Tin học_Bài tập thực hành Word 13_Tin học đại cương_FTU

1 932 2
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC Môn thi: HÓA HỌC Thời gian làm bài:90 phút ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề: 182 Câu 1: Cho 4,48 lít hỗn hợp X (ở đktc) gồm hiđrocacbon mạch hở lội từ từ qua bình chứa 1,4 lít dung dịch Br2 0,5M Sau phản ứng hoàn toàn, số mol Br giảm một nửa và khối lượng trung bình tăng thêm 6,7 gam Công thức phân tử của hiđrocacbon là: A C2H2 và C4H6 B.C2H2 và C4H8 C C3H4 và C4H8 D C2H2và C3H8 Câu 2: Dãy gồm các ion X+, Y+ và nguyên tử Z đều có cấu hình electron 1s22s22p6 là: A Na+, Cl-, Ar B Li+, F+, Ne C Ca+, F-, Ne D K+, Cl-, Ar Câu 3: Cho 15,6 gam hỗn hợp ancol (rượu) đơn chức, kế tiếp dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn Hai ancol đó là: A.C3H5OH;C4H5OH B.C2H5OH;C3H7OH C.C3H7OH;C4H9OH D.CH3OH;C2H5OH Câu 4: Dãy các ion theo chiều giảm dần có tính oxi hóa là (biết cặp Fe 3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag): A.Ag+,Cu2+,Fe3+,Fe2+ B.Fe3+,Cu2+,Ag+,Fe2+ C.Ag+,Fe3+,Cu2+,Fe2+ D.Fe3+,Ag+,Cu2+,Fe2+ Câu 5: A là hợp chất hữu (CH2C2) có phân tư khối MA=74 Tìm công thức phân tử của A Khi A có 32,45% C (về khối lượng), hãy viết các phương trình phản ứng khi: a/ A+ H2O ? b/ A + Cu(OH)2 + NaOH ? c/ A + H2 ? d/ A + AgNO3 + dd NH2 ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Tin học_Bài tập thực hành Word 13_Tin học đại cương_FTU, Tin học_Bài tập thực hành Word 13_Tin học đại cương_FTU, Tin học_Bài tập thực hành Word 13_Tin học đại cương_FTU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay