Tin học_Bài tập thực hành Word 16_Tin học đại cương_FTU

1 924 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:16

BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG BỘ CÔNG NGHIỆP Chương trình Nhà nước Công nghệ TĐH (KHCN) Phân viện IT BAN LÃNH ĐẠO Văn phòng (CTKHCN) Phòng kế hoạch & Tiếp thị Phòng Khoa học & Đào tạo Phòng Tài vụ Phòng Hợp tác Quốc tế Phòng tổ chức Hành Trung tâm Tin học PTC Trung tâm thiết kế hệ thống Trung tâm Đo lường & Chất lượng Trung tâm hỗ trợ & Phát triển Tin học Xưởng sản xuất Thư viện & Trung tâm tư liệu Các Trung tâm hợp tác với đại phương Phòng thí nghiệm Trung tâm ĐKTĐ Trung tâm QHĐP Trung tâm ĐTNN Trung tâm ĐTTC SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
- Xem thêm -

Xem thêm: Tin học_Bài tập thực hành Word 16_Tin học đại cương_FTU, Tin học_Bài tập thực hành Word 16_Tin học đại cương_FTU, Tin học_Bài tập thực hành Word 16_Tin học đại cương_FTU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay