Tin học_Bài tập thực hành Word 15_Tin học đại cương_FTU

2 932 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:08

SƠ ĐỒ KHỐI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH ax2 + bx + c = Bắt đầu Nhập a, b, c a=0 dt = b*b-4*a*c Phương trình vô nghiệm Phương trình bậc Phương trình có nghiệm phân biệt x1=(-b + sprt(dt))/(2*a) x2=(-b - sprt(dt))/(2*a) dt = dt < Kết thúc Phương trình có nghiệm kép x= -b/(2*a) Đ Đ Đ S S S
- Xem thêm -

Xem thêm: Tin học_Bài tập thực hành Word 15_Tin học đại cương_FTU, Tin học_Bài tập thực hành Word 15_Tin học đại cương_FTU, Tin học_Bài tập thực hành Word 15_Tin học đại cương_FTU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay