Câu hỏi đúng sai ôn tập môn Kinh tế phát triển Đề 4

1 168 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:12

1 Việc lựa chọn mô hình tăng trưởng kinh tế trước, công xã hội sau giúp nước phát triển giải toàn mục tiêu phát triển từ đầu Thu nhập nước xuất sản phẩm thô tăng tỷ lệ thuận với lượng giảm cung thị trường giới (Minh họa) Thặng dư cán cân thương mại làm cho GNP nước phát triển thường lớn GDP Hiệu ứng tích cực bảo hộ hạn ngạch khuyến khích tăng sản xuất nước, giảm lượng hàng nhập tăng thu ngân sách (Minh họa) Các nhà kinh tế Tân cổ điển cho nông nghiệp không tồn lao động dư thừa, tiền công xác định vào suất biên lao động nông nghiệp (Vẽ sơ đồ) Theo A Lewis nhà tư công nghiệp trả mức tiền lương không đổi (Wm = 1.3Wa) cho người lao động khu vực nông nghiệp hết lao động dư thừa (Vẽ sơ đồ) Theo mô hình chữ U ngược S Kuznets bất công phân phối thu nhập giảm dần sau kinh tế đạt mức thu nhập bình quân trung bình (vẽ sơ đồ) Hiệu bảo hộ thực tế ngành công nghiệp non trẻ tăng lên mức chênh lệch thuế suất nguyên vật liệu thành phẩm nhập tăng lên H Oshima cho giai đoạn sau có việc làm đầy đủ, cần phải đầu tư chiều rộng cho toàn kinh tế 10 ODA nguồn vốn có tác dụng cải thiện môi trường đầu tư cho nước tiếp nhận S Đ S Đ Đ Đ Đ Đ (công thức ERP ) S (chiều sâu) 10 Đ chữa chữa, t1 tăng tương đối so với t2 t1 thuế suất đánh vào hh cuối, t2 thuế suất đánh vào hh NVL câu í gt ERP = (VAd-VAw)/VAw = ((Pd- Cd) - (Pw-Cw))/(Pw-Cw) = [((Pw(t1+1) - Cw(t2+1)) -(Pw - Cw)]/(Pw - Cw) = (Pw.t1 - Cw.t2)/(Pw - Cw) = (t1 - a.t2)/(1 - a) (đặt a = Cw/Pw) chênh lệch thuế suất đv NVL so với hàng hóa cuối tăng, tức t1 tăng so với t2 => EPP tăng => hq bảo hộ tăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi đúng sai ôn tập môn Kinh tế phát triển Đề 4, Câu hỏi đúng sai ôn tập môn Kinh tế phát triển Đề 4, Câu hỏi đúng sai ôn tập môn Kinh tế phát triển Đề 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay