Slide logic mờ (môn CAD)

21 157 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:19

CAD TỔNG QUAN VỀ Nguyễn Ngọc Mỹ Sơ lược Logic mờ Fuzzy Logic Toolbox Các hàm logic mờ Bài tập Nguyễn Mỹ Logic mờ loại logic mô tả mập mờ, không chắn Tương thích với tri thức thực tế người Ví dụ 1: • Đường nhiều xe chạy chậm – Nhiều xe xe? – Chạy với vận tốc gọi chạy chậm? Ví dụ 2: • Trời nóng cho quạt quay nhanh – Bao nhiêu độ gọi trời nóng? – Quạt quay gọi quay nhanh? So sánh tập rõ (crisp set) tập mờ (fuzzy set): Mô hình hệ thống mờ: – Fuzzifier: mờ hóa (các) đầu vào xác định – Rule base: tập luật mờ – Defuzzifier: giải mờ để tính đầu xác định – FIS: Fuzzy Inference System (Hệ suy diễn mờ) Hàm quan hệ: cho biết quan hệ đầu vào xác định tập mờ Luật mờ: cho biết quan hệ vào – khái niệm mờ Ví dụ: – If PROXIMITY is CLOSE, then SPEED is SLOW – If PROXIMITY is FAR, then SPEED is FAST Ví dụ: FIS liên hệ vận tốc lực thắng xe MF Rules Các Fuzzy Patch (bản vá mờ): cho biết liên hệ MF đầu vào MF đầu 10 Nguyễn Mỹ 11 Khởi động toolbox: 12 13 14 15 Nguyễn Mỹ 16 f = readfis(x): kết xuất hệ thống mờ file x (có đuôi fis) biến f out = evalfis(in, f): suy luận hệ thống mờ f từ liệu đầu vào in, sau xuất kết biến out Ví dụ: a = readfis('dengiaothong.fis') out = evalfis([200;400],a); 17 plotfis(f): hiển thị mô hình vào – hệ thống suy luận mờ f 18 plotmf(f, type, idx): hiển thị đồ thị MF biến có số idx (thuộc loại type) hệ thống suy luận mờ f 19 Cho hệ mờ f với biến vào/ra hìnhsau: Các luật: – – – – If DOSANG is SANG, then SOLUONGDEN is IT If DOSANG is TOI and SOSV is IT, then SOLUONGDEN is VUA If DOSANG is TOI and SOSV is VUA, then SOLUONGDEN is VUA If DOSANG is TOI and SOSV is NHIEU, then SOLUONGDEN is NHIEU Thực yêu cầu sau: a) Thiết kế & lưu hệ thống vào file ‘hedenphong.fis’ tải vào biến fden b) Tính số lượng đèn mở với DOSANG=0.3 SOSV=27 c) Vẽ mô hình toàn hệ thống FIS MF vào/ra cửa sổ 20 Bài giải tham khảo: fden=readfis('hedenphong.fis');%cau a kq=evalfis([0.3 27], fden)%cau b %cau c: Ve thi subplot(2,3,[1 3]) plotfis(fden) subplot(2,3,4) plotmf(fden,'input',1) subplot(2,3,5) plotmf(fden,'input',2) subplot(2,3,6) plotmf(fden,'output',1) 21 [...]... thống mờ trong file x (có đuôi fis) ra biến f out = evalfis(in, f): suy luận trên hệ thống mờ f từ dữ liệu đầu vào in, sau đó xuất kết quả ra biến out Ví dụ: a = readfis('dengiaothong.fis') out = evalfis([200;400],a); 17 plotfis(f): hiển thị mô hình vào – ra của hệ thống suy luận mờ f 18 plotmf(f, type, idx): hiển thị đồ thị MF của biến có chỉ số idx (thuộc loại type) trong hệ thống suy luận mờ f 19... evalfis([200;400],a); 17 plotfis(f): hiển thị mô hình vào – ra của hệ thống suy luận mờ f 18 plotmf(f, type, idx): hiển thị đồ thị MF của biến có chỉ số idx (thuộc loại type) trong hệ thống suy luận mờ f 19 Cho hệ mờ f với 3 biến vào/ra như các hìnhsau: Các luật: – – – – If DOSANG is SANG, then SOLUONGDEN is IT If DOSANG is TOI and SOSV is IT, then SOLUONGDEN is VUA If DOSANG is TOI and SOSV is VUA, then SOLUONGDEN
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide logic mờ (môn CAD) , Slide logic mờ (môn CAD) , Slide logic mờ (môn CAD)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay