Câu hỏi ôn tập đúng sai môn Kinh tế phát triển

1 197 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:11

1 Mô hình A Lewis rõ nguyên nhân làm cho bất bình đẳng giảm dần sau khu vực nông nghiệp hết lao động dư thừa (d) Trong mô hình hai khu vực H.Oshima, trình tăng trưởng dẫn đến phân hóa xã hội thời kỳ đầu (d) Thuế thu nhập công ty tăng làm giảm cầu đầu tư (thể sơ đồ) (d)_tr205 Tại thị trường lao động thành thị thức thất nghiệp (vẽ sơ đồ) (s) Khi dòng thu nhập người nước chuyển khỏi biên giới Việt Nam lớn dòng kiều hối gửi nước GNP nhỏ GDP (s) Trong mô hình Tân cổ điển, quy mô sãn xuất công nghiệp tăng lên tiền lương lúc đầu không đổi sau tăng dần (Minh họa sơ đồ) (s) tr92 & tr100 Các nước phát triển hoàn toàn chủ động sử dụng ODA vào mục tiêu chiến lược Các nước phát triển thường có suất biên vốn lớn so với nước phát triển Sự phát triển mạnh mẽ KH-CN điều kiện cần thiết để cải thiện tình hình xuất sản phẩm sơ khai nước phát triển (d) 10 Trong mô hình Tân cổ điển độ dốc đường sản lượng nông nghiệp giảm dần có tác động quy luật lợi suất biên giảm dần (d) Đ vẽ mô hình Lewis khu vực công nghiệp, hết lao động dư thừa khu vực nn, nhà tư muốn thu hút lao động để mở rộng sx phải trả mức tiền lương cao & tăng dần => tỷ lệ lợi nhuận nhà tư tổng mức tiền lương trả cho người lao động có xu hướng giảm dần (có thể hình) S mô hình khu vực H.Oshima thời kỳ đầu chủ trương đầu tư cho nn, phát triển đa dạng ngành nghề, giới hoá, ( đoạn chém thêm, hjhj, ko nhớ lao động nn tăng tương đối sv khu vực nn => giảm bớt phân hoá xh ) => giúp thu nhập Đ thuế thu nhập doanh nghiệp tăng làm đường cầu đầu tư dịch chuyển sang trái (vẽ hình) S thị trường lao động thành thị thức có thất nghiệp hữu hình W1 > Wo (vẽ hình) Đ câu nêu lại công thức GNP thông qua GDP S tiền lương có xu hướng tăng dần từ đầu KVNN ko có lao động dư thừa (đồ thị) S nguồn vốn ODA nước phát triển dành cho nước ĐPT nguồn vốn ưu đãi để hỗ trợ nước kèm theo điều kiện ràng buộc khác nước nhận nguồn vốn ODA ( trị, hay điều kiện ưu đãi đầu tư, thương mại ) => hjhj đoạn tớ chém ) Đ đặc điểm chung nước ĐPT lao động dư thừa, nguồn vốn đầu tư thiếu hụt (nguyên nhân mức sống chung thấp => tỷ lệ tích luỹ thấp) nước PT ngược lại, có tình trạng dư thừa vốn Do nước PT nguồn vốn không sử dụng hiệu quả, sx ko có xu hướng tiết kiệm cách tối đa nguồn vốn => sản lượng tạo đồng vốn thấp => suất biên vốn thấp so với nước ĐPT (hjhj giải thik tớ toàn chém ) S vc cung cấp XK SPT ko đòi hỏi đk KHKT cao 10 Đ mô hình tân cổ điển, có mặt yếu tố KHCN nên đất đai ko phải giới hạn TT, tăng L, MPL >0, sản lượng Q tăng, chịu tác động quy luật lợi nhuận biên giảm dần nên đường sản lượng có độ dốc giảm dần (vẽ hình)
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi ôn tập đúng sai môn Kinh tế phát triển, Câu hỏi ôn tập đúng sai môn Kinh tế phát triển, Câu hỏi ôn tập đúng sai môn Kinh tế phát triển

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay