Slide đồ thị (môn CAD)

53 91 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:17

CAD Tham khảo: - Basics of MATLAB and Beyond, Andrew Knight, CRC Press (Mỹ) - Bài giảng MATLAB, Andy Newman, ĐH bang Colorado (Mỹ) Nguyễn Mỹ Đồ thị đường 2D Tinh chỉnh đồ thị Đồ thị hàm 2D Các dạng đồ thị khác Đồ thị Kết xuất (Line plot 2D) (Graph modification) (Function plot 2D) (Other types of graph) (Subplot) (Generating output) Nguyễn Mỹ Xét ví dụ mở đầu phần (Basic Graphics) giáo trình: Cho biết: Ý nghĩa lệnh plot? Những tham số để dựng đồ thị với plot? plot(x,y) – Dựng đồ thị cho vector y dựa vector x – Đồ thị dựng cửa sổ figure – Tự động canh chỉnh trục để phù hợp với liệu – Có thể dùng hàm min, max để tìm điểm nhỏ nhất, lớn vùng đồ thị dựng – VD: plot([0 2],[3 5]) figure(n) – Tạo cửa sổ đồ thị – Lệnh plot vẽ chồng lên cửa sổ đồ thị hành gọi nhiều lần – VD: figure(2); plot([0 2],[3 5]) figure(3); plot([4 2],[2 4]) Cửa sổ đồ thị MATLAB bao gồm: đồ thị, trục, menu, công cụ Từ đồ thị sau chỉnh sửa thủ công, ta kết xuất M-file, file ảnh, pdf, Đồ thị tùy chỉnh cách hiển thị thông qua chức Edit Plot BT1: Vẽ đồ thị hàm số y = sin(9x).cos(9x) khoảng x=[0, 2π] BT2: Vẽ đồ thị tìm điểm cực tiểu x2x+9 khoảng x=[-9, 9] Nguyễn Mỹ 10 surf(X, Y, Z) : vẽ đồ thị mặt 3D surfc(X, Y, Z) : tương tự hàm surf, đồ thị có kèm theo đường chiếu viền mặt phẳng [x y z]=sphere(25); surfc(x,y,z) mesh(X, Y, Z) : vẽ đồ thị lưới 3D [x y z]=sphere(25); mesh(x,y,z) h = plot3(X1,Y1,Z1, ) – plot3 dạng 3D lệnh plot – Dựng đồ thị 3D dựa vào tập điểm liệu cho trước t = 0:pi/50:10*pi; plot3(sin(t),cos(t),t) xlabel('sin(t)') ylabel('cos(t)') zlabel('t') Xem thêm http://www.mathworks.com/discovery/gallery.html Nguyễn Mỹ 43 Hàm plot dùng để vẽ nhiều đồ thị lúc – Bạn định màu, kiểu vẽ cách đánh dấu cho đồ thị thành phần h = subplot(m,n,p) subplot(mnp) h = subplot(m,n,p,'replace') – Các cú pháp dùng để chọn vùng đồ thị để làm việc (vẽ đồ thị) – Subplot tạo m x n vùng đồ thị cửa sổ – p định thứ tự vùng đồ thị cần làm việc số m*n vùng – ‘replace’ thay đồ thị có vị trí hành Ví dụ: subplot(2,2,[1 3]) plot([1 3],[4 7]) subplot(2,2,2) plot([1 3],[4 4]) subplot(2,2,4) bar([1 4],[2 1]) Nguyễn Mỹ 49 Để lưu đồ thị, ta sử dụng hàm saveas: saveas(h,'filename.ext‘) Trong đó, h đại diện cho cửa sổ chứa đồ thị cần lưu saveas(gcf,’logo.bmp’) Nguyễn Mỹ 51 BT6 Vẽ đồ thị y=sin(2πt+5) với ≤ t ≤ 2π dạng liên tục rời rạc Kết hiển thị khung hình sau: BT7 Vẽ đồ thị hàm số sau trục: y=sin(πt-5) y=cos(πt-5)  màu đỏ, nét đứt  màu xanh, nét liền BT8 Vẽ đồ thị hàm số sau trục: y=2*sin(πt) y=sin(πt)  màu đỏ, nét đứt  màu xanh, nét liền [...]... chỉnh tỷ lệ đồ thị grid on/off: hiển thị các đường lưới hay không SV đọc phần 4.8 (Label) về: – xlabel, ylabel, – title, – text, gtext xlabel(‘text’) ylabel(‘text’) title(‘text’) – Các lệnh này gán nhãn cho trục x, nhãn cho trục y và tiêu đề đồ thị – Các lệnh về đường lưới, trục tọa độ và gán nhãn cần được thực hiện sau lệnh plot hold on/off: bật/tắt chế độ vẽ chồng đồ thị sau lên đồ thị trước Ví... ezplot(f(x)) – Dựng đồ thị y = f(x) với x Є [-2 π, 2 π] – f(x) phải viết ở dạng chuỗi – VD: ezplot(‘sin(x)’) ezplot(f(x, y)) – Dựng đồ thị f(x, y)=0 – x Є [-2 π, 2 π], y Є [-2 π, 2 π] – f(x, y) phải viết ở dạng chuỗi – VD: ezplot(‘sin(x)+cos(y)’) ezplot(f(x), [xmin xmax]) – Dựng đồ thị y = f(x) với x Є [xmin, xmax] – VD: ezplot(‘sin(x)’, [-4*pi 4*pi]) ezplot(f(x, y),[xmin xmax ymin ymax]) – Dựng đồ thị f(x, y)=0... Dựng đồ thị f(x, y)=0 – x Є [xmin, xmax], y Є [ymin, ymax] BT4: Vẽ đồ thị hàm số y = x9-9 trong khoảng x=[-9, 9] bằng lệnh ezplot – Màu nét vẽ: đỏ – Tiêu đề đồ thị: Ham ezplot – Màu nền trục (axis): [1 0.8 0.8] – Độ dày nét vẽ: 2 BT5: Vẽ đồ thị hàm số x-y=5 trong khoảng x=[-10, 10] bằng lệnh ezplot – Màu nét vẽ: xanh dương – Tiêu đề đồ thị đặt theo vị trí con trỏ: Ham x-y=5 – Nhãn trục x: Truc hoanh...Đọc đoạn 2 phần 4 (Basic Graphics) của giáo trình nói về các tùy chọn đối với hình thức đồ thị Cho biết: - Cách định màu nét vẽ - Cách định kiểu nét vẽ - Cách đánh dấu các điểm trên đồ thị Xét các ví dụ: Các dòng lệnh này đặt màu nét vẽ là màu xanh (b) – Lệnh đầu đặt kiểu cách nét vẽ là nét liền (-) và đánh dấu x ở mỗi điểm dữ liệu –... lệnh plot hold on/off: bật/tắt chế độ vẽ chồng đồ thị sau lên đồ thị trước Ví dụ: x=0:.1:2*pi; plot(x, sin(x), ’r:’) hold on plot(x, cos(x), ‘b ’) BT3: Vẽ đồ thị hàm số y = x2+sin(100x) trong khoảng x=[-2 π, 2 π] – Màu nét vẽ: xanh lá – Tiêu đề đồ thị: Do thi ham so – Màu nền trục (axis): [0.8 1 0.8] – Hiện các đường lưới – Tên cửa sổ: TDU Nguyễn Mỹ 29 % Create the plot using the lemniscate function... đánh dấu x ở mỗi điểm dữ liệu – Lệnh thứ hai đánh dấu x ở mỗi điểm dữ liệu – Lệnh thứ ba đánh dấu o ở mỗi điểm dữ liệu Màu sắc, kiểu cách nét vẽ, điểm đánh dấu: • Chỉ là 3 trong số nhiều thuộc tính của đồ thị được dựng bằng lệnh plot • Có thể được khai báo tắt như các ví dụ trên Trong MATLAB, để tinh chỉnh hay truy xuất giá trị cho 1 thuộc tính của 1 đối tượng nào đó, ta dùng lệnh set và get set(h,'PropertyName',PropertyValue,... lệnh ezplot – Màu nét vẽ: xanh dương – Tiêu đề đồ thị đặt theo vị trí con trỏ: Ham x-y=5 – Nhãn trục x: Truc hoanh – Nhãn trục y: Truc tung – Kiểu cách vẽ: nét đứt Nguyễn Mỹ 35 bar(x, y) – Dựng biểu đồ cột m nhóm, mỗi nhóm n cột  x: kích thước 1 x m  y: kích thước m x n – VD: bar( [2003 2013] , [10 25; 27 41] )
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide đồ thị (môn CAD) , Slide đồ thị (môn CAD) , Slide đồ thị (môn CAD)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay