Slide thuế anh phùng pppt

94 197 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:19

CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT MỚI 2016 THUẾ VÀ KẾ TOÁN DN CÁC NỘI DUNG CẦN CHÚ Ý Nguyễn Văn Phụng - Chuyên gia cao cấp Vụ trưởng Quản lý thuế doanh nghiệp lớn, Tổng cục thuế Uỷ viên BCH Trung ương Hội kế toán Kiểm toán Việt Nam VAA Bài giảng MISA Hà Nội, CẬP NHẬT 23-9-2016 NỘI DUNG TẬP HUẤN THÁNG 9-2016  Quy định thuế áp dụng năm 2016: Cập văn hiệu lực quy định từ tháng năm 2016 trở  Quy định kế toán áp dụng doanh nghiệp nhỏ vừa (DNN&V) TT 133/2016 – Hiệu lực áp dụng từ 2017  Thảo luận, giải đáp thắc mắc Bài giảng MISA Hà Nội, CẬP NHẬT 23-9-2016 PHẦN THỨ NHẤT Cập nhật văn pháp luật thuế có hiệu lực áp dụng năm 2016 (một số loại thuế chủ yếu) Bài giảng MISA Hà Nội, CẬP NHẬT 23-9-2016 HỆ THỐNG THUẾ VIỆT NAM – Khái quát 10 11 12 Thuế môn Thuế xuất, nhập khẩu: Cắt giảm theo lộ trình 2015 – 2018 Thuế GTGT: Sửa 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB): Sửa 2014, 2015, 2016 Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Sửa 2013, 2014, 2015 Thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Sửa 2013, 2014, 2015 Thuế tài nguyên Thuế sử dụng đất nông nghiệp Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Thuế bảo vệ môi trường Tiền sử dụng đất; tiền thuê đất Phí, lệ phí (gần 300 chi tiết)  Từ 2017 theo Luật 97/2015 Bài giảng MISA Hà Nội, CẬP NHẬT 23-9-2016  Thuế xuất nhập (XNK)  Thuế giá trị gia tăng (GTGT)  Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)  Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)  Quản lý thuế Bài giảng MISA Hà Nội, CẬP NHẬT 23-9-2016  Quốc hội ban hành Luật số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016, Nghị định Chính phủ trình xem xét ban hành  Quy trình, thủ tục kê khai, nộp thuế, miễn thuế, truy thu thuế, quy định miễn thuế thực theo Thông tư Bộ Tài  Biểu thuế: Biểu thuế ưu đãi theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015  Biểu thuế đặc biệt ưu đãi: Tuỳ thuộc vào xuất xứ hàng hoá đến từ nước có Hiệp định thương mại Bài giảng MISA Hà Nội, CẬP NHẬT 23-9-2016 LUẬT THUẾ XNK SỐ 107/2016/QH13  Thuế theo tỷ lệ phần trăm (Điều 6), “được xác định vào trị giá tính thuế thuế suất theo tỷ lệ (%) mặt hàng thời điểm tính thuế”  Thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp (Điều 7),  Thuế hàng hóa nhập áp dụng hạn ngạch thuế quan (Điều 8)  Thuế ưu đãi (Biểu MFN): Hàng từ nước WTO  Thuế suất ưu đãi đặc biệt: Các Hiệp định song phương khu vực  Biểu thuế theo TT BTC Bài giảng MISA Hà Nội, CẬP NHẬT 23-9-2016 Luật 107/2016: THẨM QUYỀN CỦA CHÍNH PHỦ Chính phủ (trước BTC) quy định:   Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế XK ưu đãi Biểu thuế nhập ưu đãi, Biểu đặc biệt ưu đãi  Danh mục hàng hoá mức thuế tuyệt đối, mức thuế hỗn hợp, mức thuế hạn ngạch thuế quan  Trình UBTVQH ban hành Biểu khung thuế suất Bài giảng MISA Hà Nội, CẬP NHẬT 23-9-2016 THUẾ TỰ VỆ (BẢO VỆ SXKD TRONG NƯỚC) Các loại thuế áp dụng sau có kết điều tra  Thuế chống bán phá giá – Điều 12 (không năm)    Thuế chống trợ cấp – Điều 13 (không năm)   Bộ Tài hướng dẫn việc kê khai, nộp thuế Thuế tự vệ - Điều 14 (không 04 năm) Bộ Công thương định việc áp dụng loại thuế tự vệ Trường hợp cần thiết Chính phủ báo cáo QH định áp dụng loại thuế phòng vệ khác để bảo vệ lợi ích quốc gia Bài giảng MISA Hà Nội, CẬP NHẬT 23-9-2016 THỜI HẠN NỘP THUẾ XNK (điều 9)  Nộp xong thuế trước thông quan  Sau 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai HQ ngân hàng bảo lãnh; thời gian chưa nộp phải tính tiền chậm nộp  Trường hợp thuộc diện áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định pháp luật hải quan 10 ngày đầu tháng sau kê khai nộp thuế cho tờ khai thông quan tháng trước 10 Bài giảng MISA Hà Nội, CẬP NHẬT 23-9-2016 NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN DOANH THU 15.Đối với tiền lãi phải thu từ khoản cho vay, bán hàng trả chậm, trả góp: Doanh thu ghi nhận chắn thu khoản gốc cho vay, nợ gốc phải thu không bị phân loại hạn cần phải lập dự phòng 16.Khi nhận phần cổ tức, lợi nhuận dùng để đánh giá tăng vốn Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hoá không ghi nhận doanh thu hoạt động tài mà ghi giảm giá trị khoản đầu tư tài 17.Cổ tức cổ phiếu theo dõi số lượng, trừ nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ 80 Bài giảng MISA Hà Nội, CẬP NHẬT 23-9-2016 GHI NHẬN DT BÁN HÀNG - CM KẾ TOÁN      DN trao phần lớn rủi ro, lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa cho người mua DN không nắm giữ quyền quản lý hàng hóa, quyền kiểm soát hàng hóa Doanh thu xác định tương đối chắn: quyền trả lại sản phẩm, hàng hoá, mua theo điều kiện cụ thể không (trừ quyền trả lại hàng hóa hình thức đổi lại để lấy hàng hóa, dịch vụ khác); DN đã, thu lợi ích kinh tế từ việc bán hàng Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng 81 Bài giảng MISA Hà Nội, CẬP NHẬT 23-9-2016 THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH DOANH THU – PL THUẾ    Thuế GTGT : Thời điểm chuyển giao quyền sở hữu quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt thu tiền hay chưa thu tiền Thuế TNDN : Thời điểm chuyển giao quyền sở hữu quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt thu tiền hay chưa thu tiền Lập hoá đơn: Thời điểm chuyển giao quyền sở hữu quyền sử dụng hàng hoá cho người mua 82 Bài giảng MISA Hà Nội, CẬP NHẬT 23-9-2016 GHI NHẬN DT DỊCH VỤ - CM KẾ TOÁN     Doanh thu xác định tương đối chắn Khi điều kiện trả lại dịch vụ không tồn người mua không quyền trả lại dịch vụ cung cấp; DN thu lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó; Xác định phần công việc hoàn thành vào thời điểm báo cáo; Xác định chi phí phát sinh cho giao dịch chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ 83 Bài giảng MISA Hà Nội, CẬP NHẬT 23-9-2016 GHI NHẬN DOANH THU DỊCH VỤ - PL THUẾ    Thuế GTGT: Thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt thu hay chưa thu tiền Thuế TNDN ( TT 96) DT xác định theo Thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoàn thành phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua; / Thời điểm nhân tiền ứng ( dịch vụ, xây dựng) Hóa đơn : Hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt thu tiền hay chưa thu tiền; / Nếu Thu tiền trước cung ứng dịch vụ ngày lập hóa đơn ngày thu tiền 84 Bài giảng MISA Hà Nội, CẬP NHẬT 23-9-2016 NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHI PHÍ Việc ghi nhận chi phí chưa đến kỳ hạn toán có khả chắn phát sinh nhằm đảm bảo nguyên tắc thận trọng bảo toàn vốn Chi phí khoản DT tạo phải ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc phù hợp Tuy nhiên số trường hợp, nguyên tắc phù hợp xung đột với nguyên tắc thận trọng, kế toán phải vào chất CMKT để phản ánh giao dịch cách trung thực, hợp lý  tiếp 85 Bài giảng MISA Hà Nội, CẬP NHẬT 23-9-2016 NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHI PHÍ Các khoản chi phí không coi chi phí tính thuế TNDN theo quy định Luật thuế có đầy đủ hóa đơn chứng từ hạch toán theo Chế độ kế toán không ghi giảm chi phí kế toán mà điều chỉnh toán thuế TNDN để làm tăng số thuế TNDN phải nộp Chủ đầu tư kinh doanh BĐS chưa tập hợp đầy đủ hồ sơ, chứng từ khoản chi phí liên quan trực tiếp tới việc đầu tư, xây dựng phát sinh doanh thu nhượng bán HH BĐS, DN trích trước phần chi phí để tạm tính GVHB Khi tập hợp đủ hồ sơ, chứng từ HH BĐS hoàn thành toàn bộ, DN phải toán số chi phí trích trước vào GVHB  tiếp 86 Bài giảng MISA Hà Nội, CẬP NHẬT 23-9-2016 NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHI PHÍ Khi xác định khối lượng HTK bị giảm giá cần phải trích lập dự phòng, kế toán phải loại trừ khối lượng hàng tồn kho ký hợp đồng tiêu thụ (có giá trị thực không thấp giá trị ghi sổ) chưa chuyển giao cho khách hàng có chứng chắn việc khách hàng không từ bỏ thực hợp đồng Các khoản thuế NK, thuế TTĐB, thuế BVMT tính vào giá trị hàng mua, xuất bán hàng hóa mà khoản thuế hoàn lại ghi giảm giá vốn hàng bán  tiếp 87 Bài giảng MISA Hà Nội, CẬP NHẬT 23-9-2016 NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHI PHÍ Các khoản chi phí không coi chi phí tính thuế TNDN theo quy định Luật thuế có đầy đủ hóa đơn chứng từ hạch toán theo Chế độ kế toán không ghi giảm chi phí kế toán mà điều chỉnh toán thuế TNDN để làm tăng số thuế TNDN phải nộp  DN PHẢI BỎ RA KHỎI ĐẦU SUY NGHĨ MUA HOÁ ĐƠN ĐỂ HỢP THỨC Chi phí phát hành trái phiếu phân bổ dần vào chi phí tài theo kỳ hạn trái phiếu  tiếp 88 Bài giảng MISA Hà Nội, CẬP NHẬT 23-9-2016 NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHI PHÍ Lãi phải trả trái phiếu chuyển đổi tính vào chi phí tài kỳ xác định cách lấy giá trị phần nợ gốc đầu kỳ trái phiếu chuyển đổi nhân (x) với lãi suất trái phiếu tương tự thị trường quyền chuyển đổi thành cổ phiếu lãi suất vay phổ biến thị trường thời điểm phát hành trái phiếu chuyển đổi (xem quy định chi tiết phần hướng dẫn tài khoản 343 – Trái phiếu phát hành) Nếu cổ phiếu ưu đãi phân loại nợ phải trả, DN phải trả cổ tức theo tỷ lệ định mà không không phụ thuộc vào kết KD kỳ lãi hay lỗ, khoản cổ tức ưu đãi chất khoản lãi vay phải ghi nhận vào chi phí tài 89 Bài giảng MISA Hà Nội, CẬP NHẬT 23-9-2016 KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC ① Khoản thu nhập khác gồm:  - Thu nhập từ nhượng bán, lý TSCĐ;  - CL lãi đánh giá lại vật tư, HH, TSCĐ đưa góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác;  - Chênh lệch giá trị hợp lý tài sản đồng kiểm soát nhận theo BCC cao hon chi phí đầu tư XDCB  - Thu nhập từ nghiệp vụ bán thuê lại tài sản;  - Các khoản thuế phải nộp bán HH, DV (thuế XK, GTGT, TTĐB, BVMT) sau giảm, hoàn phải nộp sau giảm);  Thu tiền phạt khách hàng vi phạm hợp đồng; 90 Bài giảng MISA Hà Nội, CẬP NHẬT 23-9-2016 THU NHẬP KHÁC GỒM (tiếp)  Thu tiền bồi thường bên thứ ba để bù đắp cho TS bị tổn thất (VD: tiền bảo hiểm bồi thường, tiền đền bù di dời sở KD khoản có tính chất tương tự)  Thu khoản nợ khó đòi xử lý xóa sổ;  Thu khoản nợ phải trả không xác định chủ;  Các khoản tiền thưởng khách hàng liên quan đến tiêu thụ HH, SP, DV không tính doanh thu (nếu có);  Thu nhập quà biếu, quà tặng tiền, vật tổ chức, cá nhân tặng cho DN;  Giá trị số hàng khuyến mại trả lại;  Các khoản thu nhập khác khoản nêu 91 Bài giảng MISA Hà Nội, CẬP NHẬT 23-9-2016 KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC ② Khi có khả chắn thu khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng  phải xét chất khoản tiền phạt để kế toán phù hợp với trường hợp cụ thể theo nguyên tắc:   Đối với bên bán: Tất khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng thu từ bên mua nằm giá trị hợp đồng ghi nhận thu nhập khác Đối với bên mua: Các khoản tiền phạt chất khoản giảm giá hàng mua, làm giảm khoản toán cho người bán hạch toán giảm giá trị TS khoản toán (không hạch toán vào thu nhập khác) trừ TS có liên quan lý, nhượng bán 92 Bài giảng MISA Hà Nội, CẬP NHẬT 23-9-2016 CÁC KHOẢN CHI PHÍ KHÁC GỒM:  Chi phí lý, nhượng bán TSCĐ (gồm chi phí đấu thầu hoạt động lý) Số tiền thu từ bán hồ sơ thầu hoạt động lý, nhượng bán TSCĐ ghi giảm chi phí lý, nhượng bán TSCĐ  Chênh lệch giá trị hợp lý tài sản đồng kiểm soát nhận theo BCC nhỏ hon chi phí đầu tư XDCB  GTCL TSCĐ lý, nhượng bán TSCĐ (nếu có);  CL lỗ đánh giá lại vật tư, HH, TSCĐ đưa góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác;  Tiền phạt phải trả vi phạm HĐ kinh tế, phạt hành chính;  Các khoản chi phí khác 93 Bài giảng MISA Hà Nội, CẬP NHẬT 23-9-2016 THẢO LUẬN TÌNH HUỐNG Trợ giúp sách: support@mof.gov.vn tin@mof.gov.vn TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ! 94 Bài giảng MISA Hà Nội, CẬP NHẬT 23-9-2016 [...]... (điều 1 hướng dẫn thuế GTGT) Thuế GTGT: Một số Nội dung chủ yếu  tiếp Bài giảng tại MISA Hà Nội, CẬP NHẬT 23-9-2016  26 nhóm thuộc đối tượng không chịu thuế (Không áp thuế đầu ra & không khấu trừ thuế đầu vào)  Có 7 trường hợp không phải kê khai, không tính nộp thuế GTGT – Điều 5 Thông tư 219/2013;  Thuế suất 0% đối với hàng hoá, dịch vụ XK – kể cả bán vào Khu chế xuất, DN chế xuất; Thuế suất 5% đối... với 15 nhóm (được liệt kê cụ thể tên gọi)  Thuế suất 10% đối với hàng hoá, dịch vụ còn lại  Đối tượng không chịu thuế và trường hợp không phải khai, tính nộp thuế GTGT: Trên Hoá đơn gạch chéo ô thuế GTGT” 15 Bài giảng tại MISA Hà Nội, CẬP NHẬT 23-9-2016  Khấu trừ thuế đầu vào: Hoá đơn có trị giá 20 tr.đ trở lên phải thanh toán không dùng tiền mặt  Hoàn thuế GTGT: XK, đầu tư mới có số chưa khấu trừ... tháng/quý; Hoàn thuế GTGT nếu có số thuế đầu vào chưa khấu trừ hết sau 12 tháng liên tục (thực hiện đến hết kỳ khai thuế tháng 6, hoặc Quý III/2016);  Từ 01/7/2016 : Chỉ hoàn cho XK và Đầu tư  KHÔNG HOÀN THUẾ ĐẦU VÀO CHO DN ĐANG SXKD (Tự cân bằng theo kết quả bán ra) 16 Bài giảng tại MISA Hà Nội, CẬP NHẬT 23-9-2016  Hoàn thuế cho xuất khẩu vì thuế suất đầu ra là 0% nhằm tạo thuận lợi cho XK  Hoàn thuế cho... hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với người nộp thuế SX hàng hóa XK không vi phạm pháp luật về thuế, hải quan trong thời gian 02 năm liên tục; NNT không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định của Luật quản lý thuế Bài giảng tại MISA Hà Nội, CẬP NHẬT 23-9-2016  Cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT... 111/2013:  Biểu thuế TNCN và mức giảm trừ gia cảnh (GTGC) không thay đổi;  Thu nhập kinh doanh: Không áp dụng GTGC mà áp dụng mức Doanh thu miễn thuế 100 tr.đ/năm  Không gộp thu nhập tiền lương tiền công và thu nhập kinh doanh khi quyết toán năm Bài giảng tại MISA Hà Nội, CẬP NHẬT 23-9-2016 ① Cá nhân có TN từ cho thuê TS, nhà đất nếu tổng trị giá trên 100 trđ/năm: Khai nộp thuế tại chi cục thuế nơi có... giám sát hải quan; thuế XNK và quản lý thuế đối với XNK ② Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 về trị giá hải quan đối với hàng hoá XNK ③ Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi – Biểu MFN (TT); ④ Các TT hướng dẫn thuế NK ưu đãi đặc biệt (Theo xuất xứ hàng hoá để áp biểu thuế có lợi nhất)  tiếp Bài giảng tại MISA Hà Nội, CẬP NHẬT 23-9-2016 BIỂU THUẾ NK ƯU ĐÃI ĐẶC... được khấu trừ còn lại từ 300 tr đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT  Các DN đang hoạt động SXKD có số thuế âm thì không được hoàn mà chuyển sang kỳ sau để khấu trừ tiếp Lý do: Kinh doanh phải có GÍA TRỊ TĂNG THÊM  DN cân nhắc mua vào – tồn kho – bán ra Bài giảng tại MISA Hà Nội, CẬP NHẬT 23-9-2016 Không hoàn thuế GTGT mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư sang kỳ tiếp theo... 195/2015/TT-BTC – Thay đổi các xác định giá tính thuế đối với Bia và các mặt hàng nhập khẩu thuộc diện chịu thuế TTĐB nhằm chống gian lận  Từ 01/7/2016: Luật số 106/2016/QH13: Thay đổi thuế suất đối với ô tô du lịch chở người – Thông tư số 130/2016/TT-BTC (Điều 2)  NỘI DUNG Thuế TTĐB sẽ không trình bày Bài giảng tại MISA Hà Nội, CẬP NHẬT 23-9-2016 VĂN BẢN THUẾ TNDN 2016    Tiếp tục thực hiện Văn bản... 151/2014 + TT96/2015: 2016 thực hiện như 2015 Thuế suất chung: 20%; Thuế suất ưu đãi tuỳ thuộc vào lĩnh vực ưu đãi và địa bàn ưu đãi đầu tư TT 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016: Điều 5 hướng dẫn 1 nội dung xác định đầu tư mở rộng để loại trừ ưu đãi thuế TNDN, không ảnh hưởng đến DNN&V 23 Bài giảng tại MISA Hà Nội, CẬP NHẬT 23-9-2016  Thuế suất chung 20%  Thuế suất ưu đãi 17% trong 10 năm DN đáp ứng điều... 23-9-2016 ③ Ưu đãi cao cho trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông, thủy sản: (i) Miễn thuế suốt đời nếu dự án thực hiện tại địa bàn đặc biệt khó khăn; (ii) Thuế suất 10% suốt đời nếu dự án tại địa bàn khó khăn; (iii) Thuế suất 15% với dự án tại vùng thuận lợi; ④ Thuế suất 10% đối với Dự án đầu tư mới SX sản phẩm thuộc Danh mục CNHTr ưu tiên: Hỗ trợ cho CNC, Dệt-may, da-giầy, điện tử-tin học, SX lắp ráp
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide thuế anh phùng pppt, Slide thuế anh phùng pppt, Slide thuế anh phùng pppt

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay