Tieu luan tp duong kach menh

36 148 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:16

Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, nền độc lập của dân tộc ta bị xâm phạm, quyền lợi sống còn của đại bộ phận nhân dân ta bị chà đạp. Chính vì thế mà hai mâu thuẫn cơ bản nhất: mâu thuẫn giữa một bên là toàn thể dân tộc Việt Nam với bên kia là thực dân Pháp xâm lược và mâu thuẫn giữa nhân dân lao động, chủ yếu là nông dân với giai cấp phong kiến địa chủ ngày càng trở nên gay gắt.Trong bối cảnh đó, nảy sinh một yêu cầu cấp bách: để giải quyết hai mâu thuẫn trên, cách mạng Việt Nam phải đi theo con đường nào? Phải chọn con đường nào để cứu nước, giành lại độc lập tự do đích thực. trước nhu cầu thực tế đó, các phong trào yêu nước dấy lên mạnh mẽ khắp nơi: từ phong trào Cần Vương, Văn Thân đến cuộc khởi nghĩa của nghĩa quân Yên Thế, từ phong trào Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, Duy Tân đến phong trào chống thuế ở Trung Kỳ và rất nhiều các cuộc đấu tranh quần chúng dấy lên hết đợt này đến đợt khác nhưng tất cả đều thất bại.Sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất, nhà tan, dân ta bị hai tầng áp bức nặng nề bởi thực dân và phong kiến, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã sớm bộc lộ tinh thần yêu nước, thương dân, nuôi chí cứu giúp nhân dân thoát cảnh lầm than.Suốt một chặng đường dài tìm kiếm con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, trải qua những tìm tòi, thử nghiệm trên xứ sở của những nền văn minh phương Tây; đắm mình trong các hoạt động của phong trào yêu nước, phong trào cộng sản và công nhân Quốc tế, đến với quê hương của Cách mạng tháng Mười Nga, Nguyễn Ái Quốc đã nhận ra, cách mạng vô sản là con đường đúng đắn nhất để giải phóng các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc.Từ đây dân tộc Việt Nam như tìm được chân lý cho vận mệnh của mình, đấy cũng là lý do mà em chon tiểu luận “Con đường cách mệnh trong tác phẩm đường kach mệnh” của Nguyễn Ái Quốc, để có một cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về vấn đề này. 1 MỞ ĐẦU Dưới ách thống trị thực dân Pháp, độc lập dân tộc ta bị xâm phạm, quyền lợi sống đại phận nhân dân ta bị chà đạp Chính mà hai mâu thuẫn nhất: mâu thuẫn bên toàn thể dân tộc Việt Nam với bên thực dân Pháp xâm lược mâu thuẫn nhân dân lao động, chủ yếu nông dân với giai cấp phong kiến địa chủ ngày trở nên gay gắt Trong bối cảnh đó, nảy sinh yêu cầu cấp bách: để giải hai mâu thuẫn trên, cách mạng Việt Nam phải theo đường nào? Phải chọn đường để cứu nước, giành lại độc lập tự đích thực trước nhu cầu thực tế đó, phong trào yêu nước dấy lên mạnh mẽ khắp nơi: từ phong trào Cần Vương, Văn Thân đến khởi nghĩa nghĩa quân Yên Thế, từ phong trào Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, Duy Tân đến phong trào chống thuế Trung Kỳ nhiều đấu tranh quần chúng dấy lên hết đợt đến đợt khác tất thất bại Sinh lớn lên cảnh nước mất, nhà tan, dân ta bị hai tầng áp nặng nề thực dân phong kiến, người niên Nguyễn Tất Thành sớm bộc lộ tinh thần yêu nước, thương dân, nuôi chí cứu giúp nhân dân thoát cảnh lầm than.Suốt chặng đường dài tìm kiếm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, trải qua tìm tòi, thử nghiệm xứ sở văn minh phương Tây; đắm hoạt động phong trào yêu nước, phong trào cộng sản công nhân Quốc tế, đến với quê hương Cách mạng tháng Mười Nga, Nguyễn Ái Quốc nhận ra, cách mạng vô sản đường đắn để giải phóng dân tộc thuộc địa phụ thuộc Từ dân tộc Việt Nam tìm chân lý cho vận mệnh mình, lý mà em chon tiểu luận “Con đường cách mệnh tác phẩm đường kach mệnh” Nguyễn Ái Quốc, để có nhìn toàn diện sâu sắc vấn đề NỘI DUNG CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN I CƠ SỞ LÝ LUẬN Mục đích Phân tích làm rõ luận điểm Hồ Chí Minh vấn đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh cách mệnh đường cách mệnh; Những nội dung đường cách mệnh mà Người đề cập đến tác phẩm; Nêu lên thực trạng giải pháp việc sử dụng đường cách mạng mà Đảng ta lựa chọn Nhiệm vụ Làm rõ việc vận dụng đường cách mệnh vấn đề thực tiễn Phân tích khả sáng tạo Đảng ta việc áp dụng vào cách mạng Việt Nam Đối tượng Quan điểm Hồ Chí Minh việc lựa chọn đường cách mạng vô sản cách mạng nước ta tác phẩm: Đường cách mệnh Phạm vi nghiên cứu Với phạm vi tiểu luận tác phẩm kinh điển xin chọn đề tài đường cách mệnh để nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Để hoàn thành tốt tiểu luận phải sử dụng đến nhiều phương pháp như: Phương pháp vật biện chứng; Phương pháp logic; lịch sử; trừu tượng Ý nghĩa tiểu luận Với việc nghiên cứu tiểu luận giúp em hiểu rõ sâu việc lựa chọn đường cách mệnh Hồ Chí Minh Thông qua đó, thấy tài tình khéo léo Đảng cộng sản Việt Nam việc sử dụng đường cách mệnh để đưa đất nước ta có ngày hôm II QUAN ĐIỂM VỀ ĐƯỜNG KÁCH MỆNH CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Hoàn cảnh đời tác phẩm a Thế giới Chủ nghĩa Mác - Lênin tiếp nối phát triển tư tưởng giải phóng người nhân loại Nó trở thành vũ khí tư tưởng giai cấp vô sản đấu tranh chống chủ nghĩa tư xây dựng xã hội - xã hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa Được học thuyết khoa học cách mạng soi đường, phong trào đấu tranh giai cấp vô sản nước giới phát triển mạnh mẽ, dẫn đến đời Đảng Cộng sản như: Đảng xã hội - dân chủ Nga thành lập (1903); Đảng Cộng sản Pháp thành lập (1920); Đảng Cộng sản Trung Quốc đời (1921 Năm 1917, Đảng Cộng sản Bônsêvích Nga lãnh đạo Cách mạng Tháng Mười Nga thành công Cách mạng Tháng Mười Nga chứng khẳng định giá trị thực tiễn chủ nghĩa Mác - Lênin, đồng thời báo hiệu thời kỳ đấu tranh giành thắng lợi giai cấp vô sản giới bắt đầu Năm 1919, Quốc tế III - Bộ Tham mưu phong trào cộng sản công nhân Quốc tế thành lập Quốc tế III qquan tâm đến cách mạng thuộc địa Bản Sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa Lênin tác động trực tiếp đến phong trào giải phóng dân tộc thuộc địa Đối với Nguyễn Ái Quốc, Sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa Lênin bước tiến nhảy vọt dứt khoát nhận thức tư tưởng Người Người định chọn chủ nghĩa Mác - Lênin làm hệ tư tưởng cứu nước Như vậy, thời đại mở điều kiện - tư tưởng trị tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản nước Chính thời đại dẫn dắt phong trào cách mạng dân tộc giới vào quỹ đạo chung cách mạng vô sản b Việt Nam Đặc điểm bật Việt Nam cuối kỷ XIX đầu kỷ XX nước thuộc địa nửa phong kiến Xã hội Việt Nam lúc có hai mâu thuẫn là: toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược giai cấp phong kiến Việt Nam với toàn thể nhân dân (chủ yếu nông dân) Yêu cầu lịch sử lúc phải giải mâu thuẫn để đưa dân tộc tiến lên Chủ tịch Hồ Chí Minh trẻ Dưới ách thống trị thực dân - phong kiến, có hàng trăm đấu tranh giải phóng dân tộc theo hệ tư tưởng phong kiến tư tưởng tư sản, rút cuộc, không giải nhiệm vụ mà lịch sử đặt ra, nhân dân mong đợi giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị thực dân phong kiến Bước vào năm 20 kỷ XX, phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam xuất nhiều tổ chức yêu nước mang sắc màu trị khác nhau, như: Tâm tâm xã ( l923 - 1925), Hội phục Việt (1925), Đảng niên (1926), Thanh niên cao vọng Đảng (1926 - 1929), Tân Việt cách mạng Đảng (1926 - 1930), Việt Nam Quốc dân Đảng (1927 - 1980) Song, tổ chức yêu nước thiếu đường lối trị đắn, thiếu tổ chức chặt chẽ đảng cách mạng khoa học, cho nên, họ không đáp ứng yêu cầu lịch sử Thực tiễn lịch sử đòi hỏi phải có tổ chức mới, xây dựng sở hệ tư tưởng cách mạng khoa học, có đường lối trị đắn, có tổ chức chặt chẽ lãnh đạo cách mạng đến thành công Tư tưởng tác phẩm Đường Kách mệnh tập hợp giảng Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh giảng lớp Huấn luyện trị năm 1925-1927, Bộ tuyên truyền Hội liên hiệp dân tộc bị áp Á Đông ấn hành bí mật chuyển nước theo nhiều ngả đường khác (19271930) Bìa tác phẩm “Đường kach mệnh” Trong bối cảnh Việt Nam khủng hoảng trầm trọng đường lối cách mạng, phương pháp cách mạng đặc biệt khủng hoảng tổ chức cách mạng, nữa, phong trào cách mạng dân tộc thuộc địa phát triển, hướng theo hiệu Lênin vĩ đại: “Vô sản tất nước dân tộc bị áp bức, đoàn kết lại!”, Việt Nam với sách đàn áp hà khắc thực dân Pháp: dư luận bị bưng bít thông tin, nhân dân bị đầu độc văn hoá thực dân, nội dung qquan trọng Đường Kách mệnh góp phần trang bị cho nhân dân tư tưởng thời đại, đưa giới hội nhập với Việt Nam đưa cách mạng Việt Nam hoà nhập dòng chảy chung cách mạng giới, trở nên có ý nghĩa lớn lao Tư tưởng tác phẩm là: “Muốn sống phải cách mệnh” “Hơn hai mươi triệu đồng bào hấp hối vòng tử địa Phải kêu to, làm chóng để cứu lấy giống nòi” Thà chết tự đo sống nô lệ, chiến đấu cho độc lập tự dân tộc tinh thần tác phẩm Có thể nói, “Không có quý độc lập tự do” quan điểm bao trùm toàn tác phẩm Tác phẩm rõ kẻ thù nguy hiểm độc lập tự vạch đường cụ thể để giành thắng lợi Tinh thần xuyên suốt toàn tác phẩm độc lập tự dân tộc, hạnh phúc nhân dân, phải giải phóng dân tộc, giải phóng nhân dân khỏi ách áp bóc lột chủ nghĩa đế Quốc Kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội quan điểm tư tưởng đạo đường cách mạng Việt Nam Giải phóng nhân dân phải gắn với nghiệp giải phóng giai cấp vô sản Cách mạng giải phóng dân tộc phải theo quỹ đạo cách mạng vô sản, kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa xã hội, lợi ích dân tộc với lợi ích giai cấp vô sản phải gắn bó với Thực nhiệm vụ giải phóng dân tộc phải giải sở qquan điểm cách mạng vô sản để đưa cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa Cách mạng giải phóng dân tộc chuẩn bị cho cách mạng xã hội chủ nghĩa Cách mạng xã hội chủ nghĩa chi phối cách mạng giải phóng dân tộc Cách mạng phải triệt để, tích cực, chủ động sáng tạo tác giả đưa dẫn chứng cách mạng giới để đến khẳng định rằng, cách mạng VN phải giành thắng lợi triệt để: “Muốn cách mạng thành công phải dân chúng (công nông) làm gốc, phải có Đảng vững bền, phải bền gan, phải hy sinh; phải thống Nói tóm lại phải làm theo Mã Khắc Tư Lê nin” Cách mạng phải độc lập sáng tạo, tự lực, tự cường, không ỷ lại ngồi chờ; phải tích cực công, chủ động tiến công, giành thắng lợi Biết tranh thủ giúp đỡ cách mạng giới, phải có đóng góp cho cách mạng giới, cách mạng giới đạp đổ chủ nghĩa đế Quốc tư bản, xây dựng chủ nghĩa xã hội Quan điểm Nguyễn Ái Quốc đường cách mệnh a Khái niệm *Cách mệnh gì: Theo quan điểm Hồ Chí Minh “Cách mệnh phá cũ đổi mới, phá xấu đổi tốt Thí dụ: Ông gali lê (1633) nhà khoa học cách mệnh Ngày xưa tưởng giời tròn, đất vuông, nhân kinh nghiệm trắc đặc, ông trái đất tròn chạy vòng quanh mặt trời Ông S Teephen xông (1800) khí cách mệnh Ngày xưa xe kéo ngựa; ông làm xe lửa…” * Cách mạng vô sản: Cách mạng vô sản cách mạng xã hội trị mà theo giai cấp công nhân tiến hành lật đổ tư Cách mạng vô sản thường người theo chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản ủng hộ Chủ nghĩa Marx cho bước tiến đến loại bỏ ách áp bóc lột chủ nghĩa tư Lenin cho để chiến thắng hoàn toàn chủ nghĩa tư bản, đảm bảo cho dân tộc giành lại độc lập, phải thực liên minh, thống giai cấp vô sản tất nước dân tộc bị áp toàn giới Ông khẳng định rằng, cố gắng tự nguyện tiến tới liên minh thống giai cấp vô sản, sau nữa, toàn thể quần chúng cần lao thuộc tất nước dân tộc toàn giới, chiến thắng hoàn toàn chủ nghĩa tư Nguyễn Ái Quốc cho rằng: Muốn cứu nước giải phóng dân tộc, đường khác đường cách mạng vô sản Như vậy, Cách mạng vô sản cách mạng nhằm thay chế độ tư chủ nghĩa, cách mạng đó, giai cấp công nhân giai cấp lãnh đạo với uần chúng nhân dân lao động xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh *giải phóng dân tộc: Cách mạng giải phóng dân tộc cách mạng nhằm lật đổ ách thống trị chủ nghãi thực dân, giành độc lập dân tộc thiết lập quyền nhân dân *Các loại hình cách mệnh: Có ba loại hình Tư cách mệnh cách mệnh Pháp năm 1897, Mỹ năm 1776 Nhật năm 1864 Là cách mệnh mà địa chủ ngăn trở tư mới, tư phá địa chủ, hai bên xung đột làm tư cách mệnh Tư thành phố tư mới, có lò máy làm hàng hóa Có nhiều máy muốn có nhiều thợ làm cho Tư nông thôn địa chủ, muốn giữ chế độ phong kiến, thô địa nhân dân; chổ chủ quyềnđều tay bọn quyềnúy cả; nhân dân coi trâu, bắt yên chỗ để cày ruộng cho nó, người buôn hàng hóa muốn lấy lấy thuế lấy… mâu thuẫn quyềnlợi nên tư tư nông thôn chống đối kịch liệt, người dân chịu khổ Dân tộc cách mệnh: Italia đuổi cường quyền Áo năm 1859 Theo đường cách mệnh “nói tóm lại bọn cường quyền bắt dân phải làm nô lệ, Pháp với An Nam Đến dân nô lệ không chịu nữa, tỉnh ngộ lên, đoàn kết lại, biết chết làm tự sống làm nô lệ, đồng tâm hiệp lực đánh đuổi tụi áp đi; dân tộc cách mệnh” Giai cấp cách mệnh công nông Nga đuổi tư giành lấy quyền năm 1917 Tức tư không làm mà hưởng lợi, không đụng tay làm việc mà lại ăn sung mặc sướng đó, công nông làm việc nhọc nhằn mà không hưởng , làm ngày 11 tiếng mà có ba hào, ốm tiền chữa bệnh, chết không hòm, mặc không đủ mặc cuối công nông không chịu nổi, đoàn kết lại đánh đuổi tư b Nội dung quan điểm đường cách mạng Việt Nam Nguyễn Ái Quốc giải thích nguyên nhân sinh ba loại cách mệnh Từ phân tích mâu thuẫn dân tộc, mâu thuẫn giai cấp, Người xác định tính chất cách mệnh Dân tốc cách mệnh dân tộc nô lệ đồng tâm hiệp lực đánh đuổi tụi áp để giành độc lập tụ Giai cấp Ánh sáng mang tên Đường kach mệnh cách mệnh giai cấp bị áp cách mệnh đẻ đạp đổ giai cấp áp Về dân tộc cách mệnh giai cấp cách mệnh, tác giả lấy ví dụ VN Khi kết luận tác giả nói đến cần thiết phải tiến hành dân tộc cách mệnh giai cấp cách mệnh VN Cách mệnh VN phải tiến hành giải phóng dân tộc để tiến lên giải phóng giai cấp VN phải làm dân tộc cách mệnh giai cấp cách mệnh Từ phân tích kỹ cách mạng tư sản Pháp 1789, Cách mạng tư sản Mỹ 1776, Cách mạng Tháng Mười Nga 1917 kinh nghiệm lịch sử cách mạng này: “Cách mệnh Pháp cách mạng Mỹ, nghĩa cách mệnh tư bản, cách mệnh không đến nơi, tiếng cộng hòa dân chủ tước lục công nông, áp bực thuộc địa Cách mệnh lần rồi, mà công nông 10 nghị thành lập Đảng (đầu năm 1930, Cửu Long – Hương Cảng), là: “Làm tư sản dân quyền cách mạng thổ địa cách mạng để tới xã hội cộng sản” (6) Đây kết tư sáng tạo, phù hợp với xu phát triển nhân loại, “cái cần thiết cho chúng ta” điều kiện cụ thể Việt Nam Độc lập, tự CNXH (giai đoạn đầu xã hội cộng sản chủ nghĩa) – mục tiêu định hướng tương lai dân tộc Việt Nam, lựa chọn xác, đắn Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 30 kỷ XX Khẳng định phấn đấu cho mục tiêu này, suốt 81 năm xây dựng phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành thắng lợi đỗi tự hào Toàn cảnh ngày Quốc khánh 2/9/1945 Ngọn cờ độc lập, tự CNXH nêu Cương lĩnh trị Đảng, thực viên ngọc quý sức hấp dẫn góp phần khơi nguồn sức 22 mạnh toàn dân tộc nghiệp giải phóng Lần lịch sử dân tộc, Hồ Chí Minh người rõ phải đánh đổ đế Quốc, phong kiến tay sai giành lại độc lập, tự cho nhân dân, đồng thời phải xây dựng CNXH, độc lập, tự dân tộc đảm bảo người dân giải phóng thực Lịch sử có thăng trầm, có khúc ngoặt, song sáng tạo Hồ Chí Minh việc lựa chọn đường giải phóng dân tộc Việt Nam, mục tiêu độc lập dân tộc CNXH thực sinh động thực tiễn, thành công cách mạng giải phóng dân tộc mùa thu năm 1945 Đó vận dụng tài tình, khéo léo Chủ tịch HCM toàm thể dân tộc ta trước tình hình thực tiễn nước ta Chớp lấy thời đứng lên làm tổng khởi nghĩa để giành lấy độc lập, tự tay Thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945 việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà Đây kết tổng hợp phong trào cách mạng liên tục diễn 15 năm sau ngày thành lập Đảng, từ cao trào Xô viết Nghệ - Tĩnh, vận động dân chủ 1936 1939 đến phong trào giải phóng dân tộc 1939 - 1945, cách mạng có lúc bị dìm máu lửa Chế độ thuộc địa nửa phong kiến nước ta bị xoá bỏ, kỷ nguyên mở ra, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội 23 Khi Chính phủ nước vừa thành lập, lực thù địch đặc biệt Đế Quốc Pháp không can tâm Chúng đập tan trứng nước cách mà nước Châu Âu làm với nước Nga Xô Viết đứng trước tình ngàn cân treo sợi tóc thế, Đảng Hồ Chí Minh kiên định đường lựa chọn, ánh sáng Nghị Đại hội lần thứ II Đảng (2/1951), trường chinh chống thực dân Pháp kéo dài năm (19461954), khánh chiến trường kỳ giành thắng lợi Buộc Thực dân Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán để ký Hiệp định Giơnevơ, miền Bắc Việt Nam giải phóng, bước khôi phục, cải tạo kinh tế, xã hội, văn hóa, v.v lên CNXH làm hậu phương vững cho tiền tuyến, miền Nam, đồng bào ta tiếp tục thực đấu tranh giải phóng, thực thống nước nhà 24 Ngày trở Thắng lợi kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược can thiệp MỸ có ý nghĩ lịch sử vĩ đại Đó đánh bại chiến tranh xâm lược đế Quốc Pháp đế Quốc Mỹ giúp sức mức độ cao, bảo vệ quyền cách mạng, buộc thực dân Pháp phải công nhận độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ nước Đông Dương Đã giải phóng hoàn toàn miền Bắc tăng cường sức mạnh vật chất tinh thần cho cách mạng Việt Nam Thắng lợi đoa có ý nghĩa cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc giới, mở sụp đổ chủ nghĩa thực dân cũ giới, trước hết hệ thống thuộc địa thực dân Pháp Đại hội Đảng lần thứ III (9/1960) – Đại hội xây dựng CNXH miền Bắc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nước nhà khẳng định: “Đưa miền Bắc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững lên CNXH” sau nhiều Hội nghị Trung ương Bộ Chính trị có bổ sung, phát triển 25 Đường Trường Sơn, tác phẩm tài tình cách mạng VN Hướng đến tương lai tươi sáng đó, lãnh đạo tài tình Đảng Cộng sản đấu tranh chống đế Quốc Mỹ đầy gian khổ sau 21 năm (1954-1975) gian nan, thử thách Lúc cách mạng VN lúc phải trì hai chế độ khác đất nước thực khó khăn giành cho Đảng ta, nhiên với khôn khéo mình, tìm đường thật hợp lý, để tránh vào vết xe đổ nước khác giới Triều Tiên Hàn Quốc Đảng xác định, vừa xây dựng CNXH miền Bắc làm hậu phương vững cho miền Nam, vừa đấu tranh cách mạng miền Nam tiến hành giải phóng dân tộc.đã kết thúc Tổng tiến công dậy mùa Xuân năm 1975 Miền Nam giải phóng, hai miền Nam – Bắc sum họp nhà nước lên CNXH Theo đường lối sáng suốt Đảng, nhân dân miền Bắc hăng hái phấn đấu xây dựng hậu phương xã hội chủ nghĩa giành thành tựu quan trọng Đến năm 1965, miền Bắc trở thành địa vững cách 26 mạng nước, hậu phương có tiềm lực kinh tế Quốc phòng ngày to lớn cho miền Nam Được chi viện miền Bắc, với truyền thống “Thành đồng Tổ Quốc”, quân dân ta miền Nam anh dũng đấu tranh vượt qua năm tháng khó khăn giai đoạn đấu tranh trị chính, tiến tới dậy “Đồng Khởi” (1959- 1960) theo Nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, giành quyền làm chủ vùng nông thôn, rừng núi, đưa cách mạng chuyển từ giữ gìn lực lượng sang tiến công Tiếp đánh bại chiến lược “chiến tranh đặc biệt” đế Quốc Mỹ (1961- 1965), đưa chiến đấu tiến lên mạnh mẽ, làm lung lay tận gốc rễ chế độ nguỵ quân, nguỵ quyền tay sai Từ năm 1965, đế Quốc MỸ gây chiến tranh cục miền Nam, đánh phá miền Bắc, Đảng Hồ Chí Minh phát động kháng chiến chống MỸ, cứu nước phạm vi toàn Quốc đề đường lối cho kháng chiến giai đoạn mới, giai đoạn nước có chiến tranh Với tinh thần “Không có quý độc lập, tự do”, quân dân miền Bắc tiến hành chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại không quân, hải quân MỸ, bào vệ vững hậu phương, đồng thời sức sản xuất, công tác tạo nên tiềm lực to lớn chi viện miền Nam với tất khả Quân dân miền Nam tỏ rõ ý chí kiên cường giành thắng lợi mùa khô 1965- 1966, 1966- 1967 Tổng tiến công dậy Tết Mậu Thân (1968) làm cho chiến tranh cục MỸ bị thất bại, buộc chúng phải ngồi vào bàn đàm phán với ta hội nghị Paris Trong năm 1969- 1975, quân dân miền Nam liến tiếp đánh bại thủ đoạn chiến tranh “Việt Nam hoá” đế Quốc MỸ, “đánh cho MỸ cút” tiến tới “đánh cho nguỵ nhào” với đỉnh cao Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân 1975 27 Những người lính chân đất làm nên lịch sử Thắng lợi dân tộc ta kháng chiến chống MỸ, cứu nước với đỉnh cao chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử có ý nghĩa vô to lớn nước ta với giới Đánh giá thắng lợi lịch sử nghiệp chống MỸ, cứu nước, Báo cáo trị Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ tư Đảng ghi rõ: “Năm tháng trôi qua, thắng lợi nhân dân ta nghiệp chông MỸ, cứu nước mãi ghi vào lịch sử dân tộc trang chói lọi nhất, biểu tượng sáng người toàn thắng chủ nghĩa anh hùng cách mạng trí tuệ người, vào lịch sử giới chiến công vĩ đại kỉ 20, kiện có tầm qquan trọng Quốc tế to lớn tính thời đại sâu sắc“(2) 28 Niền tin chiến thắng Thắng lợi nhân dân ta sau 30 năm đưa đất nước bước sang thời kì mới, thời kì nước độ lên chủ nghĩa xã hội Trong bối cảnh phải khắc phục nhiều khó khăn hậu nhiều mặt chiến tranh để lại, Đảng nhân dân ta lại phải đương đầu với chiến tranh hai đầu biên giới phía Nam, phía Bắc, năm 1975- 1986, Đảng lãnh đạo nhân dân nước lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa với thành to lớn bảo Tổ Quốc thành tựu đáng kể kinh tế Đồng thời, thời gian đó, với lĩnh trị vững vàng, Đảng kiên trì tìm tòi đề đường lối đổi Được nhân dân đón nhận thực hiện, năm 1986- 1996, công đổi giành nhiều thành to lớn, đưa đất nước khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội 29 Với thắng lợi giành kỷ XX, nước ta từ nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành Quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo đường xã hội chủ nghĩa, có qquan hệ Quốc tế rộng rãi, có vị ngày quan trọng khu vực giới Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội Đất nước ta từ kinh tế nghèo nàn, lạc hậu bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá” (Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ IX Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.64) II HẠN CHẾ Đảng lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi vĩ đại, nhiên qua trình hành động mình, có lúc rơi vào sai lầm Đến Đại hội X, công đổi trải qua chặng đường 20 năm (1986-2006) đánh sau: “Hai mươi năm qua, với nỗ lực phấn đấu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, công đổi nước ta đạt thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử Đất nước khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, có thay đổi toàn diện Kinh tế tăng trưởng nhanh, nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đẩy mạnh Đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt Hệ thống trị khối đại đoàn kết toàn dân tộc củng cố tăng cường Chính trị - xã hội ổn định Quốc phòng an ninh giữ vững Vị nước ta trường Quốc tế không ngừng nâng cao Sức mạnh tổng hợp Quốc gia tăng lên nhiều, tạo lực cho đất nước tiếp tục lên với triển vọng tốt đẹp” (Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ X Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006, tr.67-68) Trong lãnh đạo, Đảng có lúc phạm sai lầm, khuyết điểm, có sai lầm 30 Thứ nhất, xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc, việc xác định thành phần cách mạng Đảng ta hoàn toàn đúng, cách thực có nhiều chổ rập khuôn Dẫn đến việc phần lớn người hiểu “trí, phú, cường, hào đào tận gốc, trốc tận rễ” vội vàng uy kết tịch thu tài sản họ mà không xem xét công sức cảm tình địa chủ cách mạng Thứ hai, sau hoàn thành nhiệm vụ việc làm hậu phương vững cho kháng chiến trường kỳ, nhằm giải phóng thống đất nước Chúng ta phải chuyển đổi hình thức kinh tế, không để tập trung bao cấp kéo dài Chính việc kéo dài điều kiện đất nước dẫn đến hậu qua làm cho kinh tế bị khủng hoảng nặng nề Thứ ba, nóng vội việc đẩy nhanh đẩy mạnh công nghiệp hóa, ưu tiên phát triển công nghiệp nặng để lên chủ nghĩa xã hội điều kiện nước ta qua khó khăn Nền kinh tế chưa thể hồi phục sau chiến tranh bị tàn phá nặng nề, mặt hàng nhu yếu phẩm, ngành công nhiệp nhẹ cần thiết cho sống người dân không trọng Thứ tư, tình phận không nhỏ đảng viên có lối sống không lành mạnh, xa rời đạo đức cách mạng Một số cán quan liêu, nhũng nhiễu dân, tham ô, lãng phí làm ảnh hưởng đến uy tín Đảng, Nhà nước Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (HCM:Toàn tập.Nxb.CTQUG,Hà Nội, 2000,t.5,.trang 229-306), Người viết: “Đảng ta từ trời rơi xuống Nó xã hội mà Vì vậy, nói chung, đảng viên phần nhiều phẩn tử tốt, có số chưa bỏ hết thói xấu tự tư tự lợi, kiêu ngạo, xa hoa…Những thói xấu đó, họ mang từ xã hội vào Đảng” 31 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP I NGUYÊN NHÂN Trong lãnh đạo, Đảng có lúc phạm sai lầm, khuyết điểm, có sai lầm, khuyết điểm nghiêm trọng giáo điều, chủ quan, ý chí, vi phạm quy luật khách quan Do quan điểm sai lầm việc lên chủ nghĩa đến “kế hoạch năm” xong, tức chủ quan, nóng vội Đường lối Đảng luôn sai lầm cách thực II GIẢI PHÁP Đảng nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, tự đổi mới, chỉnh đốn để tiếp tục đưa nghiệp cách mạng tiến lên Vì Đảng ta không che giấu khuyết điểm mình, không sợ bị phê bình Mà đứng nhận khuyết điểm để sửa chữa, để tiến để dạy cán bộ, đảng viên Khơi dậy chủ nghĩa yêu nước tinh thần dân tộc, nguồn lực mạnh mẽ để xây dựng bảo vệ tổ Quốc Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Dân ta có lòng nồng nàn yêu nước Đó truyền thống quý báu ta” Nhiệm vụ phải sức phát triển tinh thần yêu nước ấy, làm cho thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến Trong cần phát huy tối đa nguồn nội lực, nguồn lực người (trí tuệ, trquyềnthống dân tộc, vốn, tài nguyên) kiên không chịu nghèo hèn, thấp kém, đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa vững bước tiến lên CNXH Nhận thức giải vấn đề dân tộc quan điểm giai cấp công nhân: Hồ Chí Minh coi trọng vấn đề dân tộc, đề cao chủ nghĩa yêu nước vững vàng lập trường giai cấp công nhân giải vấn đề dân tộc Đảng ta khẳng định: Giai cấp công nhân Việt Nam giai cấp độc 32 qquyềnlãnh đạo cách mạng Việt Nam từ có Đảng Đại đoàn kết phải tảng liên minh công nông trí thức giai cấp công nhân lãnh đạo Luôn khẳng định vai trò lịch sử giai cấp công nhân, vai trò lãnh đạo đảng giai cấp công nhân trình cách mạng Việt Nam từ giải phóng dân tộc tới chủ nghĩa xã hội - đảng phụng nhân dân, phụng dân tộc, phụng Tổ Quốc Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội: Đây nguyên tắc bất biến cần vận dụng hoàn cảnh.Cốt lõi tư tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội Kiên định tư tưởng đó, cách mạng Việt Nam vững bước tiến lên, giành thắng lợi lịch sử có tầm thời đại Trong báo cáo trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX, nhấn mạnh: “Trong trình đổi mới, phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội tảng chủ nghĩa Mác -Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh” Ngọn cờ độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hệ cách mạng trước trao phải có nhiệm vụ thực hoá nghiệp cách mạng Chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giải tốt mối qquan hệ dân tộc anh em đại gia đình dân tộc Việt Nam: Đảng ta khẳng định xây dựng chủ nghĩa xã hội mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh" không vấn đề giai cấp mà vấn đề dân tộc, Việt Nam có Đảng Cộng sảnViệt Nam đại biểu cho lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết thực mục tiêu nêu lệch lạc tư tưởng tả hữu trái với tư tưởng Hồ Chí Minh III BÀI HỌC KINH NGHIỆM Trong đời mình, Hồ Chí Minh soạn thảo nhiều văn kiện lịch sử qquan trọng, khẳng định Đường Kách mệnh số tác phẩm, mà ý tưởng hàm chứa đó, không thực tiễn chứng minh đắn, độc đáo, sáng tạo mà có sức sống mãnh liệt, có sức lay động 33 sâu xa trái tim hàng triệu triệu người Không đem đến cho người cách mạng Việt Nam năm 20-30 kỷ XX vấn đề cốt lõi học thuyết Mác – Lênin- ánh sáng tư tưởng thời đại, 85 năm sau, dù giới nhiều đổi thay, nội dung Đường Kách mệnh nêu ra, mang thở dân tộc thời đại Đó đường phát triển nhân loại; độc lập dân tộc CNXH; xây dựng Đảng vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức, làm cho hệ thống lý luận học thuyết Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thực trở thành tảng tư tưởng, kim nam cho hành động toàn Đảng, toàn quân toàn dân ta Một là, nắm vững tư tưởng Người, sở trquyềnbá xác, đắn hiệu qua nội dung yêu cầu, thông qua biến vấn đề phức tạp thành vắn tắt, dễ hiểu dễ nhớ Vì phải nên nhớ điều nhân dân có nhiều đối tượng trình độ khác nhau, phải có phương pháp tuyên trquyềnđa dạng để họ dễ hiểu Hai là, nắm vững thực chất nội dung lý luận phải gắn với hiểu biết xác thực tiễn với vận động không ngừng hoàn cảnh cụ thể Thực tiễn hoàn cảnh lịch sử, mà bao gồm đòi hỏi cấp thiết để xác định vấn đề tuyên trquyềncho phù hợp với đất nước Ba là, tác phẩm xây dựng lập trường, quan điểm giai cấp công nhân cho cán uần chúng công nông Vạch đường hướng cách mạng VN, làm sở cho việc xây dựng Cương lĩnh trị Đảng chấm dứt khủng hoảng đường lối cách mạng VN Bốn là, tác phẩm hình mẫu vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê nin vào VN Hồ Chí Minh Đường cách mệnh bàn nhiều vấn đề giải phóng dân tộc, rõ dân tộc giai cấp kết hợp với nhau, giải phóng dân tộc đường cách mạng vô sản 34 KẾT LUẬN Gần 90 năm trôi qua, trải qua biến cố, thăng trầm lịch sử, kách mạng Việt Nam lãnh đạo Đảng đạt thành công rực rỡ, điều không phủ nhận Một nguyên nhân dẫn đến thành công đó, Đảng ta xác định đường, hướng Những nội dung mà Đường kach mệnh đề cập đến như: cách mạng, đường cách mạng, lực lượng cách mạng… có vai trò quan trọng, luôn cẩm nang, bó đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam tới thắng lợi Tác phẩm mở cho dân tộc ta đường cách mạng đắn để đấu tranh giải phóng khỏi ách nô lệ thực dân, đấu tranh giành độc lập dân tộc, tiến tới xây dựng chủ nghĩa xã hội mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công dân chủ, văn minh Những luận điểm mà Hồ Chí Minh nêu lên tác phẩm Đường cách mệnh đường mà cách mạng Việt Nam trải qua, trở thành định hướng xuyên suốt qúa trình lãnh đạo Đảng ta qua thời gian nguyên giá trị, soi đường cho Đảng ta tới Thực tiễn cách mạng Việt Nam chứng minh điều đó, dân tộc dù nhỏ bé đến đâu đánh bại kẻ thù xâm lược Không thể phủ nhận rằng, để có nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ giàu mạnh ngày phát triển, hội nhập bạn bè Quốc tế hôm nay, cách mạng Việt Nam phải trải qua nhiều khúc ngoặt, giành thắng lợi, kiên định đường lựa chọn: Độc lập dân tộc CNXH, vì, có Đường Kách mệnh Hồ Chí Minh soi đường, lối 35 36
- Xem thêm -

Xem thêm: Tieu luan tp duong kach menh, Tieu luan tp duong kach menh, Tieu luan tp duong kach menh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay