Sơ đồ kế toán ppt

160 298 0
  • Loading ...
1/160 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:15

Kế toán toán tại doanh doanh nghiệp nghiệp đang hoạt hoạt Kế động động Báo cáo cáo tài tài chính Báo Đối tượng tượng Đối quan tâm tâm quan Xử lý, phân tích Hệ thống sơ đồ Chứng từ Hệ thống sổ sách https://www.facebook.com/ketoangiathanh Rà soát, đối chiếu, kiểm tra Nghiệp vụ vụ kinh kinh Nghiệp tế phát phát sinh sinh tế Hệ thống thống sơ sơ đồ đồ kế kế toán toán doanh doanh nghiệp nghiệp Hệ TK 1111 TK 1368 TK 154 TK 213 211PL TK 217 CĐ-ĐT TK 3333 TK 229 TK 3334 TK 1112 TK 1381 TK 155 211 tự chế 211KPSN 217GNBĐ TK 1121 TK 1385 TK 156 213Tr khai 211TLNB 217Bán, TL TK 2412 TK 3335 TK 1122 TK 1388 TK 1567 211Khác 211PL-B TK 221 TK 2413 TK 334 TK 113 TK 139 TK 157 211GNBĐ 211153 TK 222 TK 242 TK 335 TK 121 TK 141 TK 158 213CPLQ 213 222CP-LN TK 243 TK 336 TK 128 TK 142 TK 159 2121 211Thừa TK 223 TK 244 TK 337 TK 129 TK 144 TK 161 2122 211Thiếu 223CT-LN TK 311 TK 341 TK 131 TK 151 211m 2123 211Thiếu M.TP-DH TK 331 TK 342 TK 133 TK 152 211TG TTĐK 213 TK 214 211TĐ 213Khác TK 2147 TK 1361 TK 153 https://www.facebook.com/ketoangiathanh B.TP-DH TK33311 343NG TK 3332 343CK CV-DH Next Hệ thống thống sơ sơ đồ đồ kế kế toán toán doanh doanh nghiệp nghiệp Hệ TK 531 TK 6321 TK 532 TK 6322 TK 3334 TK 441 T-HĐ-BĐS TK 611 TK 6323 TK 3335 TK 418 TK 461 TK 512 TK 621 TK 635 TK 334 TK 344 TK 413T TK 4191 TK 466 DT-HBT TK 622 TK 641 TK 335 TK 347 TK 413S TK 4192 511, 512 L,T = H TK 623 TK 642 TK 336 TK 627 TK 711 TK 337 343PT1 TK 352 TK 413SL TK 4311 343PT2 TK 4111 TK 414 TK 4312 DTTCTG 343PT3 TK 4112 TK 415 CPPHTP TK 412 TK 351 TK 413c TK 421 BHĐL BHTC TK 521 223.GV=TS Privious https://www.facebook.com/ketoangiathanh Sơ đồ đồ kế kế toán toán các nghiệp ng hiệp vụ vụ kinh kinh tế tế phát phát sinh sinh liên liên quan quan đến đến tiền tiền Sơ mặt mặt TK 1121 TK 1111 TK 1121 Gửi tiền mặt vào ngân hàng Rút tiền gửi NH quỹ tiền mặt TK 131, 136, 138 TK 141, 144, 244 Chi tạm ứng, ký cược, ký quỹ Thu hồi khoản nợ phải thu TK 141, 144, 244 Thu hồi khoản ký cược, ký quỹ tiền mặt TK 121, 128, 221, 222, 223, 228 Thu hồi khoản đầu tư TK 635 TK 515 Lãi Lỗ TK 311, 341 Vay ngắn hạn, dài hạn TK 121, 128, 221, 222, 223, 228 Đầu tư NH, DH tiền mặt TK 152, 153, 156, 157, 611, 211, 213, 217 Mua VT, TSCĐ tiền mặt TK 133 TK 311, 315, 331, 333, 334, 336, 338 Thanh toán nợ tiền mặt TK 411, 441 Nhận vốn góp, vốn cấp TK 511, 512, 515, 711 Doanh thu, thu nhập khác https://www.facebook.com/ketoangiathanh TK 627, 641, 642, 635, 811 Các CP PS tiền mặt TK 133 Master page Sơ đồ đồ hạch hạch toán toán tiền tiền mặt mặt tại quỹ quỹ bằng ngoại ngoại Tệ Tệ Sơ (Giaiđoạn đoạnDoanh Doanhnghiệp nghiệpđang đangsản sảnxuất xuấtkinh kinhdoanh doanh) ) (Giai TK 131, 136, 138 Thu nợ ngoại tệ Tỷ giá ghi sổ TK 515Lãi TK 1112 Tỷ giá ghi sổ TK Lỗ635 TK 511, 515, 711 Doanh thu, thu nhập tài chính, thu nhập khác ngoại tệ (tỷ giá thự tế BQLNH) (Đồng thời ghi Nợ TK 007) TK 311, 315, 331, 334, 336, Thu nợ ngoại tệ 341, 342 Tỷ giá ghi sổ TK 515Lãi Tỷ giá ghi sổ TK 635 Lỗ TK 152, 153, 156, 211, 213, 217, 241, 627, 642 Mua vật tư, HH, TS NT Tỷ giá TT BQLNH TK TK 635 515 Lãi Lỗ TK 413 TK 413 (Đồng thời ghi Có TK 007) Chênh lệch tỷ giá tăng Chênh lệch tỷ giá giảm đánh giá lại số dư ngoại tệ đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm cuối năm Master page https://www.facebook.com/ketoangiathanh Tỷ giá ghi sổ Sơ đồ đồ kế kế toán toán các ng nghiệp vụ kinh kinh tế tế phát phát sinh sinh liên liên quan quan đến đến TGNH TGNH Sơ hiệp vụ TK 1121 TK 1111 TK 1111 Rút tiền gửi tiền mặt vào Gửi tìn mặt vào Ngân hàng ngân hàng quỹ tiền mặt TK 131, 136, 138 TK 141, 144, 244 Thu hồi khoản nợ phải thu Chi tạm ứng, ký cược, ký quỹ TK 141, 144, 244 TK 121, 128, 221, Thu hồi khoản ký cược, 222, 223, 228 ký quỹ TGNH Đầu tư NH, DH TGNH TK 121, 128, 221, TK 152, 153, 156, 157, 222, 223, 228 611, 211, 213, 217 Thu hồi khoản đầu tư TK 635 TK 515 Mua VT, TSCĐ TGNH Lãi Lỗ TK 133 TK 311, 315, 331, TK 311, 341 333, 334, 336, 338 Vay ngắn hạn, dài hạn Thanh toán nợ TGNH TK 411, 441 TK 627, 641, Nhận vốn góp, vốn cấp 642, 635, 811 TK 511, 512, 515, 711 Các CP PS TGNH Doanh thu, thu nhập khác TK 133 https://www.facebook.com/ketoangiathanh Master page Sơ đồ đồ hạch hạch toán toán tiền tiền gửi gửi ngân ngân hàng hàng bằng ngoại ngoại Tệ Tệ Sơ (Giaiđoạn đoạnDoanh Doanhnghiệp nghiệpđang đangsản sảnxuất xuấtkinh kinhdoanh doanh)) (Giai TK 131, 136, 138 Thu nợ ngoại tệ Tỷ giá ghi sổ TK 515Lãi TK 1122 Tỷ giá ghi sổ TK Lỗ635 TK 511, 515, 711 Doanh thu, thu nhập tài chính, thu nhập khác ngoại tệ (tỷ giá thự tế BQLNH) (Đồng thời ghi Nợ TK 007) TK 413 TK 311, 315, 331, 334, 336, Thu nợ ngoại tệ 341, 342 Tỷ giá ghi sổ TK 515Lãi Tỷ giá ghi sổ TK Lỗ635 TK 152, 153, 156, 211, 213, 217, 241, 627, 642 Mua vật tư, HH, TS NT Tỷ giá ghi sổ TK 515 Lãi Tỷ giá TT BQLNH TK Lỗ635 (Đồng thời ghi Có TK 007) Chênh lệch tỷ giá tăng Chênh lệch tỷ giá giảm đánh giá lại số dư ngoại tệ đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm cuối năm https://www.facebook.com/ketoangiathanh TK 413 Sơ đồ đồ kế kế toán toán tiền tiền đang chuyển chuyển Sơ TK 111, TK 113 TK 112 112 Xuất TM gửi vào NH Nhận giấy báo Có chuyển TGNH trả nợ chưa ngân hàng số tiền gửi nhận giấy báo TK 131 Thu nợ nộp thẳng vào NH chưa nhận giấy báo Có TK 511, 512, 515, 711 Thu tiền nộp thẳng vào NH chưa nhận giấy báo Có TK 333 (3331) Thuế GTGT TK 331 Nhận giấy báo Nợ ngân hàng số tiền trả nợ TK 413 Chênh lệch tỷ giá giảm đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm TK 413 Chênh lệch tỷ giá tăng đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm https://www.facebook.com/ketoangiathanh Sơ đồ đồ kế kế toán toán đầu đầu tư tư chứng chứng khoán khoán ngắn ngắn hạn hạn Sơ TK 111, 112, TK 121 331 Mua chứng khoán ngắn hạn nhận Thu hồi chứng lãi định kỳ nhận lãi sau khoán (giá vốn) TK 515 TK 111, 112, 331 Mua chứng khoán ngắn hạn nhận lãi trước TK 515 Lãi Định kỳ nhận lãi cổ tức TK 635 TK 338 (3387) Định kỳ phân bổ sang DT HĐTC TK 111, 112, 131 Lãi Lãi nhận trước Lỗ Bán chứng khoán https://www.facebook.com/ketoangiathanh (Giá toán) Master page Sơ đồ đồ kế kế toán toán các khoản khoản đầu đầu tư tư ngắn ngắn hạn hạn khác khác Sơ TK 111, 112 Đầu tư tiền TK 111, 112, 152, 156, TK 128 211 Thu hồi khoản ĐT ngắn hạn TK 635 Chi phí PS trình đầu tư TK 635 Lỗ TK 515 Lãi TK 152, 155, 156 Đầu tư vật tư, sản phẩm, HH (Giá ghi sổ) TK 711 Gía chấp nhận > giá ghi sổ (Giá chấp nhận) TK 811 Gía chấp nhận < giá ghi sổ https://www.facebook.com/ketoangiathanh Master page Kế toán toán chi chi phí phí khác khác Kế TK 211, 213 Nguyên giá Giá trị hao mòn TK 214 Ghi giảm TSCĐ dùng SXKD lý, nhượng bán TK 811 Giá trị lại TK 911 Cuối kỳ, kết chuyển chi phí khác phát sinh kỳ TK 111, 112, 331 Chi phí phát sinh hoạt động lý, nhượng bán TSCĐ TK TK 333 Thuế GTGT (nếu có) 133 Các khoản tiền bị phạt thuế, truy nộp thuế TK 111, 112 Các khoản tiền bị phạt vi phạm Hợp đồng kinh tế vi phạm pháp luật TK 111, 112, 141 Các khoản chi phí khác phát sinh (gặp rủi ro kinh doanh, thiên tai hoả hoạn ) https://www.facebook.com/ketoangiathanh Master page Kế toán toán chi chi phí phí khác khác phát phát sinh sinh trong hoạt hoạt động động đầu đầu tư tư khi Kế doanh nghiệp nghiệp góp góp vốn vốn bằng tài tài sản sản doanh a Gốp vốn vật tư, hàng hoá TK 152, 153, 155, 156, 611 Giá trị Khi góp vốn vật tư, hàng hoá TK 222, 223, Giá đánh2288 giá lại ghi sổ TK 811 b Gốp vốn tài sản cố định TK 211, 213 Giá trị ghi sổ Chênh lệch giá đánh giá lại < giá trị ghi sổ vật tư, hàng hoá Khi góp vốn vật tư, hàng hoá TK 222, 223, Giá đánh2288 giá lại TK 811 Chênh lệch giá đánh giá lại < giá trị lại tài sản cố định TK 214 Giá trị hao mòn https://www.facebook.com/ketoangiathanh Master page Kế toán toán chi chi phí phí thuế thuế thu thu nhập nhập doanh doanh nghiệp nghiệp Kế a Kế toán thuế TNDN hành TK 333 TK 821 TK 911 (3334) (8211) Số thuế TNDN hành phải nộp kỳ Kết chuyển chi phí thuế TNDN hành (Doanh nghiệp tự xác định) Số chênh lệch số thuế TNDN tạm nộp lớn số phải nộp b Kế toán thuế TNDN hoãn lại TK 347 TK 821 TK 347 (8212) Chêh lệch số thuế TNDN hoãn lại phải Chêh lệch số thuế TNDN hoãn lại trả năm > số thuế TNDN hoãn lại phải phải trả năm < số thuế TNDN hoãn hoàn nhập năm lại phải hoàn nhập năm TK 243 TK 243 Chêh lệch số thuế TNDN hoãn lại phát Chêh lệch số thuế TNDN hoãn lại sinh nhỏ TS thuế TNDN hoãn lại phát sinh lớn TS thuế TNDN hoãn TK 911 hoàn nhập năm lại hoàn nhập năm TK 911 Kết chuyển chênh lệc số phát sinh Có lớn số phát sinh Nợ TK 8212 Kết chuyển chênh lệc số phát sinh Có nhỏ số phát sinh Nợ TK 8212 https://www.facebook.com/ketoangiathanh Master page Kế toán toán tổng tổng hợp hợp chi chi phí, phí, doanh doanh thu thu hoạt hoạt động động sản sản xuất xuất sản sản Kế phẩm phẩm Theo phươngpháp phápkê kêkhai khaithường thườngxuyên xuyênvà vàđơn đơnvịvịáp ápdụng dụngphương phươngpháp pháp khấu trừ) ) ( (Theo phương TKkhấu 111,trừ TK 111, 112, 112, TK 635 TK 154 TK 632 TK 911 TK 152, 153, 334, TK 621 131 33311 338 Chi phí NVL K/c chi phí Không nhập kho K/c doanh Th GTGT CK th K/c trực tiếp NVL trực tiếp dem bán thu đầu toán TK 622 TK 155 GVHB TK 521 K/c chi phí Nhập kho Xuất Chi phí NC TK 511 CK th NC trực tiếp TP bán trực tiếp TK 333 TK 627 TK 159 mại Thuế Chi phí K/c chi DT bán Dự phòng TK XNK, SXC phí SXC TP phát giảm giá HTK 531 HB TTĐB Chi phí SXC cố định không sinh trả lại tính vào Z sản phẩm K/c doanh TK 138 (1381), 152, TK thu 532 Trị giá hao hụt, mát HTK sau TK 133 153 G giá trừ (-) số thu bồi thường HB TK 811 TK 641, TK K/c chi phí thuế TNDN 642 33311 Chi phí BH, K/c chi phí bán hàng, chi phí QLDN K/c khoản giảm QLDN giá page https://www.facebook.com/ketoangiathanh Master Kế toán toán tổng tổng hợp hợp chi chi phí phí sản sản xuất xuất và giá giá thành thành sản sản phẩm phẩm Kế Theophương phươngpháp phápkiểm kiểmkê kêđịnh địnhkỳ kỳ) ) ( (Theo K/c chi phí SX DD CK K/c trị giá TP tồn kho đầu kỳ TK 154 TK 631 TK 632 TK 155 K/c chi phí sản TK 611 xuất DD đầu kỳ Z sản xuất SP K/c trị giá TP tồn TK 621 hoàn thành nhập kho cuối kỳ K/c chi phí NVL TK 159 kho TK 111,214,142, trực tiếp 242,331,334, Dự phòng TK 622 335,338, giảm giá HTK K/c chi phí nhân TK 911 công trực tiếp TK 611, 138(1381) TK 627 K/c giá vốn Giá trị hao PB, K/c chi phí hàng bán hụt, mát sản xuất chung HTK sau trừ số thu bồi thường CP SXC cố định không tính vào Z SP mức SX thực tế< mức công suất BT https://www.facebook.com/ketoangiathanh Master page Kế toán toán tổng tổng hợp hợp chi chi phí, phí, doanh doanh thu thu hoạt hoạt động động kinh kinh doanh doanh Kế hàng hoá hoá hàng Theophương phương pháp kêkhai khai thường xuyên vàđơn đơnvịvịáp áp dụng phương pháp131 khấuTK trừ635 Theo kê thường dụng khấu trừ )) TK 111,( (112, TK 1561 pháp TK 157 TK 632 xuyên TK 911 TK 3331phương TK 111,pháp 112, 141, 331 K/c giá vốn VAT đầu Hàng hoá mua vào NK Hàng gửi Khi bán đư bán ợc HGB hàng bán Xuất kho bán hàng TK 133 TK 1381 Thuế GTGT GT h/ hụt mát HTK sau (-) số thu b/ thường TK 133 Thuế NK, TK 159 TTĐB hàng Dự phòng giảm NK phải nộp giá hàng tồn kho NSNN TK 152, 142, 214, 334 TK 511 TK 333 Thuế XK phải nộp K/c doanh thu TK 1562 CP thu CK, PBCP thu mua mua HH HH cho hàng bán TK 641 CP BH PS TK 521 Chiết khấu thương mại TK 531 Hàng bán trả lại TK 532 Giảm giá hàng bán Kết chuyển chi phí bán hàng TK 642 CP QL P/S DT bán hàng phát sinh Chiết khấu toán Kết chuyển chi phí QLDN K/c chiết khấu thương mại, doanh thu hàng bán trả lại, giảm giá hàng bán phát sinh kỳ TK 133 TK 821 K/c chi phí thuế TNDN https://www.facebook.com/ketoangiathanh Master page Kế toán toán tổng tổng hợp hợp chi chi phí, phí, doanh doanh thu thu hoạt hoạt động động kinh kinh doanh doanh Kế hàng hoá hoá hàng ( Theo phương phápkiểm kiểmkê kêđịnh địnhkỳ kỳvà vàđơn đơnvịvịáp ápdụng dụngphương phươngpháp phápkhấu khấutrừ trừ) ) ( TheoTKphương pháp TK 111, 112, TK 611 156 141, 242, HH tồn kho 331, 335 cuối kỳ HH tồn kho đầu kỳ TK 133 Hàng mua vào NK, chi phí thu mua có TK 632 TK 911 K/c giá vốn hàng bán Thuế VAT TK 511 GVHB HB tr kỳ TK 333 Thuế XK phải nộp NSNN TK 159 TK333 Thuế NK, TTĐB hàng NK phải nộp DP giảm giá HTK Kết chuyển doanh thu TK 611, 1381 Hao hụt, mát HTK sau trừ bồi thư TK 641 ờng CPBH phát sinh TK 642 CPQLDN phát sinh TK 33311 Doanh thu TK 111, 112, 131 TK 635 CK toán TK 521 Chiết khấu thương mại TK 531 Hàng bán trả lại TK 33311 TK 532 Giảm giá hàng bán Kết chuyển chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp TK 3334 TK 821 K/c CP thuế thu nhập DN https://www.facebook.com/ketoangiathanh Kết chuyển chiết khấu thương mại, doanh thu hàng bán trả lại, giảm giá hàng bán phát sinh kỳ Master page Kế toán toán tổng tổng hợp hợp chi chi phí, phí, doanh doanh thu thu hoạt hoạt động động kinh kinh doanh doanh Kế dịch vụ vụ dịch ( Theophương phươngpháp phápkê kêkhai khaithường thườngxuyên xuyênvà vàđơn đơnvịvịáp ápdụng dụngphương phươngpháp phápkhấu khấutrừ trừ) ) Theo TK 111,( 112, 152, 334 TK 621 TK 154 Chi phí NVL K/c CP NVL trực tiếp trực tiếp TK 622 Chi phí NC trực tiếp K/c CP NC trực tiếp TK 133 TK 141, 142, 214, 331 TK 632 Z dịch vụ hoàn thành đư ợc xác định tiêu thụ kỳ TK 911 Thuế GTGT đầu K/c giá vốn hàng bán TK 627 K/c CP SX chung TK 641 Kết chuyển chi phí bán hàng TK 635 Chiết khấu toán TK 521 TK 511 Dự phòng giảm giá HTK Chi phí bán hàng TK 111, 112, 131 TK 159 Thuế GTGT Chi phí sản xuất chung TK 33311 TK 333 Thuế XK, TTĐB, phải nộp NSNN DT cung cấp dịch vụ Chiết khấu thương mại TK 33311 Kết chuyển DTT TK 642 Chi phí QLDN Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp https://www.facebook.com/ketoangiathanh Kết chuyển khoản chiết khấu thương mại phát sinh kỳ Master page Sơ đồ đồ Trình Trình tự tự kế kế toán toán theo theo hình hình thức thức nhật nhật ký ký sổ sổ cái Sơ Sổ quỹ Chứng từ gốc Sổ thẻ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp chứng từ gốc Ghi Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Nhật ký sổ Bảng tổng hợp chi tiết 6 Báo cáo tài QH đối chiéu https://www.facebook.com/ketoangiathanh Sơ đồ đồ Trình Trình tự tự kế kế toán toán theo theo hình hình thức thức chứng chứng từ từ ghi ghi Sơ sổ sổ Sổ quỹ Chứng từ gốc Sổ thẻ kế toán chi tiết 2 Bảng tổng hợp chứng từ gốc Sổ đăng ký CT ghi sổ Ghi Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Chứng từ ghi sổ Bảng tổng hợp chi tiết Sổ Bảng cân đối tài khoản QH đối chiéu Báo cáo tài https://www.facebook.com/ketoangiathanh Sơ đồ đồ Trình Trình tự tự kế kế toán toán theo theo hình hình thức thức nhật nhật ký ký chung chung Sơ Chứng từ gốc Sổ nhật ký đặc biệt Sổ, thẻ hạch toán chi tiết Sổ nhật ký chung Sổ Bảng tổng hợp chi tiết Ghi Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng QH đối chiéu Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài https://www.facebook.com/ketoangiathanh Sơ đồ đồ Trình Trình tự tự kế kế toán toán theo theo hình hình thức thức NHậT NHậT Ký Ký CHứNG CHứNG Sơ Từ Từ 1 Chứng từ gốc bảng phân bổ Sổ quỹ Bảng kê Nhật ký - chứng từ Thẻ sổ kế toán chi tiết 3 Ghi Sổ Ghi hàng ngày Bảng tổng hợp chi tiết Ghi cuối tháng QH đối chiéu Báo cáo tài https://www.facebook.com/ketoangiathanh Cơ cấu cấu bộ máy máy kế kế toán toán theo theo hình hình thức thức tập tập trung trung Cơ Kế toán trư ởng Bộ phận kế toán TSCĐ, vật tư Bộ phận kế toán tiền lư ơng khoản trích theo lư ơng Bộ phận kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính Z sản phẩm Bộ phận kế toán thành phẩm tiêu thụ Bộ phận kế toán vốn tiền toán Bộ phận kế toán tổng hợp kiểm tra kế toán Nhân viên kinh tế đơn vị phụ thuộc https://www.facebook.com/ketoangiathanh Bộ phận kế toán xây dựng Bộ phận tài Cơ cấu cấu bộ máy máy kế kế toán toán theo theo hình hình thức thức phân phân tán tán Cơ Kế toán trư ởng Bộ phận kế toán chung toàn doanh nghiệp Bộ phận kế toán tổng hợp Bộ phận kiểm tra kế toán Bộ phận tài doanh nghiệp Các phòng kế toán đơn vị phụ thuộc Bộ phận kế toán TSCĐ, vật tư Bộ phận kế toán tiền lư ơng khoản trích theo lương Bộ phận kế toán tập hợp CPSX tính Z sản phẩm https://www.facebook.com/ketoangiathanh Bộ phân kế toán vốn tièn, toán Bộ phân kế toán tổng hợp Cơ cấu cấu bộ máy máy kế kế toán toán theo theo hình hình thức thức vừa vừa tập tập trung, trung, vừa vừa Cơ phân tán tán phân Kế toán trưởng (trưởng phòng kế toán) đơn vị Bộ phận tài Bộ phận kế toán tiền lương Bộ phận kiểm tra kế toán, kiểm toán nội Bộ phận kế toán toán Bộ phận kế toán tổng hợp Bộ phận kế toán chi phí Các nhân viên kinh tế phận phụ thuộc Bộ phận kế toán tiền lương Bộ phận kế toán toán Bộ phận kế toán vật tư, TSCĐ Bộ phận kế toán Các trưởng phòng phận phụ thuộc Bộ phận kế toán chi phí https://www.facebook.com/ketoangiathanh Bộ phận kế toán [...]... TK 131 Đồng thời ghi doanh thu hàng hoá xuất khẩu thuộc kho bảo thuế TK 331 Xuất hàng hoá từ kho bảo thuế trả lại người bán do không đảm bảo chất lượng https://www.facebook.com/ketoangiathanh Master page Sơ đồ đồ kế kế toán toán dự dự phòng phòng giảm giảm giá giá hàng hàng tồn tồn kho kho Sơ TK 159 Cuối niên độ kế toán, tính và trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho TK 632 Cuối niên độ kế toán năm... ghi trên sổ kế toán thời điểm cuối kỳ kế toán https://www.facebook.com/ketoangiathanh - Giá của chứng khoán đầu tư ngắn hạn Master page Sơ đồ đồ kế kế toán toán phải phải thu thu của của khách khách hàng hàng Sơ TK 511 TK 131 Tổng số tiền phải thanh toán Doanh thu chưa thu TK tiền 33311 Thuế GTGT đầu ra TK 711 Thu nhập khác Tổng số tiền chưa thu tiền phải thanh toán TK 111, 112 Các khoản chi hộ khách... page Sơ đồ đồ kế kế toán toán chi chi phí phí trả trả trước trước ngắn ngắn hạn hạn Sơ TK 111, 112 TK 241, 623, 627, 641, 642 TK 142 Chi phí lãi vay trả trước TK 153 Định kỳ phân bổ chi phí tính cho các đối tượng chịu chi phí Công cụ, dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn phải phân bổ nhiều kỳ TK 241, 331 Chi phí sửa chữa tài sản có giá trị lớn https://www.facebook.com/ketoangiathanh Master page Sơ đồ đồ kế. . .Sơ đồ đồ kế kế toán toán dự dự phòng phòng đầu đầu tư tư ngắn ngắn hạn hạn Sơ TK 129 TK 635 Số dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn cần lập lần đầu Số dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn cần lập bổ xung cho kỳ kế toán sau Số dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn được hoàn nhập kỳ sau Mức dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn Số lượng chứng Giá gốc chứng khoán = khoán giảm giá tại x ghi trên sổ kế toán. .. https://www.facebook.com/ketoangiathanh Sơ đồ này dùng trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng phương pháp khấu trừ thuế Master page Sơ đồ đồ kế kế toán toán TSCĐ TSCĐ mua mua ngoài ngoài theo theo phương phương thức thức trả trả chậm, chậm, Sơ trả góp góp trả TK 111 TK 211, TK 331 Nguyên giá (giá 213 Định kỳ khi thanh toán Tổng số tiền mua trả tiền tiền cho người bán phái T toán ngay tại thời điểm mua) TK 242... lý https://www.facebook.com/ketoangiathanh Master page Sơ đồ đồ kế kế toán toán phải phải thu thu về về cổ cổ phần phần hoá hoá Sơ TK 111, 112, 152, 331 TK 338 (3385) TK 138 (1385) Khi phát sinh chi phí về cổ phần cổ phần hoá TK 111, 112 Khi thanh toán trợ cấp cho người lao động thôi việc, mất việc do chuyển DNNN thành Công ty cổ phần Khi quyết toán các khoản chi về CPH được trừ vào số tiền thu bán... hàng, gửi bán đại lý, ký gửi không qua nhập kho TK 611 TK 611 Cuối kỳ, kết chuyển trị giá hàng mua đang đi đường (theo phương pháp kiểm kê định kỳ) Google.com Đầu kỳ, kết chuyển trị giá hàng mua đang đi đường (theo phương pháp kiểm kê định kỳ) Example Master page Sơ đồ đồ kế kế toán toán nguyên nguyên liệu liệu vật vật liệu liệu Sơ TK 111, TK 621, 623, 112, 151, 627, 641, 642, TK 152 331 Nhập kho NVL... https://www.facebook.com/ketoangiathanh Master page Sơ đồ đồ kế kế toán toán chi chi phí phí sản sản xuất xuất kinh kinh doanh doanh dở dở dang dang Sơ TK 621, 622, TK 152, 156 TK 154 623 Vật tư, hàng hoá gia công hoàn Phân bổ, kết chuyển chi phí NVL thành nhập kho trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công TK 155 Sản phẩm hoàn thành nhập kho TK 627 Phân bổ, kết chuyển chi phí sản xuất chung... hiện thừa khi kiểm kê chờ xử lý TK 333 Đồng thời ghi TK 217 Khi chuyển hàng hoá bất động sản thành bất động sản đầu tư Bất động sản phát hiện thiều khi kiểm kê chờ xử lý https://www.facebook.com/ketoangiathanh TK 138 (1381) Master page Sơ đồ đồ kế kế toán toán hàng hàng gửi gửi bán bán Sơ TK 155, TK 157 156 Xuất kho gửi thành phẩm, hàng hoá cho người mua theo Hợp đồng hoặc gửi nhờ đơn vị nhận đại lý... https://www.facebook.com/ketoangiathanh TK 111, 112 Nếu phải bồi thường TK 111, 334 TK 139 Nếu đc bù đắp bằng khoản DPPTKĐ TK 642 Nếu được tính vào chi phí SXKD Master page Sơ đồ đồ kế kế toán toán dự dự phòng phòng phải phải thu thu khó khó đòi đòi Sơ TK 131, 138 TK 139 Xóa sổ khoản phải thu khó đòi (nếu đã lập dự phòng) đồng thời ghi tăng TK 004 TK 642 Lập dự phòng phải thu khó đòi Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi:
- Xem thêm -

Xem thêm: Sơ đồ kế toán ppt, Sơ đồ kế toán ppt, Sơ đồ kế toán ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay