Tin học_Bài tập thực hành Word 17_Tin học đại cương_FTU

1 893 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:16

Bảng 1: BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG TY HACOM THÁNG 1-2 NĂM 2011 MÃ HÀNG N02 N01 N03 THÁNG THÁNG 204 601 711 200 300 404 THÁNG THÁNG TỔNG XUẤT ST T XUẤT NHẬPTỔNG NHẬP TỒN 201 102 100 118 120 300 319 222 400 85 679 715 404 901 1115 Bảng 2: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY VAPHACO Giai đoạn 2006-2010 Đơn vị: Tấn Năm Xí nghiệp XN1 XN2 XN3 2006 180 320 240 2007 2008 210 360 260 2009 270 280 340 2010 280 350 540 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA XÍ NGHIỆP Hình 290 400 350
- Xem thêm -

Xem thêm: Tin học_Bài tập thực hành Word 17_Tin học đại cương_FTU, Tin học_Bài tập thực hành Word 17_Tin học đại cương_FTU, Tin học_Bài tập thực hành Word 17_Tin học đại cương_FTU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay