Tin học_Bài tập thực hành Word 11_Tin học đại cương_FTU

1 173 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:07

ĐỀ THI ĐẠI SỐ – GIẢI TÍCH Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1: Tính các giới hạn sau: b) Câu 2: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm sô a) Z= hình vuông Câu 3: Tính các tích phân sau: với sô thực k bất ky với D = a) b) Câu 4: a) Xét sự hội tụ, phân ky của chuỗi sô sau: b) Tìm miền hội tụ tuyệt đôi, bán tụ, phân ky của chuỗi: Câu 5: Cho K=; a) Tính ? b) Tính J=;
- Xem thêm -

Xem thêm: Tin học_Bài tập thực hành Word 11_Tin học đại cương_FTU, Tin học_Bài tập thực hành Word 11_Tin học đại cương_FTU, Tin học_Bài tập thực hành Word 11_Tin học đại cương_FTU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay