Slide xử lý ảnh (môn CAD)

31 111 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:19

CAD Nguyễn Ngọc Mỹ Cơ ảnh số Các thao tác xử lý ảnh MATLAB Truy xuất ảnh từ thiết bị Nguyễn Mỹ Mỗi pixel dùng bit để cường độ màu Cường độ màu: Mỗi pixel dùng bit để cường độ màu Cường độ màu:  255 Mỗi pixel dùng 24 bit để cường độ màu Cường độ màu: bit cho sắc thái R, G, B HIỆU QUẢ ĐỊNH ĐẶC ĐIỂM DẠNG JPG Ưu: - File size nhỏ so với dạng nén khác - Thích hợp cho ảnh chụp (Photographic Image) Khuyết: - Chất lượng (gây JPG artifact,…) TIFF Ưu: - Thích hợp cho ảnh đồ họa (Graphic Image) - Chất lượng tốt Khuyết: - Không hiển thị web GIF Ưu: - Thích hợp cho ảnh động, màu, suốt Khuyết: - Chỉ có tối đa 256 màu PNG Ưu: - Thích hợp cho ảnh đồ họa - Hỗ trợ suốt -Chất lượng tốt - File size thường nhỏ TIFF, GIF Khuyết: - Đọc ghi chậm TIFF, GIF Lossy Lossless TIFF, 238KB JPG, 44KB GIF, 50KB Tổ chức đồ: đồ thị biểu diễn phân bố mức cường độ màu ảnh số Trục hoành: biểu diễn mức cường độ màu Trục tung: số lượng pixel tương ứng Ví dụ 1: Tổ chức đồ ảnh mức xám 10 ĐỌC THÊM >> I2=I(:,:,2); % green values of I Matlab considers I2 as an indexed image as it doesn’t contain >> image(I2) entries for red, green and blue entries >> colorbar % display colourmap Index Associated color Colour Lookup Table 17 Nguyễn Mỹ 18 Image Processing Toolbox hỗ trợ hàm xử lý ảnh MATLAB Hình ảnh ma trận biểu diễn pixel độ sâu màu (color depth) 19 Đọc ảnh hàm imread() I = imread('mandrill.jpg'); Ma trận liệu ảnh Chuỗi tên file Hiển thị ảnh hàm imshow() imshow(I) 20 ĐỌC THÊM Ghi ảnh hàm imwrite() imwrite(I, 'mandrill2.jpg'); Ma trận liệu ảnh Chuỗi tên file Ví dụ: Ghi ảnh từ cửa sổ figure I2 = getframe(gcf); imwrite(I2.cdata, 'vidu.jpg'); 21 rgb2gray(RGB) Chuyển ảnh RGB sang ảnh xám im2bw(I, t) Chuyển ảnh xám I sang ảnh nhị phân dựa ngưỡng t Ví dụ: I=imread('hinh1.jpg'); Ig=rgb2gray(I); Ib=im2bw(Ig,0.5); figure subplot(3,1,1) imshow(I); title('Anh goc'); subplot(3,1,2) imshow(Ig); title('Anh xam'); subplot(3,1,3) imshow(Ib); title('Anh nhi phan'); 22 Hàm imhist(I): hiển thị tổ chức đồ ảnh I Chú ý: I phải ma trận chiều Ví dụ: I=imread('hinh2.jpg'); Ig=rgb2gray(I) figure subplot(2,1,1) imshow(I); title('Anh'); subplot(2,1,2) imhist(Ig); title('To chuc do'); 23 J = imadjust(I,[lowin highin],[lowout highout]) Ánh xạ giá trị thuộc khoảng [lowin highin] I sang giá trị thuộc khoảng [lowout highout] J Từ làm thay đổi độ tương phản, sáng tối ảnh lowin, highin, lowout, highout Є [0, 1] Ma trận rỗng [] hiểu [0, 1] 24 J = imadjust(I,[lowin highin],[]) Ví dụ 1: giãn histogram I=imread('hinh2.jpg'); Icon=imadjust(I,[0 0.8],[]); figure subplot(2,2,1) imshow(I); title('Anh I'); subplot(2,2,2) Ig=rgb2gray(I); imhist(Ig); title('To chuc cua I'); subplot(2,2,3) imshow(Icon); title('Anh Icon'); subplot(2,2,4) Icong=rgb2gray(Icon); imhist(Icong); title('To chuc cua Icon'); 25 J = imadjust(I,[],[lowout highout]) Ví dụ 2: I=imread('hinh2.jpg'); I2=imadjust(I,[],[0 0.5]); figure subplot(2,2,1) imshow(I); title('Anh I'); subplot(2,2,2) Ig=rgb2gray(I); imhist(Ig); title('To chuc cua I'); subplot(2,2,3) imshow(I2); title('Anh I2'); subplot(2,2,4) I2g=rgb2gray(I2); imhist(I2g); title('To chuc cua I2'); 26 J = imadjust(I,[lowin highin],[lowout highout]) Ví dụ 3: dời histogram I=imread('hinh2.jpg'); I2=imadjust(I,[0.5 1],[0 0.5]); figure subplot(2,2,1) imshow(I); title('Anh I'); subplot(2,2,2) Ig=rgb2gray(I); imhist(Ig); title('To chuc cua I'); subplot(2,2,3) imshow(I2); title('Anh I2'); subplot(2,2,4) I2g=rgb2gray(I2); imhist(I2g); title('To chuc cua I2'); 27 ĐỌC THÊM Nguyễn Mỹ 28 ĐỌC THÊM Ví dụ 1: Lấy thông tin webcam imaqhwinfo %liet ke cac thiet bi hinh anh dang co k = imaqhwinfo('winvideo'); %lay thong tin ve winvideo (webcam) kf = k.DeviceInfo.SupportedFormats %xem cac dinh dang hinh duoc ho tro 29 ĐỌC THÊM Ví dụ 2: Xem thử & chụp ảnh từ webcam %goi webcam vid = videoinput('winvideo', 1, 'YUY2_640x480'); %thiet lap khong gian mau set(vid, 'ReturnedColorSpace', 'RGB'); preview(vid); %xem thu img = getsnapshot(vid); %chup hinh imshow(img) 30 ĐỌC THÊM Ví dụ: Truy xuất ảnh từ ứng dụng IPCam cài Android url = 'ip_address/shot.jpg'; ss = imread(url); fh = image(ss); while(1) ss = imread(url); set(fh,'CData',ss); drawnow; end 31 [...]... Processing Toolbox hỗ trợ các hàm về xử lý ảnh trong MATLAB Hình ảnh là một ma trận biểu diễn các pixel và độ sâu màu (color depth) 19 Đọc ảnh bằng hàm imread() I = imread('mandrill.jpg'); Ma trận dữ liệu ảnh Chuỗi tên file Hiển thị ảnh bằng hàm imshow() imshow(I) 20 ĐỌC THÊM Ghi ảnh bằng hàm imwrite() imwrite(I, 'mandrill2.jpg'); Ma trận dữ liệu ảnh Chuỗi tên file Ví dụ: Ghi ảnh từ cửa sổ figure I2 = getframe(gcf);... 'vidu.jpg'); 21 rgb2gray(RGB) Chuyển ảnh RGB sang ảnh xám im2bw(I, t) Chuyển ảnh xám I sang ảnh nhị phân dựa trên ngưỡng t Ví dụ: I=imread('hinh1.jpg'); Ig=rgb2gray(I); Ib=im2bw(Ig,0.5); figure subplot(3,1,1) imshow(I); title('Anh goc'); subplot(3,1,2) imshow(Ig); title('Anh xam'); subplot(3,1,3) imshow(Ib); title('Anh nhi phan'); 22 Hàm imhist(I): hiển thị tổ chức đồ của ảnh I Chú ý: I phải là ma trận 2...Ví dụ 2: Tổ chức đồ của ảnh RGB 11 Ảnh sáng: tổ chức đồ thiên về bên phải Ảnh tối: tổ chức đồ thiên về bên trái 12 Điều chỉnh độ sáng tối  trượt tổ chức đồ 13 Độ tương phản: tổ chức đồ giãn ra Tương phản thấp: tổ chức đồ co lại 14 Điều chỉnh độ tương... k.DeviceInfo.SupportedFormats %xem cac dinh dang hinh duoc ho tro 29 ĐỌC THÊM Ví dụ 2: Xem thử & chụp ảnh từ webcam %goi webcam vid = videoinput('winvideo', 1, 'YUY2_640x480'); %thiet lap khong gian mau set(vid, 'ReturnedColorSpace', 'RGB'); preview(vid); %xem thu img = getsnapshot(vid); %chup hinh imshow(img) 30 ĐỌC THÊM Ví dụ: Truy xuất ảnh từ ứng dụng IPCam cài trên Android url = 'ip_address/shot.jpg'; ss = imread(url);... 23 J = imadjust(I,[lowin highin],[lowout highout]) Ánh xạ giá trị thuộc khoảng [lowin highin] trong I sang giá trị thuộc khoảng [lowout highout] trong J Từ đó làm thay đổi độ tương phản, sáng tối của ảnh lowin, highin, lowout, highout Є [0, 1] Ma trận rỗng [] được hiểu như [0, 1] 24 J = imadjust(I,[lowin highin],[]) Ví dụ 1: giãn histogram I=imread('hinh2.jpg'); Icon=imadjust(I,[0 0.8],[]); figure
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide xử lý ảnh (môn CAD) , Slide xử lý ảnh (môn CAD) , Slide xử lý ảnh (môn CAD)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay