Đường lối đối ngoại của ĐCS Việt Nam với Mỹ từ sau đại hội X đến nay

19 209 1
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:18

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ -*** - TIỂU LUẬN NHÓM Môn học: Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỚI MỸ TỪ SAU ĐẠI HỘI X ĐẾN NAY MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Sau tiến hành công đổi đất nước, lực nước ta ngày lớn mạnh, tình hình trị – xã hội ổn định, môi trường hoà bình Nhằm phát huy thành tựu to lớn đạt tiến hành công đổi với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, Đảng Nhà nước Việt Nam tiếp tục thực đường lối đối ngoại nêu Đại hội X Đó độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ quốc tế, chủ động hội nhập quốc tế với phương châm: “Việt Nam sẵn sàng bạn đối tác tin cậy tất nước cộng đồng giới phấn đấu hoà bình, độc lập phát triển” Hiện nay, Việt Nam hợp tác chặt chẽ với nhiều tổ chức quốc tế quốc gia giới, đặc biệt nước lớn khu vực Châu Á – Thái Bình Dương để trao đổi đưa giải pháp vấn đề liên quan đến đời sống trị, kinh tế, khoa học – công nghệ, văn hóa xã hội Đặc biệt, không nhắc đến mối quan hệ Việt Nam Mỹ - quốc gia đóng vai trò chi phối đời sống quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh kết thúc Sau 20 năm bình thưởng hóa quan hệ, từ hai nước cựu thù, Việt – Mỹ trở thành người bạn, đối tác toàn diện đáng tin cậy Vậy sách Việt Nam với nước lớn Mỹ điều chỉnh kể từ sau Đại hội X? Trong quan hệ Việt Nam Mỹ tới năm gần đạt thành tựu lớn có vấn đề tồn tại? Việt Nam cần làm để thúc đẩy cải thiện quan hệ hợp tác với Mỹ? Đó nội dung mà nhóm chúng em vào phân tích chọn đề tài: Đường lối đối ngoại Đảng Cộng Sản Việt Nam với Mỹ từ sau Đại hội X đến NỘI DUNG TÌNH HÌNH LỊCH SỬ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆT NAM – MỸ TRƯỚC ĐẠI I HỘI X (2006) Quan hệ Việt Nam Mỹ trước năm 1995 Cách mạng khoa học công nghệ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tác động sâu sắc đến mặt đời sống hầu hết quốc gia, dân tộc Hệ thống xã hội chủ nghĩa lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng sụp đổ Năm 1991, chế độ xã hội chủ nghĩa Liên Xô sụp đổ dẫn đến biến đổi to lớn quan hệ quốc tế Trật tự giới thay đổi: Mỹ sức củng cố vị trí siêu cường, mưu đồ giữ vai trò chi phối bá chủ giới Đáng ý, quan hệ Việt – Mỹ giai đoạn trước năm 1995 gần đóng băng khác biệt hệ tư tưởng định kiến nặng nề sau chiến tranh Mỹ đồng minh tiếp tục trì thái độ cứng rắn; trì bao vây, cấm vận Việt Nam, gây thiệt hại lớn kinh tế nước ta Kinh tế đối ngoại gặp nhiều trở ngại, trao đổi thương mại với nước hạn chế, chủ yếu với đối tác truyền thống nên giá trị thấp Đồng thời, ta không nhận viện trợ từ phía Liên Xô khó khăn Liên Xô thời kỳ Việt Nam Mỹ sau bình thường hóa quan hệ Sau năm 1995 thức đánh dấu bình thường hóa quan hệ Việt Nam Mỹ, kinh tế có thay đổi tích song chưa thực sụ đột phá Trên phạm vi giới, chiến tranh cục bộ, xung đột, tranh chấp còn, xu chung giới hòa bình hợp tác phát triển Các quốc gia, tổ chức lực lượng trị quốc tế thực điều chỉnh chiến lược đối nội, đối ngoại phương thức hành động cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặc điểm giới Quốc tế chuyển từ đối đầu sang đối ngoại, hai cực bị phá vỡ, từ làm nảy sinh xu hướng đa dạng hóa, đa phương hóa trình toàn cầu hóa, phát triển phụ thuộc lẫn Các nước phát triển, có Việt Nam, cần mở rộng quan hệ đối ngoại để tranh thủ nguồn lực phát triển đất nước Việt Nam nằm khu vực châu Á – Thái Bình Dương, ASEAN khu vực phát triển động với tốc độ cao, tình hình trị tương đối ổn định, giới quan tâm, đánh giá cao Bên cạnh đặc điểm chung tình hình giới nêu thì: Xu hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển xu lớn, phản ánh đòi hỏi dân tộc giới Các quốc gia lớn nhỏ ngày tham gia nhiều vào trình hợp tác, liên kết khu vực quốc tế kinh tế, trị, thương mại nhiều lĩnh vực khác Tình hình tác động mạnh đến việc hình thành triển khai sách đối nội – đối ngoại Đảng, Nhà nước ta; đặt yêu cầu có chuẩn bị chu đáo sách, chiến lược nhằm tận dụng tốt hội, thuận lợi thời thay đổi trên; đồng thời hạn chế, đối phó hiệu với thách thức, khó khăn mà mang lại Trong đó, yêu cầu khôi phục, thúc đẩy quan hệ với nước lớn, có Mỹ, ưu tiên hàng đầu sách đối ngoại ta II NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG TA TRONG QUAN HỆ VỚI MỸ TỪ ĐẠI HỘI X ĐẾN NAY VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT Nội dung đường lối đối ngoại Việt Nam với Mỹ giai đoạn Nhằm thúc đẩy tiến trình mở rộng quan hệ đối ngoại trước diễn biến phức tạp tình hình quốc tế sau tan rã Liên Xô, Hội nghị Trung ương khóa VII (1992) thức xác định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế Chủ trương chiến lược Đại hội VII tiếp tục Đại hội VIII khẳng định, bổ sung đến Đại hội IX phát triển thành “ Việt Nam sẵn sàng bạn, đối tác tin cậy nước cộng đồng quốc tế, phấn đấu hoà bình độc lập phát triển” Đại hội lần thứ X (2006), Đảng nêu quan điểm: thực quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình hợp tác phát triển; sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế Đồng thời để chủ trương “chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế” Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế hoàn toàn chủ động định đường lối, sách phát triển kinh tế – xã hội nói chung, chủ trương, sách hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng, phân tích lực chọn phương án hành động đúng, dự báo tình thuận lợi khó khăn hội nhập kinh tế quốc tế Tích cực hội nhập kinh tế quốc tế khẩn trương chuẩn bị, điều chỉnh, đổi bên trong, từ phương thức lãnh đạo, khẩn trương xây dựng lộ trình, kế hoạch, đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế, đổi chế quản lý, hoành chỉnh hệ thống pháp luật; nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp kinh tế; tích cực phải thận trọng, vững Chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế phải có ý chí, tâm Đảng, Nhà nước, toàn dân, doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế toàn xã hội Hội nhập kinh tế quốc tế trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh; nhiều hội song đầy thách thức, ta cần có kế hoạch lộ trình thích hợp, vừa phù hợp với trình độ phát triển đất nước, vừa đáp ứng quy định tổ chức quốc tế mà ta tham gia Như vậy, trình thể tinh thần độc lập tự chủ, sáng tạo, kiên định nguyên tắc linh hoạt sách lược, gắn kết mục tiêu cách mạng định hướng phát triển đất nước vào xu phát triển thời đại Với điều chỉnh sách đối ngoại nêu, Việt Nam bước phá bị bao vây cấm vận, hóa giải tương đối thành công khó khăn, bất cập quan hệ đối ngoại, nâng cao vị đất nước trường quốc tế, hội nhập ngày chủ động, tích cực sâu rộng với khu vực giới Trong tổng thể đường lối đối ngoại Đảng ta lãnh đạo, khôi phục quan hệ ngoại giao thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ với Mỹ ưu tiên sách đối ngoại ta Chủ trương sách việc bình thường hóa quan hệ với Mỹ xuất phát từ số sở sau: (1) Trước hết xuất phát từ tinh thần hòa giải, hòa hiếu vốn nét đặc trưng văn hóa dân tộc Việt Nam Đảng ta khẳng định Việt Nam kiên trì theo đuổi đường lối đối ngoại rộng mở, “sẵn sàng bạn, đối tác tin cậy” nước giới (2) Bên cạnh đó, khó khăn kinh tế nước đòi hỏi phải có thay đổi tư phát triển đất nước, xây dựng kinh tế với chủ trương hội nhập quốc tế tăng cường quan hệ với đối tác (3) Mỹ nước dẫn đầu giới hầu hết lĩnh vực, sau Chiến tranh Lãnh Thúc đẩy quan hệ với Mỹ trở thành ưu tiên đa số quốc gia giới Chúng ta bình thường hóa quan hệ với Mỹ với triển vọng tranh thủ mối quan hệ gia tăng lợi ích quốc gia lĩnh vực hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, giáo dục – đào tạo, y tế, khoa học – công nghệ, an ninh – quốc phòng… Đồng thời, việc cải thiện mối quan hệ hai nước góp phần củng cố vị quốc tế Việt Nam, tác động tác động mạnh mẽ đến quan hệ tất nước khác, nước phương Tây Việt Nam, thúc đẩy quan hệ Việt Nam với tổ chức tài - tiền tệ quốc tế Một số kết bật quan hệ đối ngoại nhiều lĩnh vực Việt – Mỹ từ 2006 đến Quan hệ ngoại giao song phương Việt Mỹ có tiến triển rõ rệt với nhiều kết đáng khích lệ hầu hết lĩnh vực từ năm 2006 đến nay, cụ thể: Trên lĩnh vực trị - ngoại giao: Sau chuyến tiến thăm Mỹ Thủ tướng Phan Văn Khải vào năm 2005 đến tháng 11/2006, Tổng thống George Bush thăm thức Việt Nam tham dự họp APEC tổ chức Hà Nội Đến tháng 6/2007, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trở thành người đứng đầu nhà nước Việt Nam sang Mỹ sau giai đoạn chiến tranh Ngày 25/6/2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đoàn đại biểu Việt Nam đến Nhà Trắng để hội đàm với Tổng thống George Bush Thủ tướng Việt Nam Tổng thống Mỹ tuyên bố chung sau hội đàm Hai chuyến thăm gần Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Mỹ đánh dấu bước chuyển quan hệ song phương Trong chuyến thăm Mỹ cuối tháng 7/2013, Chủ tịch Trương Tấn Sang Tổng thống Barack Obama xác lập Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam Mỹ Trong đó, chuyến thăm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Mỹ (tháng 7/2015) lần Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm thức Mỹ Đây thừa nhận phía quyền Mỹ vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam thể chuyển biến to lớn quyền Mỹ quan hệ với đảng Cộng sản cầm quyền Tổng Bí thư Tổng thống Barack Obama đưa Tuyên bố Tầm nhìn Chung sau hội đàm ngày 7/7/2015 Ông Obama nhận lời mời Tổng Bí thư chuyến thăm Việt Nam tương lai gần Những chuyến thăm làm việc cấp nhìn chung góp phần vào mục đích đưa quan hệ Việt - Mỹ lĩnh vực trị - ngoại giao lĩnh vực quan hệ song phương khác lên tầm cao hơn, giúp khép lại trang sử chiến tranh đầy bi thương nhân dân hai nước Trong “Tuyên bố chung Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” ký gần nhân chuyến thăm Mỹ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tháng 6/2008, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng Tổng thống Mỹ G Bush trí đánh giá: “Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ xây dựng sở mối quan hệ hữu nghị tích cực phát triển, tôn trọng lẫn cam kết hợp tác nhiều mặt mang tính xây dựng nhiều vấn đề để góp phần làm sâu rộng quan hệ lợi ích lâu dài hai nước Hai nhà lãnh đạo chia sẻ tầm nhìn mục tiêu hướng tới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương ổn định, an ninh, dân chủ, hoà bình” Đặc biệt kiện tương quan tranh chấp chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam Biển Đông, đại sứ Hoa Kỳ David Shear cho biết "Mỹ có lợi ích quốc gia hòa bình, ổn định Biển Đông an ninh hàng hải tự lại Chúng quan ngại đe dọa vũ lực Mỹ ủng hộ tiến trình ngoại giao nước có quan hệ trực tiếp" Ngoại trưởng Hillary Clinton tuyên bố Hoa Kỳ có lợi ích quốc gia Biển Đông cho "đòi hỏi chủ quyền Trung Quốc Biển Đông vượt mà công ước Liên Hiệp quốc luật biển Unclos cho phép".Trong vụ Trung Quốc kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam Biển Đông vào tháng năm 2014, Quốc hội Hoa Kỳ Nghị lên án Trung Quốc Bên cạnh đó, quan hệ Việt - Mỹ lĩnh vực trị - ngoại giao tiềm ẩn nhân tố gây căng thẳng, chủ yếu khác biệt chế độ trị phía Mỹ thường sử dụng chiêu dân chủ, nhân quyền tự tôn giáo làm nguyên cớ phương tiện để can thiệp vào công việc nội Việt Nam nhằm “chuyển hoá” Việt Nam theo hệ giá trị Mỹ Trên lĩnh vực kinh tế - thương mại đầu tư: Đây coi lĩnh vực thành công quan hệ Việt - Mỹ Điều nằm chủ trương, sách Việt Nam bắt đầu xúc tiến quan hệ với Mỹ lấy nội dung hợp tác kinh tế - thương mại làm trọng điểm, trọng tâm mối quan hệ Việt - Mỹ Việt Nam gia nhập WTO (tháng 11/2006) việc Mỹ công bố cấp cho Việt Nam Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR – 11/2006) Trên thực tế từ sau BTA có hiệu lực, quan hệ Việt - Mỹ lĩnh vực tiến nhanh nhanh so với quan hệ kinh tế song phương với nước khác Việt Nam Kim ngạch thương mại song phương tăng mạnh 20 năm qua, đạt mức 40 tỷ đô la Mỹ tính đến năm 2015; Mỹ thị trường xuất lớn Việt Nam Về đầu tư, hoạt động đầu tư Mỹ vào Việt Nam doanh nghiệp Việt Nam Mỹ ngày gia tăng, năm gần Tháng 6/2007, Việt Nam Mỹ ký Hiệp định khung thương mại đầu tư (TIFA) Hiệp định mở rộng BTA, đánh giá ghi cột mốc hợp tác song phương mới, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư Mỹ Việt Nam cho việc tăng cường thương mại Việt - Mỹ Còn chuyến thăm Mỹ tháng 6/2008 Thủ tướng phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Việt Nam Tổng thống Mỹ trí “quan hệ kinh tế quan trọng quan hệ song phương Việt - Mỹ”; “Hoa Kỳ Việt Nam khởi động đàm phán Hiệp định Đầu tư song phương” (BIT), thể cam kết hai bên đối xử công bằng, không phân biệt minh bạch đầu tư nước ngoài” Hiện nay, Mỹ đứng thứ số nhà đầu tư nước hàng đầu Việt Nam Tuy nhiên, lĩnh vực này, quan hệ Việt - Mỹ gặp phải khó khăn, trở ngại chủ quan khách quan định Cho đến Mỹ “đang xem xét tích cực”, chưa công nhận kinh tế Việt Nam kinh tế thị trường, thường có cáo buộc Việt Nam bán phá giá số mặt hàng sang Mỹ Những tranh chấp thương mại xảy quan hệ Việt - Mỹ Sự chênh lệch trình độ phát triển Việt Nam Mỹ lớn, mặt, tạo hội cho Việt Nam tận dụng thời thuận lợi để khai thác mạnh Mỹ, liền với phải sức xây dựng cho nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới, hoàn thiện thể chế kinh tế - thương mại để tự nâng cao nội lực, lấy làm sở bền vững đưa kinh tế nước nhà lên; mặt khác, làm cho Việt Nam gặp phải nhiều khó khăn, trở ngại, rào cản kỹ thuật lớn, khó cạnh tranh xúc tiến quan hệ kinh tế thương mại với nhà đầu tư, doanh nghiệp Mỹ Điều đáng nói kim ngạch xuất siêu cao Việt Nam quan hệ với Mỹ điều đáng mừng, cấu hàng xuất Việt Nam có giá trị gia tăng thấp, nghĩa chưa mang lại hiệu kinh tế cao độ rủi ro lớn Về nhập khẩu, hàng nhập từ Mỹ vào Việt Nam tăng chậm vấn đề, không nói điểm yếu lớn, có nghĩa chưa tận dụng thiết bị kỹ thuật công nghệ Mỹ phục vụ cho tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu Ngoài ra, dù quan hệ kinh tế Việt - Mỹ phát triển nhanh Mỹ nước có vốn tài trợ ODA lớn giới, kể năm gần đây, vốn ODA Mỹ dành cho Việt Nam nhỏ, Mỹ chưa nằm số 10 nhà tài trợ ODA lớn Việt Nam Trên lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế, công nghệ Quan hệ Việt - Mỹ lĩnh vực khác giáo dục – đào tạo, khoa học kỹ thuật, y tế, môi trường, văn hoá – xã hội, có bước phát triển đáng ghi nhận đáng mừng Về giáo dục, đào tạo: có khoảng 16 nghìn sinh viên Việt Nam theo học Mỹ, nước có số lượng sinh viên đông học tập quốc gia Các chương trình hợp tác đào tạo (chương trình Fulbright, thành lập trường Fulbright Tp Hồ Chí Minh) thúc đẩy mạnh mẽ Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) tài trợ cho hàng trăm sinh viên Việt Nam tham gia chương trình cao học tiến sĩ Hoa Kỳ Về lĩnh vực y tế, hai bên ký Bản ghi nhớ MOU hợp tác y tế khoa học y học (6-2013) Hoa Kỳ tiếp tục trì cam kết viện trợ cho Chương trình hỗ trợ khẩn cấp phòng chống HIV/AIDS (PEPFAR) đến năm 2018, ước trị giá trung bình gần 100 triệu đô la/năm năm gần Việt Nam tiếp tục hợp tác tìm kiếm binh lính Hoa Kỳ tích chiến tranh (MIA) Phía Hoa Kỳ cung cấp thông tin, giúp ta tìm hài cốt 1.000 đội Hoa Kỳ tiếp tục trì tăng ngân sách cho hoạt động khắc phục hậu chiến tranh Việt Nam, có dự án tẩy độc điểm nóng nhiễm chất dioxin, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Năm 2014, phía Hoa Kỳ giải ngân 29 triệu đô la khoản ngân sách 84 triệu đô la giai đoạn 2014-2016 cho dự án tẩy độc sân bay Đà Nẵng trợ giúp y tế cho người khuyết tật, bao gồm nạn nhân chất độc da cam/dioxin Về khoa học công nghệ, hai bên tăng cường hợp tác lĩnh vực môi trường biến đổi khí hậu, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, hải dương học, công nghệ không gian Gần đây, hai bên ký kết Hiệp định hợp tác hạt nhân dân 123 mở lĩnh vực hợp tác mới, thu hút quan tâm nhiều công ty công nghệ hàng đầu giới Hoa Kỳ tới việc phát triển hạt nhân dân Việt Nam Bên cạnh đó, khuôn khổ chương trình hỗ trợ Chính phủ Hoa Kỳ cho Việt Nam với thời gian kéo dài 15 năm, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) triển khai 75 dự án lĩnh vực hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế đặc biệt lượng Tháng năm 2015, Tổng Lãnh quán Hoa Kỳ Tp.HCM ký kết tài trợ khoản viện trợ không hoàn lại lên đến gần tỷ USD để thực chương trình nghiên cứu khả thi phát triển nhà máy điện gió Bạc Việt Nam có công suất 300MW Trên lĩnh vực an ninh – quốc phòng: Đây lĩnh vực vốn nhạy cảm, nhiên quan hệ Việt - Mỹ có tiến triển theo hướng cởi mở Năm 2007, quyền Tổng thống George Bush tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm bán trang thiết bị quân không sát thương cho Việt Nam, mở hội để hai nước hợp tác quốc phòng Năm 2010, Việt Nam Mỹ tổ chức hoạt động đào tạo phi chiến tranh Đà Nẵng Năm 2012, Leon Panetta trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Cam Ranh từ sau Chiến tranh Việt Nam Cùng năm, Việt Nam cử Quan sát viên tới dự Tập trận Hải quân lớn giới mang tên Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC 2012) Mỹ khởi xướng Đầu tháng 10/2014, Mỹ tuyên bố dỡ bỏ phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam Tháng vừa qua, phía Mỹ công bố trao tàu tuần tra cao tốc, giúp đỡ Việt Nam vận hành, bảo trì xây dựng xưởng sửa chữa nhằm tối ưu hóa khả hoạt động thiết bị Trong năm gần đây, chiến hạm Mỹ, liên tục cập cảng Việt Nam Đầu tháng 4, tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Fitzgerald (DDG 62) tàu tác chiến ven biển USS Fort Worth Mỹ cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng khuôn khổ giao lưu hải quân thường niên lần thứ Mỹ Việt Nam III MỘT SỐ NHẬN XÉT, DỰ BÁO TRIỂN VỌNG QUAN HỆ VIỆT – MỸ VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ Một số nhận xét quan hệ Việt - Mỹ Nhìn lại vận động mối quan hệ Việt - Mỹ từ lịch sử đến cách khách quan, thấy mối quan hệ có nhiều nét đặc thù so với quan hệ song phương khác Việt Nam Thứ nhất, lịch sử, mối quan hệ hai quốc gia “cựu thù” Cuộc chiến tranh kéo dài thập niên Việt Nam Mỹ không đơn giản chiến tranh nóng nước “đế quốc to” nước nhỏ Mặc dù chiến tranh Việt Nam lùi vào khứ Việt Nam chủ trương “gác lại khứ, hướng tới tương lai” Song dù muốn hay không, hậu di chứng mà chiến tranh để lại không nhiều ảnh hưởng đến quan hệ Việt Mỹ, kể từ bình thường hoá đến Thứ hai, xét vị quốc tế, quan hệ Mỹ - Việt quan hệ siêu cường giới sau Chiến tranh lạnh, nước lớn đứng đầu hệ thống TBCN giới với nước XHCN không lớn, trước sau kiên định, tự tin tự chủ đường mình, ngày gặt hái nhiều thành công nghiệp đổi hội nhập quốc tế việc nâng cao vị quốc tế Đặc thù làm cho tính chất vừa hợp tác, vừa đấu tranh (của Việt Nam) hay kiềm chế (của Mỹ) quan hệ Việt - Mỹ rõ so với quan hệ song phương Việt Nam với nước lớn khác Thứ ba, trị - tư tưởng, quan hệ hai nhà nước dân tộc có mục tiêu chiến lược đối kháng nhau: Mục tiêu chiến lược Việt Nam xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, mục tiêu chiến lược Mỹ chuyển hoá nước khác biệt thể chế trị với Mỹ vào quỹ đạo Mỹ, theo hệ giá trị Mỹ nói riêng, hệ giá trị, hệ tư tưởng tư chủ nghĩa nói chung Chính đặc thù làm cho mặt đấu tranh quan hệ Việt - Mỹ thường trực không gay gắt Thứ tư, kinh tế, quan hệ kinh tế thị trường khổng lồ phát triển với kinh tế trình chuyển đổi, tiềm lực nhỏ lại giàu tiềm phát triển Đặc thù làm cho mặt hợp tác quan hệ Việt - Mỹ trội mặt đấu tranh, mặt hội lớn mặt thách thức, hai bên có nhu cầu tận dụng mặt có lợi cho đối tác, muốn thúc đẩy mặt hợp tác lợi ích quốc gia nước Điều dễ hiểu: Về phía Việt Nam, từ đầu Việt Nam xác định hợp tác kinh tế trọng tâm quan hệ với Mỹ Về phía Mỹ, với tư sách đối ngoại tiếng thực dụng, người Mỹ thường bỏ qua hội mang lại lợi ích cho họ Kết quan hệ Việt - Mỹ lĩnh vực kinh tế - thương mại gặt hái thành công bật lĩnh vực quan hệ song phương khác Những đặc thù nêu làm cho quan hệ Việt - Mỹ khác tính chất tầm quan trọng so với quan hệ Việt Nam nước lớn khác (trước hết nước lớn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương) 2 Dự báo triển vọng quan hệ Việt – Mỹ thời gian tới Trước hết cần lưu ý quan hệ Việt - Mỹ vận động thập niên đầu kỷ XXI không tuỳ thuộc vào vận động nhân tố trị, kinh tế - xã hội bên nước Việt - Mỹ, vào ý muốn chủ quan hay ý chí lãnh đạo nhân dân hai nước, mà phụ thuộc vào diễn biến tình hình giới, khu vực Châu Á – Thái Bình Dương khu vực Đông Nam Á Thế mà tất nhân tố bên nước nhân tố quốc tế nhân tố động, nghĩa nhân tố vận động biến đổi, thay đổi nhiều hay tuỳ thuộc vào mức độ tương tác chúng Sau phân tích thực trạng nhân tố nêu vào xu hướng vận động nhân tố này, chúng em xin đưa số dự báo triển vọng quan hệ Việt - Mỹ thời gian tới sau: Thứ nhất, quan hệ Việt - Mỹ vận động theo hướng “quan hệ đối tác chiến lược” thiết lập tháng 7/2013 sở điểm chung lợi ích Theo đó, hai bên tiếp tục khung quan hệ lĩnh vực ngoại giao, kinh tế - thương mại, giáo dục – đào tạo, y tế, môi trường, an ninh – quốc phòng, giao lưu nhân dân Mỹ tiếp tục tranh thủ vị trí, vai trò Việt Nam khu vực để triển khai chiến lược toàn cầu nước này, khu vực châu Á – Thái Bình Dương kiềm chế ảnh hưởng Trung Quốc Đối với Việt Nam, Mỹ tiếp tục vừa đối tượng mà Việt Nam phải đấu tranh, trước hết lĩnh vực trị - tư tưởng, vừa đối tác hợp tác nhiều lĩnh vực, trước hết kinh tế - thương mại Hơn nữa, đặc thù mối quan hệ Việt - Mỹ, nên lĩnh vực quan hệ song phương tồn hai mặt hợp tác đấu tranh Song dự báo tổng thể, xu hướng vận động quan hệ Việt - Mỹ vài thập niên tới hướng tới xây dựng khung quan hệ ổn định dựa sở lợi ích song trùng, điều đáp ứng mong muốn hai bên, có lợi cho hai bên Thứ hai, quan hệ kinh tế - thương mại Việt - Mỹ tiếp tục phát triển ngày ổn định nhờ Hiệp định kinh tế - thương mại, đầu tư, hai nước ký kết chắn ký thêm Hiệp định (hai nước đẩy nhanh trình đàm phán kết thúc tiến tới ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương - TPP) Đây ràng buộc pháp lý đưa quan hệ Việt - Mỹ vào nề nếp phát triển ổn định Quan hệ kinh tế đã, trục trung tâm toàn quan hệ Việt Nam Mỹ Sự ràng buộc ngày chặt chẽ lợi ích kinh tế Việt Nam Mỹ trở thành nhân tố quan trọng góp phần hoá giải bất đồng, mâu thuẫn hai nước Thứ ba, dự báo quan hệ Việt - Mỹ lĩnh vực trị - ngoại giao cởi mở hơn, thân thiện hơn; mặt hợp tác lĩnh vực giáo dục – đào tạo, khoa học - kỹ thuật, công nghệ tăng cường bề rộng lẫn chiều sâu Đề xuất, khuyến nghị sách Việt Nam với Mỹ Do vai trò, vị trí quan trọng Mỹ cục diện trị, an ninh, kinh tế giới, nên Việt Nam cần trọng biện pháp thúc đẩy mặt hợp tác với Mỹ lĩnh vực qua tất kênh đối ngoại Cần xem việc thúc đẩy tăng cường quan hệ hợp tác có lợi với Mỹ nước lớn khác định hướng chiến lược đối ngoại hàng đầu đất nước Việt Nam vừa phải coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với Mỹ, vừa phải tăng cường ngoại giao đa phương, đồng thời cố gắng tìm cách tạo lập, củng cố nâng cao vai trò, vị quan hệ song phương khác, tổ chức hợp tác, liên kết quốc tế lớn nhỏ, trước hết ASEAN Trong sách cụ thể lĩnh vực khác với Mỹ, cần trọng biện pháp, giải pháp khai thác hiệu mạnh Mỹ mạnh mà Việt Nam có quan hệ với Mỹ Cần đầu tư nhiều cho việc nghiên cứu đối tác để hiểu rõ ý đồ, mục tiêu, mục đích, thủ thuật, thủ đoạn ngoại giao đối tác, từ có phương sách ứng xử, ứng phó đắn lĩnh vực cụ thể, trường hợp cụ thể Phải tích cực cách thức, biện pháp tháo gỡ bế tắc, trở ngại từ phía Việt Nam, có sách lược mềm dẻo, linh hoạt “ứng vạn biến” vấn đề cụ thể Mặt khác, phải thận trọng, tỉnh táo, nhìn xa trông rộng việc thông qua sách, chủ trương, sách lớn với Mỹ, tránh lợi ích trước mắt lợi ích kinh tế cục mà làm tổn hại đến lợi ích lâu dài, lợi ích cao dân tộc xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội Thực sách cân quan hệ với nước lớn hoàn toàn nghĩa đánh đồng mối quan hệ với tất nước lớn, thực sách trung lập, theo “chủ nghĩa trung dung”, có thái độ “ba phải”, mà không thụ động chịu tác động hay lôi kéo nước lớn nào, cố gắng tránh cho việc trở thành tay nước lớn LỜI KẾT Đại hội Đảng lần thứ X (2006) XI (2011) khẳng định chủ trương đối ngoại nước ta “độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác phát triển” với “đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế”, đồng thời “mở rộng, nâng cao hiệu hoạt động đối ngoại, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế toàn diện tất lĩnh vực với tinh thần chủ động tích cực” Qua Đảng thể quan điểm sâu sắc mong muốn đưa quan hệ quốc tế vào chiều sâu, ổn định, bền vững Được quán triệt từ chủ trương trên, Việt Nam thiết lập sách quan hệ ngoại giao với Mỹ dựa quan điểm đối ngoại “sẵn sàng bạn, đối tác tin cậy”, sau Chiến tranh Lạnh việc thúc đẩy quan hệ với Mỹ trở thành ưu tiên đa số quốc gia giới Quan hệ ngoại giao với Mỹ tạo hội cho nước ta tiếp cận cường quốc có thị trường lớn, tiềm lực kinh tế, khoa học- công nghệ mạnh, mà góp phần tạo dựng môi trường quốc tế hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho nước ta hợp tác phát triển kinh tế nhiều lĩnh vực: kinh tế - thương mại, đầu tư, giáo dục – đào tạo, y tế, khoa học – công nghệ, an ninh – quốc phòng… Đồng thời, việc cải thiện mối quan hệ hai nước góp phần củng cố vị quốc tế Việt Nam, tác động tác động mạnh mẽ đến quan hệ tất nước khác, nước phương Tây Việt Nam, thúc đẩy quan hệ Việt Nam với tổ chức tài - tiền tệ quốc tế Hơn nữa, điều mang ý nghĩa quan trọng định Việt Nam phải cách, biện pháp, huy động nguồn lực để trước hết gia tăng nội lực, sức mạnh quốc gia tổng hợp để cho phát huy tối đa mặt thuận lợi, tận dụng tối ưu hội, giảm thiểu khó khăn, đẩy lùi nguy đến từ quan hệ với Mỹ TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ giáo dục đào tạo, Giáo trình Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nhà xuất trị quốc gia, 2011 [2] thongtindoingoai.hoabinh.gov.vn, Chính sách đối ngoại đại hội X Việt Nam, http://thongtindoingoai.hoabinh.gov.vn/index.php/chanh-sach-ai-ngoai/167-chanhsach-ai-ngoai-ai-hai-x-caa-viat-nam [3] PGS TS Hà Mỹ Hương, Chính sách Việt Nam với Mỹ quan hệ Việt – Mỹ năm đầu kỉ XXI: thực trạng triển vọng, http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn/c/document_library/get_file?uuid=27a112ae1037-4676-9db7-ab0049d353c1&groupId=13025 [4] ĐCSVN, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, 376 tr [5] TS Đỗ Đức Định, Quan hệ kinh tế Việt Nam – Hoa Kỳ, Nxb Thế giới, Hà Nội, 2000, 198 tr [6] news.zing.vn, Quan hệ Việt – Mỹ bước vào kỉ nguyên mới, http://news.zing.vn/Quan-he-Viet My-buoc-vao-ky-nguyen-moi-post557786.html
- Xem thêm -

Xem thêm: Đường lối đối ngoại của ĐCS Việt Nam với Mỹ từ sau đại hội X đến nay, Đường lối đối ngoại của ĐCS Việt Nam với Mỹ từ sau đại hội X đến nay, Một số kết quả nổi bật trong quan hệ đối ngoại trên nhiều lĩnh vực Việt – Mỹ từ 2006 đến nay, Đề xuất, khuyến nghị chính sách của Việt Nam với Mỹ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay