Phân tích thuế thu nhập doanh nghiệp

74 114 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:13

CÔNG TY VÂN NGUYÊN HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2015 KINH NGHIỆM VÀ CÁCH THỨC RÀ SOÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THUẾ GTGT, TNDN NHỮNG SAI PHẠM VÀ CÁCH KHẮC PHỤC, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BẮT BUỘC TRƯỚC KHI LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 Giảng viên: TS Vũ Xuân Dũng © 2014 Công ty TNHH D.TAX Việt Nam NỘI DUNG KHÓA HỌC: Phần A: Hướng dẫn toán thuế TNDN- Rà soát nhằm phát khắc phục sai phạm Thuế TNDN trước lập báo cáo tài năm 2015 Phần B:Hướng dẫn toán thuế GTGT - Rà soát nhằm phát khắc phục sai phạm Thuế GTGT năm 2015 © 2014 Công ty TNHH D.TAX Việt Nam Văn pháp luật THUẾ GTGT 2015 - Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng Nghị định 209/2013/NĐ-CP - Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TTBTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành thuế - Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định quy định thuế - Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng quản lý thuế Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ - Văn hợp số 16/VBHN –BTC năm 2015 hợp thông tư hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT NĐ 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế GTGT tài ban hành Văn pháp luật THUẾ TNDN2015 - Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế TNDN - Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành thuế - Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định quy định thuế Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 78/2014/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC -Văn hợp số 26/VBHN-BTC ban hành ngày 14/09/2015 Hợp thông tư hướng dẫn nghị định 218/2013/NĐ-CP Luật thuế TNDN BTC ban hành -Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 công văn số 12568/BTC-CĐKT v/v giải thích nội dung Thông tư số 200/2014/TT-BTC Văn pháp luật quản lý sử dụng hóa đơn năm 2015 - Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP quy định hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ - Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành thuế - Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng quản lý thuế Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ - Văn hợp số 17/VBHN –BTC ngày 17/6/2015 hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2010 Chính phủ; * RÀ SOÁT CÁC THỦ TỤC CHỨNG TỪ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI TIÊU TẠI DN VÀ THANH QUYẾT TOÁN CHI PHÍ TRƯỚC KHI THANH TRA, KIỂM TRA QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2015 QUY ĐỊNH CHUNG 1/ Điều kiện để khoản chi từ ngày 1/1/2015 đoàn kiểm tra chấp nhận toán vào chi phí trừ năm 2015 điều kiện gì? Căn sở pháp lý? Theo khoản 1,2 Đ4 TT96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 BTC quy định khoản chi phí tính tính vào CP trừ sau: - Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp - Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định pháp luật - Khoản chi có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá bao gồm thuế GTGT) toán phải có chứng từ toán không dùng tiền mặt - Khoản chi không thuộc 37 khoản chi không trừ quy định từ mục 2.1 đến 2.37 Đ4 TT96/2015/TT-BTC 2/ Đối với chi phí quảng cáo (báo chí, truyền hình, pano áp phích)? - Có đủ thủ tục: Báo giá, Hợp đồng kinh tế, HĐ tài chính, Biên lý Hợp đồng - Xây dựng chương trình xúc tiến thương mại thông báo cho sở Công thương (NĐ 37/2006/NĐ-CP) - Viết hóa đơn tài giao quà cho khách hàng, có chữ ký khách hàng © 2014 Công ty TNHH D.TAX Việt Nam 3/ Đối với chi phí khuyến mại, thưởng cho khách hàng hàng • HĐKT, Hóa đơn tài mua quà • Chính sách cho, biếu tặng khách hàng ( tri ân khách hàng nhân ngày lễ) • PXK quà cho, biếu tặng; Hóa đơn tài đầu (có thuế GTGT tính theo giá bán thị trường) • Bảng kê danh sách khách hàng nhận quà (có ký nhận), Chứng từ chi (Phiếu chi/UNC) - Đối với chi phí hoa hồng cho tổ chức cá nhân (trong nước nước ngoài) môi giới để DN bán hàng? © 2014 Công ty TNHH D.TAX Việt Nam PHẦN VI CÁC THỦ TỤC VỀ CÁC KHOẢN CHI PHÍ TÀI CHÍNH ĐỂ ĐƯỢC TÍNH VÀO CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ TRONG QT THUẾ TNDN © 2014 Công ty TNHH D.TAX Việt Nam 1/ Quy định chi phí lãi vay năm 2015 - Trường hợp doanh nghiệp góp đủ vốn điều lệ, trình kinh doanh có khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác khoản chi tính vào chi phí trừ xác định thu nhập chịu thuế Trước Trường hợp phần vốn doanh nghiệp góp mua lại có nguồn gốc phần vay vốn giá mua phần vốn chuyển nhượng bao gồm khoản chi phí trả lãi tiền vay để đầu tư vốn © 2014 Công ty TNHH D.TAX Việt Nam 2/ Về chứng từ cần có bị kiểm tra: - Đối với chi phí lãi vay (cá nhân, ngân hàng tổ chức phi ngân hàng)? * Vay Ngân hàng tổ chức tín dụng Hợp đồng vay (khế ước vay), bảng tính lãi vay, hóa đơn NH, chứng từ chi lãi vay, * Vay cá nhân tổ chức phi nhân hàng: + Quy chế tín dụng nội bộ, Hợp đồng vay (khế ước vay), bảng tính lãi vay, chứng từ chi lãi vay, © 2014 Công ty TNHH D.TAX Việt Nam + Bảng kê chi tiết theo mẫu số 03A/BK-TNCN TT 156/2014/TT-BTC (đối với trả lãi vay cá nhân), + Hóa đơn tài (TH bên cho vay DN phi NH thực không BLDS, luật NH luật tổ chức tín dụng), Lưu ý: Thông tư số 09/2015/TT-BTC + Thông báo LSCB NHNN, BB xác nhận - đối chiếu với NH (cty hay cá nhân cho vay – có), © 2014 Công ty TNHH D.TAX Việt Nam PHẦN VII CÁC THỦ TỤC VỀ CÁC KHOẢN CHI PHÍ HỖ TRỢ VÀ TÀI TRỢ ĐỂ ĐƯỢC CHẤP NHẬN LÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ TRONG QT THUẾ TNDN © 2014 Công ty TNHH D.TAX Việt Nam 1/ Đối với chi phí tài trợ giáo dục, đào tạo? Quy định 2015: Bổ sung hướng dẫn chi tài trợ cho giáo dục bao gồm chi tài trợ cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp không đối tượng quy định hồ sơ xác định khoản tài trợ không tính vào chi phí trừ tính thuế TNDN © 2014 Công ty TNHH D.TAX Việt Nam 2/ Đối với tài trợ làm nhà cho người nghèo, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết ? Quy định 2015: Sửa đổi, bổ sung: Trường hợp bên nhận tài trợ quan, tổ chức có chức huy động tài trợ hồ sơ xác định khoản tài trợ bao gồm: Biên xác nhận khoản tài trợ có chữ ký người đại diện doanh nghiệp nhà tài trợ quan, tổ chức có chức huy động tài trợ bên nhận tài trợ; hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ vật) chứng từ chi tiền (nếu tài trợ tiền), không cần có văn xác nhận hộ nghèo quyền địa phương (đối với tài trợ làm nhà cho người nghèo) © 2014 Công ty TNHH D.TAX Việt Nam 3/ Tài trợ theo chương trình Nhà nước: Bổ sung quy định chi tài trợ theo chương trình Nhà nước bao gồm khoản tài trợ doanh nghiệp cho việc xây dựng cầu dân sinh địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo Đề án cấp có thẩm quyền phê duyệt 4/ Một số khoản chi không tương ứng với Doanh thu tính thuế tính vào chi phí trừ sau: - Khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp đào tạo nghề nghiệp cho người lao động bao gồm: + Chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, thiết bị dùng để hoạt động giáo dục nghề nghiệp, vật liệu thực hành, chi phí khác hỗ trợ cho người học © 2014 Công ty TNHH D.TAX Việt Nam + Chi phí đào tạo doanh nghiệp cho người lao động tuyển dụng vào làm việc doanh nghiệp - Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động) Đồng thời, bổ sung hướng dẫn: Trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực năm tính thuế xác định quỹ tiền lương thực năm chia (:) số tháng thực tế hoạt động năm © 2014 Công ty TNHH D.TAX Việt Nam 5/ Các thủ tục chứng từ khoản chi tài trợ năm 2015 + Biên xác nhận khoản tài trợ (giữa Cty với người hưởng tài trợ quan tổ chức có chức huy động tài trợ) + Bảng kê theo mẫu 03 đến mẫu 07/TNDN ban hành kèm theo TT78/2014/TT_BTC + Hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa ( tài trợ vật) chứng từ chi tiền (nếu tài trợ tiền ) © 2014 Công ty TNHH D.TAX Việt Nam PHẦN VIII CÁC SAI PHẠM & THỦ TỤC VỀ CÁC KHOẢN CHI PHÍ KHÁC ĐƯỢC TÍNH VÀO CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ TRONG QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN © 2014 Công ty TNHH D.TAX Việt Nam 1/ Về chứng từ cần có bị kiểm tra: - Đối với chi phí lý, nhượng bán TSCĐ? + Thành lập hội đồng lý + Quyết định lý tài sản cố định Thủ trưởng đơn vị + Chào giá cạnh tranh thẩm định giá + Viết hóa đơn GTGT Tham khảo công văn số 6356/TCHQ –GSQL giải đáp đề xuất biện pháp tạm thời tháo gỡ vướng mắc thuế GTGT DNCX - Đối với chi phí bị phạt hợp đồng kinh tế? + Quy định rõ Hợp đồng mua bán + Chi tiền: Phiếu chi/UNC (Tham khảo: khoản 1, điều Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 + Nếu bồi thường hàng hoá, dịch vụ phải lập hoá đơn kê khai thuế © 2014 Công ty TNHH D.TAX Việt Nam - Đối với chi phí đánh giá lại vật tư, hàng hóa, TSCĐ góp vốn liên doanh, đầu tư vào cty liên kết hay đầu tư dài hạn khác? + Hội đồng định giá DN, BB xác nhận giá trị TS góp vốn, chứng thư thẩm định giá tổ chức thẩm định giá + Bảng kê danh sách TS, + Bảng kê xuất vật tư, HH góp vốn đầu tư (xác định giá vốn vật tư, HH), Biên bàn giao TSCĐ góp vốn, bảng trích KH TSCĐ (xác định giá trị lại TSCĐ góp vốn), + Bảng xác định giá trị chênh lệch TS góp vốn (nhỏ/lớn (nhỏ/lớn giá vốn vật tư, HH nhỏ/lớn nhỏ/lớn giá trị lại TSCĐ – có có © 2014 Công ty TNHH D.TAX Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thuế thu nhập doanh nghiệp, Phân tích thuế thu nhập doanh nghiệp, Phân tích thuế thu nhập doanh nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay