thọ”, … “đoản thọ” Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Hãy nêu tác dụng dấu ngoặc kép ? - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc ghi nhớ, chuẩn bị “Ước mơ” - em đọc, lớp theo dõi - Trả lời cá nhân - Làm bài, trình bày - Lắng nghe - em đọc - Tự làm vào - Phát biểu - Trả lời - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 09 /10 / 2010 Ngày dạy: 19 - 21 / 10 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Mở rộng vốn từ: Ước mơ Tuần (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Biết thêm số từ ngữ chủ điểm Trên đôi cánh ước mơ; bước đầu tìm số từ nghĩa với từ ước mơ bắt đầu tiếng ước, tiếng mơ (bài tập 1, tập 2); ghép từ ngữ sau từ ước mơ nhận biết đánh giá từ ngữ (bài tập 3) nêu ví dụ minh họa loại ước mơ (bài tập 4); hiểu ý nghĩa thành ngữ thuộc chủ điểm (bài tập 5a, c) - Giáo dục học sinh có tinh thần lạc quan, yêu đời II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Bảng phụ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra kiến thức cũ: “Dấu ngoặc kép” Dấu ngoặc - Trả cá nhân kép có tác dụng gì? Khi dùng dấu ngoặc kép với dấu hai chấm? Khi dùng dấu ngoặc kép độc lập? - Bài : Mở rộng vốn từ : Ước mơ Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Gọi học sinh đọc thầm bài“ Trung thu độc lập”, trao đổi tìm từ đồng nghĩa với từ “ước mơ”, phát biểu - Chốt lại: Mơ tưởng: mong mỏi tưởng tượng điều mong mỏi đạt tương lai Mong ước: mong muốn, thiết tha điều tốt đep tương lai * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Chia lớp thành đội (3dãy), yêu cầu thảo luận tìm thêm từ nghĩa với từ “ước mơ”, trình bày - Chốt lại: a) Từ bắt đầu tiếng “ước”: ước mơ, ước ao, ước mong, ước vọng, ước muốn… b) Từ bắt đầu tiếng “mơ”: mơ tưởng, mơ mộng, mơ ước… * Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu học sinh trao đổi, sau học sinh làm vào vở: ghép thêm vào sau từ “ước mơ” từ ngữ thể đánh giá ước mơ cụ thể - Gọi học sinh trình bày - Chốt lại: Đánh giá cao: ước mơ đẹp đẽ, ước mơ cao cả, ước mơ lớn, ước mơ đáng Đánh giá không cao: ước mơ nho nhỏ Đánh giá thấp: ước mơ viển vông, ước mơ kì quặc, ước mơ dại dột * Bài tập 4: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu học sinh thảo luận, tìm ví dụ minh họa ước mơ nói trên, phát biểu Ước mơ đánh giá cao: Học giỏi để trở thành bác sĩ, kĩ sư, phi công, nhà bác học,… Ước mơ đánh giá không cao: (ước mơ giản dị): Có xe đạp, quần áo mới, đồ chơi, đôi giày,… Ước mơ đánh giá thấp: ước mơ không học điểm cao, không làm mà giàu có, chơi suốt ngày * Bài tập 5: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Lắng nghe - em đọc, lớp theo dõi - Hoạt động nhóm - Phát biểu - Lắng nghe - em đọc - Thi đua theo đội - Lắng nghe - em đọc - Hoạt động nhóm đôi - Đại diện nhóm trình bày - Lắng nghe - em đọc - Hoạt động nhóm đôi - Nối tiếp phát biểu - em đọc - Yêu cầu học sinh thảo luận, tìm hiểu nghĩa thành ngữ, trình bày - Chốt lại: a) Cầu ước thấy: đạt điều mơ ước b) Ước vậy: đạt điều mơ ước c) Ước trái mùa: muốn điều trái với lẽ thường d) Đứng núi trông núi nọ: Không lòng với có, lại mơ tưởng tới khác chưa phải Hoạt động 3: Củng cố - Thi đua: Tiếp sức (Tìm từ nghĩa với ước mơ) - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc ghi nhớ chuẩn bị “Động từ” - Thảo luận, trình bày - Lắng nghe - Lần lượt trình bày - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 09 /10 / 2010 Ngày dạy: 21 - 22 / 10 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Động từ Tuần (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Hiểu động từ (từ hoạt động, trạng thái vật: người, vật, tượng) - Nhận biết động từ câu thể qua tranh vẽ (bài tập mục III) - Rèn cho học sinh biết dùng động từ viết nói II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Viết sẵn phần nhận xét 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra kiến thức cũ “Mở rộng vốn từ: Ước mơ” - Trả cá nhân Em tìm từ nghĩa với từ “ước mơ” - Bài mới: Động từ - Lắng nghe Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Gọi 2học sinh tiếp nối đọc nội dung tập1và - em đọc - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn văn tập 1, trao - Cả lớp đọc thầm đổi theo cặp, tìm từ theo yêu cầu tập - Hoạt động nhóm - Gọi học sinh trình bày: - Phát biểu Chỉ hoạt động anh chiến sĩ thiếu nhi(nhìn, nghĩ, thấy) Chỉ trạng thái dòng thác, cờ (đổ đổ xuống, bay) - Hướng dẫn học sinh nêu nhận xét: Các từ nêu hoạt động, trạng thái người,của vật Đó động từ Vậy động từ gì? - Gọi học sinh đọc ghi nhớ Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu học sinh viết nháp tên hoạt động thường làm nhà trường, gạch động từ cụm từ hoạt động - Gọi học sinh trình bày a) Hoạt động nhà: đánh răng, rửa mặt, đánh cốc chén, trông em, quét nhà, tưới cây, tập thể dục, cho gà lợn ăn, chăn vịt, nhặt rau, đãi gạo, đun nước, pha trà, nấu cơm, làm tập, đọc truyện, xem ti vi, … b) Hoạt động trường: học bài, làm bài, nghe giảng, đọc sách, trực nhật lớp, chăm sóc hoa trước lớp, tập nghi thức đội, sinh hoạt văn nghệ, chào cờ, … * Bài tập 2: - Gọi học sinh tiếp nối đọc nội dung tập - Yêu cầu học sinh dùng bút chì gạch chân động từ có đoạn văn bút chì, trình bày a) … đến … yết kiến … cho … nhận … xin … làm … dùi … lặn b) mỉm cười ưng thuận … thử bẻ … biến thành … ngắt … thành … tưởng … có … * Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Tổ chức trò chơi “diễn kịch câm” Hs1 bắt chước hoạt động Hs2 nhìn bạn xướng to bạn trai tranh lên hoạt động Ví dụ: Cúi Hs2 bắt chước hoạt động Hs4 nhìn bạn xướng to bạn trai tranh lên hoạt động.Ví dụ: Ngủ Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Thế động từ? Cho ví dụ đặt câu với từ vừa tìm - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc ghi nhớ chuẩn bị “Ôn tập kì I” - Một vài em phát biểu - em nối tiếp đọc - em đọc - Làm - Đọc làm - Nối tiếp đọc - Làm bài, trình bày - em đọc - Cả lớp tham gia - Trả lời - Lắng nghe - Lắng nghe [...]... nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 11 / 9 / 2010 Ngày dạy: 23 - 24 / 9 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Danh từ Tuần 5 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Hiểu được danh từ là những từ chỉ sự vật (người, vật, hiện tượng, khái niệm hoặc đơn vị) - Nhận biết được danh từ chỉ khái niệm trong số các danh từ cho trước và tập đặt câu (bài tập mục III)... nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 18 / 9 / 2010 Ngày dạy: 28 - 30 / 9 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Danh từ chung và danh từ riêng Tuần 6 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Hiểu được khái niệm danh từ chung và danh từ riêng (nội dung ghi nhớ) - Nhận biết được danh từ chung và danh từ riêng dựa trên dấu hiệu về ý nghĩa khái quát của chúng (bài tập 1,mục... tiếp nhau đọc - 1 em đọc, cả lớp theo dõi - Làm vào vở - Trình bày trước lớp - Lắng nghe - 1 em đọc, cả lớp theo dõi Tự làm bài vào vở - Trả lời - Vài em phát biểu - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc ghi nhớ và chuẩn bị bài “Mở rộng vốn từ: Trung thực-Tự trọng” - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 18 / 9 / 2010 Ngày dạy: 30 /9 - 01 / 10 / 2010... đọc - Lắng nghe - Một vài em phát biểu - Lắng nghe - Trình bày trước lớp - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 11 / 9 / 2010 Ngày dạy: 21 - 23 / 9 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Mở rộng vốn từ: Trung thực-Tự trọng Tuần 5 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Biết thêm một số từ ngữ (gồm cả thành ngữ, tục ngữ và từ Hán Việt thông dụng) về chủ... (Tìm từ cùng nghĩa với ước mơ) - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc ghi nhớ và chuẩn bị bài “Động từ - Thảo luận, trình bày - Lắng nghe - Lần lượt trình bày - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 09 /10 / 2010 Ngày dạy: 21 - 22 / 10 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Động từ Tuần 9 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Hiểu thế nào là động từ (từ. .. đặt câu - Trả lời - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 25 / 9 / 2010 Ngày dạy: 05 - 07 / 10 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Cách viết tên người, tên địa lí việt Nam Tuần 7 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Nắm được quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam; biết vận dụng quy tắc đã học để viết đúng một số tên riêng Việt Nam (bài tập... vở - Trình bày trước lớp - 2 em đọc - Hoạt động nhóm đôi - Một vài em phát biểu - Nối tiếp nhau phát biểu - Thi đua theo 3 đội - Một vài em phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 25 / 9 / 2010 Ngày dạy: 07 - 08 / 10 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Luyện I/ Mục tiêu: tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam Tuần 7 (Tiết... đọc và chữa bài thẳng góc, thẳng tay, thẳng tắp, thẳng thẳng tuộc, thẳng tính thớm Thật chânthật, thành thật, thật lòng, thật thà thật lực, thật tâm, thật tình Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Thế nào là từ ghép, từ láy? Cho ví dụ - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc ghi nhớ và chuẩn bị bài Luyện tập về từ ghép và từ láy” - Phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: LUYỆN... thọ” Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Hãy nêu tác dụng của dấu ngoặc kép ? - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc ghi nhớ, chuẩn bị bài “Ước mơ” - 1 em đọc, cả lớp theo dõi - Trả lời cá nhân - Làm bài, trình bày - Lắng nghe - 1 em đọc - Tự làm bài vào vở - Phát biểu - Trả lời - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 09 /10 / 2010 Ngày dạy: 19 - 21 /... học sinh nhận xét - Một vài em phát biểu Hoạt động 3: Củng cố - Hỏi: Tên người và tên địa lí Việt Nam cần được viết - Trả lời cá nhân như thế nào? - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn dò: Học thuộc ghi nhớ và chuẩn bị bài “Cách - Lắng nghe viết tên người, tên địa lí nước ngoài” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 02 / 10 / 2010 Ngày dạy: 12 - 14 / 10 / 2010 Người soạn:
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn luyện từ và câu (2) , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn luyện từ và câu (2) , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn luyện từ và câu (2)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay