Slide toán tử và biến (môn CAD)

21 83 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:19

Nguyễn Mỹ • Các toán tử số học: – Lũy thừa: ^ – Nhân: * – Chia phải: / – Chia trái: \ – Cộng: + – Trừ: - a^b a*b a/b a\b a+b a-b • MATLAB tự động bỏ khoảng trắng thừa biến toán tử Nguyễn Mỹ • • • • Dấu ngoặc Lũy thừa Nhân chia Cộng trừ Nguyễn Mỹ • Các toán tử luận lý: trả Nguyễn Mỹ • Biến x khác với biến X • Tên biến phải bắt đầu ký tự • Các ký tự đặc biệt không dùng để đặt tên biến, ngoại trừ dấu gạch Nguyễn Mỹ • Không nên đặt tên biến trùng với tên hàm: – min, max, sqrt, cos, sin, tan, mean, median, … • Các từ khóa không dùng cho tên biến: – i, j, eps, nargin, end, pi, date, … Nguyễn Mỹ • 1.5 Toán tử hai chấm (Colon Operator)  Dùng để kết xuất vector với phần tử cách-đều-nhau dựa bước nhảy phần tử x:y  tạo vector có tọa độ chạy từ x đến y, tọa độ cách đơn vị x:d:y  tạo vector có tọa độ chạy từ x đến y, tọa độ cách d đơn vị Nguyễn Mỹ • 1.5 Toán tử hai chấm (Colon Operator)  Ví dụ: x1 = 1:5  x1 = [1 5] x2 = 1:2:5  x2 = [1 5] Nguyễn Mỹ • 1.6 Hàm linspace  Dùng để kết xuất vector với phần tử cách-đều-nhau dựa số lượng phần tử linspace(x, y, n)  tạo vector n phần tử có tọa độ chạy từ x đến y, phần tử cách  Ví dụ: x1 = linspace(0, 5, 6)  x1 = [0 5] Nguyễn Mỹ • 2.3 Cách ngắt dòng MATLAB  Sử dụng dấu ba chấm trước xuống hàng dòng lệnh dài MATLAB Nguyễn Mỹ 10 • 3.1 Định nghĩa ma trận  Ma trận bao [ ]  Các dòng cách dấu chấm phẩy Nguyễn Mỹ 11 • 3.2 Ghép ma trận (Matrix Concatenating)  Mỗi phần tử ma trận ma trận Nguyễn Mỹ 12 • 3.2 Ghép ma trận (Matrix Concatenating)  Hàm repmat (m, r, c) dùng để lặp lại ma trận m r dòng c cột Nguyễn Mỹ 13 • 3.3 Các hàm tạo ma trận HÀM CÔNG DỤNG zeros (r, c) tạo ma trận r x c với phần tử ones (r, c) tạo ma trận r x c với phần tử eye (n) tạo ma trận đơn vị kích thước n Nguyễn Mỹ 14 • 3.3 Các hàm tạo ma trận Nguyễn Mỹ 15 • 3.4.Trích xuất ma trận  Tạo vector u ngẫu nhiên:  Lấy phần tử thứ vector u: Nguyễn Mỹ 16 • 3.4.Trích xuất ma trận  Lấy phần tử vector u: Nguyễn Mỹ 17 • 3.4.Trích xuất ma trận  Tạo ma trận a:  Lấy nhiều phần tử từ a: Nguyễn Mỹ 18 • 3.5 Chỉ số end  Đại diện cho số phần tử cuối ma trận Nguyễn Mỹ 19 • 3.6 Xóa dòng cột  Gán [] cho dòng cột cần xóa Nguyễn Mỹ 20 • 3.8 Chuyển vị (Transpose)  Ma trận chuyển vị ma trận a a’ Nguyễn Mỹ 21 [...]... r x c với các phần tử là 1 eye (n) tạo ma trận đơn vị kích thước n Nguyễn Mỹ 14 • 3.3 Các hàm tạo ma trận Nguyễn Mỹ 15 • 3.4.Trích xuất ma trận con  Tạo vector u ngẫu nhiên:  Lấy ra phần tử thứ 3 của vector u: Nguyễn Mỹ 16 • 3.4.Trích xuất ma trận con  Lấy ra 3 phần tử đầu tiên của vector u: Nguyễn Mỹ 17 • 3.4.Trích xuất ma trận con  Tạo ma trận a:  Lấy ra một hoặc nhiều phần tử từ a: Nguyễn Mỹ... trận được bao bởi [ và ]  Các dòng cách nhau bởi dấu chấm phẩy Nguyễn Mỹ 11 • 3.2 Ghép ma trận (Matrix Concatenating)  Mỗi phần tử của ma trận có thể là 1 ma trận Nguyễn Mỹ 12 • 3.2 Ghép ma trận (Matrix Concatenating)  Hàm repmat (m, r, c) dùng để lặp lại ma trận m trên r dòng c cột Nguyễn Mỹ 13 • 3.3 Các hàm tạo ma trận HÀM CÔNG DỤNG zeros (r, c) tạo ma trận r x c với các phần tử là 0 ones (r, c)... đầu tiên của vector u: Nguyễn Mỹ 17 • 3.4.Trích xuất ma trận con  Tạo ma trận a:  Lấy ra một hoặc nhiều phần tử từ a: Nguyễn Mỹ 18 • 3.5 Chỉ số end  Đại diện cho chỉ số phần tử cuối cùng của ma trận Nguyễn Mỹ 19 • 3.6 Xóa dòng và cột  Gán [] cho dòng hoặc cột cần xóa Nguyễn Mỹ 20 • 3.8 Chuyển vị (Transpose)  Ma trận chuyển vị của ma trận a là a’ Nguyễn Mỹ 21
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide toán tử và biến (môn CAD) , Slide toán tử và biến (môn CAD) , Slide toán tử và biến (môn CAD)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay