Đánh giá tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở lợn nái ngoại và thử nghiệm một số phác đồ điều trị

74 212 1
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:17

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - HỨA ĐỨC SƠN Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở LỢN NÁI NGOẠI VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chuyên ngành: Khoa: Khóa học: Chính quy Thú y Chăn nuôi - Thú y 2011 - 2016 Thái Nguyên, năm 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - HỨA ĐỨC SƠN Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở LỢN NÁI NGOẠI VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chuyên ngành: Khoa: Lớp: Khóa học: Giảng viên hƣớng dẫn: Chính quy Thú y Chăn nuôi - Thú y K43 - TY N02 2011 - 2016 TS Trầ n Văn Thăng Thái Nguyên, năm 2015 i LỜI CẢM ƠN Sau thời gian dài phấn đấu, học tập rèn luyện trường Nông Lâm Thái Nguyên th ực tập tốt nghiệp trang trại Thảo TN - xã Tân Thành - huyện Phú Bin ̀ h - tỉnh Thái Nguyên, dạy dỗ, chỉ bảo tận tình thầy cô giáo, thầy cô Khoa Chăn Nuôi Thú Y bác, cô anh chị trang trại giúp tích lũy kiến thức nghề nghiệp đạo đức, tư cách người cán kỹ thuật, đến nay, hoàn thành báo cáo tốt nghiệp Nhân dịp này, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: - Ban Giám hiệu nhà trường, Khoa CNTY toàn thể thầy cô giáo trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên - Đặc biệt là: Thầy TS Trầ n Văn Thăng, người đã tâ ̣n tiǹ h hướng dẫn suố t thời gian thực tâ ̣p và giúp hoàn thành khóa luâ ̣n tố t nghiê ̣p na.̀ y - Cùng toàn thể các bác , cô, anh chị trang trại Thảo TN xã Tân Thành - huyện Phú Bình - tỉnh Thái Nguyên Xin cảm ơn gia đình, bạn bè người thân bên cạnh động viên ủng hộ suốt trình học tập thực khóa luâ ̣n tốt nghiệp Thái Nguyên, tháng năm 2015 SINH VIÊN Hƣ́a Đƣ́c Sơn ii LỜI NÓI ĐẦU Thực tập tốt nghiệp khâu quan trọng thiếu chương trình đào tạo các trường đại học Trong thời gian thực tập người sinh viên tiếp cận với thực tiễn sản xuất, rèn luyện tay nghề củng cố nâng cao kiến thức chuyên môn, nắm phương pháp nghiên cứu khoa học Đồng thời, thực tập tốt nghiệp thời gian để người sinh viên tự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, trang bị cho thân hiểu biết xã hội trường trở thành người cán kỹ thuật có trình độ chuyên môn có lực công tác Vì vậy, thực tập tốt nghiệp cần thiết sinh viên cuối khoá học trước trường Xuất phát từ đòi hỏi trên, đồng ý khoa Chăn nuôi Thú y, phân công thầy, cô giáo hướng dẫn tiếp nhận trang trại Thao TN, xóm Non Tranh, xã Tân Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên tiến hành đề tài:“Đánh giá tình hình mắc bệnh viêm tử cung lợn nái ngoại thử nghiệm số phác đồ điều trị” Trong thời gian thực tập giúp đỡ nhiệt tình chủ trại, cán kỹ thuật toàn công nhân trại với chỉ bảo tận tình thầy, cô giáo nỗ lực thân, hoàn thành tốt nhiệm vụ thu số kết nghiên cứu định Do bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, kiến thức chuyên môn chưa sâu, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều thời gian thực tập ngắn nên khóa luận không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Tôi kính mong nhận ý kiến đóng góp quý báu thầy, cô giáo bạn đồng nghiệp để khóa luận hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Một số tiêu chí phân biệt thể viêm tử cung 26 Bảng 3.2: Sơ đồ thử nghiệm hai phác đồ điều trị 28 Bảng 4.1: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái năm (từ năm 2013 đến tháng 10 năm 2015) 34 Bảng 4.2: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ lợn nái 37 Bảng 4.3: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo các tháng năm 40 Bảng 4.4: Kết điều trị bệnh viêm tử cung theo phác đồ điều trị 43 Bảng 4.5: Kết điều trị bệnh viêm tử cung khả sinh sản lợn nái sau khỏi bệnh 46 Bảng 4.6: Ảnh hưởng bệnh viêm tử cung đến khả thụ thai lợn nái sau khỏi bệnh 48 Bảng 4.7: Ảnh hưởng bệnh viêm tử cung lợn nái đến tỷ lệ lợn mắc bệnh phân trắng 51 Bảng 4.8: Ảnh hưởng lứa đẻ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung đến tỷ lệ lợn mắc bệnh phân trắng 53 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái năm (từ năm 2013 đến tháng 10 năm 2015) 35 Hình 4.2: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ lợn nái 37 Hình 4.3: Kế t quả điề u tri ̣bê ̣nh viêm tử cung theo phác đồ 44 Hình 4.4: Kết điều trị bệnh viêm tử cung khả sinh sản lợn nái sau khỏi bệnh 47 Hình 4.5: Ảnh hưởng bệnh viêm tử cung đến khả thụ thai lợn nái sau khỏi bệnh 49 Hình 4.6: Ảnh hưởng bệnh viêm tử cung lợn nái đến tỷ lệ lợn mắc bệnh phân trắng 51 Hình 4.7: Ảnh hưởng lứa đẻ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung đến tỷ lệ lợn mắc bệnh phân trắng 53 v DANH MỤC CÁC CHƢ̃ VIẾT TẮT Tên viế t tắ t: Tên đầ y đủ cs: cô ̣ng sự E coli Escherichia coli LCPT: Lợn phân trắng Nxb: Nhà xuất pp: page PGF2α Prostaglandin F2α tr: trang vi MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI NÓI ĐẦU ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấ n đề 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần 2: TỔNG QUAN TÀ I LIỆU 2.1 Cơ sở khoa ho ̣c 2.1.1 Cấu tạo quan sinh dục lợn nái 2.1.2 Đặc điểm sinh lý sinh dục lợn 2.1.3 Những hiểu biết bệnh viêm tử cung lợn nái 14 2.1.3.1 Nguyên nhân gây bệnh viêm tử cung 14 2.1.3.2 Quá trình viêm tử cung 16 2.1.3.3 Phân loa ̣i viêm tử cung 17 2.1.3.4 Các biện pháp phòng trị viêm tử cung 21 2.2 Tình hình nghiên cứu nước 22 2.2.1 Tình hình nghiên cứu thế giới 22 2.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 23 vii Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CƢ́U 26 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 26 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 26 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 26 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 26 3.3 Nội dung nghiên cứu 26 3.4 Phương pháp nghiên cứu chỉ tiêu theo dõi 26 3.4.1 Phương pháp nghiên cứu 26 3.4.1.1 Đánh giá tình hình mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại sinh sản 26 3.4.1.2 So sánh hiệu lực điều trị bệnh viêm tử cung hai phác đồ điều trị 27 3.1.4.3 Quy trình chăn nuôi các lợn nái sinh sản 29 3.4.2 Các chỉ tiêu theo dõi phương pháp xác định chỉ tiêu 31 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 32 Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34 4.1 Tình hình mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại trại lợn nái ngoại xã Tân Thành, huyện Phú Bình 34 4.1.1 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái qua năm (2013-2015) 34 4.1.2 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ lợn nái 36 4.2 So sánh hiêụ lực điề u tri bê ̣ ̣nh viêm tử cung của hai phác đồ điề u tri ̣ 43 4.2.1 Kết điều trị bệnh viêm tử cung theo phác đồ điều trị 43 4.2.2 Kết điều trị bệnh viêm tử cung khả sinh sản lợn nái sau khỏi bệnh 46 4.2.3 Ảnh hưởng bệnh viêm tử cung đến khả thụ thai lợn nái sau khỏi bệnh 48 4.3 Ảnh hưởng bệnh viêm tử cung lợn nái đến tỷ lệ lợn mắc bệnh phân trắng 50 viii Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 56 5.1 Kết luận 56 5.2 Đề nghị 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 I Tài liệu tiếng Việt 57 II Tài liệu nước 59 III Tài liệu Internet 60 50 Như mức độ ảnh hưởng bệnh viêm tử cung điều trị hai phác đồ điều có khác Theo nghiên cứu của Nguyễn T hị Hồng Minh (2014) [14], với nái không mắ c bê ̣nh sinh sản tỷ lê ̣ phố i đa ̣t sau cai sữa lên đế n theo dõi khả thụ thai phối lần 100% Theo kế t chỉ đạt 89,74%, vâ ̣y chúng ta thấ y rõ ảnh hưởng của bê ̣nh tới khả thu ̣ thai của lơ ̣n mẹ lớn , không những vâ ̣y nó còn làm tỷ lê ̣ sảy thai , thai gỗ tăng lên cao cụ thể chiếm 10,26% tổ ng số nái thu ̣ thai Sự phối giống không đạt, bị sảy thai, tiêu thai có số lợn điều trị thường viêm tử cung thể nặng nên khả hồi phục tử cung Vì cần phát bệnh sớm , sử du ̣ng đúng phác đồ điề u tri ̣sẽ đem lại hiệu điều trị cao, thời gian điều trị ngắn từ giảm bớt chi phí sử dụng thuốc, khả hồi phục tử cung tốt không gây ảnh hưởng lớn đến khả thụ thai giảm sẩy thai, thai gỗ Như vâ ̣y ta có thể thấ y sử du ̣ng phác đồ phác đồ điề u trị bệnh c ó khác biệt tỷ lệ phối đạt phác đồ, qua thấ y rõ ảnh hưởng của bê ̣nh tới khả thu ̣ thai của lơ ̣n là rấ t lớn , giảm tỷ lệ thụ thai, tăng tỷ lê ̣ s ẩy thai Hậu giảm khả sinh sản lợn nái chu kỳ sinh sản 4.3 Ảnh hƣởng bệnh viêm tử cung lợn nái đến tỷ lệ lợn mắc bệnh phân trắng Để tìm hiểu mối liên hệ bệnh viêm tử cung lợn nái với tỷ lệ lợn mắc bệnh phân trắng, tiến hành theo dõi tình hình mắc bệnh lợn phân trắng lợn nái bình thường lợn nái mắc bệnh viêm tử cung Kết xác định mối liên hệ trình bày bảng 4.7 51 Bảng 4.7: Ảnh hƣởng bệnh viêm tử cung lợn nái đến tỷ lệ lợn mắc bệnh phân trắng Chỉ tiêu theo dõi Lợn nái bình thường Lợn nái mắc bệnh viêm tử cung Số lợn Số lợn nái Số lợn theo dõi theo (con) dõi (con) 115 1397 442 31,64 148 1645 768 46,69 mắc bệnh phân trắng (con) Tỷ lệ lợn mắc bệnh phân trắng (%) Hình 4.6: Ảnh hƣởng bệnh viêm tử cung lợn nái đến tỷ lệ lợn mắc bệnh phân trắng 52 Qua bảng 4.7 hình 4.6 cho thấy: Khi theo dõi 115 lợn nái không mắc bệnh viêm tử cung 148 lợn nái mắc bệnh viêm tử cung thấy tỷ lệ lợn mắc bệnh phân trắng lợn nái bình thường lợn nái mắc bệnh viêm tử cung có khác rõ rệt (P < 0,001) Ở lợn nái bình thường số lợn mắc bệnh phân trắng 442 tổng số 1397 theo dõi, chiếm 31,64% Còn lợn nái mắc bệnh viêm tử cung có số lợn mắc bệnh phân trắng 768 tổng số 1645 theo dõi, chiếm 46,69% Từ kế t quả chúng ta thấ y lơ ̣n nái mắ c viêm tử cung thì tỷ lê ̣ phân trắ ng lơ ̣n cao so với những nái bình thường Khi lợn nái mắc bệnh viêm tử cung sản lượng sữa lợn mẹ giảm, chất lượng sữa kém, trình viêm, dịch rỉ viêm chảy làm nhiễm bẩn sàn chuồng nên lợn dễ mắc bệnh tiếp xúc với chất dịch Mă ̣t khác theo chúng nhâ ̣n đinh ̣ với những lơ ̣n nái bi ̣ viêm tử cung nế u không điề u tri ̣triê ̣t để , bê ̣nh không những ảnh hưởng tới thể lơ ̣n me ̣ chúng làm cho lợn mắc bệnh kéo dài dai dẳng lợn mẹ bị viêm sẽ tiế t rấ t nhiề u dich ̣ viêm , dich ̣ viêm đó la ̣i c ó vi khuẩn gây tiêu chảy cho lơ ̣n , nế u chỉ điề u tri ̣bê ̣nh phân trắ ng lơ ̣n mà không đến lợn mẹ viêm tử cung lợn sau điều trị khỏi lại bị tái nhiễm Đối với lợn tình trạng tiêu chảy kéo dài nguy hiểm, ảnh hưởng lớn tới khả tăng trưởng sau này, tỷ lệ chết lại cao, cầ n phải phát hiê ̣n và điề u tri ̣kip̣ thời , thời gian điều trị ngắn hiệu điều trị lớn Sau tìm hiểu mối liên hệ bệnh viêm tử cung lợn nái với tỷ lệ lợn mắc bệnh phân trắng, tiếp tục tìm hiểu xem lứa đẻ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung có liên quan đến tỷ lệ lợn mắc bệnh phân trắng hay không Kết mối tương quan trình bày bảng 4.8 53 Bảng 4.8: Ảnh hƣởng lứa đẻ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung đến tỷ lệ lợn mắc bệnh phân trắng Lứa đẻ lợn nái (lứa) Số lợn nái mắc bệnh viêm tử cung (con) Số lợn theo dõi (con) Số lợn Tỷ lệ lợn mắc bệnh mắc phân trắng bệnh phân (con) trắng (%) 33 376 186 49,46 30 358 164 45,81 36 438 196 44,75 49 473 222 46,93 Tính chung 148 1645 768 46,69 Hình 4.7: Ảnh hƣởng lứa đẻ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung đến tỷ lệ lợn mắc bệnh phân trắng Nhìn vào bảng 4.8 hình 4.7: Ta thấ y kế t quả theo dõi 148 lơ ̣n nái ở lứa đẻ khác từ lứa đến lứa kế t quả đươ ̣c triǹ h bày ở bảng trên, thấ y tỷ lệ lợn mắc bệnh phân trắng trung bình lứa đẻ lợn 54 mẹ 46,69% tỷ lệ thay đổ i theo các l ứa đẻ lợn mẹ, cụ thể sau: Ở lứa đẻ thứ theo dõi 33 lơ ̣n nái số sinh 376 Trong đó có 186/376 tỷ lệ mắc cao chiếm 49,46% Theo lợn lợn mẹ đẻ lứa thứ có tỷ lệ mắc bệnh cao do: Lợn nái lứa 1, tuyể n từ nái hậu bị lên nên thể hạng nhỏ thể chưa đạt tới độ tuổi trường thành, khả thích ứng với sinh sản chưa cao Lượng sữa tiết ít, chất lượng sữa chưa hoàn thiện, lợn bị thiếu hụt chất dinh dưỡng sức khỏe lơ ̣n b ị ảnh hưởng lớn, sức đề kháng không cao so v ới lợn sinh từ nái từ lứa khác Vì tỷ lệ lơ ̣n mắc bệnh phân trắng mức cao 49,46% Ở lứa thứ 2, lứa tỷ lệ lơ ̣n mắ c bê ̣nh lầ n lươ ̣t là 45,81%, 44,75% 46,93% tỷ lê ̣ này vẫn cao so với lứa đẻ thứ nhấ t tỷ lê ̣ mắ c có giảm , lơ ̣n m ẹ chuyển sang lứa đẻ th ứ 2, lứa 4, lúc thể lơ ̣n mẹ thành thục thể vóc, trọng lượng thể ổ n đ ịnh Các chức sinh lý thể nói chung phát triể n hoàn thiện có ch ức sinh sản sản lượng chất lượng sữa tăng lứa trước Lợn cung cấp đủ dinh dưỡng nên sức đề kháng nâng lên nhờ mà tỷ lệ lợn mắc bệnh lứa đẻ thấp lứa thứ Theo Lallemand Animal Nutrition (2012) [29], phóng thích nội độc tố vi khuẩn đường sinh dục đường ruột lợn mẹ góp phần tăng cường tác hại hội chứng MMA Có mối tương quan rõ rệt hàm lượng nội độc tố sữa đầu với triệu chứng lâm sàng hội chứng MMA (lợn mẹ sốt lợn ỉa chảy), chuyển tải nội độc tố từ lợn mẹ sang lợn qua sữa đầu Tuy tỷ lệ mắc bệnh các tháng tương đương nhau, vậy, mối liên hệ lứa đẻ lợn nái bị mắc bệnh viêm tử cung với tỷ lệ lợn 55 mắc bệnh phân trắng sai khác rõ rệt ý nghĩa khoa học cần phải tiếp tục nghiên cứu để có kết luận xác mối liên quan Theo Phạm Hoàng Minh (2011) [13], phòng bệnh phân trắng lợn để giảm tỷ lệ bệnh LCPT đàn lợn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi cần phải tiến hành phòng bệnh nhiều biện pháp từ khâu chọn giống, chăm sóc, nuôi dưỡng đến sử dụng các loại thuốc chế phẩm, khuyến cáo nên cho lợn tập ăn sớm để lợn thích nghi dần với thay đổi các điều kiện chăn nuôi Lơ ̣n bổ sung dinh dưỡng sữa mẹ bị thiế u hụt góp phần nâng cao trọng lượng cai sữa khả sinh sản lợn mẹ 56 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận - Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung trại lợn nái ngoại xã Tân Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên năm 2015 34,26% - Lợn nái mắc bệnh viêm tử cung lứa đẻ cao (42,31% 35,77%) chủ yếu viêm mức độ chiếm 80,40% - Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử các tháng không có sự khác - Hiệu lực điều trị bệnh viêm tử cung phác đồ điều trị (90,54%) cao so với phác đồ điều trị (83,78%) - Bệnh viêm tử cung ảnh hưởng đến tỷ lệ phối giống đạt Tỷ lệ phối dạt lần chỉ đạt 89,74% - Ở lợn nái mắc bệnh viêm tử cung, tỷ lệ lợn mắc bệnh phân trắng cao (46,69%) tỷ lệ mắc nái bình thường (31,64%) - Tỷ lệ lợn mắc bệnh phân trắng lợn nái bị bệnh viêm tử cung mối tương quan rõ rệt với lứa đẻ lợn nái 5.2 Đề nghị - Chăm sóc, nuôi dưỡng lợn nái chửa hợp lý nên trì công tác tiêm phòng vacxin E coli phòng bệnh phân trắng cho lợn nái mẹ trước đẻ - tuần - Công tác giống cần trọng nữa, trại cần loại thải số nái già Thực quy trình vệ sinh thú y để hạn chế tình trạng nhiễm bệnh, đặc biệt bệnh phân trắng lợn 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Vũ Triệu An, Nguyễn Ngọc An, Nguyễn Ngọc Lanh, Nguyễn Hữu Mô (1990), Bài giảng sinh lý bệnh, Nxb Y học, Hà Nội Nguyễn Xuân Bình (2005), Phòng trị bệnh lợn nái, lợn con, lợn thịt, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trần Tiến Dũng, Dương Đình Long, Nguyễn Văn Thanh (2002), Giáo trình sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trần Tiến Dũng (2004), “Kết ứng dụng hormone sinh sản điều trị tượng chậm động dục lại sau đẻ lợn nái”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, II(1), Tr 66 - 69 Nguyễn Tiế n D ũng (2010), Nghiên cứu số tiêu lâm sàng, yếu tố vi khuẩn gây bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi trại Tùng Phát -Tam Dương -Vĩnh Phúc thử nghiệm điều trị, Luâ ̣n văn tha ̣c si ̃ Nông nghiê ̣p, Hà Nội Nguyễn Gia Đại (2010), Nghiên cứu thực trạng thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi số trang trại tỉnh Hải Dương tỉnh Hưng Yên, Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp, trường Đại học Nông nghiệp, Hà Nội Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng, Lê Ngọc Mỹ, Huỳnh Văn Kháng (2000), Bệnh lợn nái lợn con, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dũng (2005), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị, II(2), Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Hữu Quán, Hoàng Văn Hoan, Trần Đức Hạnh, Nguyễn Huy Đăng Đỗ Ngọc Thúy (2011), Bệnh sinh sản vật nuôi, Nxb Hà Nội 58 10 Vũ Hoàng Lân (2008), Nghiên cứu xác định số đ ặc điểm dịch tễ hội chứng tiêu chảy nhiễm khuẩn E coli Trâu nuôi Bảo Yên - Lào Cai biện pháp phòng trị bệnh, Luận văn thạc sỹ Nông nghiệp, Thái Nguyên 11 Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Hữu Vũ (2003), Thuốc thú y cách sử dụng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 12 Madec F, Neva C (1995), “Viêm tử cung chức sinh sản lợn nái”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, II(1), Tr.37-42 13 Theo Pha ̣m Hoàng Minh (2011), Nghiên cứu thực trạng ứng dụng chế phẩm tỏi phòng trị bệnh lợn phân trắng (từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi) nuôi trại Lưu Huy Kiến - Đông Tảo - Khoái Châu - Hưng Yên, Luâ ̣n văn tha ̣c sy,̃ Hà Nội 14 Nguyễn Thi ̣Hồ ng Minh (2014), Nghiên cứu biến đổi số tiêu lâm sàng, phi lâm sàng thử nghiệm biện pháp phòng, trị hội chứng viêm tử cung, viêm vú, sữa (MMA) lợn nái sinh sản, Luâ ̣n án tiế n sĩ Nông nghiệp, Hà Nội 15 Đặng Quang Nam, Phạm Đức Chương (2002), Giáo trình giải phẫu vật nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 16 Nguyễn Hữu Nam (2005), Giáo trình môn bệnh lý học thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 17 Lê Văn Năm (1997), Kinh nghiệm phòng trị bệnh lợn cao sản, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 18 Nguyễn Hữu Ninh, Bạch Đăng Phong (2000), Bệnh sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 19 Sobko A.L, Gia Denko I.N (1987), Cẩm nang bệnh lợn tập I (Trần Hoàng dịch), Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 59 20 Nguyễn Văn Thanh (2002), Nghiên cứu số tiêu bệnh đường sinh dục thường gặp lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 21 Nguyễn Văn Thanh, Đặng Công Trung (2007), “Khảo sát tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi số trang trại vùng đồng bắc thử nghiệm điều trị”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, tâ ̣p 14 22 Trịnh Đình Thâu, Nguyễn Văn Thanh (2010), “Tình hình bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại biện pháp phòng trị”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, tập 17 23 Đặng Đình Tín (1985), Giáo trình sản khoa bệnh sản khoa thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 24 Đặng Thanh Tùng (2006), Vi sinh vật thú y, Nxb Nông nghiê ̣p, Hà Nội 25 Phùng Thị Vân (2004), Nghiên cứu khả sinh sản lợn nái Landrace Yorkshire phối chéo giống, đặc điểm sinh trưởng, khả sinh sản lợn nái lai F1 (LxY) (YxL) x Duro, Báo cáo khoa học Khoa Chăn nuôi thú y , Hà Nội 26 Vtrekaxova A.V (1985), Bệnh lợn đực lợn nái sinh sản, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 27 Winson (1979), Bệnh sản khoa gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội II Tài liệu nƣớc 28 Baer, C, Bilkei G (2005), “Ultrasonographic and Gross Pathological Findings in the Mammary Glands of Weaned Sows Having Suffered Receiving Mastitis Metritis Agalactia”, Reproduction in Domestic Animals, Volume 40, Issue 6, pp 544-547 29 Lallemand Animal Nutrition (2012), “ Live yeast Levucell® SB reduces the incidence of Mastitis Metritis Agalactia in at-risk pig farms”, On June 1st the results of two studies were shown for the first time at the 12th International Symposium on Digestive Physiology in Pigs, in 60 Keystone, Colorado, USA 30 Zaneta Laureckiene, Jurate Klimaite, Albina Aniuliene, Vidmantas Bizokas and EugeniJus Aniulis (2006), Prevention of sow uterine inflammation III Tài liệu Internet 31 Somthad Buntaphan (2012), Tố c đô ̣ gió , nhiê ̣t đô ,̣ đô ̣ ẩ m chuồ ng nuôi, , Ngày truy nhập 3/12/2015 Kế t quả xử lý số bằng liệu bằng Minitab 16 Viêm độ 1, phác đồ Variable N N* Mean SE Mean StDev Minimum Q1 Median Q3 C1 60 142 3.2167 0.0587 0.4544 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 Variable Maximum C1 5.0000 Viêm độ 1, phác đồ Variable N N* Mean SE Mean StDev Minimum Q1 Median Q3 C2 59 139 3.9322 0.0963 0.7396 3.0000 3.0000 4.0000 4.0000 Variable Maximum C2 5.0000 Viêm độ 2, phác đồ Variable C3 11 N N* Mean SE Mean StDev Minimum 4.182 0.122 0.405 4.000 4.000 Q1 Median Q3 Maximum 4.000 4.000 5.000 Viêm độ 2, phác đồ Variable C4 13 N N* Mean SE Mean StDev Minimum 4.692 0.133 0.480 4.000 4.000 Q1 Median Q3 Maximum 5.000 5.000 5.000 Viêm độ 3, phác đồ Variable N N* Mean SE Mean StDev Minimum Q1 Median Q3 C5 5.0000 0.000000 0.000000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 Variable Maximum C5 5.0000 Viêm độ 3, phác đồ Variable N N* Mean SE Mean StDev Minimum Q1 Median Q3 Maximum C6 5.0000 0.000000 0.000000 5.0000 * 5.0000 * 5.0000 Thời gian điề u tri ̣ phác đồ Variable N N* Mean SE Mean StDev Minimum Q1 Median Q3 C1 74 142 3.4324 0.0747 0.6428 3.0000 3.0000 3.0000 4.0000 Variable Maximum C1 5.0000 Thời gian điề u tri ̣ phác đồ Variable N N* Mean SE Mean StDev Minimum Q1 Median Q3 C2 74 139 4.0946 0.0885 0.7616 3.0000 3.7500 4.0000 5.0000 Variable Maximum C2 5.0000 Thời gian trung bình động dục trở lại sau cai sữa lợn của phác đồ Variable N N* Mean SE Mean StDev Minimum Q1 Median Q3 C1 63 143 5.2414 0.0790 0.6015 4.0000 5.0000 5.0000 6.0000 Variable Maximum C1 6.0000 Thời gian trung bình động dục trở lại sau cai sữa lợn của phác đồ Variable N N* Mean SE Mean StDev Minimum C2 54 146 5.560 0.104 0.733 4.000 5.000 Variable Maximum C2 7.000 Q1 Median Q3 5.500 6.000 MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA Ảnh 1, 2: Ảnh lơ ̣n nái bi ̣bê ̣nh viêm tử cung Ảnh 3: Can thiê ̣p lơ ̣n đẻ khó Ảnh 4: Kháng sinh vetrimoxin LA Ảnh 5: Thuốc kích thích co bóp tử cung Oxytocin Ảnh 6, 7: Lợn bị tiêu chảy Ảnh 8,9: Điề u tri ̣heo nái bi ̣bê ̣nh và vê ̣ sinh lơ ̣n nái sau đẻ [...]... về bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái ngoại là việc cần thiết Do đó, chúng tôi tiến hành đề tài: “Đánh giá tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở lợn nái ngoại và thử nghiệm một số phác đồ điều trị 1.2 Mục đích nghiên cứu của đề tài - Đánh giá tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái ngoại nuôi tại trại lợn xã Tân Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên - So sánh hiệu lực điều trị bệnh viêm tử cung. .. nghiên cứu 3.4.1.1 Đánh giá tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái ngoại sinh sản - Phỏng vấn các cán bộ phụ trách kỹ thuật của trại - Trực tiếp theo dõi, quan sát biểu hiện toàn thân và cơ quan sinh dục ngoài của lợn nái sau đẻ để xác định lợn nái mắc bệnh viêm tử cung và ghi chép vào sổ nhật ký thực tập và nhật ký thí nghiệm Mức độ viêm tử cung được đánh giá theo tiêu chí ở bảng 3.1 ... nhóm lợn nái lai chiếm 50,84% (trong tổng số 1.000 lợn nái khảo sát) Viêm tử cung thường xảy ra cao nhất ở lứa 1 và 2 Tỷ lệ chậm động dục ở nhóm lợn bị viêm tử cung cao hơn nhiều so với nhóm lợn không bị viêm tử cung Theo Trần Tiến Dũng (2004) [4], bệnh viêm đường sinh dục ở lợn chiếm tỷ lệ cao từ 30 - 50%, trong đó viêm cơ quan bên ngoài ít, chiếm tỷ lệ 20%, còn lại 80% là viêm tử cung Cũng theo Trịnh... Trần Tiến Dũng và cs (2002) [3], thì cổ tử cung lợn dài 10 - 18 cm Thân tử cung: thân tử cung lợn ngắn, độ dài khoảng 3 - 5 cm nối giữa sừng tử cung và cổ tử cung Niêm mạc thân và sừng tử cung là những nếp gấp nhăn nheo theo chiều dọc Sừng tử cung: sừng tử cung của lợn ngoằn ngoèo như ruột non dài 0,5 1 m Ở lợn thai làm tổ đều hai sừng tử cung * Ống dẫn trứng Ống dẫn trứng (vòi fallop) nằm ở màng treo... trắng 3.2 Địa điểm và thời gian nghiên cứu - Địa điểm nghiên cứu: Trại lợn nái ngoại xã Tân Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên - Thời gian nghiên cứu: Từ ngày 25/05/2015 đến ngày 08/ 11/2015 3.3 Nội dung nghiên cứu - Đánh giá tình hình mắc bệnh viêm tử cung trên đàn lợn nái ngoại - So sánh hiệu lực điều trị bệnh viêm tử cung của hai phác đồ điều trị 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu... quả điều trị khỏi >90% Theo Nguyễn Xuân Bình (2005) [2], bệnh viêm tử cung xảy ra ở những thời gian khác nhau Nhưng thường xảy ra nhiều nhất vào thời gian sau khi đẻ từ 1 - 10 ngày Đồng thời cũng có nhiều tác giả có tổng kết về tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung ở lợn nái sau khi sinh: Nguyễn Văn Thanh (2002) [20], lợn nái sau khi sinh có chứng viêm tử cung chiếm tỷ lệ 42,4% Viêm tử cung trên nhóm lợn nái. .. năng sinh sản của lợn mẹ và sự sinh trưởng, phát triển của lơ ̣n con Đánh giá được hậu quả của viêm tử cung nên đã có rất nhiều nhà khoa học nghiên cứu v ề bệnh và đưa ra các nhận xét có ý nghĩa rất lớn cho quá trình chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh Theo Trần Tiến Dũng và cs (2002) [3], khi lợn nái bị viêm tử cung sẽ dẫn tới một số hậu quả chính sau: - Khi lợn me ̣ bị viêm tử cung dễ dẫn tới... những 23 biến đổi bệnh lý: viêm tử cung có mủ, Theo Madec F và Neva C (1995) [12], viêm tử cung thường bắt đầu bằng sốt vài giờ khi đẻ, chảy dịch viêm vài giờ sau khi đẻ, chảy mủ vài hôm sau và thường kéo dài 48 đến 72 giờ Trong bệnh viêm tử cung thì viêm nội mạc tử cung chiếm tỷ lệ cao Kaminski kiểm tra 1.000 lợn nái ở Liên Bang Đức cho kết quả là 16% bị viêm nội mạc tử cung Theo Madec F và Neva... trung, nhóm bệnh sinh sản là một trong những nhóm bệnh thường gặp do khả năng thích nghi kém với điều kiện ngoại cảnh của lợn nái Mặt khác, quá trình sinh sản là cơ hội để vi khuẩn có điều kiện xâm nhập vào cơ thể và gây ra một số bệnh như nhiễm trùng sau đẻ, viêm tử cung, viêm vú Trong các bệnh sản khoa của lợn nái sinh sản thì bệnh viêm tử cung được phát hiện với tỉ lệ cao tại các cơ sở sản xuất... dưỡng khí cung cấp cho thai yếu, thai ra chậm có thể bị ngạt Cường độ co bóp chuyển từ sừng tử cung xuống thân tử cung, đến cổ tử cung ra ngoài âm đạo Nước ở trong tử cung và màng thai dồn ép ra ngoài, cổ tử cung lúc này đã mở, màng thai một phần đã lọt ra ngoài Cùng với sức co bóp của tử cung tăng lên, màng thai tiếp tục chui ra, ép vò cổ tử cung làm cho cổ tử cung càng mở rộng Khi cổ tử cung đã mở rộng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở lợn nái ngoại và thử nghiệm một số phác đồ điều trị , Đánh giá tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở lợn nái ngoại và thử nghiệm một số phác đồ điều trị , Đánh giá tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở lợn nái ngoại và thử nghiệm một số phác đồ điều trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay